Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija

Kreipimosi dėl žalos paciento sveikatai atlyginimo tvarka, jei žala padaryta IKI arba PO 2020 m. sausio 1 d.

Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sekretoriato tel. +370 654 67076 ir +370 653 00703;
Dokumentai gali būti teikiami:
•    elektroniniu paštu ([email protected])
•    paštu (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius)
•    atvykus į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius)

Sveikatai padaryta žala (pakenkimas paciento sveikatai, jo sužalojimas ar mirtis):

Jei žala padaryta iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Jei žala padaryta po 2020 sausio 1 d. ("žalos be kaltės“ modelis)

Kada žala atlyginama

Jei ji padaryta dėl sveikatos priežiūros paslaugas teikusio asmens neteisėtos kaltos veikos.

Jei ji padaryta teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas arba atliekant biomedicininį tyrimą, keliantį tik nedidelį nepageidaujamą laikiną poveikį, ir tai nėra neišvengiama žala.

 

Neišvengiama žala yra tokia žala, kuri atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

1. tai yra ligos ar sveikatos sutrikimo, kuriuo pacientas sirgo iki žalos atsiradimo, pasekmė ar komplikacija, kurios nebuvo galima išvengti, atsižvelgiant į asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo arba biomedicininio tyrimo, keliančio tik nedidelį nepageidaujamą laikiną poveikį, atlikimo metu buvusį medicinos ir slaugos mokslo lygį ir gerąją medicinos praktikos patirtį;

2. tai yra liga ar sveikatos sutrikimas, atsiradę dėl paciento individualių savybių;

3. tai yra liga ar sveikatos sutrikimas, atsiradę dėl vaistinių preparatų, kai jie vartojami laikantis vaistinio preparato charakteristikų santraukoje, diagnostikos ir gydymo aprašuose, diagnostikos ir gydymo metodikose ir (ar) diagnostikos ir gydymo protokoluose nurodytų sąlygų, farmakologinių savybių.

 

Be to, žala atlyginama, tik jei nebus nustatyta, kad:

1. pacientas sąmoningai (tyčia) arba dėl didelio neatsargumo nevykdė vienos ar kelių įstatymo 12 straipsnio 2, 5 ir (arba) 7 dalyse nurodytų pareigų, jei šias pareigas įvykdžius žala nebūtų buvusi padaryta;

2. pacientas sąmoningai (tyčia) arba dėl didelio neatsargumo nesilaikė paprasčiausių, kiekvienam asmeniui suvokiamų atsargumo taisyklių teikiant jam asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei jų laikantis žala nebūtų buvusi padaryta.

Kas priima sprendimą dėl žalos atlyginimo

Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija (toliau – Komisija), veikianti prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija (toliau – Komisija), veikianti prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Dokumentai, reikalingi norint gauti žalos atlyginimą

Laisvos formos pareiškimas, kuriame nurodyta:

 • Komisijos pavadinimas;
 • pareiškėjo vardas, pavardė,
 • asmens kodas,
 • gyvenamoji vieta,
 • pareiškėjo atstovo, jeigu jis yra, vardas, pavardė ir adresas;
 • sveikatos priežiūros įstaigos, kurios veika skundžiama, pavadinimas, buveinė;
 • aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą (faktinis pareiškimo pagrindas);
 • įrodymai, patvirtinantys pareiškėjo išdėstytas aplinkybes;
 • pareiškėjo reikalavimas (pažeista teisė ir prašomas žalos dydis);
 • pridedamų dokumentų sąrašas;
 • pareiškimo surašymo vieta ir data;
 • pareiškimą pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas.

 

Prie atstovo paduodamo pareiškimo turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus;
prie paštu siunčiamo pareiškimo turi būti pridėta notaro arba advokato patvirtinta asmens tapatybės dokumento kopija.

Prašymas pagal

Paciento prašymo dėl turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo formą (priedas 1), kurią rasite čia

ARBA

Kito asmens, turinčio teisę į žalos atlyginimą[i], prašymo dėl turtinės ir (ar) neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo formą (priedas 2), kurią rasite čia 

 

Pacientas ar kitas asmuo, turintis teisę į žalos atlyginimą, prie prašymo prideda:

1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2. jeigu prašymą pateikia paciento ar kito asmens, turinčio teisę į žalos atlyginimą, atstovas – atstovavimą liudijantį dokumentą[ii]

3. jeigu turi – dokumentus, patvirtinančius prašyme nurodytas aplinkybes (faktinį pagrindą).

 

Kitas asmuo, turintis teisę į žalos atlyginimą, prie prašymo papildomai prideda vieną iš šių dokumentų:

4.1. dokumentas, patvirtinantis, kad prašymą teikiantis asmuo buvo mirusio paciento išlaikomas arba jo mirties dieną turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą: santuokos liudijimo, vaiko gimimo liudijimo, nustatytais atvejais[iii] – mokymąsi patvirtinančio dokumento, teismo sprendimo dėl išlaikymo priteisimo, testamento ar kito teisę į paveldėjimą patvirtinančio dokumento kopija, kiti dokumentai, patvirtinantys tai, kad prašymą teikiantis asmuo buvo mirusio paciento išlaikomas arba jo mirties dieną turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą, ar jų kopijos;

4.2. mirusio paciento vaiko, gimusio po jo mirties, gimimo liudijimas;

4.3. dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) paciento ir jo tėvų ar pilnamečių vaikų ypač artimą ir glaudų ryšį (bendravimo intensyvumą ir rūpinimosi vienas kitu pobūdį).

