BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

2021–2027 m. programa „ES – sveikatos labui“ – sveikesnės Europos Sąjungos vizija

 

 

2021 m.

 

2021–2027 m. programa „ES – sveikatos labui“ – sveikesnės Europos Sąjungos vizija

Programa „ES – sveikatos labui“ yra ES plataus užmojo atsakas į COVID-19 krizę. Pandemija turi didelį poveikį Europos pacientams, medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojams bei sveikatos sistemoms. Nauja programa „ES – sveikatos labui“ bus sprendžiami ne tik su atsaku į krizę susiję, bet ir sveikatos priežiūros sistemų atsparumo klausimai. 

Pagal Reglamentą (ES) 2021/522 įsteigtą programą „ES – sveikatos labui“ bus teikiamas finansavimas reikalavimus atitinkantiems subjektams, sveikatos priežiūros organizacijoms, ES šalių NVO ar programos asocijuotosioms ES nepriklausančioms šalims.

Veiklos sritys

Įgyvendindama programą „ES – sveikatos labui“, ES į ES pridėtinę vertę kuriančius veiksmus investuos 5,3 mlrd. EUR (dabartinėmis kainomis) ir taip papildys ES šalių politikos priemones bei sieks vieno ar kelių programos „ES – sveikatos labui“ tikslų.

Dešimt konkrečių tikslų, priklausančių keturioms bendrų tikslų grupėms, yra:

1. Gerinti ir puoselėti žmonių sveikatą Sąjungoje;

 • remti ligų prevenciją ir sveikatos stiprinimą;
 • plėtoti tarptautines su sveikata susijusias iniciatyvas ir bendradarbiavimą;

2. Kovoti su tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai;

 • užtikrinti tarpvalstybinių grėsmių sveikatai prevenciją, pasirengimą joms ir atsaką į jas;
 • remti veiksmus, kuriais papildomi nacionaliniai pagrindinių krizės atveju svarbių produktų atsargų kaupimo veiksmai;
 • sudaryti medicinos, sveikatos priežiūros ir pagalbinių darbuotojų rezervą; 

3. Gerinti medicinos produktų ir priemonių bei su krize susijusių produktų kokybę;

 • užtikrinti medicinos produktų ir priemonių bei su krize susijusių produktų prieinamumą ir įperkamumą;

4. Stiprinti sveikatos priežiūros sistemas, jų atsparumą ir išteklių naudojimo efektyvumą;

 • didinti sveikatos duomenų, skaitmeninių priemonių ir paslaugų, skaitmeninės sveikatos priežiūros transformacijos kokybę;
 • gerinti galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis;
 • rengti ir įgyvendinti ES sveikatos srities teisės aktus ir priimti įrodymais pagrįstus sprendimus; 
 • integruoti nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų veiklą.

Investicijomis į neatidėliotinus sveikatos srities prioritetus programa „ES – sveikatos labui“ paruoš kelią į Europos sveikatos sąjungą. Tai visų pirma:

Taip pat bus paspartintas darbas, susijęs su kitomis sritimis, pavyzdžiui, sveikatos sistemų skaitmeninimuantimikrobinėms medžiagoms atsparių infekcijų skaičiaus mažinimu ir skiepijimo rodiklių gerinimu.

ES toliau plėtos sėkmingas iniciatyvas, tokias kaip Europos referencijos centrų tinklai retosioms ligoms gydyti, ir toliau skatins tarptautinį bendradarbiavimą pasaulinių grėsmių sveikatai ir pasaulinių problemų klausimais.

 

Programos įgyvendinimas

Programa „ES – sveikatos labui“ įgyvendinama per metines veiklos programas. Jau priimta 2021 m. veiklos programa . Jos veiksmai apima keturias kryptis – tai ligų prevencija, pasirengimas krizėms, sveikatos priežiūros sistemos ir skaitmeninimas, ypač daug dėmesio skiriant vėžiui.

Daugiau informacijos https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_lt

 

Lietuvos institucijų nominavimas

Europos Komisija paprašė iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nominuoti kompetentingas institucijas, kurios galėtų dalyvauti Bendrųjų veiksmų įgyvendinime. Daugiau informacijos čia.

