BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

1. Organizuoti ir užtikrinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu  Nr. XIV-72, nuostatas priskirtas Asmens sveikatos departamento kompetencijai, susijusias su projekto „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas“ inciatyvomis 2023 metais įgyvendinimu.
2. Koordinuoti ir užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų, teikiančių stacionarines aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išdėstymo reikalavimų ir išdėstymo tvarkos aprašo patvirtinimo” (įgyvendina naująjį Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 11 straipsnio 1, 2 ir  3 dalis) parengimą.
3. Koordinuoti ir užtikrinti teisės aktų parengimą ir patvirtinimą įgyvendinant Asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformą.
4. Tobulinti vadovavimo kompetencijas įgyvendinant ugdymo priemones, nustatytas po vadovų bendrųjų ir vadovavimo kompetencijų vertinimo 360 grįžtamojo ryšio metodu.
 

1. Organizuoti ir užtikrinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu  Nr. XIV-72, nuostatas priskirtas Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos skyriaus kompetencijai, susijusias su projekto „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas“ inciatyvomis 2023 metais įgyvendinimu.
2. Koordinuoti ir užtikrinti Šeimos medicinos plėtros 2016–2025 m. veiksmų plano įgyvendinimą 2023 metais.
3. Parengti ir pradėti įgyvendinti greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimui organizuoti reikalingos infrastruktūros modernizavimo projektus.
4. Koordinuoti ir užtikrinti teisės aktų parengimą ir patvirtinimą, įgyvendinant asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformą.
5. Tobulinti vadovavimo kompetencijas įgyvendinant ugdymo priemones, nustatytas po vadovų bendrųjų ir vadovavimo kompetencijų vertinimo 360 grįžtamojo ryšio metodu.
 

1. Organizuoti ir užtikrinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu  Nr. XIV-72, nuostatų priskirtų Asmens sveikatos departamento Slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyriaus kompetencijai, susijusių su projekto „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas“ inciatyvomis 2023 metais veiksmų įgyvendinimą.
2. Organizuoti ir užtikrinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu  Nr. XIV-72, nuostatų priskirtų Asmens sveikatos departamento Slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyriaus kompetencijai, susijusių su projekto „Sveikatos sistemos atsparumas grėsmėms ir pasirengimas ateities iššūkiams“ inciatyvomis 2023 metais veiksmų įgyvendinimą.
3. Organizuoti ir užtikrinti Nacionalinės slaugos politikos 2016 – 2025 m. gairių 2023 m. veiksmų įgyvendinimą.
 

1. Organizuoti ir užtikrinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72, nuostatas priskirtas Asmens sveikatos departamento Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus kompetencijai, susijusias su projekto „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas“ inciatyvomis 2023 metais įgyvendinimu.
2. Pagal kompetenciją rengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų, teikiančių stacionarines aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išdėstymo reikalavimų ir išdėstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (įgyvendina naująjį Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 11 straipsnio 1, 2 ir  3 dalis).
3. Koordinuoti ir užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės priemonės „Išplėsti planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų (onkologijos, kardiologijos, neurologijos ir kitų) teikimą „žaliųjų koridorių“ principu“ įgyvendinimą.
4. Koordinuoti ir užtikrinti teisės aktų parengimą ir patvirtinimą įgyvendinant Asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformą.
5. Tobulinti vadovavimo kompetencijas įgyvendinant ugdymo priemones, nustatytas po vadovų bendrųjų ir vadovavimo kompetencijų vertinimo 360 grįžtamojo ryšio metodu.

1. Užtikrinti geresnį kompensuojamųjų vaistinių preparatų prieinamumą ir pasirinkimą, įgyvendinti Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 2, 8, 57 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1639 ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 10 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1688 nuostatas.
2. Užtikrinti geresnį inovatyvių vaistinių preparatų prieinamumą pacientams.
3. Esant finansavimui, užtikrinti receptinių vaistinių preparatų prieinamumą nuo karo iš Ukrainos į Lietuvą pasitraukusiems asmenims, esant finansinėms galimybėms, koordinuoti vaistinių preparatų išdavimo dokumentų ataskaitų dėl nemokamai išduotų vaistinių preparatų privalomuoju sveikatos draudimu nedraustiems užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsauga arba kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal  Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenis, parengimą.
4. Tobulinti vadovavimo kompetencijas įgyvendinant ugdymo priemones, nustatytas po vadovų bendrųjų ir vadovavimo kompetencijų vertinimo 360 grįžtamojo ryšio metodu.
5. Bendradarbiaujant su Valstybės duomenų agentūra suformuoti sistemą leidžiančią objektyviais duomenimis vertinti vaistų politikos efektyvumą.

