BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


2004-2006 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama

ES struktūrinių fondų parama administruota remiantis Lietuvos Bendruoju programavimo dokumentu 2004-2006 m. (BPD).  

1.4 priemonė. "Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir modernizavimas"

Pagrindinis šios priemonės tikslas - modernizuoti šalies sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą: racionalizuoti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų apimtis ir struktūrą, gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei užtikrinti tolygų paslaugų prieinamumą, atsižvelgiant į pacientų poreikius.

1. Priemonės uždaviniai:

 -  Racionalizuoti ir modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą bei optimizuoti teikiamų paslaugų struktūrą (plėtojant ambulatorines ir reorganizuojant stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas);

 -  Atnaujinti sveikatos priežiūros įstaigų medicinos technologijų bazę;

 -  Diegti informacines technologijas sveikatos priežiūros įstaigose, siekiant efektyvesnio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.

 2. Priemonės pagrindimas

Pagal priemonę numatyta įgyvendinti šias veiklų grupes:

Viena šios priemonės įgyvendinimo krypčių yra sergamumo ir mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas. Šioje srityje numatoma plėtoti kardiologinės sveikatos priežiūros sistemą bei šias paslaugas teikiančių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą: stiprinti ligų prevenciją bei gydymą, vystyti konsultacines bei diagnostikos paslaugas visose sveikatos priežiūros sistemos grandyse; optimizuoti ir modernizuoti stacionarinės pagalbos tinklą regionuose subalansuojant pacientų srautus ir gerinti specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Lietuvos gyventojams. Numatoma parama sveikatos priežiūros įstaigų renovavimui, medicinos technologijų diegimui ir modernizavimui, naujų informacinių technologijų diegimui, padės priartinti šalies sveikatos priežiūros sistemą prie ES šalių lygio. Įgyvendinant šias veiklas prioritetą numatoma teikti rytų ir pietryčių Lietuvos rajonų sveikatos priežiūros įstaigoms bei koordinacinio centro Vilniuje sustiprinimui. Šis regionas išsiskiria aukštais sergamumo bei mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų rodikliais bei esamomis socialinėmis - ekonominėmis problemomis.

Siekiant pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, planuojama modernizuoti ir plėtoti bendrosios praktikos gydytojų (BPG) paslaugų tinklą kaimiškose vietovėse. Prioritetas teikiamas regionams, kurie pasižymi blogesniais ekonominiais rodikliais bei kuriuose nepakanka bendrosios praktikos gydytojų. Šiuo metu kaimo vietovėse ambulatorinių sveikatos priežiūros įstaigų tinklas yra nepakankamai išvystytas, be to, kyla sunkumų steigiant ir modernizuojant BPG kabinetus tokiuose regionuose. Esamų sveikatos priežiūros įstaigų įranga yra nepakankama, kompiuterizacijos lygis žemas. Todėl planuojama teikti paramą ne tik viešiesiems, bet ir privatiems BPG kabinetams kaimo vietovėse teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Parama bus teikiama BPG infrastruktūros atnaujinimui ir kompiuterizavimui, naujų medicinos įrangos ir technologijų diegimui ir naujų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių bendrosios praktikos gydytojo paslaugas steigimui. Šiuolaikinės duomenų perdavimo sistemos ir priemonės turėtų užtikrinti efektyvesnes informacijos keitimosi galimybes, konsultacijų prieinamumą bei savalaikes, kokybiškesnes sveikatos priežiūros paslaugas. Ambulatorinių sveikatos priežiūros įstaigų modernizacijai ir racionaliai plėtrai skiriama finansinė parama sąlygotų ne tik sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerėjimą, bet ir naujų darbo vietų kūrimą, investicijų pritraukimą. Įgyvendinant šias veiklas prioritetą numatoma teikti šalies pietiniams ir vakariniams rajonams, kur pirminės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūra neužtikrina subalansuotų BPG paslaugų kaimo gyventojams.

 2.1. Priemonės remtinos veiklos

-  Bendrosios gydytojo praktikos paslaugų infrastruktūros plėtra ir modernizavimas.

-  Kardiologinės sveikatos priežiūros paslaugų stiprinimas ir plėtra, modernizuojant sveikatos priežiūros įstaigas.

 -  Projektų techninės dokumentacijos rengimas.

