Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Lietuvos gyventojų mityba ir jos priežiūra

Faktai apie Lietuvos gyventojų mitybą (nuoroda)             

GYVENTOJŲ MITYBOS PRIEŽIŪRA

Gyventojų mitybos ir maisto saugos reglamentavimą bei priežiūros koordinavimą Lietuvoje atlieka Sveikatos apsaugos ministerija.

Sveikatos apsaugos ministerija yra sveikatinimo veiklos valstybinio valdymo subjektas. Vienas iš pagrindinių sveikatinimo veiklos tikslų – saugoti gyventojus nuo ligų, išvengiamos mirties ir neįgalumo (LR sveikatos sistemos įstatymas).

Sveikatos apsaugos ministerija, kartu su Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančiomis biudžetinėmis visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis, vykdo lėtinių neinfekcinių ligų ir nelaimingų atsitikimų bei traumų profilaktiką, įgyvendindama sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, su mityba ir gyvensena susijusio gyventojų sergamumo mažinimo bei aplinkos sveikatos ir maisto saugos politiką (LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas). Konkrečios Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos sritys gyventojų mitybos ir maisto saugos srityse nustatytos LR maisto įstatymu (9 str.) bei LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu (7 ir 19 str.).

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS FUNKCIJOS

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, įgyvendindama tarptautinių strategijų ir kitų dokumentų nuostatas bei vykdydama Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, Visuomenės sveikatos stebėsenos įstatymo, Maisto įstatymo, Geriamojo vandens įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas, vykdo lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką, įgyvendina sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, su mityba ir gyvensena susijusio gyventojų sergamumo mažinimo bei maisto saugos politiką.

Maisto įstatymo 9 straipsnio 2 dalis nustato, kad Sveikatos apsaugos ministerija:

1) formuoja valstybės politiką maisto saugos bei su maistu ir mityba susijusių ligų prevencijos srityse ir koordinuoja jos įgyvendinimą;

2) reglamentuoja, kiek tai neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams, geriamojo vandens (įskaitant natūralų mineralinį vandenį ir šaltinio vandenį) saugą ir kokybę, teršalų, maisto priedų, fermentų, kvapiųjų medžiagų, ekstrahentų, maisto papildų, maisto papildymo vitaminais, mineralais ir kitomis medžiagomis, kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti, apdoroto jonizuojančiąja spinduliuote, genetiškai modifikuoto, naujo maisto, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų saugą, bendruosius maisto higienos ir informacijos apie maistą teikimo vartotojams (įskaitant teiginių apie maisto produktų sveikumą ir maistingumą vartojimą) reikalavimus, maistą tvarkančių fizinių asmenų sveikatos, sveikatos tikrinimo, privalomųjų higienos bei sveikos mitybos žinių reikalavimus ir šių žinių įgijimo tvarką;

3) nustato tikslinių grupių maitinimo organizavimo reikalavimus, rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas, derina kitų institucijų parengtas mitybos normas, atlieka gyventojų mitybos, su ja susijusio sergamumo bei gyventojų mitybos raštingumo stebėseną, rengia sveikos mitybos rekomendacijas, ugdo sveikos mitybos įgūdžius, rengia ir tvirtina programas, skirtas gyventojų mitybai gerinti;

4) atlieka kitas funkcijas, kurias reglamentuoja įstatymai bei kiti teisės aktai.

Be to, Sveikatos apsaugos ministerija pagal kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos maisto ir mitybos srities teisėkūroje − dirba 35-se Europos Komisijos ir Europos Tarybos darbo grupėse, kuriose rengia teisės aktus maisto saugos ir gyventojų mitybos gerinimo srityse ES mastu.

 

Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad apie 60 proc. žmogaus sveikatos lemia mityba. Daugelyje šalių vyrauja panašios kaip Lietuvoje gyventojų mitybos tendencijos bei susijusių ligų struktūra. Sprendžiant šias problemas, PSO ir Europos Sąjungos valdymo institucijos koordinuoja gyventojų mitybos bei su ja susijusios sveikatos gerinimą tarpvalstybiniame lygyje. Lietuva dalyvavo rengiant šias tarptautines strategijas bei įgyvendina jose išdėstytas nuostatas.

 

PSO IR ES GYVENTOJŲ MITYBOS GERINIMO STRATEGINĖS NUOSTATOS

 

SVARBIAUSIOS PRIEMONĖS LIETUVOS GYVENTOJŲ MITYBAI IR SVEIKATAI GERINTI

     Siekdama gerinti gyventojų mitybą ir nuo jos priklausančią sveikatą, Sveikatos apsaugos ministerija taiko įvairias programines ir teisines priemones, kad rinkoje esantys maisto produktai būtų saugūs, sveikatai palankūs, o gyventojų mityba subalansuota.

