BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Konsultavimasis su visuomene

Viešosios konsultacijos ir skelbimai: įvairiais būdais (metodais) valstybės institucijų ir įstaigų vykdomi veiksmai, kuriais siekiama surinkti visuomenės ar tikslinių grupių nuomones, pasiūlymus rengiamam, įgyvendinamam ar vertinamam teisės aktui arba kito tipo sprendimui.

 

Nr. Sprendžiamas klausimas / problema Preliminarus konsultacijos tikslas Data (iki kada reikalingi konsultacijos rezultatai) Atsakingas asmuo

I. Reikšmingo poveikio teisėkūros iniciatyvos

1

Kuriamas ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo modelis*

Pristatyti preliminarų IPP veikimo modelį paslaugos organizatoriams (savivaldybėms) ir aptarti savivaldybių dalyvavimo apimtį procese: paslaugų organizavimo tvarką, savivaldybių funkcijas, bendradarbiavimą su IPP teikėjais, IPP finansavimo sąlygų alternatyvas 2022 m. gegužės 5 d. – liepos 15 d.

Specializuotos sveikatos priežiūros skyrius

Vilma Srogė

Solveiga Inokaitytė-Šmagarienė

Ilona Šakienė

Artūras Šimkus

Marius Čiurlionis

Sulaukti pasiūlymų dėl IPP teikimo modelio projekto, paslaugų teikimo tvarkos, socialinių ir sveikatos paslaugų integravimo mechanizmų
Pristatyti IPP teikimo modelio projektą (tikslus, paslaugų tipus, paslaugų gavėjų grupes, teikiamas paslaugas), sulaukti pasiūlymų dėl mokėjimo tvarkos
Sulaukti pasiūlymų dėl IPP  finansavimo mechanizmo
Sulaukti pasiūlymų dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo, skaitmeninės sveikatos duomenų mainų užtikrinimo, E-sveikatos sistemos pritaikymo
Sulaukti pasiūlymų dėl ilgalaikės priežiūros specialistų mokymo, perkvalifikavimo ir kvalifikacijos tobulinimo klausimų
 

II. Kitos teisėkūros iniciatyvos

1 Dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų savivaldos stiprinimo

Įvertinti poreikį, ar licencijavimo, kontrolės ir kvalifikacijos tobulinimo funkcijų vykdymas visa apimtimi ar iš dalies turėtų būti perduotas asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinėms organizacijoms; asmens sveikatos priežiūros profesinių organizacijų pasirengimą užtikrinti nurodytų funkcijų tinkamą įgyvendinimą;

Nustatyti, kokio poveikio galima tikėtis licencijavimo, kontrolės ir kvalifikacijos tobulinimo funkcijas vykdant asmens sveikatos priežiūros profesinėms organizacijoms.

2022 m. kovo 28 d. – balandžio 21 d.

Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyrius

Diana Prochorova

Artūras Šimkus

Vilma Srogė

         
2 Dėl pažangos priemonėje "Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą" planuojamų veiklų

Pristatyti pažangos priemonės „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projektą;

Sulaukti siūlymų ir nuomonių pažangos priemonėms tobulinti, siekiant užtikrinti bazinį sveikatos priežiūros paslaugų paketą savivaldybėse; diegti ilgalaikės priežiūros paslaugas; įgyvendinti greitosios medicinos pagalbos tinklo pertvarką; suformuoti pažangų infekcines ligas gydančių ir pasirengusių ekstremalioms situacijoms gydymo įstaigų tinklą; diegti pažangias ir įrodymais pagrįstas sveikatos priežiūros technologijas; diegti sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo į gydymo įstaigas priemones; tobulinti specialistų kvalifikaciją; įgyvendinti sveikatos sektoriaus skaitmeninimo projektus.

2022 m. liepos 13 d.

Strateginio planavimo ir valdymo skyrius

Raimonda Janonienė

Rūta Bartulė

         
3 Dėl pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimo aprašo (laikinoji tvarka)

Pristatyti pacientų pavėžėjimo, kai nereikalinga skubi pagalba, paslaugų teikimo ir organizavimo tvarką, laikinuosius reikalavimus.

