Skirtas finansavimas penkiems projektams pagal priemonę „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“

2015 m. vasario 6 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-168 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl finansavimo skyrimo 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 ,,Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonės „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ projektams“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas) skirtas finansavimas priemonės projektams įgyvendinti:

1. Projekto kodas: NOR-LT11-SAM-01-K-02-010

Projekto pavadinimas: Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Telšių ir Akmenės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas

Projekto vykdytojas: Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Paramos lėšos: 243 224,10 Eur (839 804,17 Lt)

2. Projekto kodas: NOR-LT11-SAM-01-K-02-002

Projekto pavadinimas: Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose

Projekto vykdytojas: Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Paramos lėšos: 242 674,98 Eur (837 908,14 Lt)

3. Projekto kodas: NOR-LT11-SAM-01-K-02-011

Projekto pavadinimas: Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Molėtų, Panevėžio ir Utenos rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas

Projekto vykdytojas: Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Paramos lėšos: 246 163,03 Eur (849 951,70 Lt)

4. Projekto kodas: NOR-LT11-SAM-01-K-02-012

Projekto pavadinimas: Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas Lazdijų rajono, Druskininkų, Alytaus rajono ir Kalvarijos savivaldybėse

Projekto vykdytojas: Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Paramos lėšos: 249 546,61 Eur (861 634,54 Lt)

5. Projekto kodas: NOR-LT11-SAM-01-K-02-005

Projekto pavadinimas: Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Tauragės, Pagėgių ir Plungės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas

Projekto vykdytojas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

Paramos lėšos: 248 842,66 Eur (859 203,94 Lt)

Finansavimas įvardintiems projektams skirtas apjungus kvietimus teikti paraiškas pagal priemonę „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ (toliau – Priemonė), finansuojant dalį pirmojo kvietimo teikti paraiškas metu gautų projektų paraiškų, įtrauktų į rezervinį sąrašą bei surinkusių didžiausią balų skaičių. Kvietimai buvo apjungti atsižvelgus į didelį pareiškėjų susidomėjimą Priemone ir pirmojo kvietimo metu gautą didelį itin kokybiškai parengtų paraiškų skaičių. Kvietimų apjungimas leis efektyviai panaudoti Programos lėšas laiko ir žmogiškųjų resursų atžvilgiu: bus išvengta tų pačių paraiškų pakartotino teikimo, vertinimo, projektų atrankos ir finansavimo skyrimo procedūrų organizavimo. Akivaizdu, kad didžioji dalis per pirmąjį kvietimą pateiktų kokybiškai parengtų, tačiau finansavimo negavusių paraiškų, būtų pakartotinai teikiamos ir antrojo kvietimo metu. Kvietimų apjungimas taip pat pagreitins Priemonei numatytų lėšų įsisavinimą, suteiks galimybę tiesioginiams Priemonės naudos gavėjams (mokyklas ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankantiems vaikams) anksčiau pajausti Priemonės rezultatų naudą.

Įsakymu taip pat patvirtintas ir sudarytas rezervinis projektų sąrašas bei nustatyta, kad 1 Įsakymo punkte nurodytiems projektų vykdytojams atsisakius skiriamų lėšų ir (arba) skyrus papildomą finansavimą priemonei „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“, programos lėšos atskiru Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu gali būti skiriamos į rezervinį projektų sąrašą įtrauktiems projektams.

Primename, kad finansavimas pirmiesiems keturiems Įsakymo pakeitimo 1 punkte įvardintiems projektams (projektų numeriai: NOR-LT11-SAM-01-K-02-003; NOR-LT11-SAM-01-K-02-014; NOR-LT11-SAM-01-K-02-004; NOR-LT11-SAM-01-K-02-008) buvo skirtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-24.

Priemonės tikslas – pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bendrojo ugdymo mokyklose ar profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas ir įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas.

SVARBU. Išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžia – tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos tokios išlaidos, kurios bus patirtos ir apmokėtos nuo Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimo dėl paramos ir bendrojo finansavimo lėšų projektui skyrimo įsigaliojimo dienos, o ne nuo projekto įgyvendinimo sutarties įsigaliojimo dienos. Daugiau informacijos čia.

Atnaujinimo data: 2023-12-03