 


2020 m.

Europos Komisija 2020 m. sausio 28 d. patvirtino Europos Sąjungos Trečiosios sveikatos programos veiksmų planą 2020 m.

 

Vartotojų, Sveikatos, Žemės ūkio ir Maisto vykdomoji agentūra (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea), įgyvendindama Europos Sąjungos Trečiosios sveikatos programos veiksmų planą 2020 m., pradeda skelbti  kvietimus įvairioms veikloms finansuoti. Informacija nuolat atnaujinama CHAFEA interneto svetainėje

 

     2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 282/2014 patvirtinta trečioji daugiametė Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (2014-2020 m.), (toliau – Programa). Programos įgyvendinimui 2020 m. Europos Komisija 2020 m. sausio 28 d. patvirtinto  2020 m. Veiksmų planą.

     Vienam iš numatomų Programos finansavimo mechanizmų yra Bendrųjų veiksmų, finansuojamų kartu su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, įgyvendinimas. Bendrųjų veiksmų (Joint Actions) vykdymui 2020 m. skirta daugiau kaip 11 mln. Eurų.

Europos Komisija 2020 m. kovo 9 d. raštu „Programme for the Union‘s action in the field of health (2014-2020)-Joint Action 2020-Nomination o fone competent authority) paprašė iki 2020 m. balandžio 3 d. Sveikatos apsaugos ministerijos nominuoti kompetentingas institucijas, kurios galėtų dalyvauti Bendrųjų veiksmų įgyvendinime pagal nurodytas sritis:

 1. Bendrasis veiksmas, skirtas stiprinti bendradarbiavimą tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir Komisijos tabako kontrolės srityje, (2,5  mln. EUR);
 2. Bendrasis veiksmas, skirtas įgyvendinti gerąsias praktikas psichikos sveikatos srityje, (5,4 mln. Eur.);
 3. Bendrasis veiksmas, stiprinti šalių narių nacionalinių koordinatorių gebėjimų stiprinimas, informuojant ir padedant nacionaliniams pareiškėjams dalyvauti ESF+ sveikatos srities programoje ir galimybę gauti finansinę pagalbą iš kitų ES finansinių instrumentų (1,5 mln. Eur);
 4. Bendrasis veiksmas, skirtas asmens duomenų apsaugos reglamento (General Data Protection Regulation) įgyvendinimo sveikatos priežiūros srityje (iki 2,5 mln. Eur.).

Dalyvauti 2020 m. ES trečiosios sveikatos programos finansavimo mechanizme BENDRIEJI VEIKSMAI nominuotos yra šios institucijos:

 • Bendrasis veiksmas, skirtas stiprinti bendradarbiavimą tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir Komisijos tabako kontrolės srityje, (2,5  mln. EUR):

Kompetentinga institucija - Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, partneris – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

 

 • Bendrasis veiksmas, skirtas įgyvendinti gerąsias praktikas psichikos sveikatos srityje, (5,4 mln. Eur):

Kompetentinga institucija – Sveikatos apsaugos ministerija, koordinatorius Edita Bishop

 

 • Bendrasis veiksmas, stiprinti šalių narių nacionalinių koordinatorių gebėjimų stiprinimas, informuojant ir padedant nacionaliniams pareiškėjams dalyvauti ESF+ sveikatos srities programoje ir galimybę gauti finansinę pagalbą iš kitų ES finansinių instrumentų (1,5 mln. Eur):

Kompetentinga institucija – Sveikatos apsaugos ministerija, koordinatorius – Audronė Astrauskienė

 

 • Bendrasis veiksmas, skirtas asmens duomenų apsaugos reglamento (General Data Protection Regulation) įgyvendinimo sveikatos priežiūros srityje (2,5 mln. Eur):

Kompetentinga institucija – Sveikatos apsaugos ministerija, koordinatorė -  Neringa Viliūnaitė


2019 m.