Sulaukti siūlymų ir nuomonių siūlomam reglamentavimui tobulinti, siekiant įtvirtinti laikiną pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarką bandomojo projekto įgyvendinimo laikotarpiu iki 2024 m. liepos 1 d., bei po kurios veikimo praktinio išbandymo, ji būtų taikoma nacionaliniu lygiu. 

2022 m. rugpjūčio 17 d.

Sveikatos apsaugos ministro patarėja Kristina Auruškevičienė.

Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausioji patarėja Vilma Srogė.

 

 

 

Eilės nr. Sprendžiamas klausimas/problema Tikslinė grupė Konsultacijos tikslas Konsultacijos metodas Data (iki kada reikalingi konsultacijos rezultatai)
1 Dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo organizavimo Paslaugų organizatoriai, užtikrinsiantys IPP paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams (savivaldybių administracijų atstovai, savivaldybių gydytojai, savivaldybių socialinių paslaugų skyrių atstovai) Sulaukti pasiūlymų dėl IPP teikimo modelio projekto (paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos, paslaugų poreikio vertinimo, darbo organizavimo vieno langelio principu galimybių), identifikuoti trūkstamus institucinės, bendruomenių ir namų sąlygomis teikiamos ilgalaikės priežiūros išteklius (infrastruktūra, reikalingi specialistai) Apskritojo stalo diskusija/kvietimas teikti siūlymus 2022 m. gegužės 5 d.
2 Dėl paslaugų teikimo tvarkos Ilgalaikės priežiūros paslaugų dienos centre Paslaugų teikėjai (vieši ir privatūs sveikatos ir socialines paslaugas teikiantys subjektai, įstaigų asociacijos) Sulaukti pasiūlymų dėl IPP teikimo modelio projekto, paslaugų teikimo tvarkos Ilgalaikės priežiūros paslaugų dienos centre, socialinių ir sveikatos paslaugų integravimo alternatyvų Apskritojo stalo diskusija/kvietimas teikti siūlymus

2022 m. gegužės 17 d.

3 Dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo tvarkos stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose Paslaugų teikėjai (vieši ir privatūs sveikatos ir socialines paslaugas teikiantys subjektai, įstaigų asociacijos)

Sulaukti pasiūlymų dėl IPP teikimo modelio projekto, paslaugų teikimo tvarkos stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių ir sveikatos paslaugų integravimo  alternatyvų

Apskritojo stalo diskusija/kvietimas teikti siūlymus 2022 m. gegužės 19 d.
4 Dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų apimties, paslaugų gavėjų, teikimo tvarkos Paslaugų gavėjai (pacientų organizacijos, NVO) Pristatyti IPP teikimo modelio projektą (tikslus, paslaugų tipus, paslaugų gavėjų grupes, teikiamas paslaugas), sulaukti nuomonės dėl paslaugų gavėjų galimybių prisidėti prie IPP apmokėjimo

Kvietimas teikti siūlymus/viešas klausymas

2022 m. gegužės 26 d.

5 Dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų finansavimo sistemos FM, VLK, SAM, SOCMIN, privačios draudimo bendrovės Sulaukti pasiūlymų dėl IPP  finansavimo šaltinių, finansavimo sistemos alternatyvų Apskritojo stalo diskusija/kvietimas teikti siūlymus 2022 m. gegužės 31 d.
6 Dėl Ilgalaikės priežiūros įstatymo projekto Ilgalaikės priežiūros paslaugų organizatoriai, paslaugų gavėjai ir jų interesus atstovaujančios NVO, paslaugų teikėjai

Pristatyti Ilgalaikės priežiūros įstatymo projektą, sulaukti visuomenės ir tikslinių grupių pasiūlymų ir nuomonių dėl Įstatymo projekto nuostatų tikslinimo.

Kvietimas teikti siūlymus/viešas klausymas 2022 m. liepos 15 d.  

 

Iškreikš savo nuomonę ir mintis, dalyvaudamas viešosiose konsultacijose ČIA

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-06