BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Natūralus mineralinis vanduo ir šaltinio vanduo

Šaltinio vanduo – žmonėms vartoti skirtas gamtinis vanduo, išfasuotas gavybos vietoje.

Natūralus mineralinis vanduo – mikrobiologiškai visavertis vanduo, esantis požeminiame vandens sluoksnyje ar telkinyje ir išgaunamas iš vieno ar daugiau natūralių ar dirbtinai atvertų šaltinių.

Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamas natūralus mineralinis vanduo ir šaltinio vanduo turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 28: 2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ reikalavimus (toliau HN 28:2003). Ši higienos norma netaikoma: vandeniui, kuris pagal Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas yra medicinos produktas; natūraliam mineraliniam vandeniui, kuris jo gavybos vietoje vartojamas gydymui terminėse ar hidromineralinėse gydyklose; natūraliam mineraliniam vandeniui, kurį numatoma eksportuoti į trečiąsias valstybes.

Natūralaus mineralinio vandens sudėtis, temperatūra ir kitos svarbiausios jo savybės turi išlikti pastovios ir neviršyti tam tikro natūralaus svyravimo ribų; visų pirma joms neturėtų daryti įtakos galimi vandens debito svyravimai. Natūralų mineralinį vandenį galima aiškiai atskirti nuo paprasto geriamojo vandens pagal jo savitumą, kurį parodo jo sudėtyje esančios mineralinės medžiagos, mikroelementai ar kitos sudedamosios dalys (žr. HN 28: 2003 3 priedą):

Natūralaus mineralinio vandens

požymis

Natūralaus mineralinio vandens požymį pagrindžiantis kriterijus

(koncentracijos)

 

Turi mažai mineralinių medžiagų

sausoji liekana ne didesnė kaip 500 mg/l

Turi labai mažai mineralinių medžiagų

sausoji liekana ne didesnė kaip 50 mg/l

Turi daug mineralinių druskų

sausoji liekana didesnė kaip 1500 mg/l

Turi bikarbonatų

didesnė kaip 600 mg/l

Turi sulfatų

didesnė kaip 200 mg/l

Turi chlorido

didesnė kaip 200 mg/l

Turi kalcio

didesnė kaip 150 mg/l

Turi magnio

didesnė kaip 50 mg/l

Turi fluorido

didesnė 1 mg/l

Turi geležies (dvivalentė geležis)

didesnė kaip 1 mg/l

Rūgštinis (laisvasis anglies dvideginis)

didesnė kaip 250 mg/l

Turi natrio

didesnė kaip 200 mg/l

Tinka kūdikių maistui

-

Tinka sumažinto natrio kiekio dietai

mažesnė kaip 20 mg/l

Gali laisvinti vidurius

-

Gali veikti diuretiškai

-

 

Taip pat natūralų mineralinį vandenį galima aiškiai atskirti nuo paprasto geriamojo vandens pagal jo natūralų švarumą ir kai šios savybės išliko nepakitusios dėl to, kad vanduo yra požeminis ir yra apsaugotas nuo galimų užteršimo pavojų.

Natūralaus mineralinio vandens gavybos vietoje ir pateikiamame į rinką natūraliame mineraliniame vandenyje bet kuriame 250 ml mėginyje neturi būti:

  • parazitų ir patogeninių mikroorganizmų,
  • žarninių lazdelių (Escherichia coli) ir kitų koliforminių bakterijų bei žarninių enterokokų,
  • sulfitus redukuojančių sporinių anaerobų (klostridijų),
  • žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa).

Naudojant natūralaus mineralinio vandens šaltinį, reikalingas šalies, iš kurios gelmių vanduo yra išgaunamas, atsakingos institucijos leidimas, kai nustatoma, kad minėtas vanduo atitinka HN 28: 2003 nuostatas.

 

Fasavimas, ženklinimas ir pateikimas į rinką

Visos natūralaus mineralinio vandens fasavimui skirtos talpyklos turi būti uždaromos taip, kad būtų išvengta bet kokios vandens falsifikavimo ar užteršimo galimybės. Natūralaus mineralinio vandens prekės aprašas yra „natūralus mineralinis vanduo“. Turinčio anglies dvideginio natūralaus mineralinio vandens prekės aprašas turi būti: „natūralus mineralinis vanduo, natūraliai prisotintas anglies dvideginio“, „natūralus mineralinis vanduo, prisotintas savo šaltinio anglies dvideginio“ arba „gazuotas natūralus mineralinis vanduo“. Natūralaus mineralinio vandens etiketėje taip pat turi būti pateikiama tokia privaloma informacija:

  • analitinė kompozicija, išvardijant vandens būdingąsias sudedamąsias dalis ir jų koncentracijų vertes;
  • papildomas užrašas, jei fluorido koncentracija yra didesnė kaip 1,5 mg/l („Turi fluorido daugiau kaip 1,5 mg/l: netinkamas reguliariai vartoti kūdikiams ir vaikams iki 7 metų amžiaus“);
  • nurodomi vandens šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai (nesant šaltinio pavadinimo – šaltiniui priklausančio gręžinio valstybinis numeris);
  • nurodomas bet kuris naudotas natūralaus mineralinio vandens paruošimo būdas;
  • ozonu sodrintu oru paruošto vandens etiketėse turi būti išspausdinti žodžiai: „Šis vanduo paruoštas pagal patvirtintą oksidavimo ozonu sodrintu oru technologiją“.

Draudžiama kaip nors deklaruoti natūralaus mineralinio vandens savybes, susijusias su žmogaus ligų profilaktika, gydymu ar išgydymu.

Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje bei paskelbimo apie pripažinimą sąlygas ir tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. Europos Komisijai nustatyta tvarka pranešama apie Lietuvos Respublikai pripažintą natūralų mineralinį vandenį. ES valstybėse narėse pripažinto natūralaus mineralinio vandens sąrašas skelbiamas Oficialiajame leidinyje  Official Journal of the European Union.

 

HN 28: 2003 priedų turinys

1 priedas nustato svarbiausius kriterijus natūralaus mineralinio vandens pripažinimui.

2 priedas nustato natūralaus mineralinio vandens naudojimo ir vandens pateikimo į rinką sąlygas.

3 priedas nustato natūralaus mineralinio vandens požymius ir kriterijus

4 priedas pateikia natūralaus mineralinio vandens gamtinės kilmės sudedamąsias dalis ir jų koncentracijų ribines vertes, kurias viršijant gali kilti rizika visuomenės sveikatai.

5 priedas nustato likučių, susidarančių paruošiant natūralų mineralinį vandenį ir šaltinio vandenį ozonu sodrintu oru, koncentracijų ribines vertes vandenyje jo fasavimo metu.

6 priedas išvardija standartų, nurodytų HN 28: 2003, sąrašą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-26