>

Pranešėjų apsaugos vidinis kanalas

VIDINIU KANALU GAUTO PRANEŠIMO TYRIMAS

  • Jeigu asmuo pageidauja gauti pranešėjo statusą pagal Lietuvos Respublikos pranešėjo apsaugos įstatymą, jo pateikta informacija bus perduota Lietuvos Respublikosgeneralinei prokuratūrai, statuso klausimo išsprendimui.

Gavęs pranešimą vidiniu kanalu kompetentingas subjektas:

1. Nustato, ar asmuo pageidauja gauti pranešėjo statusą. Statuso suteikimo klausimą sprendžia tik Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra;

2. Nustato, ar informacija, kurią asmuo praneša, patenka į Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijos sritį (tai yra ar pati Sveikatos apsaugos ministerija gali ištirti etikos normų pažeidimas, darbo drausmės pažeidimus, tarnybinius pažeidimus).

  • Jeigu patenka į Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijos sritį, pradedamas tyrimas, o pranešėjo statusas sprendžiamas atskirai.
  • Jei nepatenka į Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijos sritį, informacija perduodama Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai.

Pranešimo apie pažeidimus pildymo forma vidiniu kanalu teikiama [email protected]arba siunčiamas rašytinis laisvos formos pranešimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus teikiamai informacijai.

  • Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo tvarkosaprašas čia.

Antikorupcijos ir atitikties skyrius administruoja vidinį apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, patekusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

2020 m. informacija apie gautus pranešimus:

2020 m. birželio 1 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje (toliau – ministerija) vidiniu informacijos apie pažeidimus pateikimo kanalu gautas vienas pranešimas dėl patiriamo vadovo mobingo, tačiau atlikus informacijos tyrimą, 2020 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. BR-334 nutraukta gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo procedūra, nustačius, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų. Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra (toliau – Generalinė prokuratūra) persiuntė pagal kompetenciją ministerijai, kartu su sprendimu pripažinti asmenį pranešėju, 8 pranešimus, iš kurių 4 gražinti Generalinei prokuratūrai, kadangi buvo skundžiamos įstaigos, kurių dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendina ne ministerija, o savivaldybės. Dėl dviejų gautų pranešimų (dviejų asmenų pranešimai dėl analogiškų aplinkybių) buvo atliktas informacijos vertinimas ir organizuotas tyrimas, pavedant dėl gautos informacijos tyrimą atlikti pačiai asmens sveikatos priežiūros įstaigai. Dėl gautos informacijos įstaigoje buvo atlikti neplaniniai patikrinimai. Informacijai pasitvirtinus, dėl galimai padarytos darbuotojų nusikalstamos veikos buvo kreiptasi į teisėsaugos institucijas, o dėl darbo pareigų pažeidimo buvo pradėtas tyrimas. Apie atliktus veiksmus ir rezultatus ministerija informavo Generalinę prokuratūrą. Taip pat dar dėl vieno gauto pranešimo ministerija pradėjo tyrimą, tačiau atlikusi gautos informacijos vertinimą, nenustatė pakankamo teisinio pagrindo pradėti tyrimo dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos direktoriaus galimo darbo pareigų pažeidimo ir apie tai informavo Generalinę prokuratūrą.

Atnaujinimo data: 2023-12-03