>

LNSS viešųjų įstaigų vadovų mėnesio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio nustatymas

DĖL LIETUVOS NACINALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ IR JŲ PAVADUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS PASIKEITIMŲ

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija) informuoja, kad 2019 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja 2018 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 151 ir 152 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1762 (toliau – Įstatymas) ir siekdama vieningo šio teisės akto taikymo, teikia nuomonę dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų darbo apmokėjimo tvarkos, įsigaliosiančios nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

Pažymime, kad LNSS viešųjų įstaigų vadovaujančiojo darbuotojo iki 2019 m. rugsėjo 1 d. gauto mėnesinio darbo užmokesčio dydis turi būti perskaičiuotas atsižvelgiant į naują, Įstatymu numatytą LNSS viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų darbo apmokėjimo tvarką.

Informuojame, kad LNSS viešųjų įstaigų vadovų mėnesinis darbo užmokestis susideda iš pastoviosios ir kintamosios darbo užmokesčio dalių. LNSS viešųjų įstaigų, teikiančių Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) lėšomis apmokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vadovų mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis (pDU) nustatomas praėjusių kalendorinių metų (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) jų vadovaujamos įstaigos vieno etato gydytojų ir slaugytojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio svertinį vidurkį (SvVDU) dauginant iš koeficiento (k).

LNSS viešosios įstaigos vieno etato gydytojų ir slaugytojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio svertinis vidurkis (SvVDU) apskaičiuojamas naudojant gydytojų (įskaitant gydytojus odontologus) ir slaugytojų (įskaitant akušerius) faktiškai užimamų etatų skaičių ir vidutinį darbo užmokestį. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo nuostatomis, gydytojams (įskaitant gydytojus odontologus) priskirtini: medicinos gydytojai, gydytojai rezidentai, šeimos gydytojai, gydytojai specialistai, gydytojai odontologai ir gydytojai odontologai specialistai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo nuostatomis yra išskiriami bendrosios praktikos slaugytojai, išplėstinės praktikos slaugytojai ir akušeriai.  Atsižvelgiant į specializuotos slaugos sričių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1037 „Dėl Specializuotos slaugos sričių sąrašo patvirtinimo“, bendrosios praktikos slaugytojai ir akušeriai, papildomai įgiję atitinkamą specializaciją, turi teisę eiti anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo, bendruomenės slaugytojo, operacinės slaugytojo, psichikos sveikatos slaugytojo, skubiosios medicinos pagalbos slaugytojo pareigas ir vykdyti funkcijas pagal atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje nurodytas kompetencijas.

Koeficientas (k) yra apskaičiuojamas atsižvelgus į šiuos kriterijus: LNSS viešųjų įstaigų praėjusiais kalendoriniais metais iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto gautų pajamų dydį (kPSDF) ir praėjusiais kalendoriniais metais gydytojų (įskaitant gydytojus odontologus) ir slaugytojų (įskaitant akušerius) faktiškai užimtų etatų skaičių (kE). Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo 1 straipsniu keičiamo Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 straipsnio 7 dalies 1-10 punktuose minima darbuotojų sąvoka, t. y. neišskiriant jokių įstaigos darbuotojų kategorijų, sveikatos apsaugos ministerijos nuomone, vadovaujantis Įstatymo nuostatomis, koeficiento (kE) dydis turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į vidutinį praėjusių kalendorinių metų visų LNSS viešosios įstaigos darbuotojų užimtų etatų skaičių.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo (toliau – Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas) 9 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad kai įsigaliojus šiam įstatymui darbuotojui pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ar kitas darbo teisės normas ar darbo sutartį turi būti mokamas vidutinis darbo užmokestis (arba jo dalis), priklausantis (priklausanti) nuo iki šio įstatymo įsigaliojimo gauto vidutinio šalies darbo užmokesčio, ir apskaičiuojant šį užmokestį į skaičiuojamąjį laikotarpį (ar jo dalį) patenka atitinkami mėnesiai iki šio įstatymo įsigaliojimo, į vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimą traukiama atitinkamais mėnesiais iki šio įstatymo įsigaliojimo apskaičiuota vidutinio šalies darbo užmokesčio suma, padidinta 1,289 karto.

Atsižvelgiant į tai, kad pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo 9 straipsnio 6 dalį vidutiniam darbo užmokesčiui 2019 metais paskaičiuoti turi būti naudojama 2018 metais apskaičiuota vidutinio šalies darbo užmokesčio suma, padidinta 1,289 karto, manytume, kad ir nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. nustatant vadovų mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydį turi būti naudojami vadovaujamos įstaigos praėjusių kalendorinių metų, t. y. 2018 m., vieno etato gydytojų ir slaugytojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio indeksuoti (padidinti 1,289 karto) dydžiai.

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad LNSS viešųjų įstaigų vadovų pavaduotojų mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis nustatomas 10–40 procentų mažesnis už įstaigos vadovui nustatytą mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydį.

Pažymime, kad LNSS viešųjų įstaigų vadovaujančiųjų darbuotojų mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydis priklauso nuo praėjusių kalendorinių metų jų vadovaujamos įstaigos veiklos rezultatų ir nustatomas vieniems metams, bei, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. visais atvejais mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydis negali viršyti 20 procentų vadovaujančiajam darbuotojui nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio (Įstatymo 1 straipsniu keičiamo Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 straipsnio 10 dalis).

Informuojame, kad šiuo metu yra rengiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektas, reglamentuosiantis LNSS viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio perskaičiavimą nuo 2019 m. rugsėjo 1 d., kuris po pasirašymo bus oficialiai paskelbtas Teisės aktų registre.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Įstatymo įgyvendinamosiose nuostatose numatyta garantija šiuo metu einantiems pareigas LNSS viešųjų įstaigų vadovaujantiems darbuotojams – „įsigaliojus šiam įstatymui iki šio įstatymo nustatytas LNSS viešųjų įstaigų vadovaujančiojo darbuotojo gauto mėnesinio darbo užmokesčio dydis turi būti perskaičiuotas atsižvelgiant į šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 straipsnio nuostatas. Jeigu iki šio įstatymo įsigaliojimo LNSS viešųjų įstaigų vadovaujančiojo darbuotojo gauto mėnesinio darbo užmokesčio dydis buvo didesnis už šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytame Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 straipsnyje nustatomą atitinkamos pareigybės mėnesinio darbo užmokesčio dydį, vadovaujančiajam darbuotojui, iki jis eina šias pareigas, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d., paliekamas iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatytas mėnesinio darbo užmokesčio dydis (apskaičiuotas pastoviąją dalį sudedant su kintamąja dalimi), o nuo 2021 m. sausio 1 d. mėnesinis darbo užmokestis nustatomas pagal šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytame Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 straipsnyje nustatytas LNSS vadovaujančiųjų darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygas.“. Taigi, perskaičiavus pastoviąją ir kintamąją darbo užmokesčio dalį, LNSS viešųjų įstaigų vadovaujančių darbuotojų mėnesinis darbo užmokesčio dydis negali būti mažinamas iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Skaičiuoklę atsisiųsti galite čia.

Atnaujinimo data: 2024-03-22