Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Sveikatos priežiūros specialistai

Specialistų rengimas

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai Lietuvoje rengiami universitetuose (Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Vilniaus, Klaipėdos universitetuose), Lietuvos kūno kultūros akademijoje bei šešiose kolegijose. Universitetinės pagrindinės medicinos studijos trunka 6 metus, odontologijos ir farmacijos – 5 metus, visuomenės sveikatos, slaugos ir reabilitacijos – 4 metus. Medicinos rezidentūros studijos (priklausomai nuo specialybės) trunka 3–6 metus, odontologijos – 3 metus. Visuomenės sveikatos, slaugos ir reabilitacijos magistrantūros studijos tęsiasi 2 metus. Doktorantūros studijos trunka 4 metus. Neuniversitetinės studijos tęsiasi 2–3,5 metus (priklausomai nuo studijų programos).

Atsižvelgdama į sveikatos priežiūros specialistų poreikį bei trūkumą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija) siūlo asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – įstaigos) vadovams, bendradarbiaujant su savivaldybių administracijomis, pasinaudoti teisės aktais, kurie įgalina jaunų gydytojų specialistų pritraukimą atvykti dirbti jų savivaldybės įstaigose, siūlant jiems įvairius lengvatinius svertus (studijų apmokėjimą, būsto suteikimo bei kitas socialines garantijas). Šiuo klausimu Ministerija rekomenduoja vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-1080 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų apmokėjimo už studentų ir gydytojų rezidentų studijas ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų paskolų sutarčių sudarymo su gydytojais rezidentais ir kredito įstaigomis gydytojų rezidentų gerovei užtikrinti tvarkos aprašų patvirtinimo“ patvirtintų aprašų nuostatomis.

Įstaigų vadovai, vadovaudamiesi  Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų apmokėjimo už studentų ir gydytojų rezidentų studijas tvarkos aprašo (toliau – Tvarka), patvirtinto Sveikatos apsaugos ministro Nr. V-1080, 4 punktu, privalo parengti sveikatos priežiūros paslaugų ir jas teikiančių specialistų poreikio prognozes, jas suderinti su steigėju bei teritorine ligonių kasa ir pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai, kuri, vadovaudamasi minėtos Tvarkos 5.2 punktu pateikia savo nuomonę dėl numatomų rengti specialistų poreikio bei studijų apmokėjimo.

Vadovaujantis minėtos Tvarkos 9 punktu, kiekvienos pasirašytos sutarties tarp gydytoją rezidentą rengiančio universiteto, gydytojo rezidento ir sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – Sutartis), kuri įsipareigoja mokėti už rezidento studijas, kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, per 1 mėnesį nuo jos pasirašymo dienos privalo būti pateikta Sveikatos apsaugos ministerijai ir vėliau įtraukta į Įstaigų sutarčių dėl studentų, gydytojų rezidentų studijų apmokėjimo SĄVADĄ, kurį veda ir duomenis skelbia Sveikatos apsaugos ministerija.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių dėl studentų ar gydytojų rezidentų studijų apmokėjimo SĄVADAS (2018-10-05)

Specialistų licencijavimas

Gydytojo, odontologo, vaistininko, slaugytojo ir akušerio profesijos yra valstybės reglamentuojamos, jų praktika yra licencijuojama. Licencijos, išduotos vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, yra neterminuotos, joms registruoti kuriamas Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų licencijų registras. Sprendimus dėl medicinos ir slaugos praktikos licencijų išdavimo priima Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl odontologijos praktikos – Lietuvos Respublikos odontologų rūmai, dėl farmacijos praktikos – Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Kiekvienas gydytojas kas penkerius metus privalo tobulinti savo profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo, jų pripažinimo Europos Sąjungos šalyse, laisvo naudojimosi įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas tvarką nustato Europos Tarybos direktyvos bei Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  • Informacija apie licencijas – tik Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos interneto svetainėje www.vaspvt.gov.lt

Specialistų pasiūlos ir poreikio planavimas

Pagrindinis sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų pasiūlos ir poreikio planavimo tikslas – užtikrinti, kad ateityje šalyje būtų reikiamas sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų skaičius. Planuojant sveikatos priežiūros specialistų poreikį Lietuvoje, tiriama esama pasiūla ir siekiama nustatyti, koks specialistų skaičius bus ateityje, kokie veiksniai lemia specialistų trūkumą ar perteklių. Tyrimai parodė, jog vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių mažėjantį Lietuvos sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų skaičių, yra migracija. Pagrindinės priežastys išvykti dirbti į kitas šalis yra didesnis atlyginimas, platesnės profesinės galimybės ir geresnė gyvenimo kokybė, todėl tikėtina, kad, pagerėjus esamoms gyvenimo ir profesinėms sąlygoms, sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų išvykimas dirbti į užsienį gali būti ne toks pastebimas. Svarbios ir kitos priemonės, mažinančios išvykstančių specialistų srautą: vykdoma sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizacija bei renovacija, gerinamos darbo sąlygos bei specialistų tobulinimosi prieinamumas.

Dirbančių asmens sveikatos priežiūros specialistų (ir kurie 2016 metais yra vyresni kaip 70 metų amžiaus) ir jaunų specialistų (baigusiųjų rezidentūros studijas 2014, 2015 ir 2016 metais) skaičių palyginimas

Dirbančių asmens sveikatos priežiūros specialistų (kurie 2017 metais yra vyresni kaip 70 metų amžiaus) skaičius ir kitimo prognozė artimiausiems penkeriems metams