BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Codex Alimentarius veikla

 

KAS YRA CODEX ALIMENTARIUS?

Codex Alimentarius (lietuviškai − Maisto kodekso komisija) 1963 m įkūrė dvi specializuotos Jungtinių Tautų organizacijos: Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) bei Pasaulio sveikatos organizacija (PSO). Codex Alimentarius komisija (toliau - CAC) buvo įkurta siekiant mažiau išsivysčiusioms šalims padėti rengti bendrus maisto standartus ir tuo pačiu skatinti tarptautinę prekybą maistu.

CAC uždaviniai:

  • Saugoti vartotojų sveikatą ir užtikrinti tarptautinės prekybos normas;
  • Koordinuoti visus maisto standartų ar kitų su maistu susijusių dokumentų rengimo darbus, kuriuos vykdo tiek vyriausybinės, tiek nevyriausybinės organizacijos;
  • Nustatyti prioritetus ir kartu su atitinkamomis organizacijomis rengti maisto standartų ar kitų su maistu susijusių dokumentų projektus;
  • Pateikti galutinius standartų ar kitų dokumentų projektus šalių narių vyriausybėms spausdinant juos Maisto kodekso rinkiniuose arba tinklalapyje.

CAC yra tarpvyriausybinė institucija ir šiuo metu jos veikloje dalyvauja 185 valstybės narės bei 1 narė-organizacija (Europos Sąjunga nuo 2003 metų). Be to, CAC veikloje dalyvauja 220 stebėtojų iš tarptautinių vyriausybinių, nevyriausybinių ar Jungtinių tautų organizacijų susijusių su maistu, o taip pat stebėtojų organizacijos atstovaujančios maisto gamintojus, prekybininkus, pervežėjus, mokslininkus bei vartotojų organizacijas.

CAC dokumentai pradžioje buvo rekomendacinio pobūdžio, tačiau nuo 1995 m. jie įgijo ypatingą svarbą, nes pagal įsigaliojusius Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) susitarimus (Susitarimą dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių taikymo (SPS), bei Susitarimą dėl techninių kliūčių prekyboje šalinimo (TBT), prekyba maistu turi būti vykdoma pagal CAC parengtus standartus ir kitus dokumentus.

Pagrindinį standartų kuriamąjį darbą atlieka ekspertai, kuriuos į CAC techninius komitetuose ar tarpvyriausybinės darbo grupes siunčia vyriausybės ir stebėtojų organizacijos. Komitetai su ekspertų pagalba rengia visų techninių dokumentų projektus. Parengti projektai pateikiami Komisijai galutiniam tvirtinimui.

CAC komitetai pagal veiklos pobūdį skirstomi į tris pogrupius, tai bendrieji (horizontalieji) komitetai, komitetai pagal atskirų produktų grupes arba vertikalieji komitetai, bei FAO/PSO regioniniai koordinuojantys komitetai. Darbo veikla šiuose komitetuose šiek tiek skiriasi, tačiau visuose juose rengiami standartų ar kitų dokumentų projektai.

Bendrieji (horizontalieji) komitetai rengia koncepcijas ir principus, taikomus maisto produktams apskritai, specialiems maisto produktams arba tam tikroms produktų grupėms, peržiūri atitinkamas Kodekso nuostatas atskiroms produktų grupėms, remdamiesi mokslinių ekspertų rekomendacijomis rengia išvadas dėl maisto kokybės ir saugos.

Vertikalieji maisto produktų komitetai rengia dokumentus atskiriems produktams tokiems kaip pieno ir jo produktų ar žuvies ir jos produktų ir pan.

Regioniniai komitetai inicijuoja atitinkamų regionų specifinius poreikius atitinkančių dokumentų rengimą. Šių komitetų darbo programos apima informacijos apie to regiono šalyse egzistuojančias maisto saugos sistemas surinkimą, įskaitant bendradarbiavimą tarp atsakingų šalies institucijų ir tarp šalių, bendradarbiavimo skatinimą, bei apie tai, kaip to regiono šalys taiko Codex Alimentarius standartus ar kitus dokumentus.

Visi Maisto kodekso dokumentai iš centrinio maisto Kodekso sekretoriato Romoje yra siunčiami per Nacionalinius kontaktinius Maisto kodekso taškus, esančius visose CAC valstybėse narėse. Lietuvoje Kodekso kontaktinio taško darbą vykdo Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus pavaduotojas Dr. Albertas Barzda.

ES veikla CAC

1991 m. ES tapo FAO nare, o 2003 m. tapo CAC nare. ES prisijungimas prie CAC užtikrino didesnį CAC rengiamų standartų ar kitų dokumentų suderinamumą su ES teises aktais. Pasikeitė ES valstybių narių atstovavimas CAC darbe, nes 2003 m. lapkričio 17 d. Tarybos sprendimo 2003/822/EB III priede apibrėžtos jų kompetencijos sritys. ES kompetencijai priklauso klausimai, susiję su maisto produktu, žuvies ir žuvininkystės produktų, maisto priedų, teršalų, pesticidų ir veterinarinių vaistų, ženklinimo reikalavimų, mėginių atrankos, paėmimo ir jų analizės metodų bei higienos reikalavimų reglamentavimu tiek, kiek buvo suderinti atitinkamas sritis reglamentuojantys ES teises aktai.

Europos Sąjunga darbą CAC organizuoja „veidrodiniu“ principu. Tai yra sukuriamos identiškos CAC struktūrai ES Tarybos darbo grupės, kurioms ES valstybėms narėms ir tenka pirmininkauti. Maždaug 1-1,5 mėnesio prieš kiekvieną Codex Alimentarius komisijos ar jos komiteto posėdį, ES Taryba, vadovaujant pirmininkaujančiai šaliai, organizuoja vieną ar du koordinacinius darbo grupės posėdžius, kuriuose patvirtinama ES kompetencijų pasiskirstymas bei formuojama VN pozicija konkrečiam CAC renginiui. Codex Alimentarius komisijos ar jos techninio padalinio posėdžių metu taip pat kiekvieną dieną organizuojami ES Tarybos darbo grupės posėdžiai, kuriuose, priklausomai nuo to, kaip vyksta dokumentų svarstymas, galutinai koreguojama ES derybinė pozicija ir patvirtinama galutinė ES VN pozicija svarstomu klausimu. Šią suformuotą ES poziciją stengiamasi apginti CAC ar jos techninio padalinio posėdžių metu. Codex Alimentarius komisija yra organas kuriame priimami visi svarbiausi pasaulinės maisto saugos ir kokybės teisėkūros sprendimai, todėl joje priimami sprendimai ES visuomet kelia daug debatų.

Darbas Codex Alimentarius Komisijoje su šalimis narėmis vyksta per nacionalinius kontaktinius taškus. Lietuvos maisto kodekso komiteto vadovas (Nacionalinis kontaktinis taškas) yra Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus pavaduotojas dr. Albertas Barzda.

Lietuvos pirmininkavimas Codex Alimentarius darbo grupėms

Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Tarybai metu SAM atstovai pirmininkavo trims ES Tarybos darbo grupėms:

  • Codex Alimentarius komisijos darbo grupei;
  • Mitybos ir specialios dietinės paskirties maisto produktų darbo grupei:
  • CC EURO darbo grupei, skirtai parengti ES veiklos strategiją dalyvaujant Maisto kodekse.

Kitoms dviem darbo grupėms (Veterinarinių vaistų likučių maiste bei Maisto higienos) pirmininkavo Valstybinė Maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT).

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-30