BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Seminaras-diskusija 2019-01-29

 

Seminaras-diskusija

     

  

2019 m. sausio 29 d. Trakuose įvyko projekto „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“ seminaras-diskusija. Renginį organizavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su Projekto partneriu Higienos institutu, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“ (Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0010) projektą. Projekto metu siekiama išbandyti Pasaulio sveikatos organizacijos inicijuoto ir koordinuojamo EVIPNet tinklo siūlomą žinių ir mokslo įrodymų perdavimo politikos formavimui ciklą, rengiant įrodymų apžvalgas prioritetinėms sveikatos problemoms spręsti.

Tai jau ketvirtasis Projekto įgyvendinimo metu organizuotas seminaras-diskusija. Jo pagrindinis tikslas buvo aptarti pirmąją projekto dalyvių parengtą įrodymų apžvalgą, nagrinėjančią  vaikų fizinio aktyvumo skatinimo problemas. Seminare dalyvavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų atstovai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  ministerijos ir universitetų atstovai bei kitų suinteresuotų institucijų – savivaldybių, mokyklų, visuomeninių organizacijų atstovai.

Pirmojoje renginio dalyje, dalyviai buvo supažindinta su  vaikų fizinio aktyvumo situacija Lietuvoje, pristatytas projekto vykdytojų ir ekspertų parengtas įrodymų apžvalgos projektas, kuriame vadovaujantis EVIPNet metodika apibendrinus mokslo įrodymus buvo pateikti trys problemos sprendimo būdai.

Antroji renginio dalis buvo skirta pasiūlytų sprendimų aptarimui - dalyviai pasiskirstę į tris diskusijų grupes aptarė siūlomų sprendimų įgyvendinimo Lietuvoje galimybes bei kliūtis.

Vienas iš pasirinkimų - sedentarizmo mažinimas mokykloje ne kūno kultūros pamokų metu. Diskusijos metu bandyta identifikuoti kliūtis/trūkumus bei privalumus/galimybes kiekviename lygmenyje: asmens (t.y. tėvų bei vaikų), institucijos (mokykla) bei valstybiniame (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LRV). Pagrindinės įvardintos kliūtys - žema mokinių motyvacija, nepakankamas mokyklos administracijos suineresuotumas skatinti fizinį vaikų aktyvumą mokykloje ne kūno kultūros pamokų metu, taip pat akcentuota lėšų stoka (priemonių įsigijimui bei mokyklos aplinkos pritaikymui), vaikų saugumo užtikrinimo problemos. Aptariant šio pasirinkimo įgyvendinimą akcentuota galimybė padidinti fizinį vaikų aktyvumą su minimaliomis sąnaudomis tinkamai išnaudojant visas mokykloje esančias erdves. Taip pat reikšminga būtų skatinti tėvus jungtis (savo jėgomis) prie mokyklos aplinkos pritaikymo fiziškai aktyviam vaikų laikui per pertraukas. Fizinį aktyvumą mokyklose galima būtų skatinti, organizuojant varžybas, sportinius renginius, turnyrus tarp mokyklų, ar net atskirų savivaldybių. Tai būtų ir vadovybei paskatinimas peržiūrėti mokyklos biudžeto paskirstymo prioritetus.

Kita grupė aptarė antrąjį siūlymą - vaikų fizinio aktyvumo skatinimą pasitelkiant išmaniąsias technologijas. Diskusijos dalyvių nuomone, išmaniosios technologijos gali pasitarnauti skatinant vaikų fizinį aktyvumą bei ugdant jų sveikos gyvensenos įpročius. Kuriamos vaikams skirts fizinio aktyvumo skatinimo programėlės, turėtų būti suprantamos ir patrauklios tikslinei populiacijai, todėl siekiant sukurti tinkamą produktą, reikalingas įvairių sričių specialistų (tarpsektorinis) bendradarbiavimas. Viena iš galimų kliūčių – prieinamumas, t.y. svarbu įvertinti, ar tokių programėlių naudojimas bus vienodai prieinamas visiems vaikams, ar visi vaikai turi galimybes naudotis išmaniosiomis technologijomis (pvz., išmaniaisiais telefonais).

Trečioji grupė aptarė trečiąjį siūlymą  - fiziniam aktyvumui nepalankios socialinės aplinkos mažinimą taikant trumpąsias intervencijas ir fizinio aktyvumo korteles. Kaip galimos šio pasirinkimo įgyvendinimo  kliūtys įvardintos tėvų ir vaikų užimtumas, nepakankama jų motyvacija, galinti nulemti neobjektyvų savikontrolės klausimynų pildymą; papildomas darbo krūvis sveikatos priežiūros specialistams  bei jų motyvacija. Aptariant įgyvendinimo galimybes pabrėžtas poreikis didinti sveikatos priežiūros specialistų kompetencijas, spręsti finansavimo klausimus (skatinamoji paslauga), poreikis paruošti aiškias, įrodymais pagrįstas vaikų fizinio aktyvumo vertinimo metodikas, nustatant rizikos grupes, suartinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą.

Daugiau informacijos apie EVIPNet tinklą https://www.who.int/evidence/en/

Dėl daugiau informacijos apie renginį galite kreiptis į Projekto koordinatorę Tomą Goptaitienę, tel. 85 205 5 283, el. p. toma.goptaitiene@sam.lt.

Renginio programa (Atsisiųsti)

Renginio metu skaityti pranešimai:

  • Projekto „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“ eiga. Aurelija Biliuvienė, Sveikatos apsaugos ministerija (Atsisiųsti)
  • Įrodymų apžvalga – EVIPNet tinklo pasiūlytas mokslo įrodymų sintezės instrumentas. Jonė Tamulaitytė, Sveikatos apsaugos ministerija (Atsisiųsti)
  • Mažo ir nepakankamo vaikų fizinio aktyvumo problema Lietuvoje. Vincentas Liuima, Higienos Institutas (Atsisiųsti)
  • Naujos motyvacvinės priemonės vaikų sveikatą stiprinančiam fiziniam aktyvumui didinti. Inga Gerulskienė, Sveikatos apsaugos ministerija.
  • Pirmasis pasirinkimas: žinių ir informacijos stokos, kaip motyvuoti vaikus užsiimti fiziškai aktyvia veikla, mažinimas naudojant išmaniąsias technologijas. Prof. dr. Rimantė Čerkauskienė, EVS Group ekspertė (Atsisiųsti)
  • Antrasis pasirinkimas: sedentarizmo mažinimas mokykloje ne kūno kultūros pamokų metu. Dr. Laura Nedzinskienė, Higienos Institutas (Atsisiųsti)
  • Trečiasis pasirinkimas: fiziniam aktyvumui nepalankios socialinės aplinkos mažinimas taikant trumpąsias intervencijas ir fizinio aktyvumo korteles. Prof. dr. Rimantė Čerkauskienė, EVS Group ekspertė (Atsisiųsti)
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26