BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


GMO reglamentavimas

Svarbiausi Europos Sąjungos teisės aktai

 • 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1829/2003  dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (OL L 268, 18.10.2003, p.1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2015/412 (OL L 68, 2015 3 13, p. 1—8);
 • 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų atsekamumo ir ženklinimo iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB (OL L 268, 18.10.2003, p.24), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/2008 (OL L 311, 2008 11 21, p. 1—54);  
 • 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1—39), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2015/412 (OL L 68, 2015 3 13, p. 1—8);
 • 2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/412, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl valstybių narių galimybės savo teritorijoje riboti ar drausti genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) auginimą (OL L 68, 2015 3 13, p. 1—8);
 • 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/41/EB dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo (OL L 125, 2009 5 21, p. 75—97);
 • 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvalstybinio judėjimo (OL L 287, 2003 11 5, p. 1—10);
 • 2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2004 nustatantis genetiškai modifikuotų organizmų unikalių identifikatorių sudarymo ir priskyrimo sistemą (OL L 10, 2004 1 16, p. 5—10);
 • 2004 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 641/2004 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003 išsamių įgyvendinimo taisyklių, taikomų prašymams išduoti leidimą naujam genetiškai modifikuotam maistui ir pašarams, pranešimams apie esamus produktus ir atsitiktinai arba techniškai neišvengiamai atsiradusią genetiškai modifikuotą medžiagą, kurios rizikos įvertinimas jai palankus (OL L 102, 2004 4 7, p. 14—25, specialusis leidimas lietuvių kalba: skyrius 13 tomas 034 p. 36 – 47), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. balandžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 503/2013 (OL L 157, 2013 6 8, p. 1—48);
 • 2011 m. birželio 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 619/2011 kuriuo nustatomi oficialios kontrolės, kuria siekiama nustatyti, ar pašaruose nėra genetiškai modifikuotų medžiagų, dėl kurių atliekama leidimo suteikimo procedūra arba kurių leidimas baigė galioti, ėminių ėmimo ir analizės metodai (OL L 166, 2011 6 25, p. 9—15);
 • 2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 429/2008 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, susijusių su prašymų išduoti leidimą pašarų priedams rengimu ir teikimu bei pašarų priedų vertinimu ir leidimų išdavimu (OL L 133, 2008 5 22, p. 1—65);
 • 2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1981/2006 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003 32 straipsnio įgyvendinimo taisyklių, susijusių su Bendrijos etalonine genetiškai modifikuotų organizmų tyrimo laboratorija (OL L 368, 2006 12 23, p. 99—109), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. vasario 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 120/2014 (OL L 39, 2014 2 8, p. 46—52);
 • 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maisto įstatymo bendruosius principus ir reikalavimus, įkuriantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (L L 31, 2002 2 1, p. 1—24, specialusis leidimas lietuvių kalba: skyrius 15 tomas 006 p. 463 – 486), su paskutiniais pakeitimais padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 652/2014 (OL L 189, 2014 6 27, p. 1—32);
 • 2009 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009 nustatantis oficialiai pašarų kontrolei taikytinus Bendrijos ėminių ėmimo ir analizės metodais (OL L 54, 2009 2 26, p. 1—130), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. birželio 20 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 709/2014 (OL L 188, 2014 6 27, p. 1—18); 
 • 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL L 189, 2007 7 20, p. 1—23), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL L 158, 2013 6 10, p. 1—71).

Svarbiausi Lietuvos Respublikos teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. D1-236 „Dėl patiektų rinkai genetiškai modifikuotų organizmų ar jų produktų stebėsenos plano rengimo taisyklių patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos maisto įstatymas
 • Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 3D-430 dėl privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. D1-225 „Dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, pateikimo į rinką tvarkos aprašas”
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro/žemės ūkio ministro/Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 681/689/525/753 „Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų, genetiškai modifikuotų organizmų arba jų kaip atskirų produktų ar esančių kituose produktuose rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. 3D-504/D1-608 „Dėl Genetiškai modifikuotų augalų pasėlių sambūvio su tradicinių ir ekologiškų augalų pasėliais taisyklės“.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26