     Svarbiausios priemonės Lietuvos gyventojų mitybai gerinti, kurias parengė SAM arba dalyvavo rengiant, išdėstytos šiuose dokumentuose:

 • Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2020 m. veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“ bei su mityba susiję jo priedai:
  • Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties aprašas (4 priedas);
  • Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo srities aprašas (5 priedas);
  • Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimo neįgaliesiems krypties aprašas (6 priedas);
  • Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo krypties aprašas (7 priedas).
 • 10 higienos normų, kurios nustato saugos, tvarkymo ir ženklinimo reikalavimus maistui, geriamajam vandeniui bei su maistu besiliečiančioms medžiagoms:
 • Lietuvoje įstaigtas savivaldybių visuomenės sveikatos biurų tinklas (47 biurai), skirtas savivaldybėse vykdyti sveikatos stiprinimo veiklą, organizuoti sveikos mitybos ir sveikos gyvensenos bei ligų profilaktikos renginius gyventojams, vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose, atlikti sveikatos stebėsenas. Šio tinklo veiklą koordinuoja ir finansuoja Sveikatos apsaugos ministerija, metodiškai vadovauja Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras bei ir kiti nacionaliniai specializuoti sveikatos centrai pagal kompetenciją. Šis tinklas Lietuvoje pradėtas kurti 2006 m., nuolat plečiamas bei tobulinamas. Biurų veikla labai plati ir intensyvi – kiekvienais metais jie surengia apie 15 tūkst. (2017 m.) vien tik sveikos mitybos renginių, kuriuose dalyvauja 270 tūkst. dalyvių bei apie 22 tūkst. fizinio aktyvumo renginių (2017 m.), kuriuose dalyvauja beveik 600 tūkst. dalyvių. Taip pat organizuojamos ir kitokios ligų prevencijos veiklos.
 • Parengtos Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-836 „Dėl „Rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų“ patvirtinimo“ (nauja redakcija). Tai fiziologiškai subalansuotos mitybos kriterijus nustatantis dokumentas. Jis skirtas individualaus bei organizuotų kolektyvų (pvz., ugdymo, krašto apsaugos, socialinės globos, įkalinimo, asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir pan.) maitinimo planavimui bei vertinimui. Dokumentas suderintas su atitinkamais Europos Sąjungos bei PSO strateginiais dokumentais.
 • Parengtos Sveikos mitybos rekomendacijos. Šios rekomendacijos apibrėžia svarbiausius racionalios mitybos principus. Jos skirtos gyventojams, sveikatos priežiūros ir slaugos specialistams, visuomenės sveikatos ir medicinos studijų programos studentams, gydytojams rezidentams, ugdymo įstaigų specialistams. Į jas atsižvelgiama organizuojant maitinimą įvairiuose suaugusiųjų ir vaikų kolektyvuose.
 • Periodiškai vykdomos Gyventojų faktinės mitybos stebėsenos. Siekiant nustatyti su sveikata susijusius gyventojų mitybos ypatumus, 2013–2014 m. Sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras bei savivaldybių visuomenės sveikatos biurai atliko suaugusių (19–64 m. amžiaus) ir pagyvenusių (vyresnių negu 65 m. amžiaus) Lietuvos gyventojų faktinės mitybos ir mitybos bei fizinio aktyvumo įpročių tyrimus. Jų metu buvo ištirta ir įvertinta 2710 respondentų faktinė mityba, mitybos įpročiai, kūno masės indeksas bei fizinis aktyvumas. Gauti rezultatai naudojami strateginiam planavimui bei gyventojų mitybos, maisto saugos ir fizinio aktyvumo gerinimo priemonėms pagrįsti. Tokie tyrimai, apimantys visą Lietuvą, atliekami kas 5 m. Taip pat atliekami ir vaikų mitybos tyrimai. 2019 m. pavasarį atliktas naujausias vaikų mitybos ir mitybos įpročių tyrimas. Atsižvelgiant į gautus rezultatus bus tobulinami atitinkami SAM kompetencijos teisės aktai, kurių dėka bus nustatomos priemonės mažinti lėtinių neinfekcinių ligų atsiradimo rizikai.
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-979 „Dėl Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  (2016 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. V-615 redakcija) patvirtintas Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašas. Pagal statistiką Lietuvoje dažniausia gyventojų mirčių priežastis yra širdies ir kraujagyslių ligos – infarktai bei insultai (56 proc. visų mirčių). Pagal šį rodiklį Lietuva pirmauja mirtingumu tarp ES valstybių. Pagrindinė priežastis – gyventojai mažai rūpinasi savo sveikata – neracionaliai maitinasi, mažai juda, pasiduoda stresui, daugelis turi žalingų įpročių. Tokia gyvensena skatina labiausiai paplitusių lėtinių neinfekcinių ligų atsiradimą bei vystymąsi. Teisės aktas nustato prievolę pirminėms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (šeimos gydytojams) bei