Žmonių sveikatos apsauga užtikrinama nustatant ir įgyvendinant visas ES politikos ir veiklos kryptis. ES valstybės narės yra atsakingos už sveikatos paslaugų ir sveikatos priežiūros organizavimą bei teikimą. ES vaidmuo yra papildyti nacionalinę politiką: padėti valstybėms narėms pasiekti bendrų tikslų, sutelkti išteklius ir kurti masto ekonomiją, padėti valstybėms narėms spręsti bendrus uždavinius (pvz., pandemijos ir kitos tarpvalstybinės grėsmės sveikatai, lėtinės ligos ir kt.).

https://europa.eu/european-union/topics/health_lt

Pirmininkavimas ES Tarybai

Pirmininkavimas ES Tarybai organizuojamas rotacijos būdu. ES valstybės narės pagal iš anksto patvirtintą grafiką Tarybai pirmininkauja po 6 mėnesius. Šiuo laikotarpiu pirmininkaujanti valstybė narė pirmininkauja visų lygių posėdžiams Taryboje ir padeda užtikrinti ES darbo Taryboje tęstinumą. Pirmininkaujančios valstybės narės glaudžiai bendradarbiauja grupėmis po tris šalis. Trijų valstybių narių grupė numato ilgalaikius tikslus ir parengia bendrą darbotvarkę,nustato temas ir pagrindinius klausimus, kuriuos Taryba svarstys per 18 mėnesių laikotarpį. Remdamasi šia programa, kiekviena iš trijų valstybių parengia savo išsamesnę konkretaus 6 mėnesių laikotarpio programą.

Lietuva ES Tarybai pirmininkavo antrąjį 2013 m. pusmetį.

Daugiau informacijos apie pirmininkavimą ES Tarybai galite rasti čia: 

https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/

ES reikalų koordinavimas

Europos Sąjungos reikalų koordinavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimas Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DB68BCA9E3A0/ZLFxbdYwKa). Vadovaujantis šiuo nutarimu patvirtintomis taisyklėmis, organizuojamas Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose svarstomais klausimais rengimas, derinimas ir pristatymas, ES teisės perkėlimas į nacionalinę teisę ir įgyvendinimas Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų kompetencijos klausimais.

ES Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų (EPSCO) taryba

Sveikatos apsaugos ministras kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministru atstovauja Lietuvai ES Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos susitikimuose. Vienas iš šios Tarybos tikslų - užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir vartotojų apsaugos lygį ES.

Nors valstybės narės yra visiškai atsakingos už savo sveikatos politikos formavimą ir sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą bei teikimą, Taryba kartu su Europos Parlamentu priima teisės aktus, susijusius su žmogaus organų ir kraujo kokybe bei saugumu, pacientų teisėmis teikiant tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas, vaistų bei medicinos priemonių kokybe ir saugumu.

EPSCO tarybos posėdžiai paprastai rengiami keturis kartus per metus. Du iš šių posėdžių paprastai skiriami tik užimtumo ir socialinės politikos temoms svarstyti. Sveikatos apsaugos ministrai taip pat dalyvauja kas pusmetį vykstančiuose neformaliuose ES sveikatos ministrų susitikimuose.

ES Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryba: http://www.consilium.europa.eu/lt/council-eu/configurations/epsco/

Sprendimų priėmimo procesas Taryboje:

http://www.consilium.europa.eu/lt/council-eu/decision-making/

Balsavimo sistema:

http://www.consilium.europa.eu/lt/council-eu/voting-system/

Sveikatos apsaugos ministerija ir jai pavaldžios įstaigos atsakingos už atstovavimą Lietuvos interesams šių ES Tarybos darbo grupių susitikimuose:

  • Tarptautinių maisto ir žemės ūkio klausimų darbo grupės Maisto kodekso pogrupiuose;

  • Visuomenės sveikatos darbo grupėje;

  • Vaistų ir medicinos priemonių darbo grupėje;

  • Maisto ir maisto sistemų darbo grupėje.

Naudingos nuorodos

Privalomojo sveikatos draudimo garantijos ES, turintiems  Europos sveikatos draudimo kortelę (EHIC): https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/keliaujantiems-apdraustiesiems/gydymas-uzsienyje/butinoji-medicinos-pagalba-europos-sajungos-salyse-1/europos-sveikatos-draudimo-kortele.

Tarpvalstybinė sveikatos priežiūra (galimybė ES šalių gyventojams gydytis kitose Europos Sąjungos šalyse, Islandijoje, Lichtenšteine bei Norvegijoje): https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/keliaujantiems-apdraustiesiems/gydymas-uzsienyje/gydymosi-europos-sajungoje-galimybes/tarpvalstybine-sveikatos-prieziura

Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinis kontaktinis centras: http://www.lncp.lt/lt

Europos referencijos centrų tinklas

Europos Sąjungos valstybių narių sveikatos sistemos siekia teikti aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugų efektyviai panaudojant turimas lėšas, tačiau sudėtinga tai  užtikrinti retų ar mažai paplitusių sudėtingų ligų atveju. Europos referencijos centrų tinklai – tai virtualūs tinklai, kuriuose dalyvauja visos Europos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai. Jų tikslas – paskatinti diskusiją apie sudėtingas arba retas ligas ir susirgimus, kuriems reikalingas specializuotas gydymas, žinios ir ištekliai.

2017 m. kovo mėnesį pradėjo veikti pirmieji 24 Europos referencijos centrų tinklai. Jų nariais tapo daugiau kaip 900 sveikatos priežiūros padalinių iš daugiau kaip 300 ligoninių 26 ES šalyse.

https://ec.europa.eu/health/ern_en

2021-2027 m. programa "ES - sveikatos labui"https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_en

ES institucijos ir agentūros

Oficiali Europos Sąjungos interneto svetainė: https://europa.eu/european-union/index_lt

Europos Sąjungos Taryba: http://www.consilium.europa.eu/lt

Europos Komisija: https://ec.europa.eu/commission/index_lt

Europos Komisijos darbo programa: https://commission.europa.eu/strategy-documents/commission-work-programme_en

Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas: https://ec.europa.eu/health/home_en

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje: https://ec.europa.eu/lithuania/home_lt

Europos Parlamentas: http://www.europarl.europa.eu/portal/lt

Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas: http://www.europarl.europa.eu/committees/lt/envi/home.html

ES teisės aktų paieška: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC): https://ecdc.europa.eu/en/home

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA): http://www.efsa.europa.eu/

Europos vaistų agentūra (EMA): http://www.ema.europa.eu/ema/

Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungojehttps://eu.mfa.lt/eurep/en/

Skiltį kuruoja:

Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė Donata Švažaitė (tel. (8 5) 260 4711; el. paštas: [email protected]).

Atnaujinimo data: 2023-12-03