2019 m. rugsėjo 30 d. Briuselyje organizuojama Aukšto lygio konferencija, skirta ES Sveikatos programai. Konferencijos metu bus aptarti įgyvendintų ir dabartinės trečiosios Europos Sąjungos Sveikatos programos 2014 – 2020 m. rezultatai. Daugiau informacijos interneto svetainėje 

2019 m. Kovo 29 d. Europos Komisija patvirtino trečiosios europos sąjungos sveikatos programos 2014 – 2020 metams veiklos planą 2019 metams (2019 annual work programme)

Dalyvauti šiuose Bendruose veiksmuose (Joint actions) nominuotos:

 • Bendrasis veiksmas – Gerųjų praktikų įgyvendinimas (Joint Action on implementation of validated best practices) – Sveikatos apsaugos ministerija
 • Bendrasis veiksmas – Pasirengimo ir atsako į biologinio ir cheminio terorizmo atakas stiprinimas (Joint Action to strengthen health preparedness and response to biological and chemical terror attacks) – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
 • Bendrasis veiksmas – Skaitmeniniu būdu įgalintos integruotos į asmenį orientuotos sveikatos priežiūros paslaugos  (Joint Action on implementation of digitally enabled integrated person-centred care) – Sveikatos apsaugos ministerija

2018 m. 

2018 m. Dalyvauti Europos Komisijos patvirtinto trečiosios Europos Sąjungos sveikatos programos 2014 – 2020 metams veiklos plano 2018 metams bendrame veiksme ja-01-2018 - es pasirengimo prieš tarpvalstybines grėsmes stiprinimas  ir pagalba, įgyvendinant tarptautines sveikatos taisykles (Joint action to strengthen preparedness in the eu against serious cross-border threats to health and supportort the implementation of international health regulations (ihr) nominuota sveikatos apsaugos ministerija

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą SHARP  interneto svetainėje


2017 m.

2017 m. Sveikatos apsaugos ministerija nominavo dalyvauti Europos Komisijos patvirtinto trečiosios Europos Sąjungos sveikatos programos 2014 – 2020 metams veiklos plano 2017 metams bendruose veiksmuose šias institucijas:

 • Bendrame veiksme JA-01-2017 – Sveikatos netolygumai (Health inequalities) – Higienos institutas. Daugiau informacijos apie vykdomą projektą JAHEE interneto svetainėje https://jahee.iss.it
 • Bendrame veiksme JA-02-2017 – Inovatyvios iniciatyvos veiksmuose prieš vėžį (Innovative Partnership on Action against cancer) – Sveikatos apsaugos ministerija. Daugiau informacijos apie vykdomą projektą iPAAC interneto svetainėje https://www.ipaac.eu;
 • Bendrame veiksme JA-03-2017 – Vakcinacija (Vaccination) – Sveikatos apsaugos ministerija; Daugiau informacijos apie vykdomą projektą EU-JAV interneto svetainėje https://eu-jav.com
 • Bendrame veiksme JA-04-2017 – Pasirengimas ir veiksmai pasienio punktuose (Preparedness and action at points of entry (air, maritime, and ground) – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Daugiau informacijos apie vykdomą projektą HEALTHY GATEWAYS interneto svetainėje https://www.healthygateways.eu;
 • Bendrame veiksme JA-05-2017 – eSveikatos tinklas (eHealth network) – Sveikatos apsaugos ministerija.  Daugiau informacijos apie vykdomą projektaeHAction interneto svetainėje http://ehaction.eu/
 • Bendrame veiksme JA-06-2017 – Sveikatos informacija (Health information) – Higienos institutas. Daugiau informacijos apie vykdomą projektą InfAct interneto svetainėje https://www.inf-act.eu

2016 m.

2016 m. kovo 1 d. patvirtintas trečiosios Europos Sąjungos 2014 – 2020 metų sveikatos programos 2016 m. veiksmų planas. Daugiau informacijos apie numatomas finansuoti priemones galite rasti interneto svetainėje 

Institucijų, dalyvaujančių 3-iosios Europos Sąjungos srities 2014-2020 m. programos 2016 m. veiksmų plano (Joint Actions) bendruosiuose veiksmuose, sąrašas


2015 m.

2015 m. birželio 2 d. patvirtintas Europos Sąjungos sveikatos programos 2014-2020 m. veiksmų planas 2015 metams.

