BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Maisto teršalai

Saugių maisto produktų vartojimas yra tiesiogiai susijęs su visuomenės sveikata. Todėl maisto produktuose esantys pesticidų likučių ir maisto teršalų kiekiai turi būti saugūs vartotojui. Siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, svarbiausia neleisti, kad pesticidų likučiai ar teršalai maisto produktuose viršytų toksikologiškai leistinas koncentracijas. Todėl yra nustatomos didžiausios leistinos pesticidų likučių ir daugelio teršalų koncentracijos. Maisto produktai, kuriuose viršijamos didžiausios leistinos koncentracijos, neturi būti pateikiami į rinką.

Pesticidų likučiai – tai likučiai, įskaitant veikliąsias medžiagas, metabolitus ir (arba) veikliųjų medžiagų, šiuo metu ar anksčiau naudotų Direktyvos 91/414/EEB 2 straipsnio 1 punkte apibrėžtuose augalų apsaugos produktuose, irimo ar reakcijos produktai, kurių yra maisto produktuose ar ant jų, įskaitant visų pirma tuos, kurie gali atsirasti dėl veikliųjų medžiagų naudojimo augalų apsaugoje, veterinarinėje medicinoje ar kaip biocidai.

Maisto produktų teršalai − atsitiktinai į maistą patekusios ar įdėtos bet kokios cheminės ar biologinės kilmės ne maisto medžiagos ar kitokie objektai, išskyrus maisto priedus, ar atsiradusios maisto tvarkymo metu arba dėl aplinkos užterštumo, galinčios pakenkti maisto saugai ar padaryti maistą netinkamą vartoti. Teršalai maisto produktuose skirstomi į aplinkos ir pramonės teršalus (akrilamidas, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, sunkieji metalai ir t.t.), žemės ūkio teršalus (nitratai, mikotoksinai ir t.t.) ir patvariuosius organinius teršalus (dioksinai, polichlorinti bifenilai ir pan.).

Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai dalyvauja Europos Tarybos ir Parlamento ir Europos Komisijos reglamentų rengimo darbo grupėse, kuriose yra nustatomos maisto produktų teršalų ir pesticidų likučių didžiausios leidžiamos koncentracijos maisto produktuose ar ant jų. Visos Bendrijoje nustatytos didžiausios leistinos koncentracijos gali būti iš naujo peržiūrėtos, atsižvelgiant į mokslo ir technikos žinių raidą bei geros žemės ūkio, žuvininkystės ir gamybos praktikos tobulėjimą.

 

Pesticidų likučių ir teršalų leistinų kiekių maisto produktuose reglamentavimas

1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 315/93 nustatantis Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 2 tomas, p. 204).

2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL L 364, 2006 12 20, p. 5- 24; OL L 173, 2008 7 3, p. 6-9).

2005 m. vasario 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1-16; OL L 58, 2008 3 1, p. 1-398; OL L 234, 2008 8 30, p. 1-216).

2013 m. lapkričio 8 d. Komisijos rekomendacija dėl akrilamido kiekio maisto produktuose tyrimų (OL L 301, 2013, p.15).

2013 m. kovo 27 d. Komisijos rekomendacija dėl toksinų T-2 ir HT-2 grūduose ir grūdų produktuose (OL L 91, 2013, p.12).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. V- 884 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2008 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos” patvirtinimo“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-26