Su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių reglamentavimas

Svarbiausi Europos Sąjungos teisės aktai

 • 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl  žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL 2004 L 338, p. 4), su paskutiniais pakeitimais padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 (OL 2009 L 188, p. 14);
 • 2005 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1895/2005 dėl kai kurių epoksidinių darinių naudojimo medžiagose ir gaminiuose, skirtuose liestis su maisto produktais, apribojimo (OL 2005 L 302, p. 28);
 • 2011 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais (OL 2011 L 12, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. kovo 3 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 202/2014 (OL L 012, 15.1.2011, p.1);
 • 2008 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 282/2008 dėl perdirbto plastiko medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2023/2006
 • 2009 m. gegužės 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 450/2009 dėl veikliųjų ir protingųjų žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu (OL 2009 L 135, p. 3);
 • 2009 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 975/2009 kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2002/72/EB dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais (OL 2009 L 274, p. 3)
 • 2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos (OL 2006 L 384, p. 75), su paskutiniais pakeitimais padarytais 2008 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 282/2008 (OL 2008, L 86, p. 9);
 • 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maisto įstatymo bendruosius principus ir reikalavimus, įkuriantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 652/2014 (OL L 309, 24.11.2009, p.1);
 • 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87 p.109);
 • 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 652/2014 (OL L 309, 24.11.2009, p.1);
 • 2007 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 372/2007 nustatantis dangčių, turinčių sąlytį su maisto produktais, tarpinėse naudojamų plastifikatorių pereinamojo laikotarpio migracijos lygius (OL L 92, 2007 p. 4.), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. birželio 24 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 597/2008 (OL L 164, 2008 6 25, p. 12—13);
 • 2011 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 284/2011, kuriuo nustatomos Kinijos Liaudies Respublikos ir Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Honkongo kilmės arba iš jų siunčiamų plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido ir melamino importo specialios sąlygos ir išsami tvarka (OL 2011 L 77, p. 25).
 • 2009 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 975/2009, kuriuo iš dalies keičiama direktyva 2002/72/EB dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais (OL 2009 L 274, p.3).

Svarbiausi Lietuvos Respublikos teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos maisto įstatymas;
 • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. B1-797 patvirtinta „Dėl pranešimo (notifikavimo) apie ūkio subjektus, Lietuvos Respublikoje gaminančius ir rinkai tiekiančius su maistu besiliečiančias medžiagas ir gaminius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ tvarka;
 • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. B1-166 „Dėl Medžiagų ir gaminių, besiliečiančių su maistu, kontrolės programos“, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. birželio 5 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. B1-516;
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 170 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymų taisyklių“, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-376;
 • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. B1-418 „Dėl Higienos reikalavimų superkant panaudotą stiklinę tarą maisto prekybos įmonėse“, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. rugpjūčio 8 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. B1-418;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 1150 „Dėl valstybinių kontrolės institucijų atliekamų patikrinimų“
 • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 218 „Dėl pavedimų formos tikrinimams atlikti“, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. birželio 11 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. B1-421
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. 1103 „Dėl Gaminių bandinių paėmimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1244;
 • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. B1-149 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos tyrimų centro cheminių tyrimų laboratorijos įgaliojimo atlikti valstybinei maisto kontrolei atrinktų medžiagų, besiliečiančių su maistu, mėginių cheminius tyrimus“;
 • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. B1-883 „Dėl valstybinių mėginių paėmimo laboratoriniam tyrimui nurodymų patvirtinimo“, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. lapkričio 28 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. B1-739;
 • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. kovo 12 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. B1-148;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-30