BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


 • Vadovybė
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Arūnas Dulkys
  Sveikatos apsaugos ministras
  316
  • Vadovybės priimamasis • Daiva Stalemėkė
  315
  Olegas Niakšu
  321
  • Vadovybės priimamasis • Laura Zelionkienė
  320
  Aurimas Pečkauskas
  317
  Jurgita Grebenkovienė
  313
  • Vadovybės priimamasis • Greta Jankauskaitė
  312
  Tomas Bagdonas
  318
  Eglė Butkevičienė
  304
  Edgaras Narkevičius
  311
  Edgaras Diržius
  303
 • Komunikacijos skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vytautas Raškauskas
  415
  Julijanas Gališanskis
  414
  Agnė Kiškytė Rarivanė
  414
  Jūratė Baltinaitė
  414
  Laimutė Užupė
  413

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Komunikacijos skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.

  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas sveikatos apsaugos ministrui.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus uždaviniai:

  4.1. pasitelkiant išorinės komunikacijos priemones, nuosekliai formuoti pozityvų ministerijos įvaizdį viešojoje erdvėje ir didinti gyventojų pasitikėjimą ministerija bei jos vykdoma veikla;

  4.2. informuoti visuomenę apie sveikatos politikos įgyvendinimą;

  4.3. pasitelkiant vidinės komunikacines priemones, padėti gerinti organizacijos darbo aplinką, kurti palankų organizacijos klimatą bei puoselėti organizacijos kultūrą.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  5.1. rengia ministerijos veiklos viešinimo strategiją, ilgalaikius ir trumpalaikius visuomenės informavimo planus bei koordinuoja jų įgyvendinimą;

  5.2. koordinuoja ir teikia informaciją raštu ir žodžiu žiniasklaidai apie ministerijos vykdomą sveikatos politiką: nuolat vykdo žiniasklaidos stebėseną, analizuoja ir teikia siūlymus vadovybei dėl galimų proaktyvių ir reaktyvių komunikacijos veiksmų, rengia ir platina pranešimus, komentarus, atsakymus į žiniasklaidos paklausimus, koordinuoja ministerijos vadovybės ir kitų ministerijos atstovų dalyvavimą televizijos, radijo laidose, inicijuoja temas žiniasklaidoje;

  5.3. pagal kompetenciją užtikrina aktualios informacijos rengimą ir publikavimą ministerijos socialinių tinklų paskyrose bei šių paskyrų administravimą;

  5.4. pagal kompetenciją administruoja ir koordinuoja ministerijos interneto svetainėje esančią informaciją;

  5.5. pagal kompetenciją inicijuoja bei dalyvauja organizuojant informacinių leidinių, garso ir vaizdo medžiagos, kitos informacijos rengimą, leidybą, platinimą;

  5.6. organizuoja ir / ar įgyvendina visuomenės informavimo ir socialinės reklamos kampanijas;

  5.7. organizuoja ir moderuoja spaudos konferencijas, apdovanojimus ir kitus renginius žiniasklaidai bei visuomenei;

  5.8. organizuoja visuomenės nuomonės apklausas, tyrimus;

  5.9. esant poreikiui, teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja kreipimąsi į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą bei Visuomenės informavimo etikos komisiją.

  6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.3 papunktyje nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1. rengia ministerijos vidinės komunikacijos strategiją ir ją įgyvendina;

  6.2. kuria vidinei komunikacijai skirtą turinį, susiedamas turinį su ministerijos kultūros stiprinimu, misijos, vizijos įgyvendinimu ir bendrojo pobūdžio aktualios informacijos sklaida;

  6.3. inicijuoja ir organizuoja įstaigos vidinius bei išvažiuojamuosius renginius, socialines akcijas;

  6.4. dalyvauja kuriant ministerijos vaizdinę tapatybę.

  7. Be aukščiau išvardytų specialiųjų tik skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų skyrius vykdo šias bendrąsias funkcijas:

  7.1. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, teikia siūlymus priskirtais klausimais;

  7.2. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.3. bendradarbiauja ir atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  7.4. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą;

  7.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, teikia ataskaitas už jų įgyvendinimą;

  7.6. dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolės politiką, atliekant nuolatinę padalinio veiklos ir procesų stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal skyriui priskirtas funkcijas;

  7.7. atlieka funkcijas, susijusias su mobilizacija ir civiline sauga;

  7.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  9.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas reikiamai informacijai gauti;

  9.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, į skyriaus uždaviniams įgyvendinti;

  9.3. teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui ir ministerijos vadovybei dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

  9.4. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia vykdant funkcijas pagal skyriaus kompetenciją, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

  10. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas sveikatos apsaugos ministrui.

  12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme nustatyta skyriaus vedėjo pavadavimo funkcija arba kuris paskirtas teisės aktų nustatyta tvarka.

  13. Skyriaus vedėjas asmeniškai atsako už nuostatais skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą bei pavedimų ir užduočių kokybišką vykdymą laiku.

  14. Skyriaus vedėjas:

  14.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo tiesioginiam vadovui;

  14.2. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja ministerijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;

  14.3. pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

  14.4. rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, skyriaus nuostatus ir teikia juos sveikatos apsaugos ministrui tvirtinti;

  14.5. teikia sveikatos apsaugos ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo;

  14.6. prižiūri, kaip skyriaus darbuotojai įgyvendina savo funkcijas, vertina jų įgyvendinimo kokybę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą.

  15. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų ir užduočių vykdymą.

  _______________

 • Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Eglė Tamošiūnienė
  416
  Agnė Goborovienė
  417
  Neringa Lipskienė
  417
  Vaida Aleknavičienė
  417

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR VIDAUS TYRIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.

