>

Darbo grupės ir komisijos

 

Apeliacinė komisija skundams dėl ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo

Apeliacinės komisijos skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijų sprendimų nagrinėti (toliau - Apeliacinė komisija) uždavinys – įvertinti pagal pateiktas apeliacijas, ar Komisija ir Išlaidų kompensavimo komisija, priimdama sprendimus, nepažeidė teisės aktų nustatytų sprendimų priėmimo procedūrų.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komitetas

Centrinės darbo medicinos ekspertų komisija

Cukrinio diabeto profilaktikos, diagnostikos ir gydymo stebėsenos taryba

Pagrindinis Cukrinio diabeto profilaktikos, diagnostikos ir gydymo tarybos (CD taryba) uždavinys - gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmenims, sergantiems cukriniu diabetu, prieinamumą ir kokybę Lietuvoje, vertinti sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmenims, sergantiems cukriniu diabetu prieinamumo ir kokybės rodiklių reikšmes, teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui ir kitų susijusių įstaigų bei organizacijų vadovams dėl cukrinio diabeto profilaktikos, diagnostikos ir gydymo stebėsenos priežiūros kokybės ir prieinamumo užtikrinimo, bendradarbiavimo stiprinimo.

Kandidatų į Vyriausybės įgaliotos institucijos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo veiklos stebėsenos komitetą atrankos komisija

Komisija siūlymams dėl leidimų kraują ir jo komponentus įvežti į Lietuvos Respubliką ir išvežti iš jos išdavimo/atsisakymo išduoti rengti

Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisija

Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisija priima sprendimus dėl tų vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurie yra skiriami pacientams, sergantiems labai retomis būklėmis, gydyti ir dėl vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių ir (ar) asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų nenumatytais atvejais.

Laboratorinės diagnostikos paslaugų prieinamumo ir kokybės rodiklių vertinimo komitetas

Laboratorinės diagnostikos paslaugų prieinamumo ir kokybės rodiklių vertinimo komitetas analizuoja ir apibendrina Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Komitetui pateiktą asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) praėjusių kalendorinių metų laboratorinės diagnostikos paslaugų prieinamumo ir kokybės rodiklių reikšmių suvestinę, teikia rekomendacijas ASPĮ dėl laboratorinės diagnostikos paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo, teikia siūlymus Lietuvos Respublikos sveikatos apaugos ministrui dėl laboratorinės diagnostikos paslaugų reglamentavimo tobulinimo.

Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, įrašymo (išbraukimo) į (iš) PSDF biudžeto lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašą (-o) komisija

Nacionalinės slaugos politikos 2016–2025 metų gairių įgyvendinimo priežiūros komitetas

Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komitetas ir Ekspertų tarybos.

Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo ir onkologinės pagalbos organizavimo stebėsenos taryba

Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo ir onkologinės pagalbos organizavimo stebėsenos taryba

Organų donorystės skatinimo ir organizavimo stebėsenos taryba

Organų donorystės skatinimo ir organizavimo stebėsenos tarybos uždaviniai – tobulinti organų donorystės paslaugų organizavimą Lietuvoje, rengti organų donorystę skatinančias priemones, paslaugų kokybės rodiklius, juos vertinti ir analizuoti, teikti siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo sveikatos apsaugos ministrui.

Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija

Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija (toliau – Komisija), veikianti prie Sveikatos apsaugos ministerijos, yra privaloma ikiteisminė institucija ginčams dėl pacientų teisių pažeidimo fakto ir tuo padarytos žalos dydžio nustatymo nagrinėti. Pacientas ar kiti asmenys, turintys teisę į turtinės ir neturtinės žalos, padarytos pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginimą ir norintys gauti jos atlyginimą, su pareiškimu privalo kreiptis į Komisiją.

Perinatologijos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitetas

Retų ligų sveikatos politikos grupė

Skundų dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komiteto sprendimų nagrinėjimo apeliacinė komisija

Specialistų komisija ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetas

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetas savo veiklą pradėjo 2014 m. vasario 24 d., sveikatos apsaugos ministrui patvirtinus jo sudėtį, nuostatus ir darbo reglamentą.

Tarpinstitucinė darbo grupė ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo modeliui sukurti

Tarpinstitucinė derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisija

Tarpinstitucinė derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisija vykdo derybas su vaistinio preparato  registruotoju ar lygiagretaus importo leidimo turėtoju, ar medicinos pagalbos priemonės  gamintoju, arba jų atstovu dėl  kompensuojamųjų vaistų ir MPP Lietuvai taikomos kainos ir (ar) vaistų ar MPP tiekimo užtikrinimo,  gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių sudarymo ir keitimo,  centralizuotai iš  PSDF biudžeto lėšų apmokamų vaistų ir MPP kainų bei tiekimo užtikrinimo

Triukšmo prevencijos taryba

Triukšmo prevencijos taryba yra kolegiali patariamoji institucija, atskaitinga Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Triukšmo prevencijos taryba dalyvauja įgyvendinant valstybinį triukšmo valdymą, nagrinėja triukšmo prevencijos plėtros klausimus ir teikia pasiūlymus valstybės politiką triukšmo prevencijos srityje įgyvendinančioms valstybės institucijoms.

Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisija

Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisija teikia siūlymus dėl Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti sąrašo (A sąrašas), Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašas), Rezervinio vaistų sąrašo ir Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų sąrašo sudarymo ir keitimo. Komisija nagrinėja gautas paraiškas ir priima sprendimus įrašyti ar neįrašyti ligą, vaistinį preparatą ar medicinos pagalbos priemonę į Sąrašus, išbraukti juos iš Sąrašų, įrašyti ar siūlyti išbraukti vaistinius preparatus iš Rezervinio vaistų sąrašo, siūlyti įrašyti ar neįrašyti vaistinį preparatą į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų sąrašą ar išbraukti iš jo, nustatyti ar pakeisti nustatytas vaistinių preparatų ir (ar) medicinos pagalbos priemonių skyrimo sąlygas ir (ar) vaistinių preparatų kompensavimo lygį.

Valstybinė sveikatos reikalų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Valstybinė sveikatos reikalų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Komisija) yra institucija, koordinuojanti sveikatos politikos priemonių planavimą ir įgyvendinimą ministerijose, kitose Vyriausybės įstaigose, sveikatinimo veiklos įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą.

Valstybės investicijų, Europos Sąjungos fondų investicijų ir kitos tarptautinės paramos lėšų paskirstymo bei Brangių medicinos prietaisų įsigijimo iš įvairių finansavimo šaltinių koordinavimo šalies mastu komisija

Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas sudarytas siekiant kaupti lėšas ir naudoti jas visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veikloms, įskaitant prevencinius projektus, socialinę reklamą, mokslinius tyrimus remti.

Žalos pacientų sveikatai prevencijos komisija