BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Geriamasis vanduo

 

Geriamojo vandens ir buityje naudojamo karšto vandens saugos ir kokybės reikalavimus nustato 2003 m. liepos 23 d. Lietuvos Respulikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-455, patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (toliau HN 24:2003). Ši higienos norma privaloma valstybės, savivaldybių institucijoms, geriamojo vandens tiekėjams, geriamojo vandens vartotojams, imantiems geriamąjį vandenį iš viešojo ar kitų vandens išteklių naudotojų vandentiekio skirstomojo tinklo, talpyklų, gręžtinių ar šachtinių šulinių ir naudojantiems jį maisto tvarkymo įmonėse, viešojo naudojimo pastatuose bei pastatų buitinio karšto vandens sistemose. Šios higienos normos reikalavimai netaikomi gydomajam geriamajam vandeniui; Lietuvos Respublikoje oficialiai pripažintam natūraliam mineraliniam vandeniui; žmonių vartojamam vandeniui, kuriuo fiziniai ir juridiniai asmenys apsirūpina individualiai, kai per dieną tiekiama ne daugiau kaip 10 kub. metrų vandens.

Geriamasis vanduo yra saugus ir sveikas vartoti, kai:

  • jame nėra mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, savo skaičiais ar koncentracijomis galinčių kelti potencialų pavojų žmonių sveikatai;
  • geriamasis vanduo atitinka higienos normos HN 24:2003 nustatytus minimalius mikrobinius ir toksinius (cheminius) rodiklius;
  • užtikrinama vandens išteklių ir tiekiamo geriamojo vandens apsauga nuo taršos, o vandens programinė priežiūra geriamojo vandens tiekėjų vykdoma taip, kad būtų galima įvertinti ir nustatyti, ar vanduo atitinka higienos normoje HN 24:2003 nustatytus mikrobinius ir toksinius (cheminius) rodiklius geriamojo vandens vartojimo vietose.

Jeigu geriamojo vandens tiekėjai nustato, kad geriamasis vanduo neatitinka higienos normoje HN 24:2003 nustatytų mikrobinių ar toksinių (cheminių) geriamojo vandens rodiklių, jie nedelsdami privalo imtis veiksmų, reikalingų tiems rodikliams atkurti. Apie visa tai geriamojo vandens tiekėjai nedelsdami turi informuoti savivaldybės merą, teritorinę valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir geriamojo vandens vartotojus. Nuolatinės programinės priežiūros metu nustatomi ir registruojami geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai. Periodinės (audito) programinės priežiūros metu turi būti nustatyta, ar per ataskaitinį laikotarpį (paprastai per kalendorinius metus) nustatyti ir užregistruoti higienos normoje HN 24:2003 išvardyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai nebuvo didesni už ribinius ar specifikuotus ir ar dėl to negalėjo kilti potencialaus pavojaus vartotojų sveikatai.

 

Geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai:

  • Mikrobiniai rodikliai taikomi geriamajam vandeniui vartojimo vietose ir fasuotam geriamajam vandeniui. Žarninės lazdelės (Escherichia coli), žarninio enterokoko ir žaliamėlės pseudomonos (Pseudomonas aeruginosa) kolonijas formuojančių vienetų skaičius tam tikroje temperatūroje neturi viršyti nustatytų ribinių mikroorganizmų skaičiaus.
  • Toksiniai (cheminiai) rodikliai (akrilamidas, stibis, arsenas, benzenas, benzpirenas, boras, bromatas, kadmis, chromas, varis, cianidai, 1,2-dichloretanas, epichlorhidrinas, fluoridas, švinas, gyvsidabris, nikelis, nitratas, nitritas, pesticidai, daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai, selenas, tetrachloretenas ir trichloretenas, haloformų suma, vinilo chloridas) taikomi geriamajam vandeniui vartojimo vietose ir fasuotam geriamajam vandeniui.
  • Indikatoriniai rodikliai (aliuminis, amonis, chloridas, lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos, spalva, savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų koncentracija, bendroji geležis, manganas, kvapo slenkstis, permanganato indeksas, sulfatas, natris, skonio slenkstis, koliforminės bakterijos, bendroji organinė anglis, drumstumas, radiologiniai rodikliai). Indikatorinių rodiklių specifikuotos vertės tikrinamos tam, kad programinės priežiūros metu būtų galima įvertinti, ar tų rodiklių pažeidimas nėra susijęs su kokia nors rizika žmonių sveikatai. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nustato, ar konkretaus indikatorinio rodiklio pažeidimas nėra geriamojo vandens saugos pažeidimo požymis.

Neatsižvelgiant į tai, buvo ar nebuvo nukrypta nuo higienos normoje HN 24:2003 nustatytų mikrobinių ar toksinių (cheminių) geriamojo vandens rodiklių, teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba turi uždrausti ar apriboti geriamojo vandens tiekimą, kai nustato, kad geriamojo vandens tiekimas ir vartojimas kelia didesnę riziką žmonių sveikatai ir gyvybei, negu ta, kuri teisės aktuose nustatyta kaip leidžiama.

 

Naudojamo buityje karšto vandens saugos ir kokybės reikalavimai

Iš geriamojo vandens pagaminto naudojamo buityje karšto vandens sauga ir kokybė turi būti užtikrinama iki vandens vartojimo vietų (vartotojų čiaupų). Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas nuo antrinės mikrobinės taršos. Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama. Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus. Geriamasis vanduo negali būti tiekiamas karštam vandeniui ruošti, jeigu nevykdoma geriamojo vandens programinė priežiūra higienos normos HN 24:2003 nustatyta tvarka.

 

Higienos normos HN 24:2003 (suvestinės 2015-11-28 - 2016-03-31) priedų turinys

1 priedas pateikia prioritetinių pavojingų medžiagų ir preparatų, kuriuos pasirinktinai reikia stebėti valstybinio, savivaldybių bei ūkio subjektų monitoringų metu, sąrašą.

2 ir 3 priedai netekę galios nuo 2011 m. sausio 9 d.

4 priedas pateikia standartų, nurodytų HN 24: 2003, sąrašą.

5 priedas pateikia formą dėl išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei ar parametro vertei taikymo sąlygų.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-30