  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas  sveikatos apsaugos ministrui.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus uždaviniai:

  4.1. kurti antikorupcinę aplinką ministerijoje;

  4.2. įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones bei vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną;

  4.3. vykdyti teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) tyrimus.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.1 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  5.1. atlieka veiksmus, kurių reikia Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimui ministerijoje užtikrinti;

  5.2. teikia nuomonę personalo formavimo procedūrose vertinant Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nustatyta tvarka gautą informaciją apie asmenį;

  5.3. atlieka ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), jai pavaldžių įstaigų ir įstaigų, kuriose valstybės, kaip įstaigos dalininkės (savininkės), teises ir pareigas įgyvendina ministerija, vadovų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei viešųjų ir privačių interesų derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną;

  5.4. atlieka veiksmus, kurių reikia Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo įgyvendinimui ministerijoje užtikrinti;

  5.5. skatina, koordinuoja ir kontroliuoja korupcijai atsparios aplinkos kūrimą ministerijoje,   jai pavaldžiose įstaigose ir (ar) įstaigose, kuriose valstybės, kaip įstaigos dalininkės (savininkės), teises ir pareigas įgyvendina ministerija;

  5.6. rengia mokymus, orientuotus į ministerijos, jai pavaldžių įstaigų ir (ar) įstaigų, kuriose valstybės, kaip įstaigos dalininkės (savininkės), teises ir pareigas įgyvendina ministerija, įstaigų darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo stiprinimą.

  6. Skyrius, įgyvendinamas nuostatų 4.2 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  6.1. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą;

  6.2. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

  6.3. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka atsparumo korupcijai lygio nustatymą;

  6.4. kontroliuoja, kaip ministerijos darbuotojai laikosi antikorupcinio elgesio standartų, konsultuoja juos antikorupcinio elgesio klausimais, prireikus taiko korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir kitas teisės aktuose numatytas prevencines ir (ar) poveikio priemones;

  6.5. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka rengia korupcijos prevencijos veiksmų planą ir atlieka jo įgyvendinimo stebėseną.

  7. Įgyvendindamas nuostatų 4.3 papunktyje nustatytą uždavinį, skyrius pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) tyrimą arba dalyvauja juos tiriant, jeigu specialiuosiuose įstatymuose ar jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nenustatyta kita pažeidimų tyrimų tvarka.

  8. Be aukščiau išvardytų specialiųjų tik skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų skyrius vykdo šias bendrąsias funkcijas:

  8.1. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, teikia siūlymus priskirtais klausimais;

  8.2. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, konsultuoja ministerijos darbuotojus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  8.3.   bendradarbiauja ir atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose; 

  8.4. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą; 

  8.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, teikia ataskaitas už jų įgyvendinimą;

  8.6. dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolės politiką, atliekant nuolatinę padalinio veiklos ir procesų stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal skyriui priskirtas funkcijas;

  8.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  9.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat registrų, valstybės informacinių sistemų jų turimą ar tvarkomą korupcinio pobūdžio teisės pažeidimams tirti bei korupcijai atspariai aplinkai kurti reikalingą informaciją;

  9.2. gauti viešojo sektoriaus subjekto, kuriame jis dirba arba dėl kurio atlieka korupcijai atsparios aplinkos kūrimo funkcijas, darbuotojų paaiškinimus dėl galimai padarytų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų;

  9.3. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti ir kitiems skyriaus uždaviniams įgyvendinti;

  9.4. teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui ir ministerijos vadovybei dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

  9.5. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia kuriant korupcijai atsparią aplinką, užtikrinant korupcijos prevenciją, nustatant ir tiriant korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

  10. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS GARANTIJOS

  11. Sveikatos apsaugos ministras užtikrina:

  11.1. galimybę duomenis, susijusius su nustatytais teisės pažeidimais, korupcijos rizikos veiksniais, taip pat pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir kitą reikšmingą informaciją teikti jam tiesiogiai;

  11.2. Skyriaus veiklos ir organizacinį nepriklausomumą;

  11.3. korupcijai atsparios aplinkos kūrimo veiklai reikalingus išteklius;

  11.4. priemones, kuriomis skyriaus darbuotojai būtų apsaugomi nuo galimo neigiamo poveikio dėl jų atliekamų funkcijų.

  VI SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  12. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas sveikatos apsaugos ministrui.

  13. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas darbuotojas, kurio pareigybėje nustatyta skyriaus vedėjo pavadavimo funkcija arba kuris paskirtas teisės aktų nustatyta tvarka.

  14. Skyriaus vedėjas asmeniškai atsako už nuostatais skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą bei pavedimų ir užduočių kokybišką vykdymą laiku.

  15. Skyriaus vedėjas:

  15.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo tiesioginiam vadovui;

  15.2. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja ministerijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;

  15.3. pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

  15.4. rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, skyriaus nuostatus ir teikia juos ministrui tvirtinti;

  15.5. teikia ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo;

  15.6. prižiūri, kaip skyriaus darbuotojai įgyvendina savo funkcijas, vertina jų įgyvendinimo kokybę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą.

  16. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų ir užduočių vykdymą.

  _______________

 • Centralizuoto vidaus audito skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Renata Morkūnaitė
  Vedėja
  203
  Regina Čepulienė
  301
  Ingrida Palijanskienė
  301
  Rasa Čirgelienė
  301

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.

  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas  sveikatos apsaugos ministrui.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus uždaviniai:

  4.1. tirti ir vertinti ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų veiklos valdymą, rizikos valdymą, vidaus kontrolę ir gautų Europos Sąjungos ir  tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą bei teikti rekomendacijas dėl veiklos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

  4.2. konsultuoti sveikatos apsaugos ministrą, ministerijos vadovybę, ministerijos administracijos padalinių vadovus, ministerijai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovus viešojo juridinio asmens veiklos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.1 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  5.1 atlieka ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų veiklos vidaus auditus ir vidaus kontrolės, korupcijos rizikos ir turto valdymo bei gautų valstybės biudžeto ir privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų panaudojimo ir Europos Sąjungos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimo vertinimus;

  5.2. rengia vidaus audito ataskaitas, kuriose teikia išvadas ir rekomendacijas dėl ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų veiklos valdymo, rizikos valdymo, vidaus kontrolės tobulinimo;

  5.3. vykdo pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;

  5.4. rengia skyriaus veiklos planus ir metines skyriaus veiklos ataskaitas.