1. Įgyvendinti E. recepto posistemės plėtros veiklas sutartyje su paslaugos diegėju nustatytais terminais.
2. Koordinuoti Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 15, 17, 24, 30, 33, 39 ir 61 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (toliau – Farmacijos įstatymo projektas) įgyvendinamųjų teisės aktų parengimą.
3. Esant finansinėms galimybėms, koordinuoti vaistinių preparatų išdavimo dokumentų ataskaitų dėl nemokamai išduotų vaistinių preparatų privalomuoju sveikatos draudimu nedraustiems užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsauga arba kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal  Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenis, parengimą.
 

1. Organizuoti pavestų užduočių vykdymą, susijusių su Sveikatos apsaugos ministerijos lėšų perkėlimu į Valstybės iždo konsoliduoto sąskaitų valdymo sistemą pagal atitinkamo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo nuostatas.
2. Pagal skyriaus kuruojamą sritį įvertinti Sveikatos apsaugos ministerijos vidaus kontrolės procesus ir teikti dėl jų tobulinimo pasiūlymus ir/ar rengti Sveikatos apsaugos ministerijos vidaus tvarkų projektus.
3. Tobulinti vadovavimo kompetencijas įgyvendinant ugdymo priemones, nustatytas po vadovų bendrųjų ir vadovavimo kompetencijų vertinimo 360 grįžtamojo ryšio metodu.
 

1. Užtikrinti tinkamą Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos priemonių įgyvendinimą.
2. Organizuoti ir koordinuoti  2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės, kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų bei valstybės biudžeto ir kitų galimų finansavimo šaltinių investicijų įgyvendinimo politiką, derinant finansavimo sritis ir apimtis bei nustatant finansavimo sąlygų reikalavimus.
3. Užtikrinti tinkamą ministerijai priskirtų ES fondų, EGADP, kitos tarptautinės finansinės paramos, valstybės biudžeto bei kitų galimų finansavimo šaltinių investicinių prioritetų, uždavinių bei pagal juos finansuojamų programų ir projektų įgyvendinimo priežiūrą ir stebėseną.
4. Užtikrinti tinkamą ir efektyvų Investicijų departamento darbą, pavestų užduočių įgyvendinimą.
5. Tobulinti vadovavimo kompetencijas įgyvendinant ugdymo priemones, nustatytas po vadovų bendrųjų ir vadovavimo kompetencijų vertinimo 360 grįžtamojo ryšio metodu.
 

1. Organizuoti ir koordinuoti  dalyvavimą formuojant pagal skyriaus kompetenciją priskirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP), kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų bei valstybės biudžeto ir kitų galimų finansavimo šaltinių investicijų paramos įgyvendinimo politiką, derinant finansavimo sritis ir apimtis bei nustatant kitus finansavimo sąlygų reikalavimus.
2. Organizuoti ir koordinuoti ministerijai priskirtų ES fondų, EGADP, kitos tarptautinės finansinės paramos, valstybės biudžeto bei kitų galimų finansavimo šaltinių investicinių prioritetų, uždavinių bei pagal juos finansuojamų programų ir projektų įgyvendinimo priežiūrą ir stebėseną.
3. Užtikrinti tinkamą ir efektyvų Investicijų įgyvendinimo skyriaus darbą, pavestų užduočių įgyvendinimą.

1. Organizuoti ir atlikti asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimą dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo.
2. Užtikrinti, kad neviršijant nustatytų asignavimų būtų ugdomas sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų ir pacientų atsparumas (nepakantumas) korupcijai.
3. Stiprinti bendradarbiavimą bei komunikaciją su Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kur Sveikatos apsaugos ministerija yra dalininkas, už korupcijos prevenciją atsakingais asmenimis.
4. Įdiegti padalinyje sistemą (panaudojant informacines technologijas), kuri apimtų užduočių konkrečiam darbuotojui priskyrimą, jų vykdymo eigą (pažangą), įvykdymo terminus bei jų kontrolę.

1. Formuoti personalo kvalifikacijos tobulinimo politiką Sveikatos apsaugos ministerijoje.
2. Formuoti darbuotojų adaptacijos procesą.
3. Peržiūrėti ir optimizuoti Sveikatos apsaugos ministerijos personalo administravimo procesą.
4. Sukurti Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų personalo administravimo procesą.
5. Tobulinti vadovavimo kompetencijas įgyvendinant ugdymo priemones, nustatytas po vadovų bendrųjų ir vadovavimo kompetencijų vertinimo 360 grįžtamojo ryšio metodu.
 

