BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Strateginiai dokumentai

STRATEGINIAI SVEIKATOS SRITIES VYSTYMO IKI 2025 M. DOKUMENTAI

2014 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Lietuvos sveikatos 2014-2025 m. programą (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/85dc93d000df11e4bfca9cc6968de163/asr).

 

2014 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymu Nr. V-814 patvirtino Nacionalinę vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014-2025 metų programą (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/051d0e500ce211e4adf3c8c5d7681e73). Programa nustato strategines kryptis, pagal kurias Lietuvoje bus gerinama vėžio profilaktika ir kontrolė, veiklos tikslus ir uždavinius, siekiamus gyventojų sveikatos rodiklius.

 

2014 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-815 patvirtintas Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų planas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/682b6f200d7111e4adf3c8c5d7681e73).  

Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų planą (bendrosios nuostatos) sudaro „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas“ (1 priedas), „Priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, gydymo bei socialinės integracijos paslaugų prieinamumo didinimo krypties aprašas“ (2 priedas), „Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių priežasčių mažinimo krypties aprašas“ (3 priedas), „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties aprašas (4 priedas), „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo srities aprašas“ (5 priedas), „Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimo neįgaliesiems krypties aprašas“ (6 priedas), „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo krypties aprašas“ (7 priedas).

 Aktualią Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano galiojančią suvestinę redakciją, rasite adresu: http://www.e-tar.lt

 

2014 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-825 patvirtintas Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų planas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/85fb0c200d7311e4adf3c8c5d7681e73).

Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų planą (bendrosios nuostatos) sudaro „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties aprašas“ (1 priedas), „Griuvimų prevencijos krypties aprašas“ (2 priedas), „Psichikos sveikatos gerinimo krypties aprašas“ (3 priedas), „Sveikatai palankių sąlygų darbe kūrimo skatinimo krypties aprašas“ (4 priedas), „Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų tinklo organizavimo krypties aprašas“ (5 priedas), „Uždegiminių ir degeneracinių reumatinių susirgimų ir negalios dėl jų prevencijos krypties aprašas“ (6 priedas).

Aktualią Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano galiojančią suvestinę redakciją, rasite adresu: http://www.e-tar.lt

 

 2014 m. liepos 11 d. Sveikatos apsaugos ministras įsakymu Nr. V-795 patvirtino "ES struktūrinių investavimo fondų lėšų paskirstymą atskirų sveikatos plėtros krypčių tikslams, uždaviniams ir priemonėms įgyvendinti".

Parengtas Sveikatos netolygumų mažinimo 2014-2023 m. veiksmų plano, patvirtinto 2014-07-16 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-815, preliminarus įgyvendinimo planas ir Sveiko senėjimo užtikrinimo 2014-2023 m. veiksmų plano, patvirtinto 2014-07-16 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-825, preliminarus įgyvendinimo planas pagal pagrindines (esmines) veiksmų sritis.

2015 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-761 patvirtintas 2014-2020 m. Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės projektų planavimo tvarkos aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7cc9f06014ea11e58569be21ff080a8c

 

 

Tarpinstitucinis veiklos planas "Sveikata visiems"

Tarpinstitucinis veiklos planas "Sveikata visiems" (TVP "Sveikata visiems") įgyvendina Nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 (Žin., 2012, Nr. 144-730) horizontaliojo prioriteto "Sveikata visiems" tikslus ir uždavinius.

TVP "Sveikata visiems" paskirtis – numatyti nacionaliniu lygiu pagal skirtingus ūkio sektorius koordinuotas priemones, orientuotas į  visuomenės sveikatos stiprinimą ir išsaugojimą, gyventojų sveikatos netolygumų mažinimą, sveikatą žalojančių veiksnių prevenciją, ligų profilaktiką, sveikatai palankios ir saugios aplinkos kūrimą, prieinamos, kokybiškos ir tvarios sveikatos sistemos priežiūros užtikrinimą ir kt., bei šioms priemonėms įgyvendinti asignavimus, kurių visuma 2014–2022 m. laikotarpiu sudarytų prielaidas iki 2023 m. 2 metais pailginti Lietuvos gyventojų vidutinę sveiko gyvenimo trukmę, pagerintų šalies gyventojų gyvenimo kokybę ir būtų sumažinti esami visuomenės sveikatos skirtumai. Lietuvos gyventojų sveikata turi būti vertinama kaip svarbus šalies ekonomikos augimo veiksnys, todėl įgyvendinant principą "Sveikata visose politikose" siekiama glaudesnio tarpžinybinio bendradarbiavimo sprendžiant visuomenės sveikatos klausimus.

 

Presenting the Operational Programme for the Europe Union Structural Funds' Investments in 2014-2020

Here you can find a new tool guide health investments under ESIF (European Structural and Investments Funds) 2014-2020. The Commission Guide for Health Investments under ESIF 2014-2020, developed by DG SANCO in coordination with DG REGIO and DG EMPL, has now been published at http://ec.europa.eu/regional_policy/information/guidelines/index_en.cfm (under Thematic Objective 9 - Health), as part of the ESIF 2014-2020 thematic guidance package.

The Guide is the thematic reference for health for the 7-year programming period of structural funds, for the Commission as well as for Member States, regions and stakeholders in the field of health, as relevant. The document relates EU health policy goals to the new Cohesion Policy. It is structured along the ESIF Thematic Objectives, presenting for each health policies and interventions as recommended by adopted EU policy texts. The Guide is not binding nor is intended as a prescriptive or mandatory set of measures for any particular Member State or region.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-21