  6. Skyrius, įgyvendinamas nuostatų 4.2 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  6.1. rengia ir teikia konsultacijas viešojo juridinio asmens veiklos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais sveikatos apsaugos ministrui, ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padalinių vadovams ir ministerijai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovams;

  6.2. vykdo valstybinio audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų stebėseną, informacijos apie rekomendacijų įgyvendinimo pažangą teikimą ministerijos vadovybei, Valstybės kontrolei ir kitoms institucijoms.

  7. Be aukščiau išvardytų specialiųjų tik skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų skyrius vykdo šias bendrąsias funkcijas:

  7.1. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, teikia siūlymus priskirtais klausimais;

  7.2. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.3.  bendradarbiauja ir atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose; 

  7.4. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą; 

  7.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, teikia ataskaitas už jų įgyvendinimą;

  7.6. dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolės politiką, atliekant nuolatinę padalinio veiklos ir procesų stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal skyriui priskirtas funkcijas;

  7.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  8.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas reikiamai informacijai gauti;

  8.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, skyriaus uždaviniams įgyvendinti;

  8.3. teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui ir  ministerijos vadovybei dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

  8.4. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia vykdant funkcijas pagal skyriaus kompetenciją, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

  9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas sveikatos apsaugos ministrui.

  11. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme nustatyta skyriaus vedėjo pavadavimo funkcija arba kuris paskirtas teisės aktų nustatyta tvarka.

  12. Skyriaus vedėjas asmeniškai atsako už nuostatais skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą bei pavedimų ir užduočių kokybišką vykdymą laiku.

  13. Skyriaus vedėjas:

  13.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo tiesioginiam vadovui;

  13.2. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja ministerijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;

  13.3. pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

  13.4. rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, skyriaus nuostatus ir teikia juos sveikatos apsaugos ministrui tvirtinti;

  13.5. teikia sveikatos apsaugos ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo;

  13.6. prižiūri, kaip skyriaus darbuotojai įgyvendina savo funkcijas, vertina jų įgyvendinimo kokybę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą.

  14. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų ir užduočių vykdymą.

  ____________________

   

 • Strateginio valdymo departamentas
  El. p. , Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Raimonda Janonienė
  Direktorė
  103
  Lina Žiaukienė
  Lietuvos mokslų tarybos mokslo ir inovacijų patarėja Ministerijos kuruojamoms sritims

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  STRATEGINIO VALDYMO DEPARTAMENTO

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Strateginio  valdymo departamento (toliau – departamentas) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio departamento uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

  2. Departamentas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Departamentas yra ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui pagal kuravimo sritį.

  4. Departamentą sudaro:

  4.1. Strateginio planavimo skyrius;

  4.2. Sveikatos sistemos stebėsenos skyrius.

  II SKYRIUS

  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Departamento uždaviniai:

  5.1. užtikrinti strateginio planavimo proceso įgyvendinimą ministerijoje;

  5.2. organizuoti ir koordinuoti sveikatos apsaugos ministro valdymo srities valstybės biudžeto rengimą ir įgyvendinimą, koordinuoti privalomojo sveikatos draudimo biudžeto rengimą, vykdyti jo įgyvendinimo stebėseną;

  5.3. organizuoti, koordinuoti ir atlikti sveikatos sistemos stebėseną ir vertinimą.

  6. Departamentas, įgyvendindamas nuostatų 5.1 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  6.1. rengia, koordinuoja rengimą ar dalyvauja rengiant kompleksinių strategijų, programų ir priemonių projektus, susijusius su ministerijos formuojama politika ir jos įgyvendinimu sveikatos apsaugos ministrui pavestose srityse;

  6.2. organizuoja ir vertina ministerijos formuojamą bendrąją politiką ir jos įgyvendinimą, teikia išvadas bei pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl jos tobulinimo ar reikalingų strateginių sprendimų priėmimo;

  6.3. analizuoja šalies bendruosius bei sveikatos politikos rodiklius, teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl strateginių sprendimų priėmimo;

  6.4. analizuoja ir vertina ministerijos bei kitose valstybės institucijose rengiamų ir įgyvendinamų strategijų, programų įtaką sveikatos rodikliams;

  6.5. pagal kompetenciją atstovauja ministeriją formuojant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros politiką sveikatos apsaugos ministro valdymo srityje.

  6.6. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginio veiklos plano, ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų parengimą, kontroliuoja jų įgyvendinimą.

  7. Departamentas, įgyvendinamas nuostatų 5.2 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.1. organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja su ministerijos kompetencija susijusios informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui parengti, parengimą ir pateikimą suinteresuotoms institucijoms;

  7.2. organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja ministerijai skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymą bei panaudojimą;

  7.3. koordinuoja Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projekto rengimą, pagal kompetenciją dalyvauja nustatant privalomojo sveikatos draudimo sistemos funkcionavimo rodiklius ir pagal juos vykdo šios sistemos stebėseną;.

  7.4. atlieka mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo LNSS viešosiose įstaigose stebėseną ir teikia siūlymus dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teisinio reglamentavimo tobulinimo.

