Projektas „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“

Aktualijos


Pasiekti projekto rezultatai


Apie projektą

Projekto kodas – NOR-LT11-SAM-01-TF-01-001

Projekto vykdytojas – Higienos institutas

Projekto įgyvendinimui numatoma skirti 1 770 540,00 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2014 m. birželis – 2016 m. balandis

Projekto esmė. Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis iš 543 756 vaikų iki 17 metų, 2013 m. susirgo 459 359 vaikai. 2013 m. užregistruoti 1 350 426 nauji ligos atvejai, o tai reiškia, kad 1 vaikas sirgo vidutiniškai 3 kartus per metus. Moksliniais įrodymais pagrįsta, kad taikant tinkamas prevencijos priemones, galima sumažinti sergamumą, tokiu būdu sumažinant ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tiesiogines ir netiesiogines išlaidas. Siekiant įvertinti prevencinių priemonių efektyvumą ir sergamumo kitimus laiko ir vietos aspektais, būtina sukurti vieningą valstybės mastu vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau – VSS IS). Tokia informacinė sistema sudarys sąlygas keistis informacija apie vaikų sveikatą tarp pirminės asmens sveikatos priežiūros specialistų ir ugdymo institucijose dirbančių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų. Šiuo metu duomenų apie vaikų sveikatos būklę registracijai naudojama statistinė apskaitos forma Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas. Šios formos duomenys yra prieinami tik konkrečios savivaldybės specialistų ratui, nėra galimybės atlikti duomenų analizės šalies mastu ar palyginti su kitų savivaldybių vaikų sveikatos profilaktinių patikrinimų duomenimis.

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti bendrą Lietuvoje VSS IS, skirtą sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui. VSS IS skirta vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų, sergamumo duomenų rinkimui, sisteminimui, analizei nacionaliniu ir savivaldybių lygiu, užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Sukurtoje ir įdiegtoje VSS IS kaupiami duomenys bus naudingi formuojant sveikatos politiką ir vaikų sveikatos būklės gerinimo prioritetus, planuojant ir įgyvendinat efektyvias sveikatos stiprinimo ir prevencines priemones, gerinant visuomenės sveikatos paslaugų kokybę. Įgyvendinus projektą sukurta ir įdiegta VSS IS leis stebėti šalies mokyklinio amžiaus asmenų sveikatos būklės kitimą ir su vaikų sveikatos gerinimu susijusius sprendimus priimti remiantis objektyvia ir išsamia informacija.

Daugiau informacijos apie projektą Higienos instituto interneto svetainėje.


Daugiau informacijos apie 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 "Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos" ir projektus:

www.sam.lrv.lt

Facebook

www.norwaygrants.lt

Atnaujinimo data: 2023-12-03