1. Koordinuoti asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugų pokyčių įgyvendinimą, įgyvendinant Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planą.
2. Koordinuoti psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos veiklų ir priklausomybės ligų gydymo paslaugų įgyvendinimą, įgyvendinant Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planą.
3. Koordinuoti psichikos sveikatos stiprinimo ir raštingumo psichikos sveikatos srityje didinimo veiklų įgyvendinimą, įgyvendinant Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planą.
4. Tobulinti vadovavimo kompetencijas įgyvendinant ugdymo priemones, nustatytas po vadovų bendrųjų ir vadovavimo kompetencijų vertinimo 360 grįžtamojo ryšio metodu.
 

1. Organizuoti ir koordinuoti sveikatos apsaugos ministro valdymo srities valstybės biudžeto ir privalomojo sveikatos draudimo biudžeto rengimą.
2. Užtikrinti strateginio planavimo proceso įgyvendinimą Sveikatos apsaugos ministerijoje.
3. Organizuoti, koordinuoti ir atlikti sveikatos sistemos stebėseną ir vertinimą.
4. Tobulinti vadovavimo kompetencijas įgyvendinant ugdymo priemones, nustatytas po vadovų bendrųjų ir vadovavimo kompetencijų vertinimo 360 grįžtamojo ryšio metodu.
 

1. Organizuoti veiklos lygmens planavimo dokumentų tvarkų (biudžeto regimo, strateginio veiklos plano, metinių Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių biudžetinių įstaigų veiklos planų) peržiūrą ir parengti jų keitimus.
2. Organizuoti ir koordinuoti Sveikatos apsaugos ministerijos biudžeto rengimo procesą.
3. Organizuoti ir koordinuoti planavimo dokumentų rengimo procesą.
4. Tobulinti vadovavimo kompetencijas įgyvendinant ugdymo priemones, nustatytas po vadovų bendrųjų ir vadovavimo kompetencijų vertinimo 360 grįžtamojo ryšio metodu.

1. Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių kalendoriniais metais siektinų reikšmių patvirtinimo projektą.
2. Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2022 metų veiklos finansinių rezultatų ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinų reikšmių įvykdymo ataskaitų suvestinę.
3. Atlikti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, palyginimą pagal 2022 m. veiklos finansinių rezultatų ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinų reikšmių įvykdymą pagal keturias asmens sveikatos priežiūros įstaigų grupes, nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15-2 straipsnio 8 punkte.
4. Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-361 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
 

1. Dalyvauti Farmacijos produktų ir medicinos prietaisų, Visuomenės sveikatos darbo grupių veikloje, pristatyti Lietuvos poziciją, svarstant ES teisės aktus, rengti medžiagą Coreper posėdžiams svarstomų teisės aktų ir kitais aktualiais klausimais.
2. Pagal kompetenciją dalyvauti atsako į Covid pandemiją valdyme - dalyvauti IPCR (Integrated Political Crisis Response) veikloje techniniame lygmenyje.
3. Keistis aktualia informacija su kitomis šalimis ir Europos Komisija per sveikatos apsaugos atašė tinklą.
4. Pagal kompetenciją dalyvauti sveikatos priežiūros klausimais Socialinių reikalų komiteto veikloje, pristatyti Lietuvos poziciją.

1. Koordinuoti e. sveikatos sistemos palaikymą, priežiūrą ir saugą.
2. Koordinuoti e. sveikatos vystymą ir naudojimą.
3. Koordinuoti „Naujos kartos Lietuva“ plano skaitmeninimo projektų vykdomų veiklų įgyvendinimą.
4. Dalyvauti Pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymo įgyvendinimo procese ir koordinuoti veiklas dėl teisės aktų keitimo.
5. Tobulinti vadovavimo kompetencijas įgyvendinant ugdymo priemones, nustatytas po vadovų bendrųjų ir vadovavimo kompetencijų vertinimo 360 grįžtamojo ryšio metodu.

 

1. Koordinuoti finansavimo sąlygų aprašų (PFSA) sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo temomis projektų parengimą bei jų įgyvendinimą.
2. Bendradarbiaujant su PwC tobulinti sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo priemonių planą ir užtikrinti jo patvirtinimą.
3. Parengti Sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių skyriaus veiklos planą ir koordinuoti jo įgyvendinimą.
4. Bendradarbiaujant su VASPVT, HI bei PwC, koordinuoti veiklas susijusias su kvalifikacijos kėlimo sistemos pokyčiais (gydytojų reakreditacijos procesų pokyčiai, kompetencijų vertinimo modelio pokyčiai, kvalifikacijos kėlimo renginių kokybės kėlimas ir kt.).
5. Vystyti sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ugdymo politiką pasitelkiant kitus Sveikatos apsaugos ministerijos padalinius bei pavaldžias institucijas pagal poreikį.
 