  8. Departamentas, įgyvendinamas nuostatų 5.3 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  8.1. organizuoja sveikatos sistemos efektyvumo ir kokybės vertinimus, organizuoja stebėsenos duomenų poreikio ir jų rinkimo administracinės naštos nustatymą, teikia siūlymus dėl sveikatos sistemos stebėsenai ir vertinimui reikalingų rodiklių;

  8.2. organizuoja stebėsenos rodikliams skaičiuoti reikalingų duomenų, tyrimų ir sveikatos  srities analizių užsakymą, organizuoja strateginių sveikatos srities stebėsenos rodiklių planavimą, rodiklių rinkinių parengimą, atnaujinimą ir tvirtinimą, užtikrina valstybės ir tarptautinių organizacijų, į kurias įsitraukusi valstybė, rodiklių dermę, koordinuoja rodiklių aprašų rengimą;

  8.3. koordinuoja administracinės naštos mažinimo stebėsenos procesą ministerijoje, renka su tuo susijusią informaciją, ją apibendrina ir teikia suinteresuotiems subjektams.

  9. Be aukščiau išvardytų specialiųjų tik departamento kompetencijai priskirtų funkcijų departamentas vykdo šias bendrąsias funkcijas:

  9.1. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, teikia siūlymus priskirtais klausimais;

  9.2. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

  9.3. bendradarbiauja ir atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  9.4. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą;

  9.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, teikia ataskaitas už jų įgyvendinimą;

  9.6. dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolės politiką, atliekant nuolatinę padalinio veiklos ir procesų stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal departamentui priskirtas funkcijas;

  9.7. atlieka funkcijas, susijusias su mobilizacija ir ekstremalių situacijų valdymu bei civiline sauga;

  9.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus bei užduotis.

  III SKYRIUS

  DEPARTAMENTO TEISĖS

  10. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  10.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas reikiamai informacijai gauti;

  10.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti ir kitiems grupės uždaviniams įgyvendinti;

  10.3. teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui ir ministerijos vadovybei dėl departamento veiklos tobulinimo;

  10.4. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia vykdant funkcijas pagal departamento kompetenciją, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

  11. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  12. Departamentui vadovauja direktorius, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui pagal kuravimo sritį.

  13. Nesant departamento direktoriaus, jo funkcijas atlieka kitas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka paskirtas valstybės tarnautojas.

  14. Departamento direktorius asmeniškai atsako už nuostatais departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą bei pavedimų ir užduočių kokybišką vykdymą laiku.

  15. Departamento direktorius:

  15.1. organizuoja ir tobulina departamento darbą, teikia pasiūlymus dėl departamento veiklos tobulinimo tiesioginiam vadovui;

  15.2. planuoja ir organizuoja departamento darbą: paskirsto užduotis darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą;

  15.3. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja ministerijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose departamento veiklos klausimais;

  15.4. pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

  15.5. teikia sveikatos apsaugos ministrui pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo.

  16. Departamento vyresnysis patarėjas ar patarėjas užtikrina  funkcijų, pavedimų ir užduočių vykdymą jam pavestoje srityje.

  _______________

  • Strateginio planavimo skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01402, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rita Banuškevičienė
   Vedėja
   104
   Ilona Lenčiauskienė
   102
   Irena Vaitaitienė
   101
   Daiva Dudutienė
   Vyriausioji specialistė
   102
   Jolanta Sinkevič
   Vyriausioji specialistė
   101
   Dalia Valaitienė
   Vyriausioji specialistė
   101

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   STRATEGINIO VALDYMO DEPARTAMENTO

   STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Strateginio valdymo departamento (toliau – departamentas) Strateginio planavimo skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.

   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

   3. Skyrius yra departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus uždaviniai:

   4.1. organizuoti ir koordinuoti sveikatos apsaugos ministro valdymo srities planavimo dokumentų rengimą;

   4.2. organizuoti ir koordinuoti sveikatos apsaugos ministro valdymo srities valstybės biudžeto rengimą ir įgyvendinimą;

   4.3. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant ministerijos politiką privalomojo sveikatos draudimo srityje;

    4.4. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEPI) politiką sveikatos apsaugos ministro valdymo srityje.

   5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.1 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   5.1. organizuoja ministerijos dalyvavimą strateginio lygmens planavimo dokumentų rengime, jų tikslinime;

   5.2. organizuoja ir koordinuoja programavimo lygmens planavimo dokumentų sveikatos srityje rengimą, jų tikslinimą;

   5.3. organizuoja ir rengia ministerijos strateginio veiklos plano projektus, ministerijos strateginio veiklos plano keitimus bei koordinuoja įstaigų, turinčių asignavimų valdytojo statusą, strateginių veiklos planų projektų rengimą;

   5.4. teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl prioritetų ministerijos strateginiam veiklos planui nustatymo;

   5.5. organizuoja ir rengia ministerijos metinio veiklos plano projektą, ministerijos metinio veiklos plano keitimus bei užtikrina jo atitiktį ministerijos strateginio plano nuostatoms;

   5.6. organizuoja ir koordinuoja ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų projektų rengimą, jų tikslinimą ir užtikrina jų atitiktį ministerijos strateginio plano nuostatoms;

   5.7. teikia planavimo dokumentų duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą ir kitas informacines sistemas pagal poreikį;

   5.8. pagal skyriui pavestas sritis atstovauja ministerijai programų, strategijų, gairių, koncepcijų, jų įgyvendinimo priemonių rengimo darbo grupėse ir dalyvauja susitikimuose valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovais, socialiniais partneriais, kitų institucijų darbuotojais.

   6. Skyrius, įgyvendinamas nuostatų 4.2 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   6.1. organizuoja, rengia ir tikslina ministerijos biudžeto projektus;

   6.2. rengia ministerijos valstybės biudžeto lėšų poreikio projektus ir teikia vadovybei;

   6.3. organizuoja programų sąmatų rengimą ir rengia sąmatų suvestinę;

   6.4. rengia įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą ateinančių trejų metų prognozes;

   6.5. analizuoja valstybės biudžeto lėšų sąmatų vykdymą, vertina prašymus tikslinti biudžetą, teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl jų perskirstymo ir programų sąmatų tikslinimo, rengia pažymas;

   6.6. teikia duomenis į Valstybinę biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemą.

