Asmens duomenų apsauga

Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys SAM būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

 Asmens duomenų apsauga vykdoma vadovaujantis šiais teisės aktais:

  1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR);
  2. Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);
  3. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ERĮ);
  4. Registrų ir informacinių sistemų nuostatais;
  5. Kitais teisės aktais reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Informacija apie duomenų valdytoją:

Sveikatos apsaugos ministerija

Biudžetinė įstaiga

Juridinių asmenų registre įregistruotas kodas 188603472 

Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius

Tel. (8 5) 268 5110

Faks.  (8 5) 266 1402

El. paštas [email protected]

http://www.sam.lt/

Šioje skiltyje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymo SAM tikslus, teisėtumo sąlygas, SAM tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, teikimo tikslus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, duomenų gavėjus.

Atnaujinimo data: 2023-12-03