BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Specialios mitybos maistas

Specialios mitybos maistas – tai produktai, kurie dėl savo specialios sudėties arba gamybos proceso aiškiai skiriasi nuo įprasto vartojimo maisto produktų ir kurie tinka vartoti jų charakteristikoje nurodytais mitybos tikslais ir tiekiami rinkai nurodant tokį jų tinkamumą. Produktai, kurie priskiriami specialios mitybos maistui yra apibrėžti 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 609/2013). 

Reglamente (ES) Nr. 609/2013 išskiriamos šios maisto produktų grupės:

1. Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai;

2. Perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikiams skirti maisto produktai;

3. Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti;

4. Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai.

Europos Komisija dar nėra parengusi visų Reglamente (ES) Nr. 609/2013 numatytų deleguotų teisės aktų, todėl dalis reikalavimų specialios mitybos maistui yra nustatyta Lietuvos higienos normoje HN 107:2013 „Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 666 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2013 „Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“ patvirtinimo“.

Institucijų kompetencijos, įgyvendinant veiklos, susijusios su specialios mitybos maisto produktų grupėmis, jų vartojimu ir kitais specialiaisiais šios produktų grupės reikalavimais, yra nustatytos Lietuvos Respublikos maisto įstatyme.

Politiką, susijusią su specialios mitybos maistu, jų vartojimu ir kitais specialiaisiais šios produktų grupės reikalavimais, Lietuvos Respublikoje formuoja ir įgyvendina:

  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;
  • Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.