savivaldybių visuomenės sveikatos biurams integruoti jėgas ir dirbti su asmenimis, kuriems nustatyta širdies ligų ir (arba) cukrinio diabeto rizika. Atsižvelgdami į tai, šeimos gydytojai riziką turinčius asmenis siunčia dalyvauti specializuotoje sveikatos stiprinimo programoje. Tuo tikslu visuose Lietuvos miestuose ir rajonuose organizuotos sveikatos specialistų grupės, sudarytos iš šeimos gydytojų, kardiologų, dietologų, endokrinologų, kineziterapeutų, psichologų ir visuomenės sveikatos specialistų, kurie pagal specialią schemą stebi atrinktų rizikos grupės asmenų sveikatą, moko juos sveikiau maitintis, mankštintis, atsisakyti žalingų įpročių, valdyti stresą, suprasti ir sekti savo sveikatos rodiklių reikšmes, mažinti neigiamų netinkamos gyvensenos pasekmių riziką. Po trijų mėnesių ir po metų programos dalyviai žinias atnaujina. Programos pradžioje ir po metų matuojami įvairūs dalyvių kūno ir kraujo rodikliai, vertinami jų gyvensenos pokyčiai. Atlikti sveikatos tyrimai rodo, kad net po metų vidutiniškai 68-ms procentams baigusių programą asmenų būna geresni kūno, kraujotakos ir biocheminiai rodikliai, gyvensena yra sveikesnė nei programos pradžioje. Tai liudija aukštą programos efektyvumą. Ši programa unikali Europos Sąjungoje, įtraukta į ES gerųjų praktikų registrą.
 • Įteisintas maisto produktų ženklinimas „Rakto skylutės“ simboliu. Tai vienintelė oficiali, valstybinė, nekomercinė sveikatai palankesnių maisto produktų ženklinimo sistema, pagal kurią maisto gamintojai savo produktus gali savanoriškai ženklinti tarptautiniu simboliu „Rakto skylutė“, jei šie atitinka Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-213 Dėl maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ nustatytus kriterijus. Šie kriterijai riboja produktuose gyvulinių riebalų, transriebalų, cukraus ir druskos kiekius bei nustato prievolę grūdų turintiems produktams turėti daugiau maistinių skaidulų bei viso grūdo komponentų. Pirkėjai „Rakto skylute“ paženklintus produktus lengviau pastebi parduotuvių lentynose ir gali sveikiau maitintis. Įmonėms taip pat naudinga turėti sveikumo kriterijus atitinkančių produktų. Kriterijai atitinka taikomus kitose „Rakto skylutės“ simbolį naudojančiose šalyse. Sistema įdiegta dalyvaujant Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai bei Žemės ūkio ministerijai, bendradarbiaujant su Švedijos nacionaline maisto agentūra. Ženklinimo kontrolę atlieka Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. „Rakto skylutės“ simboliu paženklintų produktų sąrašas ir kita susijusi informacija yra čia.
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 "Dėl vaikų maitinimo aprašo patvirtinimo" patvirtintas    Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, kuris nustato privalomuosius sveikatai palankaus maisto tiekimo į Lietuvos ugdymo įstaigas reikalavimus. Jis privalomas visoms Lietuvoje vaikų ugdymo ir globos įstaigoms. Ši sistema pradėta diegti 2011 m. Pagal ją vaikai privalo gauti tik šviežią, tą pačią dieną pagamintą visavertį maistą, sveikatai nepalankūs maisto produktai ir gėrimai draudžiami. Atsižvelgiant į PSO, kitų tarptautinių organizacijų siūlymus, gyventojų, tėvų ir pedagogų prašymus, siekiant mažinti vaikų nutukimo, cukrinio diabeto ir kitų lėtinių ligų riziką, vaikų maiste ribojami cukraus, druskos, sočiųjų ir transriebalų kiekiai, privaloma tiekti daugiau šviežių daržovių ir vaisių, visagrūdžių duonos produktų. Kiekvieną savaitę vaikų maitinimą kontroliuoja mokyklose dirbantys visuomenės sveikatos specialistai. Jiems padeda į vidinę maitinimo kontrolę įtraukti vaikai bei jų tėvai, nes yra nustatyta prievolė ugdymo įstaigų interneto svetainėse skelbti oficialius vaikų maitinimo reikalavimus bei valgiaraščius. Taip pat, rengiamas kitų teisės aktų, susijusių su vaikų maitinimo gerinimu, skaidresniu savivaldybėse vykdomų maisto pirkimo konkursų organizavimu, paketas. Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė internete pavyzdinius valgiaraščius ir technologines korteles vaikų ugdymo įstaigoms, kuriais gali naudotis maitinimo paslaugos teikėjai, užtikrindami sveikatai palankų vaikų maitinimą.
 • Draudimas parduoti energinius gėrimus vaikams.  Saugant vaikų sveikatą nuo gausiai cukraus turinčių gėrimų ir psichiką veikiančių medžiagų, kartu su Seimo Sveikatos reikalų komitetu parengtas Maisto įstatymo pakeitimas, kurio 6 (1) straipsnyje nustatytas draudimas vaikams iki 18 metų parduoti energinius gėrimus (Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymas, 2014 m. gegužės 15 d. Nr. XII-885). Kitos vaikų maitinimo gerinimo priemonės aprašytos šiame interneto svetainės puslapyje.