BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Teisinio reguliavimo stebėsena

Teisinio reguliavimo stebėsena – tai norminiuose teisės aktuose nustatyto galiojančio teisinio reguliavimo įvertinimas analizuojant teisinio reguliavimo faktinius padarinius ir jų atitiktį nustatant teisinį reguliavimą planuotiems tikslams ir padariniams, teisinio reguliavimo reikalingumą, pakankamumą ir efektyvumą, taip pat reikalingumą keisti teisinį reguliavimą.

Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys per visą stebėsenos laikotarpį gali teikti pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo, kurio stebėsena atliekama.

Teisės aktų teisinio reguliavimo stebėsena atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1244 (Žin., 2009, Nr. 121-5212; 2011, Nr. 8-350), X skyriaus „Teisinio reguliavimo stebėsena“ nuostatomis.

Atsižvelgdama į Vyriausybės programą, Vyriausybės nustatytus veiklos prioritetus, ministrui pavestų valdymo sričių strateginius veiklos planus (strateginį veiklos planą), ministerijos strateginį ir metinį veiklos planus, įvertinusi kilusias problemas ar atsiradusius pokyčius atitinkamoje visuomeninių santykių srityje ir kitas aplinkybes, ministerija tvirtina teisinio reguliavimo stebėsenos planą ir jame nurodo numatomos atlikti teisinio reguliavimo stebėsenos apimtį ir terminą.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministras 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-340 patvirtino Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos srities teisinio reguliavimo stebėsenos planą, kuriame nustatyta šių teisės aktų stebėsena:

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)“ (Žin., 2002, Nr. 28-1013);
  2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-494 „Dėl Geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 68-2690).

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1244 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės Teisėkūros taisyklių ir teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos pavyzdinės formos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 121-5212) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-340 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos srities teisinio reguliavimo stebėsenos plano tvirtinimo“ 2.1 punktu, skelbia stebėtų teisės aktų teisinio reguliavimo stebėsenos pažymas.

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 ,,Dėl receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams“ (Žin., 2002, Nr. 28-1013) teisinio reguliavimo stebėsenos pažyma.
  2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-494 ,,Dėl Geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 68-2690) teisinio reguliavimo stebėsenos pažyma.

Už teisinio reguliavimo stebėseną atsakingas asmuo:

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Farmacijos įmonių inspekcijos vedėja
Irena Vaketaitė
Tel. (8 5) 2639891
El. p. [email protected]
www.vvkt.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26