BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Besiliečiančios su maistu medžiagos

Su maistu besiliečiančios medžiagos ir gaminiai – tai medžiagos ir gaminiai, skirti tiesiogiai arba netiesiogiai liestis su maistu arba pagrįstai gali liestis su maistu ir kontakto metu perduoti savo sudedamąsias medžiagas į maistą, laikantis įprasto ar numanomo naudojimo. Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų pavyzdžiai yra maisto transportavimo konteineriai, maisto gaminimo įranga, maisto pakavimo medžiagos, virtuvės įranga ir pan. Tai gali būti veikliosios ir protingosios žaliavos bei gaminiai, klijai, keramika, kamštinė medžiaga, gumos, stiklas, jonitinė derva, metalai ir jų lydiniai, popierius ir kartonas, plastikai (taip pat perdirbtas plastikas), spausdinimo rašalai, regeneruota celiuliozė, silikonai, tekstilės gaminiai, lakai ir dangos, vaškai, mediena ir t.t.

Su maistu besiliečiančioms medžiagoms ir gaminiams taikomas 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl  žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004). Atkreiptinas dėmesys, kad, Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 1 straipsnio 3 dalies c punktas nurodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 nuostatos nėra taikomos stacionariai vandens tiekimo įrangai, naudojamai visuomeniniame arba privačiame sektoriuje.

ES direktyvas Lietuvoje įteisino Lietuvos higienos norma HN 16:2011 "Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji saugos reikalavimai". Ji nustatė didžiausius leidžiamus nepageidaujamų medžiagų migracijos lygius iš keramikos gaminių, regeneruotos celiuliozės plėvelės, popieriaus, kartono, elastomerų ir gumos.

Išsamios atitikties deklaravimas būtinas su:

Veikliosiomis ir protingosiomis su maistu besiliečiančiomis medžiagomis ir gaminiais. Veikliosios su maistu besiliečiančios žaliavos ir gaminiai skirti prailginti supakuoto maisto saugojimo laiką arba išlaikyti ar pagerinti jo būklę. Tai, pavyzdžiui, gali būti etileno dujomis prisotintos vaisių pakuotės, deguonies sugėrikliai, antimikrobinės pakuotės. Protingosios su maistu besiliečiančios žaliavos ir gaminiai kontroliuoja supakuoto maisto arba maistą supančios aplinkos būklę (pvz., pakuotės su laiko ir temperatūros indikatoriais).

Plastikiniais gaminiais (taip pat ir perdirbtu plastiku). Polimerai paprastai negali patekti į organizmą, tad jų keliamas galimas pavojus sveikatai yra minimalus. Galimą pavojų sveikatai gali kelti nesureagavę ar ne visiškai sureagavę monomerai ar kitos pradinės medžiagos arba nedidelės molekulinės masės priedai, kurie patenka į maistą migruodami iš plastikinių su maistu besiliečiančių medžiagų. Todėl reikėtų vertinti monomerų, kitų pradinių medžiagų ir priedų riziką ir suteikti leidimus prieš juos naudojant plastikinių medžiagų ir gaminių gamybai.

Keramikos gaminiais. Tai gaminiai, pagaminti iš neorganinių medžiagų mišinio, turinčio didelį kiekį molio ar silikatų, į kuriuos gali būti pridedami nedideli organinių medžiagų kiekiai. Švino ir kadmio kiekiai, išsiskiriantys iš keramikos gaminių, neturi viršyti teisės aktuose nustatytų normų.

Regeneruotos celiuliozės gaminiais. Regeneruotos celiuliozės plėvelė yra plona lakštinė medžiaga, gauta iš išgrynintos celiuliozės, pagamintos iš neperdirbtos medienos ar medvilnės. Siekiant patenkinti techninius reikalavimus, tinkamos medžiagos gali būti pridėta į celiuliozės masę arba ant paviršiaus. Regeneruotos celiuliozės plėvelė gali būti padengta iš vienos arba abiejų pusių.