   7. Skyrius, įgyvendinamas nuostatų 4.3 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   7.1. formuoja ministerijos politiką privalomojo sveikatos draudimo srityje ir užtikrina, kad ministerijos politikos prioritetai privalomojo sveikatos draudimo srityje būtų įtraukti į ministerijos rengiamus planavimo dokumentus;

   7.2. koordinuoja Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projekto rengimą ir teikimą, teikia siūlymus jį tikslinti;

   7.3. pagal kompetenciją dalyvauja nustatant privalomojo sveikatos draudimo sistemos funkcionavimo rodiklius;

   7.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su sveikatos draudimu ir įgyvendinimu, teikia siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo.

   8. Skyrius, įgyvendinamas nuostatų 4.4 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   8.1. organizuoja pasiūlymų kompetentingoms institucijoms teikimą dėl mokslinių tyrimų, analitinių studijų sveikatos apsaugos srityje poreikio;

   8.2. pagal kompetenciją atstovauja ministeriją planuojant ir įgyvendinant MTEPI politikos priemones.

   9. Be aukščiau išvardytų specialiųjų tik skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų skyrius vykdo šias bendrąsias funkcijas:

   9.1. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, teikia siūlymus priskirtais klausimais;

   9.2. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   9.3. bendradarbiauja ir atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

   9.4. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą;

   9.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, teikia ataskaitas už jų įgyvendinimą;

   9.6. dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolės politiką, atliekant nuolatinę padalinio veiklos ir procesų stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal skyriui priskirtas funkcijas;

   9.7. atlieka funkcijas, susijusias su mobilizacija ir ekstremalių situacijų valdymu bei civiline sauga;

   9.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

   10.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas reikiamai informacijai gauti;

   10.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti ir kitiems skyriaus uždaviniams įgyvendinti;

   10.3. teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui ir ministerijos vadovybei dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

   10.4. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia vykdant funkcijas pagal skyriaus kompetenciją, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

   11. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   12. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   13. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas darbuotojas, kurio pareigybėje nustatyta skyriaus vedėjo pavadavimo funkcija arba kuris paskirtas teisės aktų nustatyta tvarka.

   14. Skyriaus vedėjas asmeniškai atsako už nuostatais skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą bei pavedimų ir užduočių kokybišką vykdymą laiku.

   15. Skyriaus vedėjas:

   15.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo tiesioginiam vadovui;

   15.2. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja ministerijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;

   15.3. pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

   15.4. rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, skyriaus nuostatus ir teikia juos sveikatos apsaugos ministrui tvirtinti;

   15.5. teikia sveikatos apsaugos ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo;

   15.6. prižiūri, kaip skyriaus darbuotojai įgyvendina savo funkcijas, vertina jų įgyvendinimo kokybę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą.

   16. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų ir užduočių vykdymą.

   _______________

  • Sveikatos sistemos stebėsenos skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01402, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Lina Rainienė
   Vedėja
   105
   Birutė Malinauskienė
   106
   Rūta Bartulė
   Vyriausioji specialistė
   106
   Olė Balčiūnaitė
   Vyriausioji specialistė
   106
   Egidija Roževič
   106

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   STRATEGINIO VALDYMO DEPARTAMENTO

   SVEIKATOS SISTEMOS STEBĖSENOS SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Strateginio valdymo departamento (toliau – departamentas) Sveikatos sistemos stebėsenos skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.

   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

   3. Skyrius yra departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus uždaviniai:

   4.1.organizuoti, koordinuoti ir atlikti  sveikatos sistemos stebėseną ir vertinimą;

   4.2. vykdyti sveikatos apsaugos ministro srities planavimo dokumentuose nustatytų tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo stebėseną;

   4.3. vykdyti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) viešųjų įstaigų ir biudžetinių įstaigų veiklos vertinimą.

   5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.1 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   5.1. analizuoja šalies bendruosius bei sveikatos politikos rodiklius, teikia siūlymus dėl sveikatos sistemos stebėsenai ir vertinimui reikalingų rodiklių;

   5.2. analizuoja ir vertina ministerijos bei kitose valstybės institucijose rengiamų ir įgyvendinamų strategijų, programų įtaką sveikatos rodikliams;

   5.3. atlieka ministerijos formuojamos sveikatos politikos ir jos įgyvendinimo priemonių efektyvumo analizę ir vertinimą;

   5.4 atlieka privalomojo sveikatos draudimo sistemos funkcionavimo rodiklių stebėseną;

   5.5. atlieka mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo LNSS viešosiose įstaigose stebėseną ir teikia siūlymus dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teisinio reglamentavimo tobulinimo.

   5.6. organizuoja stebėsenos rodikliams skaičiuoti reikalingų duomenų, tyrimų ir sveikatos  srities analizių užsakymą, organizuoja strateginių sveikatos srities stebėsenos rodiklių planavimą, rodiklių rinkinių parengimą, atnaujinimą ir tvirtinimą, užtikrina valstybės ir tarptautinių organizacijų, į kurias įsitraukusi valstybė, rodiklių dermę, koordinuoja rodiklių aprašų rengimą.

   6. Skyrius, įgyvendinamas nuostatų 4.2 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   organizuoja, koordinuoja ir vykdo sveikatos apsaugos ministro srities planavimo dokumentuose nustatytų tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo stebėseną ir organizuoja vykdymo ataskaitų rengimą;

   koordinuoja sveikatos apsaugos ministro srities planavimo dokumentuose, kurie parengti ir patvirtinti kitų kompetentingų institucijų, nustatytų tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo stebėseną;

   teikia siūlymus dėl sveikatos apsaugos ministro srities planavimo dokumentuose nustatomų tikslų, uždavinių ir priemonių nustatymo bei jų įgyvendinimo stebėsenos;

   teikia duomenis į centralizuotą stebėsenos informacinę sistemą (SIS) apie planavimo dokumentuose nustatytų tikslų, uždavinių ir priemonių, susijusių su ministerijos veiklos sritimi, vykdymą;

   koordinuoja administracinės naštos mažinimo stebėsenos procesą ministerijoje, renka su tuo susijusią informaciją, ją apibendrina ir teikia suinteresuotiems subjektams.

