BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Nauji maisto produktai

 Ispaninio šalavijo (Salvia hispanica) dar žinomo kaip chia, sėklos

Naujas maisto produktas – bet kuris maisto produktas, kuris Europos Sąjungoje (ES) nebuvo plačiai vartotas žmonių maistui iki 1997 m. gegužės 15 d., neatsižvelgiant į valstybių narių įstojimo į ES datas. Tai gali būti naujai sukurti arba maisto produktai, gaminami naudojant naujas technologijas ir gamybos procesus, taip pat už ES ribų vartojami tradiciniai maisto produktai. Tarp naujų maisto produktų, kuriems suteiktas leidimas, yra pavyzdžiui, ispaninio šalavijo sėklos (kuriose yra daug omega-3 riebalų rūgščių), Buglossoides arvensis sėklų aliejus, rapsų baltymai ir blakinės kalendros sėklų aliejus ir maisto produktai, pagaminti naudojant naujausias technologines inovacijas, kaip antai termiškai apdoroti pieno gaminiai, fermentuoti Bacteroides xylanisolvens, trumpagrandės ir ilgagrandės aciltrigliceridų molekulės, t. y. riebalai, kurių energijos procentas mažesnis, mikrodumblių aliejus, kuriame gausu DHR, naudojant aukštą slėgį spaustos sultys.

Dabartinės taisyklės naujiems maisto produktams galioja jau beveik dvidešimt metų. Per šiuos metus padaryta didelė pažanga technologijų ir mokslo srityse. Todėl, siekiant sutrumpinti dabartinę leidimo suteikimo procedūros trukmę (vidutiniškai 3,5 metų), buvo būtina atnaujinti 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų.

Naujų maisto produktų pateikimo ES rinkai taisykles, veiksmingą vidaus rinkos veikimą ir aukšto lygio žmonių sveikatos bei vartotojų interesų apsaugą nustato 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (toliau Reglamentas (ES) 2015/2283). Šios naujosios taisyklės bus pradėtos taikyti nuo 2018 m. sausio 10 d.

Naujuoju Reglamentu (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, dėl kurio susitarta 2015 m. lapkričio 16 d., siekiama gerinti sąlygas įmonėms, kad joms būtų lengviau pateikti ES rinkai naujus bei naujoviškus maisto produktus ir toliau Europos vartotojams užtikrinti aukšto lygio maisto saugą. Šis reglamentas leis Europos vartotojams džiaugtis didesniu maisto produktų asortimentu, be to, bus sukurta palankesnė aplinka Europos žemės ūkio ir maisto pramonei (antram pagal užimtumą sektoriui Europoje) naudotis inovacijomis, kurios savo ruožtu skatina ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.

Reglamentas (ES) 2015/2283 taikomas naujiems maisto produktams, kurie priskiriami bent vienai iš šių kategorijų:

  • maisto produktai, kurių molekulinė struktūra nauja arba sąmoningai pakeista, jei iki 1997 m. gegužės 15 d. ES ta struktūra nebuvo naudota kaip maisto produktas arba kaip maisto produkto sudėtinė dalis;
  • maisto produktai, sudaryti, išskirti arba pagaminti iš mikroorganizmų, grybų ar dumblių;
  • maisto produktai, sudaryti, išskirti arba pagaminti iš mineralinės kilmės medžiagų;
  • maisto produktai, sudaryti, išskirti arba pagaminti iš augalų ar jų dalių, išskyrus atvejus, kai maisto produktas ilgai saugiai naudotas ES ir sudarytas, išskirtas arba pagamintas iš augalo arba tos pačios rūšies veislės;
  • maisto produktai, sudaryti, išskirti arba pagaminti iš gyvūnų ar jų dalių, išskyrus gyvūnus, išaugintus tradiciniais auginimo būdais, naudotais maisto produktams gaminti ES iki 1997 m. gegužės 15 d., ir jei iš tų gyvūnų pagaminti maisto produktai ilgai saugiai naudoti ES;
  • maisto produktai, sudaryti, išskirti arba pagaminti iš ląstelių kultūros arba audinių kultūros, gautos iš gyvūnų, augalų, mikroorganizmų, grybų ar dumblių;
  • maisto produktai, gauti naudojant iki 1997 m. gegužės 15 d. ES maisto gamybai nenaudotą gamybos procesą, sukeliantį esminius maisto produktų sudėties ar struktūros pokyčius, turinčius įtakos jų maistinei vertei, metabolizmui ar nepageidaujamų medžiagų kiekiui;
  • maisto produktai, sudaryti iš dirbtinai sukurtų nanomedžiagų;
  • vitaminai, mineralinės ir kitos medžiagos, naudojamos pagal Direktyvą 2002/46/EB, Reglamentą (EB) Nr. 1925/2006 arba Reglamentą (ES) Nr. 609/2013;
  • maisto produktai, kurie Sąjungoje iki 1997 m. gegužės 15 d. buvo naudoti tik kaip maisto papildų sudėtinė dalis, jeigu jie skirti naudoti ne kaip maisto papildų, o kitų maisto produktų sudėtinė dalis, kaip apibrėžta Direktyvos 2002/46/EB 2 straipsnio a punkte.

