Priemonė „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas“

Aktualijos


Pasiekti projekto rezultatai


Apie projektą

Projekto vykdytojas – UAB „Sveikatos ekonomikos centras“

Projekto partneriai – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras ir Rokiškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras.

Projekto įgyvendinimui numatoma skirti 417 837,13 Eur

Projekto esmė. Lietuvos 14-29 m. jaunų žmonių sveikata, palyginti su kitų Europos Sąjungos šalių jaunimo sveikata, yra prasta (didžiausias savižudybių skaičius, didelis mirtingumas nuo išorinių mirties priežasčių, padaugėjo viršsvorį turinčių 15 m. amžiaus vaikų; daugiau nei pusė 15 m. amžiaus vaikų yra vartoję alkoholį, apie 30 proc. rūko; didelis paauglių nėštumų skaičius). Vertinant globalią ligų naštą 14-29 m. amžiaus grupėje, psichikos ir elgesio sutrikimų našta (DALY rodiklis) Lietuvoje 2010 m. sudarė 30 proc., išorinės mirties priežastys – 33 proc., tarp visų ligų, mirčių ir negalių priežasčių (OEDC, 2012; IHME, 2010; PSO, 2010; Unicef, 2013). Lietuvoje nėra vieningo kompleksinio, koordinuoto jaunimo sveikatos poreikiams pritaikyto sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio.

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) modelį Lietuvoje, kurio pagrindinė funkcija – per paslaugų teikimo protokolus apjungti į vieningą tinklą jau egzistuojančius sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus ir gerinant jų bendradarbiavimą teikti efektyvesnes jaunimui pritaikytas sveikatos priežiūros paslaugas taip užtikrinant sveikatos netolygumų mažinimą.

Projekto esmę sudaro kompleksinio adaptyvaus JPSPP modelio sukūrimas, validavimas, adaptavimas ir įdiegimas bandomojoje Rokiškio savivaldybėje bei vėliau JPSPP modelius diegiančių savivaldybių konsultavimas.

JPSPP modelis apima:

1. JPSPP koordinuojančio centro įkūrimą visuomenės sveikatos biure, kuriame dirbs aktyvus, motyvuotas ir apmokytas koordinatorius, organizuojantis „žemo slenksčio“, atvejo vadybos bei žmogaus teisių principais paremtas sveikatos priežiūros paslaugas;

2. Sumaniomis inovacijomis paremto Nacionalinio jaunimo sveikatos interneto portalo sukūrimą, kuriame jaunuoliai galėtų surasti ekspertų parengtą patikimą, sistemingą, lengvai prieinamą ir patrauklia forma pateiktą informaciją, skirtą sveikatos stiprinimui ir jaunimo įgalinimui rinktis sveiką gyvenimo būdą. Interneto portale numatyta informacijos apie sveikatos paslaugas ir tiesioginio jaunimo konsultavimo per skaitmeninę žiniasklaidą galimybė. Per diskusijų forumus jaunuoliai galės ne tik bendrauti, bet ir vertinti JPSPP modelio veikimą. O projekto įgyvendinimo metu sukurti viešos prieigos bevielio interneto taškai padės viešinti šį portalą. Specialistams skirtoje portalo dalyje bus talpinami JPSPP teikimo protokolai ir metodikos;

3. JPSPP institucinio ir funkcinio tinklo sukūrimą taikant atvejo vadybos principą. Kompleksinis tarpsektorinis ir tarpinstitucinis funkcinis tinklas, kurio veikla – sveikatos priežiūros paslaugų (sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, stebėsenos) teikimas jaunimui bus aprašytas 4-iuose paslaugų teikimo protokoluose (formalizuotuose JPSPP teikimo algoritmuose, detalizuojant kokie specialistai, kokiose institucijose, kada, kaip ir kokių tikslinių grupių jauniems žmonėms teikia paslaugas). 4 JPSPP teikimo protokolai bus parengti ir detalizuos paslaugų teikimo algoritmą psichikos sveikatos, mitybos, reprodukcinės sveikatos ir išorinių mirties priežasčių prevencijos srityse;

4. JPSPP modelio diegimo ir JPSPP teikimo metodinių rekomendacijų parengimą.

Sukurtas modelis prisidės prie jaunimo sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo, mirtingumo mažinimo, sveikatos netolygumų mažinimo ir socialinės bei ekonominės gerovės didinimo.

Daugiau informacijos projekto vykdytojo interneto svetainėje.


Jaunas žmogus (jaunimas) – asmuo nuo 14 iki 29 metų.

JPSPP – tai jaunimo poreikius atitinkančios kompleksinės sveikatos priežiūros paslaugos, kurios apima gydymo ir prevencijos (taip pat ir stebėsenos) paslaugas bei konsultavimo paslaugas, įskaitant jaunimo poreikiams pritaikytą sveikatos mokymą bei ugdymą, ir atitinka šiuos Pasaulio sveikatos organizacijos nurodytus kriterijus:

  • jaunimui prieinamos – nemokamos arba įperkamos, greita, patogi registracija arba be registracijos, trumpas laukimo laikas;
  • nediskriminuojančios;
  • garantuojančios konfidencialumą ir privatumą;
  • atitinkančios kiekvieno jauno žmogaus fizinės, socialinės ir psichologinės sveikatos bei raidos poreikius;
  • teikiamos kompetentingo personalo;
  • saugi ir atitinkanti jaunimo poreikius aplinka.

JPSPP teikimo modelis – nuostatų, apimančių jaunimo sveikatos priežiūros (gydymo, diagnostikos, prevencijos ir stebėsenos) bei konsultavimo paslaugų teikimą, apibrėžiančių paslaugų sistemos misiją, viziją, principus, tikslus ir uždavinius, apimančių paslaugų teikimo ir sveikos gyvensenos motyvavimo labiausiai jaunimui priimtinomis formomis organizavimą, valdymą, finansavimą bei kokybės užtikrinimą ir stebėseną, visuma.

Prioritetinės jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritys:

  • psichikos sveikatos stiprinimas;
  • sveikos mitybos skatinimas, su mityba susijusių ligų prevencija ir fizinis aktyvumas;
  • traumų ir nelaimingų atsitikimų (išvengiamų mirčių) prevencija;
  • lytinės ir reprodukcinės sveikatos gerinimas.

Priemonė „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“


Daugiau informacijos apie 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 "Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos" ir projektus:

www.sam.lrv.lt

Facebook

www.norwaygrants.lt

Atnaujinimo data: 2023-12-03