   7. Skyrius, įgyvendinamas nuostatų 4.3 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   7.1. atlieka ministerijai pavaldžių įstaigų (biudžetinių įstaigų) ir įstaigų, kuriose valstybės, kaip įstaigos dalininkės (savininkės), teises ir pareigas įgyvendina ministerija (viešųjų įstaigų), metinių veiklos planų įgyvendinimo stebėseną;

   7.2. atlieka asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose valstybės, kaip įstaigos dalininkės (savininkės), teises ir pareigas įgyvendina ministerija (viešųjų įstaigų), veiklos vertinimą, rengia apibendrintas analizes;

   7.3. renka, apdoroja, analizuoja ir vertina informaciją, susijusią su LNSS viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos stebėsena, teikia siūlymus dėl LNSS viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos stebėsenai ir vertinimui reikalingų rodiklių;

   7.4. atlieka LNSS viešųjų įstaigų finansinės situacijos analizę.

   8. Be aukščiau išvardytų specialiųjų tik skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų skyrius vykdo šias bendrąsias funkcijas:

   8.1. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, teikia siūlymus priskirtais klausimais;

   8.2. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   8.3. bendradarbiauja ir atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

   8.4. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą;

   8.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, teikia ataskaitas už jų įgyvendinimą;

   8.6. dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolės politiką, atliekant nuolatinę padalinio veiklos ir procesų stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal skyriui priskirtas funkcijas;

   8.7. atlieka funkcijas, susijusias su mobilizacija ir ekstremalių situacijų valdymu bei civiline sauga;

   8.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

   9.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas reikiamai informacijai gauti;

   9.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti ir kitiems skyriaus uždaviniams įgyvendinti;

   9.3. teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui ir ministerijos vadovybei dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

   9.4. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia vykdant funkcijas pagal skyriaus kompetenciją, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

   10. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   11. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas darbuotojas, kurio pareigybėje nustatyta skyriaus vedėjo pavadavimo funkcija arba kuris paskirtas teisės aktų nustatyta tvarka.

   13. Skyriaus vedėjas asmeniškai atsako už nuostatais skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą bei pavedimų ir užduočių kokybišką vykdymą laiku.

   14. Skyriaus vedėjas:

   14.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo tiesioginiam vadovui;

   14.2. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja ministerijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;

   14.3. pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

   14.4. rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, skyriaus nuostatus ir teikia juos sveikatos apsaugos ministrui tvirtinti;

   14.5. teikia sveikatos apsaugos ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo;

   14.6. prižiūri, kaip skyriaus darbuotojai įgyvendina savo funkcijas, vertina jų įgyvendinimo kokybę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą.

   15. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų ir užduočių vykdymą.

   _______________

 • Investicijų departamentas
  Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Edita Laurinavičienė
  307
  Asta Suveizdienė
  210

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  INVESTICIJŲ DEPARTAMENTO

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Investicijų departamento (toliau – departamentas) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio departamento uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

  2. Departamentas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstitucija,  įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Departamentas yra ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas sveikatos apsaugos viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį.

  4. Departamentą sudaro:

  4.1. Investicijų planavimo skyrius;

  4.2. Investicijų įgyvendinimo skyrius.

  II SKYRIUS

  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Departamento uždaviniai:

  4.1. formuoti kartu su kitais ministerijos padaliniais Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP), kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų bei valstybės biudžeto ir kitų galimų finansavimo šaltinių investicijų politiką, nustatant investavimo prioritetus sveikatos apsaugos srityje;

  4.2. planuoti investicijas sveikatos apsaugos srityje, rengti investicijų naudojimo programinius, planavimo ir administravimo dokumentus, užtikrinant šių dokumentų suderinamumą ir atitiktį strateginiams dokumentams;

  4.3. vykdyti investicijų sveikatos apsaugos srityje įgyvendinimo valdymą, priežiūrą, kontrolę ir stebėseną, užtikrinant, kad investicijos būtų panaudotos ir už jas atsiskaityta pagal ES fondų, EGADP ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų bei valstybės investicijas reglamentuojančius teisės aktus.

  5. Departamentas, įgyvendindamas 4.1 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  5.1. formuoja, dalyvaujant atitinkamiems ministerijos padaliniams, ir įgyvendina valstybės politiką sveikatos apsaugos srityje, kuriant ir plėtojant ilgalaikę investicijų planavimo ir įgyvendinimo sistemą, apimančią valstybės biudžeto investicijų, ES fondų, EGADP ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų galimų investicijų finansavimo šaltinių suderinamumą;

  5.2. planuoja ir įgyvendina pokyčius investicijų srityje, analizuoja šios srities problemas, vertina galimas jų sprendimo alternatyvas ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl reikalingų sprendimų priėmimo;

  5.3. vykdo ministerijos padalinių metodinę ir konsultacinę veiklą, teikia ekspertinę pagalbą, susijusią su projektinio finansavimo planavimo ir įgyvendinimo procesu;

  5.4. atlieka Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, kaip vadovaujamosios institucijos, deleguotas užduotis, įgyvendina jos ir audito institucijų teikiamas rekomendacijas.

