>

INSTITUCIJŲ KOMPETENCIJOS IR REGLAMENTAVIMAS

Institucijų kompetencijos įgyvendinant sporto politiką Lietuvoje yra nustatytos Lietuvos Respublikos 1995 m. gruodžio 20 d. Kūno kultūros ir sporto įstatymu.

Sporto politiką Lietuvos Respublikoje formuoja ir įgyvendina:

 • Lietuvos Respublikos Seimas;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
 • Nacionalinė kūno kultūros ir sporto taryba;
 • Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija;
 • Lietuvos Respublikos savivaldybės;
 • Nevyriausybinės organizacijos;
 • Kt.

Svarbiausi Europos Sąjungos teisės aktai

 • 2007 m. liepos 11 d. Europos Komisijos Baltoji knyga dėl sporto (COM/2007/0391 galutinis);
 • 2013 m. lapkričio 26 d. Europos Tarybos rekomendacija dėl sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo įvairiuose sektoriuose (OL 2013 C 354, p. 1);
 •  2014 m. birželio 20 d. Europos Tarybos išvados dėl mitybos ir fizinio aktyvumo;
 • 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamentos ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013 kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006 EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB;
 • Europos Komisijos 2010 m. kovo 3 d. komunikatas „Europa 2020. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM (2010) 2020 galutinis).

Svarbiausi Lietuvos Respublikos teisės aktai

 • Lietuvos sveikatos 2014 – 2025 metų programa, patvirtinta Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014 – 2025 metų programos patvirtinimo“, bei jos pagrindinis principas „sveikata visose politikos srityse“;
 • Lietuvos Respublikos 1995 m. gruodžio 20 d. Kūno kultūros ir sporto įstatymas
 • 2011 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. XI-1296 „Dėl 2011-2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo patvirtinimo“
 • 2014 m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 112 „Dėl 2011-2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymas
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 148 „Dėl kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo nuostatų ir kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos sudėties patvirtinimo“, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. rugpjūčio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 740
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 22 d. nutarimas Nr. 1094 „Dėl vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programos patvirtinimo“
 • Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 3 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-72 patvirtinta „Lietuvos gyventojų 2011-2012 metų fizinio aktyvumo skatinimo programa“, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. balandžio 26 d. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-215;
 • Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. lapkričio 18 d. rezoliucija Nr. XII-1342 „Dėl sporto politikos“;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ patvirtinta Lietuvos higienos norma HH 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“;
 • 2011 m. vasario 28 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-184 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" pakeitimo“
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-765 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 "Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo“ patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai, įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“ patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 109:2005 „Baseinai, įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V-380;
 • 2004 m. liepos 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasirašyta Kopenhagos deklaracija dėl antidopingo sporte;
 • Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. V-219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ su paskutiniais pakeitimais, padarytais Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-507;
 • Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. V-31 „Dėl Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte įgyvendinimo Lietuvoje su paskutiniais pakeitimais, padarytais“ Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-528;
 • Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-353 „Dėl Gyventojų fizinio pajėgumo testavimo ir fizinės būklės nustatymo metodikos tvirtinimo“;
 • „Antidopingo konvencija“, ratifikuota Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. I-1087 „Dėl Europos antidopingo konvencijos ratifikavimo“;
 • „Antidopingo konvencijos papildomas protokolas“, ratifikuotas Lietuvos Respublikos Prezidento 2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymas Nr. IX-2456 „Dėl antidopingo konvencijos papildomo protokolo ratifikavimo“

Atnaujinimo data: 2023-12-03