BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Maisto ekstrahentai

Ekstrahentas  – tai tirpiklis, kuris naudojamas ekstrahavimo procese apdorojant žaliavas, maisto produktus ar tų produktų komponentus ar ingredientus, o vėliau pašalinamas – bet kartais maisto produkte ar maisto ingrediente netyčia gali likti technologiškai neišvengiamų likučių ar darinių.

Maisto ekstrahentų ir jų naudojimo sąlygas nustato Lietuvos higienos norma HN 132:2013 „Maisto produktų ir maisto ingredientų gamyboje leidžiami naudoti ekstrahentai“ (2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2009/32/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ir maisto ingredientų gamyboje naudojamus ekstrahentus, suderinimo). Ši higienos norma yra taikoma maisto produktų ar maisto ingredientų gamyboje naudojamiems ar numatytiems naudoti ekstrahentams ir netaikoma maisto priedų, vitaminų ir kitų maistinių priedų gamyboje naudojamiems ekstrahentams, jei tokie maisto priedai, vitaminai ar maistiniai priedai nėra išvardyti priede.

Higienos normos priede nustatyti ekstrahentai, kuriuos galima naudoti apdorojant žaliavas, maisto produktus, maisto komponentus ar maisto ingredientus. Ekstrahentai, naudotini visoms paskirtims pagal geros gamybos praktiką:

 • Propanas
 • Butanas
 • Etilacetatas
 • Etanolis
 • Anglies dioksidas
 • Acetonas
 • Azoto oksidas

Priede išvardinti maisto ekstrahentai leidžiami naudoti maisto produktų ar maisto ingredientų gamyboje laikantis jų naudojimo sąlygų ir kai kuriais atvejais laikantis tame priede nurodytų didžiausių leistinų likučio normų. Pavyzdžiui, heksanas naudojamas grūdų ar baltyminių produktų ruošimui neturi viršyti tam tikrų šioms maisto kategorijoms nustatytų didžiausių leistinų likučių normų.

Jeigu gavus naujos informacijos ar pakartotinai įvertinus turimą informaciją yra priežasčių manyti, jog bet kurios priede išvardytos medžiagos naudojimas maisto produktuose arba vieno ar daugiau iš Higienos normos HN 132:2013 11 punkte nurodytų komponentų, esančių tokiose medžiagose, kiekis, nors ir atitinkantis šioje higienos normoje nustatytas sąlygas, galėtų kelti grėsmę žmonių sveikatai, tokių medžiagų naudojimas turi būti laikinai sustabdomas ar apribojamas, apie tai nedelsiant pranešama kitoms valstybėms narėms ir Komisijai pagrindžiant tokį sprendimą.

Priede išvardinti ekstrahentai turi atitikti šiuos grynumo kriterijus:

 • juose neturi būti toksiškai pavojingo bet kurio elemento ar medžiagos kiekio;
 • juose neturi būti daugiau kaip 1 mg/kg arseno arba daugiau kaip 1 mg/kg švino.

Medžiagomis, išvardytomis priede, numatytomis naudoti kaip ekstrahentus maisto produktuose, gali būti prekiaujama, jei ant pakuočių, taros arba etiketėse pateikta aiškiai matoma, įskaitoma ir neištrinama tokia informacija:

 • komercinis pavadinimas, kaip nurodyta  priede;
 • aiški nuoroda, kad medžiaga yra tinkamos kokybės maistui ar maisto ingredientams ekstrahuoti;
 • nuorodos, pagal kurią galima identifikuoti siuntą ar partiją;
 • gamintojo ar pakuotojo arba pardavėjo, įsisteigto ES, pavadinimas ir adresas;
 • grynojo kiekio tūris vienetais;
 • jei reikia, specialios saugojimo ar naudojimo sąlygos.

 

Naudingos nuorodos

Europos Komisija/ekstrahentai

Europos maisto saugos tarnyba

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-26