Ženklinimo reikalavimai

Su maistu besiliečiančių medžiagų ženklinimas

Ant medžiagų ir gaminių, kurie dar nesiliečia su maisto produktais juos pateikiant į rinką, užrašomi žodžiai „skirti liestis su maistu“ arba konkreti nuoroda apie jų naudojimą, pavyzdžiui, kavos virimo aparatas, butelis vynui, šaukštas sriubai arba pridedamas Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 II priede pateiktas simbolis:   

                                                     

Prireikus užrašomos specialios instrukcijos, kurių turi būti laikomasi, siekiant užtikrinti saugų ir tinkamą su maistu besiliečiančių medžiagų naudojimą. Su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių pavadinimas arba prekių ženklas ir visais atvejais – Bendrijoje įsisteigusio gamintojo, perdirbėjo arba pardavėjo, atsakingo už pateikimą į rinką, adresas arba registruota buveinė bei tinkami ženklinimo ir identifikavimo duomenys konkrečios žaliavos arba gaminio atsekamumui užtikrinti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-30