   Priemonės paramos gavėjai:

 - Valstybės institucijos;

- Savivaldybės ir savivaldybių įstaigos; 

- Apskritys ir apskričių įstaigos;

- Viešosios sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios sveikatos priežiūros paslaugas;

- Privačios sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios bendrosios praktikos gydytojo paslaugas;

  Priemonės rodikliai ir tikslai:

  Rezultato rodikliai:

-  Renovuotų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų skaičius kaimo vietovėse (10)

-  Sveikatos priežiūros įstaigų, aprūpintų nauja medicinos įranga, skaičius (20-25).

-  Sveikatos priežiūros įstaigų, gavusių paramą informacinių technologijų diegimui, skaičius (20-25).

 Pasekmės rodikliai: Modernizuotų ir renovuotų sveikatos priežiūros įstaigų skaičius (20-25).

 Poveikio rodikliai:

 - Modernizuota pirminės sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūra kaimo regionuose (sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių geresnės kokybės ir prieinamumo sveikatos priežiūros paslaugas kaimo regionuose, skaičius) (10).

 -  Geresnės kokybės sveikatos priežiūros paslaugos (sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių geresnės kokybės ligų diagnostikos ir gydymo paslaugas, skaičius) (25).

Institucijos, atsakingos už priemonės įgyvendinimą: Tarpinė institucija - Sveikatos apsaugos ministerija; Įgyvendinančioji institucija - Centrinė projektų valdymo agentūra.

  Priemonės finansavimo planas:

Metai

Išlaidų iš viso

Viso

ERPF

ES dalis viešosiose išlaidose

(%)

Nacionalinis viešasis finansavimas

Privatus finansavimas

EIB paskolos

 

 

 

 

 

 

 

 

2004-2006 

42.878.271

42.878.271 

34.302.616 

80.0

8.575.655

 

 

 

Paraiškų tvarkymas

Fiziniai ir juridiniai asmenys, siekiantys gauti ES struktūrinių fondų finansinę paramą, rengia projektą (verslo planą). Projektas turi atitikti priemones ir veiklas aprašytas Lietuvos 2004-2006 m. Bendrajame programavimo dokumente ir Programos priede. Projektai teikiami įgyvendinančiajai institucijai. Įgyvendinančioji institucija, tarpinės institucijos nustatyta tvarka, skelbia kvietimus teikti projektų paraiškas. Skelbdama šiuos kvietimus, tarpinė institucija nurodo, kokie fiziniai ir juridiniai asmenys yra tinkami paramai gauti, pateikia projekto paraiškos bei kartu su paraiškos forma teikiamų dokumentų formas.

 Kiekvieno projekto vertinimas ir atranka susideda iš šių etapų:

 -  Įgyvendinančioji institucija, įvertina paraiškas, vadovaudamasi trapinės institucijos nustatytomis taisyklėmis. Esant reikalui, įgyvendinančioji institucija, gali pasinaudoti išorinių ekspertų pagalba. Įgyvendinančioji institucija, turi parengti vertinimo ataskaitas ir pateikti savo išvadas bei rekomendacijas tarpinės institucijos sudarytam projektų atrankos komitetui.

 -  Projektų atrankos komitetas, susipažinęs su projektų paraiškomis, tarpinei institucijai pateikia savo išvadas dėl finansuojamų projektų ir ES struktūrinių fondų bei nacionalinio ko-finansavimo lėšų skyrimo. Kitų ministerijų bei valdymo institucijos (Finansų ministerijos) atstovai turi teisę dalyvauti vertinimo komiteto posėdžiuose.

 -  Projektų atrankos komiteto rekomendacijų pagrindu, tarpinė institucija priima sprendimą dėl projekto finansavimo.

 -  Įgyvendinančioji institucija, gavusi tarpinės institucijos sprendimą dėl finansavimo, informuoja projektų pareiškėjus apie priimtą sprendimą dėl projektų finansavimo ir sudaro paramos teikimo sutartis.

 

Specifiniai priemonės atrankos kriterijai:

 Atrankos procese, prioritetas bus teikiamas projektams, kurie:

- turi sveikatos priežiūros įstaigos steigėjo sprendimą dėl pritarimo šio projekto įgyvendinimui sutinkamai su sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo strategija bei programa;

- atitinka Sveikatos pasaugos ministerijos patvirtintai ES struktūrinių fondų panaudojimo strategijai;

- kuriuose numatomos įgyvendinti priemonės bei materialusis turtas yra projektų teikėjų (įstaigų ar organizacijų) valdomi nuosavybės ar patikėjimo teise arba gauti panaudos (nuomos) sutartimi;

- įgyvendinami regionuose ir kuriais siekiama tikslų, numatytų priemonės aprašyme;

- kurių teikėjai turi reikiamus administracinius, finansinius, žmogiškuosius išteklius, būtinus numatytam projektui gyvendinti.

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-06