>

ASPĮ veiklos rezultatų vertinimas

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 152 str. 3 d., kiekvienais metais tvirtina Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 152 str. 1 ir 2 d. nurodytų rodiklių siektinas reikšmes, taikomas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 152 str. 8 d. nurodytoms įstaigų grupėms.

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinos reikšmės taip pat taikomos ir apskaičiuojant Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovaujančiųjų darbuotojų mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydį Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 str. 10 d. nurodytu pagrindu. Vadovaujantis Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-361 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, sprendimas dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešosios įstaigos vadovo mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio priimamas iki einamųjų metų gegužės 1 d. įvertinant, ar Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji įstaiga praėjusiais kalendoriniais metais pasiekė siektinas reikšmes, nustatytas įstaigų grupei, kuriai priklauso Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji įstaiga, ir nustatant rodiklių siektinų reikšmių įvykdymo vertinimo balus.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 152 str. 8 ir 9 d., atlieka Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos finansinių rezultatų ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių reikšmių palyginamą pagal keturias įstaigų grupes. Vadovaujantis Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, palyginimo pagal veiklos finansinių rezultatų ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinų reikšmių įvykdymą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-1218 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, palyginimo pagal veiklos finansinių rezultatų ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinų reikšmių įvykdymą tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, palyginimo rezultatai paskelbiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 1 d.

2019 m. ASPĮ veiklos ataskaitos

2020 m. ASPĮ veiklos ataskaitos

2021 m. ASPĮ veiklos ataskaitos

2022 m. ASPĮ veiklos ataskaitos

I ASPĮ grupė 2019 m.

I ASPĮ grupė 2020 m.

I ASPĮ grupė 2021 m.

I ASPĮ grupė 2022 m.

II ASPĮ grupė 2019 m.

II ASPĮ grupė 2020 m.

II ASPĮ grupė 2021 m.

II ASPĮ grupė 2022 m.

III ASPĮ grupė 2019 m.

III ASPĮ grupė 2020 m.

III ASPĮ grupė 2021 m.

III ASPĮ grupė 2022 m.

IV ASPĮ grupė 2019 m.

IV ASPĮ grupė 2020 m.

IV ASPĮ grupė 2021 m.

IV ASPĮ grupė 2022 m.

Atnaujinimo data: 2024-03-22