 

Visų dokumentų kopijos ir išrašai turi būti patvirtinti notaro, konsulinio pareigūno arba seniūno, arba, jei prašymą teikiančiam asmeniui atstovauja advokatas, – advokato, arba pateikti elektroninių ryšių priemonėmis pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba pateikti elektroninių ryšių priemonėmis, užtikrinančiomis galimybę nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybę ir teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Dokumentų pateikimas

Pareiškimai pateikiami Komisijai raštu vienu iš šių būdų:

 • tiesiogiai (atvykus į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos  A. Juozapavičiaus g. 9,  Vilnius)
 • registruotu paštu (adresuojant Komisijai adresu Juozapavičiaus g. 9 , Vilnius)
 • per kurjerį (pateikiant Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos,   Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) 

Prašymai gali būti pateikiami Komisijai vienu iš šių būdų:

 • tiesiogiai (atvykus į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos , Juozapavičiaus g. 9, Vilnius)
 • registruotu paštu (adresuojant Komisijai adresu Juozapavičiaus g. 9, Vilnius)
 • per kurjerį (pateikiant Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos , Juozapavičiaus g. 9, Vilnius)
 • siunčiami elektroniniu paštu [email protected], kitomis elektroninio ryšio priemonėmis, užtikrinančiomis galimybę nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybę.

 

Žalos įrodinėjimas

Įrodymaipatvirtinantys pareiškėjo išdėstytas aplinkybes, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą (t. y. faktinį pareiškimo pagrindą)

Nebereikia įrodinėti, kad paciento sveikatai padaryta žala (kad teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas arba atliekant biomedicininį tyrimą, keliantį tik nedidelį nepageidaujamą laikiną poveikį pakenkta paciento sveikatai, jis sužalotas ar mirė), tačiau prašymą teikiantis asmuo, jeigu turi, gali pateikti dokumentus, patvirtinančius prašyme nurodytas aplinkybes (faktinį pagrindą).

 

Reikia pateikti turtinę žalą (patirtas išlaidas ir negautas pajamas) ir neturtinę žalą (pagal prašymo formoje nurodytus klausimus) patvirtinančius dokumentus.

 

Žalos dydžio nustatymo tvarka

Nereglamentuota

Nustatyta Turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo tvarkos aprašo IV skyriuje (jį rasite čia

Sprendimo dėl žalos atlyginimo priėmimo terminas

Sprendimas dėl reikalaujamos žalos atlyginimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pareiškimo gavimo dienos.

Dėl objektyvių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip dar 2 mėnesiams.

 

Sprendimas dėl žalos atlyginimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo Komisijoje dienos.

Dėl objektyvių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip dar dviem mėnesiams.

Žalos atlyginimo išmokėjimas

Žalos atlyginimą išmoka asmens sveikatos priežiūros civilinę atsakomybę apdraudusi draudimo įmonė per 30 dienų po Komisijos sprendimo gavimo dienos.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos žalos atlyginimo sumą perveda į prašyme nurodytą kredito įstaigos sąskaitą per 30 dienų po Komisijos sprendimo priėmimo dienos.

Teisės aktai

[i] asmuo, kuris buvo mirusio paciento išlaikomas arba jo mirties dieną turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą (nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), sutuoktinis, nedarbingi tėvai (įtėviai) ar kiti faktiniai nedarbingi išlaikytiniai), taip pat mirusio paciento vaikas, gimęs po jo mirties.
Tik dėl neturtinės žalos – taip pat ir mirusio paciento darbingi tėvai (įtėviai) ir pilnamečiai vaikai (įvaikiai), kuriuos su pacientu siejo ypač artimas ir glaudus ryšys.
Pastaba: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2024 m. sausio 24 d. nutarime Nr. KT10-N1/2024 „Dėl Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 13 straipsnio (2019 m. gruodžio 17 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ konstatavo, kad Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 13 straipsnis (2019 m. gruodžio 17 d. redakcija; TAR, 2019-12-30, Nr. 21552) tiek, kiek pagal jį ne visi asmenys, dėl paciento mirties patyrę neturtinę žalą, turi teisę į tokios žalos atlyginimą šio įstatymo nustatyta tvarka, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 2 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams.

[ii] įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, sutarties su advokatu dėl teisinių paslaugų kopiją ar šios sutarties išrašą, kuriame nurodyti Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 49 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys, ir advokato pažymėjimą, jei prašymą teikia vaiko tėvai – vaiko gimimo liudijimą, jei prašymą teikia globėjas ar rūpintojas – jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir teismo sprendimo dėl globos ar rūpybos nustatymo kopiją

[iii] Kai vaikas, sulaukęs pilnametystės, mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą ir yra ne vyresnis negu 24 metų ir kuriam būtina materialinė parama, atsižvelgiant į vaiko, sulaukusio pilnametystės, turtinę padėtį, gaunamas pajamas, galimybę pačiam gauti pajamų ir kitas svarbias aplinkybes (išskyrus kai vaikas, sulaukęs pilnametystės, siekia ne pirmojo aukštojo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos).

Mums svarbi jūsų nuomonė.

Čia galite pateikti pasiūlymus dėl darbo grupių/ komisijų veiklos gerinimo.

Teikti pasiūlymą