BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Konsultavimasis su visuomene

Viešosios konsultacijos ir skelbimai: įvairiais būdais (metodais) valstybės institucijų ir įstaigų vykdomi veiksmai, kuriais siekiama surinkti visuomenės ar tikslinių grupių nuomones, pasiūlymus rengiamam, įgyvendinamam ar vertinamam teisės aktui arba kito tipo sprendimui.

Nr.

Sprendžiamas klausimas / problema

Preliminarus konsultacijos tikslas

Data, (iki kada reikalingi konsultacijos rezultatai)

Atsakingas asmuo

I. Reikšmingo poveikio teisėkūros iniciatyvos:

1.

Kuriamas ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo modelis*

Pristatyti preliminarų IPP veikimo modelį paslaugos organizatoriams (savivaldybėms) ir aptarti savivaldybių dalyvavimo apimtį procese: paslaugų organizavimo tvarką, savivaldybių funkcijas, bendradarbiavimą su IPP teikėjais, IPP finansavimo sąlygų alternatyvas

2022 m. gegužės 5 d. – spalio mėn.

Specializuotos sveikatos priežiūros skyrius

Vilma Srogė

Solveiga Inokaitytė-Šmagarienė

Ilona Šakienė

Artūras Šimkus Marius Čiurlionis

Sulaukti pasiūlymų dėl IPP teikimo modelio projekto, paslaugų teikimo tvarkos, socialinių ir sveikatos paslaugų integravimo mechanizmų

Pristatyti IPP teikimo modelio projektą (tikslus, paslaugų tipus, paslaugų gavėjų grupes, teikiamas paslaugas), sulaukti pasiūlymų dėl mokėjimo tvarkos

Sulaukti pasiūlymų dėl IPP  finansavimo mechanizmo

Sulaukti pasiūlymų dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo, skaitmeninės sveikatos duomenų mainų užtikrinimo, E-sveikatos sistemos pritaikymo

Sulaukti pasiūlymų dėl ilgalaikės priežiūros specialistų mokymo, perkvalifikavimo ir kvalifikacijos tobulinimo klausimų

Pristatyti Ilgalaikės priežiūros įstatymo projektą, sulaukti visuomenės ir tikslinių grupių pasiūlymų ir nuomonių dėl Įstatymo projekto nuostatų tikslinimo.

II. Kitos teisėkūros iniciatyvos

1.

Dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų savivaldos stiprinimo

Įvertinti poreikį, ar licencijavimo, kontrolės ir kvalifikacijos tobulinimo funkcijų vykdymas visa apimtimi ar iš dalies turėtų būti perduotas asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinėms organizacijoms; asmens sveikatos priežiūros profesinių organizacijų pasirengimą užtikrinti nurodytų funkcijų tinkamą įgyvendinimą;

Nustatyti, kokio poveikio galima tikėtis licencijavimo, kontrolės ir kvalifikacijos tobulinimo funkcijas vykdant asmens sveikatos priežiūros profesinėms organizacijoms.

2022 m. kovo 28 d. – balandžio 21 d.

 

Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyrius

Diana Prochorova Artūras Šimkus

Vilma Srogė

2.

Dėl pažangos priemonėje „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ planuojamų veiklų, kurios bus finansuojamos EGADP, 2021-2027 ES struktūrinių fondų bei VB lėšų, aptarimo

Pristatyti pažangos priemonės „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projektą;

Sulaukti siūlymų ir nuomonių pažangos priemonėms tobulinti, siekiant užtikrinti bazinį sveikatos priežiūros paslaugų paketą savivaldybėse; diegti ilgalaikės priežiūros paslaugas; įgyvendinti greitosios medicinos pagalbos tinklo pertvarką; suformuoti pažangų infekcines ligas gydančių ir pasirengusių ekstremalioms situacijoms gydymo įstaigų tinklą; diegti pažangias ir įrodymais pagrįstas sveikatos priežiūros technologijas; diegti sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo į gydymo įstaigas priemones; tobulinti specialistų kvalifikaciją; įgyvendinti sveikatos sektoriaus skaitmeninimo projektus.

 

2022 m. liepos 11-15 d.

Strateginio planavimo ir valdymo skyrius

Raimonda Janonienė

Rūta Bartulė

Birutė Malinauskienė

Diana Smaliukaitė

3.

 

Dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijų stabdymo ir naikinimo teisinio reguliavimo tobulinimo ir skaidrumo sveikatos priežiūros sistemoje didinimo

 

Pristatyti asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijų galiojimo stabdymo ir naikinimo teisinio reguliavimo siūlomus pakeitimus;

Sulaukti siūlymų ir nuomonių teisiniam reglamentavimui tobulinti, siekiant įtvirtinti prevencinį, nuo  korupcinio pobūdžio veiksmų atgrasantį, licencijų stabdymo ir naikinimo mechanizmą.

 

 

2022 m. liepos 11-15 d.

Antikorupcijos ir atitikties skyrius

Eglė Tamošiūnienė

4.

Dėl Šeimos medicinos plėtros 2016-2025 m. veiksmų plano atnaujinimo

 

Pristatyti Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1104 „Dėl Šeimos medicinos plėtros 2016-2025 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimus;

Sulaukti pasiūlymų ir nuomonių dėl siūlomų papildomai į planą įtraukiamų veiksmų ir priemonių

 

 

2022 m. rugsėjo 13 d.

Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyrius

Birutė Kavaliauskienė

5.

Dėl LRV programos veiksmo Nr. 4.4.8. įgyvendinimo

Gauti siūlymus ir įžvalgas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos veiksmo Nr. 4.4.8. „Priimti Vyriausybės sprendimą dėl sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygų (darbo užmokesčio, darbo krūvio ir kt.) paketo, kuris būtų pagrįstas motyvacija ir susietas su aktualiu šalies vidutiniu darbo užmokesčiu“ įgyvendinimo.