  6. Departamentas, įgyvendindamas 4.2 papunktyje nustatytą  uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  6.1. vykdo kartu su atitinkamais ministerijos padaliniais  ES fondų, EGADP, kitų tarptautinių programų ir projektų bei valstybės investicijų prioritetų ir juos įgyvendinančių konkrečių uždavinių, veiklų ir kitų susijusių priemonių planavimą;

  6.2. rengia investicijų naudojimo programinius, planavimo ir administravimo dokumentus, užtikrinant šių dokumentų suderinamumą ir atitiktį strateginiams dokumentams;

  6.3. teikia pasiūlymus kitų ministerijos administracijos padalinių vykdomai veiklai, įgyvendinant ministerijos programas ir projektus, kuriems įgyvendinti panaudojamos ES fondų, EGADP, kitų tarptautinių programų ir projektų bei valstybės biudžeto ar kitų galimų finansavimo šaltinių investicijos;

  6.4. atlieka ES fondų investicijų panaudojimo, EGADP bei kitų investicijų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo sveikatos apsaugos srityje stebėseną ir vertinimą;

  6.5. tobulina ES fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemą bei pagal kompetenciją dalyvauja tobulinant EGADP, tarptautinės finansinės paramos, valstybės biudžeto ir kitų galimų finansavimo šaltinių investicijų paramos programų valdymo strategijas bei valdymo ir kontrolės sistemas;

  6.6. koordinuoja EGADP bei kitų ES ir tarptautinės finansinės paramos bei valstybės biudžeto investicijų sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimą, administravimo ir finansavimo sutarčių rengimą bei jų pasirašymą.

  7. Departamentas, įgyvendindamas 4.3 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.1. vykdo ES fondų, EGADP, kitos tarptautinės finansinės paramos  programų ir tarptautinių projektų, valstybės biudžeto bei kitų galimų finansavimo šaltinių investicijų prioritetų ir juos įgyvendinančių konkrečių uždavinių, veiklų ir kitų susijusių priemonių įgyvendinimą;

  7.2. administruoja ministerijai skirtas ES fondų, kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų bei valstybės investicijas užtikrindamas ministerijai priskirtų ES fondų investicijų veiksmų programos, kitų tarptautinių finansinės paramos programų ir projektų bei valstybės biudžeto investicijų prioritetų ir priemonių įgyvendinimo priežiūrą ir stebėseną;

  7.3. užtikrina ministerijai priskirtų 2014–2020 m. ES fondų investicijų prioritetų ir juos įgyvendinančių konkrečių uždavinių, veiklų ir kitų susijusių priemonių įgyvendinimą ir priežiūrą, atlieka ES fondų lėšų administravimo tarpinės institucijos funkcijas.

  8. Be aukščiau išvardytų specialiųjų tik departamento kompetencijai priskirtų funkcijų departamentas vykdo šias bendrąsias funkcijas:

  8.1. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, teikia siūlymus priskirtais klausimais;

  8.2. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

  8.3. bendradarbiauja ir atstovauja ministerijai LR ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant LR poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  8.4. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą;

  8.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, teikia ataskaitas už jų įgyvendinimą;

  8.6. dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolės politiką, atliekant nuolatinę padalinio veiklos ir procesų stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal departamentui priskirtas funkcijas;

  8.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

  III SKYRIUS

  DEPARTAMENTO TEISĖS

  9. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  9.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas reikiamai informacijai gauti;

  9.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti ir kitiems departamento uždaviniams įgyvendinti;

  9.3. teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui ir ministerijos vadovybei dėl departamento veiklos tobulinimo;

  9.4. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia vykdant funkcijas pagal departamento kompetenciją, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

  10. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Departamentui vadovauja direktorius, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui pagal kuravimo sritį.

  12. Nesant departamento direktoriaus, jo funkcijas atlieka kitas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka paskirtas valstybės tarnautojas.

  13. Departamento direktorius asmeniškai atsako už nuostatais departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą bei pavedimų ir užduočių kokybišką vykdymą laiku.

  14. Departamento direktorius:

  14.1. organizuoja ir tobulina departamento darbą, teikia pasiūlymus dėl departamento veiklos tobulinimo tiesioginiam vadovui;

  14.2. planuoja ir organizuoja departamento darbą: paskirsto užduotis darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą;

  14.3. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja ministerijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose departamento veiklos klausimais;

  14.4. pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

  14.5. teikia sveikatos apsaugos ministrui pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo.

  15. Departamento vyresnysis patarėjas ar patarėjas užtikrina funkcijų, pavedimų bei užduočių vykdymą jam pavestoje srityje.

  _______________

  • Investicijų planavimo skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01402, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Sandra Jarašiūnienė
   310
   Paulius Raugalas
   312
   Joana Načiūnienė
   308
   Gedmilė Bieliauskienė
   308
   Ramunė Aukštakalnytė
   312
   Virginija Karalevičiūtė
   310
   Ramunė Abromavičienė
   309
   Almina Blažienė
   Asta Kulbačiauskienė

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   INVESTICIJŲ DEPARTAMENTO

   INVESTICIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Investicijų departamento (toliau – departamentas) Investicijų planavimo skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.

   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

   3. Skyrius yra departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus uždaviniai:

   4.1.  formuoti kartu su kitais ministerijos padaliniais Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP), kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų bei valstybės biudžeto ir kitų galimų finansavimo šaltinių investicijų politiką, nustatant investavimo prioritetus sveikatos apsaugos srityje;

   4.2. planuoti kartu su kitais ministerijos padaliniais investicijas sveikatos apsaugos srityje, rengiant investicijų naudojimo programinius, planavimo ir administravimo dokumentus, užtikrinant šių dokumentų suderinamumą ir atitiktį strateginiams dokumentams.

   5. Skyrius, įgyvendindamas 4.1 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   5.1. formuoja dalyvaujant kitiems ministerijos padaliniams sveikatos apsaugos srities investicijų prioritetus bei kuriant ir plėtojant ilgalaikę investicijų planavimo ir įgyvendinimo sistemą, apimančią valstybės biudžeto investicijų, ES fondų, EGADP, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų galimų investicijų finansavimo šaltinių suderinamumą;

   5.2. planuoja ir įgyvendina pokyčius investicijų srityje, analizuoja šios srities problemas, vertina galimas jų sprendimo alternatyvas ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl reikalingų sprendimų priėmimo;

   5.3. vykdo ministerijos padalinių metodinę ir konsultacinę veiklą, teikia ekspertinę pagalbą, susijusią su projektinio finansavimo  procesu;

   5.4. atlieka Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kaip vadovaujamosios institucijos (toliau – VI), pavestas ministerijai vykdyti funkcijas bei užduotis, įgyvendina VI ir audito institucijų teikiamas rekomendacijas, VI prašymu teikia derinti rengiamus dokumentų projektus.