Informacijos apie galimybes dalyvauti ES projektuose galima rasti:

CHAFEA parengti informaciniai pranešimai visomis Europos Sąjungos šalių kalbomis: http://ec.europa.eu/chafea/health/hp-infosheets_en.html

 

Daugiau informacijos šiais klausimais Jums suteiks:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Visuomenės sveikatos departamento
Sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja
Audronė Astrauskienė
tel. +370 5 219 3349
el.p.
 [email protected]

 

JOINT ACTION TITLE ORGANISATION
JA-01-2016 – Quality of HIV/AIDS/STI, viral Hepatitis and tuberculosis prevention
 • VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTARIŠKIŲ KLINIKOS (VILNIUS UNIVERSITY HOSPITAL SANTARIŠKIŲ KLINIKOS - VULSK
 • NACIONALINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJA (NATIONAL PUBLIC HEALTH SURVEILLANCE LABORATORY) – NVSPL

 • UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS (CENTRE FOR COMMUNICABLE DISEASES AND AIDS) - ULAC

 • VILNIAUS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS (VILNIUS CENTRE FOR ADDICTIVE DISORDERS) - VPLC

JA – 02-2016 – Action on chronic diseases
 • VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTARIŠKIŲ KLINIKOS (VILNIUS UNIVERSITY HOSPITAL SANTARIŠKIŲ KLINIKOS - VULSK

 • VILNIUS UNIVERSITETAS (VILNIUS UNIVERSITY) - VUMF

 • LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS (THE HOSPITAL OF LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES KAUNO KLINIKOS) – LSMULKK

 • HIGIENOS INSTITUTAS (INSTITUTE OF HYGIENE) - HI

JA-03-2016 – Tobacco control
 • NACIONALINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJA (NATIONAL PUBLIC HEALTH SURVEILLANCE LABORATORY) – NVSPL

 • NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS (DRUG, TOBACO AND ALCOHOL DEPARTMENT) - NTAKD

 • LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS (LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES ) – LSMU

JA-04-2016 – Antimicrobial resistance and Health Care Associated Infections
 • HIGIENOS INSTITUTAS (INSTITUTE OF HYGIENE) - HI

 • NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS (NATIONAL PUBLIC NEALTH CENTRE) - NVSC

 • NACIONALINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJA (NATIONAL PUBLIC HEALTH SURVEILLANCE LABORATORY) – NVSPL

 • LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS (THE HOSPITAL OF LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES KAUNO KLINIKOS) – LSMULKK

 • VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTARIŠKIŲ KLINIKOS (VILNIUS UNIVERSITY HOSPITAL SANTARIŠKIŲ KLINIKOS - VULSK

JA-05-2016 (2) – Authorisation of preparation processes in blood and tissues and cells (2017)
 • VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTARIŠKIŲ KLINIKOS (VILNIUS UNIVERSITY HOSPITAL SANTARIŠKIŲ KLINIKOS - VULSK

 • LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS (THE HOSPITAL OF LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES KAUNO KLINIKOS) – LSMULKK

 • NACIONALINIS KRAUJO CENTRAS (NATIONAL BLOOD CENTER) – NBC

ES Sveikatos programos Bendrųjų veiksmų sritis Nominuota institucija
Mityba ir fizinis aktyvumas (Nutrition and physical activity)
 • Sveikatos ligų ir mokymo prevencijos centras
ŽIV ir ko-infekcijų prevencija (HIV and co-infection prevention)
 • Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
 • Vilniaus priklausomybės ligų centras
Demensija (Dementia)
 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Atsakas į ypač pavojingų ir atsinaujinančių ligų sukėlėjus (Response to highly dangerous and emerging pathogens in the EU)
 • Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
Koordinavimo gerinimas medicinos prietaisų srityje (Improved coordinations and resource sharing for medical devices)
 • Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba
e-sveikatos tinklo kūrimas - (Support to eHealth)
 • Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
 • Vilniaus universiteto Santariškių klinikos
Retų ligų duomenų bazių kūrimas (EU wide rare diseases information databases)
 • Vilniaus universiteto Santariškių klinikos
Kraujo transfuzija ir transplantacija (Blood transfusion and tissue and cell transplantation)
 • Sveikatos apsaugos ministerija
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-29