>

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

JŪSŲ TEISĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE

(Reglamento (ES) 2016/679 III skyrius):

1. Teisė žinoti apie asmens duomenų tvarkymą SAM (būti informuotas)

2. Teisė susipažinti su SAM tvarkomais savo asmens duomenimis

3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs, susipažinęs su SAM tvarkomais savo asmens duomenimis, turite teisę reikalauti, kad SAM nedelsdamas ištaisytų netikslius su jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, Jūs turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys.

4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Ši teisė galioja, esant vienam iš šių pagrindų:

 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo renkami ar kitaip tvarkomi;
 • duomenų subjektas atšaukia sutikimą, pagal kurį buvo grindžiamas duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 • asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.

5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Ši teisė galioja, esant vienam iš šių pagrindų:

 • Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
 • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
 • SAM nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba
 • Jūs paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar SAM teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.

Jūsų prašymu apribojus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti.

6. Teisė į duomenų perkeliamumą. Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:

 • duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi;
 • duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Ši teisė netaikoma, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

7. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio e arba f punktuose nustatytais atvejais.

8. Teisė nebūti automatizuotai vertinamam ir profiliuojamam.

Jūs turite teisę įgalioti ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, kuri tinkamai įsteigta pagal Lietuvos Respublikos teisę ir kurios įstatais nustatyti tikslai atitinka viešąjį interesą, kuri veikia duomenų subjekto teisių bei laisvių apsaugos srityje, kiek tai susiję su jų asmens duomenų apsauga, jo vardu pateikti skundą ir jo vardu naudotis jam tam tikromis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytomis teisėmis.

JŪSŲ TEISĖS NĖRA ABSOLIUČIOS ir gali būti ribojamos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka, jeigu siekiama užtikrinti: a) nacionalinį saugumą; b) gynybą; c) visuomenės saugumą; d) nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar patraukimą už jas baudžiamojon atsakomybėn arba baudžiamųjų sankcijų vykdymą, įskaitant apsaugą nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevenciją; e) kitus Lietuvos Respublikos svarbius tikslus, susijusius su bendrais viešaisiais interesais, visų pirma svarbiu ekonominiu ar finansiniu Lietuvos Respublikos interesu, įskaitant pinigų, biudžeto bei mokesčių klausimus, visuomenės sveikatą ir socialinę apsaugą; f) teismų nepriklausomumo ir teismo proceso apsaugą; g) reglamentuojamųjų profesijų etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn už juos; h) stebėsenos, tikrinimo ar reguliavimo funkciją, kuri (net jeigu tik kartais) yra susijusi su viešosios valdžios funkcijų vykdymu a- e ir g punktuose nurodytais atvejais; i) Jūsų apsaugą arba kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą; j) civilinių ieškinių vykdymo užtikrinimą.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITIES TEISES LIETUVOJE PADEDA UŽTIKRINTI IR GINTI:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) prižiūri ir kontroliuoja, kad asmens duomenis profesiniais tikslais tinkamai naudotų įvairios organizacijos, pavyzdžiui, įmonės, valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos ar profesine veikla besiverčiantys fiziniai asmenys, pvz., advokatai, antstoliai, notarai ir kt.

Žurnalistų etikos inspektorius prižiūri, kad asmens duomenys visuomenės informavimo tikslais būtų tinkamai tvarkomi visuomenės informavimo priemonėse, pvz., spaudoje, žiniasklaidos portaluose, socialiniuose tinkluose ir kitose interneto svetainėse.

Teismai sprendžia teisėtumo klausimus dėl asmeniniais tikslais tvarkomų asmens duomenų. Formuoja asmens duomenų apsaugos srities teisinę praktiką.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKĄ REGLAMENTUOJANTYS SAM TEISĖS AKTAI:

1. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo sveikatos apsaugos ministerijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V-456 ,,Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo sveikatos apsaugos ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo".

2. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-769 „Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Registrų ir informacinių sistemų nuostatai.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Paaiškiname, kad SAM yra Registrų ir Informacinių sistemų valdytoja, o tvarkytojai yra pavaldžios ar kitos įstaigos, atsižvelgiant į tai, ir vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 28 straipsnio e punktu, pavaldžios įstaigos ir kiti pagrindiniai duomenų tvarkytojai, kad būtų įvykdyta SAM pareiga atsakyti į prašymus pasinaudoti aukščiau nurodytomis duomenų tvarkomų Registruose ir Informacinėse sistemose subjektų teisėmis.

Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, turi pateikti SAM arba Registro ir Informacinės sistemos pagrindiniam tvarkytojui rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašant elektroniniu kvalifikuotu parašu).

Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.

Pateikdamas prašymą, asmuo privalo patvirtinti savo tapatybę:

 • jei prašymas įteikiamas tiesiogiai atvykus – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;
 • jei prašymas pateikiamas paštu – pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją;
 • jei prašymas įteikiamas per atstovą – pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą;
 • jei prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Prašymą taip pat galima pateikti naudojantis E. pristatymo informacine sistema, kurioje bus patvirtinta Jūsų tapatybė.

Prašymas išnagrinėjamas ir atsakymas asmeniui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Atnaujinimo data: 2023-12-03