1. Organizuoti ir užtikrinti tarptautinių santykių plėtojimą sveikatos apsaugos ministro valdymo srityje.
2. Užtikrinti efektyvesnį Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų atstovavimo tarptautinėse organizacijose ir ES koordinavimą.
3. Parengti Lietuvos pirmininkavimo Šiaurės matmens partnerystei visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje 2024-2025 m. planą ir įvertinti reikalingus tam išteklius.
4. Tobulinti vadovavimo kompetencijas įgyvendinant ugdymo priemones, nustatytas po vadovų bendrųjų ir vadovavimo kompetencijų vertinimo 360 grįžtamojo ryšio metodu.
 

1. Suorganizuoti teisės aktų projektų rengimo mokymus ministerijos darbuotojams.
2. Suorganizuoti teisės aktų projektų ir išvadų dėl teisės aktų projektų įkėlimo į TAIS mokymus  Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojams ir jų įrašą įkelti į Sveikatos apsaugos ministerijos intranetą.
3. Vykdyti ir koordinuoti Sveikatos apsaugos ministerijos teisėkūros proceso stebėseną ir pateikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui dėl šio proceso tobulinimo.
4. Tobulinti vadovavimo kompetencijas įgyvendinant ugdymo priemones, nustatytas po vadovų bendrųjų ir vadovavimo kompetencijų vertinimo 360 grįžtamojo ryšio metodu.
 

1. Peržiūrėti viešųjų pirkimų procesus Sveikatos apsaugos ministerijoje ir pateikti siūlymus (priemones) viešųjų pirkimų proceso tobulinimui.
2. Tobulinti vadovavimo kompetencijas įgyvendinant ugdymo priemones, nustatytas po vadovų bendrųjų ir vadovavimo kompetencijų vertinimo 360 grįžtamojo ryšio metodu.
3. Koordinuoti valstybei nuosavybės teise priklausančio, ministerijos patikėjimo teise valdomo turto perdavimo 9 LNSS asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigoms procesą, užtikrinant, kad turtas būtų perduotas iki nustatyto termino.
4. Užtikrinti, kad  būtų surastos ir įteisintos tinkamos vietos sraigtasparnių nusileidimui karo atveju ar susidarius kitoms ekstremalioms aplinkybėms bei, esant poreikiui, skubiai transportuoti pacientus, prie 6 asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų.
 

1. Pasirengimo sveikatos grėsmėms ir ekstremalioms situacijoms koordinavimas.
2. Užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros, atsako priemonių į COVID-19 ligos valdymą koordinavimas.
3. Koordinuoti Plėtros programos pažangos priemonės „Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą“ projektų įgyvendinimo planų rengimą ir įgyvendinimą.
4. Tobulinti vadovavimo kompetencijas įgyvendinant ugdymo priemones, nustatytas po vadovų bendrųjų ir vadovavimo kompetencijų vertinimo 360 grįžtamojo ryšio metodu.

 

1. Siekiant įvykdyti skyriui suformuotas užduotis teikti metodinę-konsultacinę pagalbą specialistams, esant poreikiui, inicijuoti sprendžiamo klausimo aptarimą su suinteresuotomis institucijomis, vadovybe ir/ar pavaldžiomis visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis, koordinuoti  Geriamojo vandens įstatymo 7 įgyvendinamųjų teisės aktų, 3 Lietuvos higienos normų ir 1 Sveikatos apsaugos ministro įsakymo pakeitimų projektų rengimą.
2. Koordinuoti Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 pakeitimo įstatymo ir pagal poreikį lydimųjų įstatymų projektų rengimą, suderinimą su suinteresuotomis institucijomis ir pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
3. Tobulinti vadovavimo kompetencijas įgyvendinant ugdymo priemones, nustatytas po vadovų bendrųjų ir vadovavimo kompetencijų vertinimo 360 grįžtamojo ryšio metodu.
 

1. Įvertinti vyriausiojo epidemiologo instituto funkcijas užkrečiamųjų ligų valdymo sprendimų priėmimo procese, nurodytas Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme, esant reikalui parengti įstatymo pakeitimo projektą.
2. Koordinuoti ir plėtoti Lietuvos sveikatos priežiūros institucijų dalyvavimą Europos Sąjungos sveikatos programos finansinių mechanizmų įgyvendinime, atliekant LEAR (Sveikatos apsaugos ministerijos įgalioto asmens) funkcijas, užtikrinant dokumentacijos teikimą  CHAFEA agentūrai ir  valstybėms narėms.
3. Koordinuoti Plėtros programos pažangos priemonės "Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą" projektų įgyvendinimo planų rengimą ir įgyvendinimą.
4. Koordinuoti Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos vykdomą COVID-19 laboratorinę priežiūrą.
5. Tobulinti vadovavimo kompetencijas įgyvendinant ugdymo priemones, nustatytas po vadovų bendrųjų ir vadovavimo kompetencijų vertinimo 360 grįžtamojo ryšio metodu.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-23