Nanomedžiagos – tai atomų ir molekulių lygmeniu dirbtinai sukurtos medžiagos. Naujajame reglamente nustatyta, kad prieš pradedant maisto produktuose naudoti dirbtinai sukurtas nanomedžiagas, apibrėžtas naujajame teisės akte, joms turi būti suteiktas naujų maisto produktų leidimas. Jų saugumą vertins Europos maisto saugos tarnyba. Pareiškėjai taip pat turi įrodyti, kad tiriant dirbtinai sukurtas nanomedžiagas, kurioms siekiama gauti leidimą, naudoti pažangiausi bandymo metodai.

Vabzdžiai jau dabar visame pasaulyje plačiai vartojami maistui. Europos Sąjungoje vabzdžiams taikoma naujų maisto produktų kaip maisto produktų sudedamųjų dalių, išskirtų iš gyvūnų, apibrėžtis. Ši apibrėžtis apima ir vabzdžių dalis (pavyzdžiui, kojas, sparnus, galvą ir pan.).

Naujajame teisės akte taip pat paaiškinama, kad naujo maisto produkto apibrėžtis taikoma ir visiems gyvūnams, pavyzdžiui, visiems vabzdžiams, jeigu jie ES nebuvo vartojami maistui iki 1997 m. gegužės 15 d.

Leidimas tiekti naujus maisto produktus ES rinkai bus suteikiamas, tik jeigu tie maisto produktai nekelia pavojaus visuomenės sveikatai, nėra mažiau maistingi nei panašūs maisto produktai ir neklaidina vartotojo. Prieš suteikiant leidimą turi būti atliktas tokių maisto produktų mokslinis vertinimas, siekiant užtikrinti jų saugą. Naujų maisto produktų rizikos vertinimą atlieka Europos maisto saugos tarnyba (EMST). Leidime nurodomos maisto produkto vartojimo sąlygos, jo kaip maisto produkto / sudedamosios dalies pavadinimas ir ženklinimo reikalavimai.

Komisija ne vėliau kaip 2018 m. sausio 1 d. įgyvendinimo aktu sudaro ir atnaujina pirminį ES naujų maisto produktų sąrašą. ES rinkai bus galima pateikti arba naudoti maisto produktuose ar ant jų tik leidžiamus naudoti ir į ES sąrašą įtrauktus naujus maisto produktus pagal tame sąraše nustatytas naudojimo sąlygas ir ženklinimo reikalavimus.

Reglamente dėl naujų maisto produktų nustatytos suderintos naujų maisto produktų leidimų suteikimo priemonės, tai reiškia, kad jeigu maisto produktą leista pateikti ES rinkai, juo gali būti prekiaujama bet kurioje ES valstybėje narėje. Vis dėlto ES valstybė narė gali sustabdyti arba laikinai apriboti prekybą nauju maisto produktu ir jo vartojimą, jeigu mano, kad toks maisto produktas kelia pavojų sveikatai, kaip apibrėžta maistą reglamentuojančių bendrųjų teisės aktų apsaugos priemonių nuostatose. Valstybių narių valdžios institucijos privalo informuoti Komisiją, kuri gavusi informaciją įvertina ES valstybės narės taikomą apsaugos priemonę. Jeigu nustatoma, kad maisto produktas kelia pavojų vartotojams, Komisija gali nedelsdama sustabdyti leidimo juo prekiauti ES galiojimą.

Naujiems maisto produktams taikomi bendrieji ženklinimo reikalavimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1169/2011. Šiuo reglamentu nustatomi informaciją apie maistą, visų pirma maisto produktų ženklinimą, reglamentuojantys bendrieji principai, reikalavimai ir atsakomybė. Juo nustatomos vartotojų teisę į informaciją užtikrinančios priemonės ir informacijos apie maistą teikimo tvarka, atsižvelgiant į tai, kad dėl pokyčių ateityje ir naujų informacijai keliamų reikalavimų reikia sukurti pakankamai lanksčias sąlygas.

Siekiant tinkamai informuoti vartotojus gali būti taikomi specialūs papildomi naujų maisto produktų ženklinimo reikalavimai, t. y. gali būti reikalaujama etiketėse nurodyti, kad naujas maisto produktas nerekomenduojamas tam tikroms pažeidžiamoms grupėms. Etiketėje turi būti nurodytas maisto produkto pavadinimas ir, kai tinkama, konkrečios jo vartojimo sąlygos. Visi teiginiai apie maistingumą ir sveikatingumą turi derėti su Reglamentu (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maistingumą ir sveikatingumą.

 

Naudingos nuorodos:

Europos Komisija/Nauji maisto produktai

Europos maisto saugos tarnyba

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-26