2022 m. liepos 25 – rugpjūčio 16 d.

Strateginio planavimo ir valdymo skyrius

Diana Smaliukaite

6.

Dėl pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimo aprašo (laikinoji tvarka)

 

Pristatyti pacientų pavėžėjimo, kai nereikalinga skubi pagalba, paslaugų teikimo ir organizavimo tvarką, laikinuosius reikalavimus;

Sulaukti siūlymų ir nuomonių siūlomam reglamentavimui tobulinti, siekiant įtvirtinti laikiną pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarką bandomojo projekto įgyvendinimo laikotarpiu iki 2024 m. liepos 1 d., bei po kurios veikimo praktinio išbandymo, ji būtų taikoma nacionaliniu lygiu.

2022 m. rugpjūčio 17 d.

Ministro patarėja Kristina Auruškevičienė, Ministerijos vyriausioji patarėja Vilma Srogė

7.

Dėl Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos

Pristatyti Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvą suinteresuotosioms šalims ir pakviesti dalyvauti Psichikos sveikatos ambasadorių koordinatorių mokymuose

2022 m. rugpjūčio pabaiga – rugsėjo pradžia

(data nepaskirta)

Visuomenės sveikatos departamento Psichikos sveikatos skyrius

Laura Masiulienė

8.

Dėl ASPĮ tinklo reformos įgyvendinimo

Pristatyti ir gauti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų, teikiančių stacionarines aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išdėstymo reikalavimų ir išdėstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

2022 m. spalio-lapkričio (data nepaskirta)

Asmens sveikatos departamentas

Odeta Vitkūnienė

 

Teisės skyrius

Kazys Rušinskas

9.

Dėl bazinių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų modelio įgyvendinimo

Pristatyti ir gauti pasiūlymus STRATA atliekamam tyrimui Bazinių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų modelio kūrimas

2022 m. rugsėjo pabaiga

(data nepaskirta)

Visuomenės sveikatos departamento

Sveikatos stiprinimo skyrius

Audronė Astrauskienė

 

 

Eilės nr. Sprendžiamas klausimas/problema Tikslinė grupė Konsultacijos tikslas Konsultacijos metodas Data (iki kada reikalingi konsultacijos rezultatai)
1 Dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo organizavimo Paslaugų organizatoriai, užtikrinsiantys IPP paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams (savivaldybių administracijų atstovai, savivaldybių gydytojai, savivaldybių socialinių paslaugų skyrių atstovai) Sulaukti pasiūlymų dėl IPP teikimo modelio projekto (paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos, paslaugų poreikio vertinimo, darbo organizavimo vieno langelio principu galimybių), identifikuoti trūkstamus institucinės, bendruomenių ir namų sąlygomis teikiamos ilgalaikės priežiūros išteklius (infrastruktūra, reikalingi specialistai) Apskritojo stalo diskusija/kvietimas teikti siūlymus 2022 m. gegužės 5 d.
2 Dėl paslaugų teikimo tvarkos Ilgalaikės priežiūros paslaugų dienos centre Paslaugų teikėjai (vieši ir privatūs sveikatos ir socialines paslaugas teikiantys subjektai, įstaigų asociacijos) Sulaukti pasiūlymų dėl IPP teikimo modelio projekto, paslaugų teikimo tvarkos Ilgalaikės priežiūros paslaugų dienos centre, socialinių ir sveikatos paslaugų integravimo alternatyvų Apskritojo stalo diskusija/kvietimas teikti siūlymus

2022 m. gegužės 17 d.

3 Dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo tvarkos stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose Paslaugų teikėjai (vieši ir privatūs sveikatos ir socialines paslaugas teikiantys subjektai, įstaigų asociacijos)

Sulaukti pasiūlymų dėl IPP teikimo modelio projekto, paslaugų teikimo tvarkos stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių ir sveikatos paslaugų integravimo  alternatyvų

Apskritojo stalo diskusija/kvietimas teikti siūlymus 2022 m. gegužės 19 d.
4 Dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų apimties, paslaugų gavėjų, teikimo tvarkos Paslaugų gavėjai (pacientų organizacijos, NVO) Pristatyti IPP teikimo modelio projektą (tikslus, paslaugų tipus, paslaugų gavėjų grupes, teikiamas paslaugas), sulaukti nuomonės dėl paslaugų gavėjų galimybių prisidėti prie IPP apmokėjimo

Kvietimas teikti siūlymus/viešas klausymas

2022 m. gegužės 26 d.

5 Dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų finansavimo sistemos FM, VLK, SAM, SOCMIN, privačios draudimo bendrovės Sulaukti pasiūlymų dėl IPP  finansavimo šaltinių, finansavimo sistemos alternatyvų Apskritojo stalo diskusija/kvietimas teikti siūlymus 2022 m. gegužės 31 d.
6 Dėl Ilgalaikės priežiūros įstatymo projekto Ilgalaikės priežiūros paslaugų organizatoriai, paslaugų gavėjai ir jų interesus atstovaujančios NVO, paslaugų teikėjai

Pristatyti Ilgalaikės priežiūros įstatymo projektą, sulaukti visuomenės ir tikslinių grupių pasiūlymų ir nuomonių dėl Įstatymo projekto nuostatų tikslinimo.

Kvietimas teikti siūlymus/viešas klausymas 2022 m. liepos 15 d.  

 

Iškreikš savo nuomonę ir mintis, dalyvaudamas viešosiose konsultacijose ČIA

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-26