BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Cheminių medžiagų ženklinimas

Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) yra pagrįstas Jungtinių Tautų visuotinai suderinta sistema (GHS) ir juo siekiama užtikrinti aukšto lygio sveikatos ir aplinkos apsaugą, taip pat laisvą cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių judėjimą.

CLP reglamentu iš dalies pakeista Pavojingų cheminių medžiagų direktyva (67/548/EEB (DSD), Pavojingų preparatų direktyva (1999/45/EB (DPD) ir Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), o nuo 2015 m. birželio 1 d. tai yra vienintelis ES galiojantis teisės aktas, kuriuo reglamentuojamas cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas ir ženklinimas.

CLP reglamentas yra teisiškai privalomas visose valstybėse narėse ir tiesiogiai taikomas visuose pramonės sektoriuose. Pagal jį reikalaujama, kad cheminių medžiagų ar mišinių gamintojai, importuotojai ar tolesni naudotojai prieš pateikdami savo pavojingas chemines medžiagas rinkai jas atitinkamai suklasifikuotų, paženklintų ir supakuotų.

Vienas pagrindinių CLP reglamento tikslų – nustatyti, ar cheminei medžiagai arba mišiniui būdingos savybės, dėl kurių gali būti reikalinga taikyti pavojingumo klasifikaciją. Šiomis aplinkybėmis klasifikavimas yra informavimo apie pavojingumą atskaitos taškas.

Jeigu atitinkama informacija (pvz., toksikologiniai duomenys) apie cheminę medžiagą ar mišinį atitinka CLP reglamente nustatytus klasifikavimo kriterijus, cheminės medžiagos arba mišinio pavojai nustatomi priskiriant jam tam tikrą pavojingumo klasę ir kategoriją. CLP reglamente nustatytos pavojingumo klasės apima fizinius pavojus, pavojus sveikatai, aplinkai ir papildomus pavojus.

Nustačius cheminės medžiagos arba mišinio klasifikaciją, apie nustatytus pavojus turi būti pranešama kitiems tiekimo grandinės dalyviams, įskaitant vartotojus. Pavojingumo ženklinimas leidžia nustatyti pavojingumo klasifikaciją, taip pat sukurti etiketes ir parengti saugumo duomenų lapus ir apie visa tai pranešti cheminės medžiagos arba mišinio naudotojui, siekiant perspėti jį apie cheminės medžiagos ar mišinio keliamą pavojų ir poreikį valdyti susijusią riziką.

CLP reglamente nustatyti išsamūs kriterijai, taikomi ženklinimo elementams – piktogramoms, signaliniams žodžiams ir pavojingumo frazėms, prevencijai, atsakui, saugojimui ir tvarkymui, kiekvienai pavojingumo klasei ir kategorijai. Jame taip pat nustatyti bendrieji pakavimo standartai, siekiant užtikrinti saugų pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių tiekimą. Be informavimo apie pavojus pasitelkiant ženklinimo reikalavimus, CLP reglamentas taip pat yra daugybės teisės aktų nuostatų, susijusių su cheminių medžiagų rizikos valdymu, pagrindas.   

Platesnę informaciją apie Europos cheminių medžiagų klasifikavimą, ženklinimą (etiketes) ir pakuotes rasite paspaudę šią nuorodą

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-01