   6. Skyrius, įgyvendindamas 4.2 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   6.1. vykdo kartu su atitinkamais ministerijos padaliniais ES fondų, EGADP, kitų tarptautinių finansinės paramos programų ir projektų bei valstybės investicijų prioritetų ir juos įgyvendinančių konkrečių uždavinių, veiklų ir kitų susijusių priemonių planavimą, finansinius srautus, rodiklius, vertinimo kriterijus;

   6.2. planuoja ES fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės, kitų tarptautinių finansinės paramos programų ir projektų bei valstybės investicijų lėšas ir lėšų panaudojimo planus;

   6.3. rengia ES fondų investicijų programos priemonių projektų atrankos kriterijus;

   6.4. rengia ES fondų investicijų programos stebėsenos rodiklių aprašymus;

   [AD1] 6.5. rengia investicijų naudojimo planavimo ir administravimo dokumentus, užtikrinant šių dokumentų suderinamumą ir atitiktį strateginiams dokumentams;

   6.6. teikia pasiūlymus kitų ministerijos administracijos padalinių vykdomai veiklai, įgyvendinant ministerijos programas ir projektus, kuriems įgyvendinti panaudojamos ES fondų, kitų tarptautinių finansinės paramos programų ir projektų bei valstybės biudžeto ar kitų galimų finansavimo šaltinių investicijos;

   6.7. dalyvauja atliekant ES fondų investicijų panaudojimo, kitų tarptautinių finansinės paramos programų ir  projektų bei valstybės biudžeto ir kitų galimų finansavimo šaltinių investicijų įgyvendinimo sveikatos apsaugos srityje stebėseną ir vertinimą;

   6.8. dalyvauja rengiant ir tobulinant ES fondų investicijų, kitos tarptautinės finansinės paramos programų valdymo ir kontrolės sistemas;

   6.9. koordinuoja EGDP bei kitų ES ir tarptautinės finansinės paramos bei valstybės biudžeto investicijų sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimą, administravimo ir finansavimo sutarčių rengimą bei jų pasirašymą;

   6.10. planuoja ir koordinuoja sveikatos apsaugos ministro valdymo srities valstybės biudžeto investicijas, atlieka investicinių projektų (programų) analizę ir teikia siūlymus dėl jų įtraukimo į sveikatos apsaugos ministro valdymo srities valstybės biudžeto investicijų programą.

   7. Be aukščiau išvardytų specialiųjų tik skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų skyrius vykdo šias bendrąsias funkcijas:

   7.1. bendradarbiauja ir atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

   7.2. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą;

   7.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, teikia ataskaitas už jų įgyvendinimą;

   7.4. dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolės politiką, atliekant nuolatinę padalinio veiklos ir procesų stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal skyriui priskirtas funkcijas;

   7.5. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, vidaus tvarkos aprašų, kitų dokumentų projektus, pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo, vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus;

   7.6. pagal kompetenciją rengia ataskaitas ir informaciją ES fondų investicijas administruojančioms institucijoms, ES fondų lėšų panaudojimą prižiūrinčioms institucijoms, ministerijos vadovams;

   7.7. teikia siūlymus atsakingoms institucijoms ES fondų investicijų planavimo ir įgyvendinimo politikos, teisės aktų tobulinimo ir kitais susijusiais klausimais;

   7.8. planuoja ES fondų investicijas, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės, kitas ES ir tarptautines investicijas ir susijusias lėšas ir rengia atitinkamus dokumentus;

   7.9. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

   8.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas reikiamai informacijai gauti;

   8.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinusi su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti ir kitiems skyriaus uždaviniams įgyvendinti;

   8.3. teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui, sveikatos apsaugos viceministrams, ministerijos kancleriui dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

   8.4. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia vykdant funkcijas pagal skyriaus kompetenciją, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   11. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas darbuotojas, kurio pareigybėje nustatyta skyriaus vedėjo pavadavimo funkcija arba kuris paskirtas teisės aktų nustatyta tvarka.

   12. Skyriaus vedėjas asmeniškai atsako už nuostatais skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą bei pavedimų ir nurodymų kokybišką vykdymą laiku.

   13. Skyriaus vedėjas:

   13.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo tiesioginiam vadovui;

   13.2. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja ministerijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;

   13.3. pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

   13.4. teikia ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo;

   13.5. prižiūri, kaip skyriaus darbuotojai įgyvendina savo funkcijas, vertina jų įgyvendinimo kokybę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą.

   14. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą.

   _______________

    

  • Investicijų įgyvendinimo skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01402, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Gytė Sirgedienė
   302
   Asta Leonienė
   305
   Agnė Sakalinskienė
   304
   Rasa Ramansevičiūtė
   Patarėja
   304
   Alina Lupeikienė
   305
   Dalia Lasiauskienė
   Vyriausioji specialistė
   303
   Milda Lukošiūtė
   305
   Justina Račaitė
   305
   Lina Kanaporienė
   Vyriausioji specialistė
   304
   Jolanta Ptakauskienė
   303

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   INVESTICIJŲ DEPARTAMENTO

   INVESTICIJŲ ĮGYVENDINIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Investicijų departamento (toliau – departamentas) Investicijų įgyvendinimo skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.

   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

   3. Skyrius yra departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus uždaviniai:

   4.1. dalyvauti formuojant ministerijai priskirtos  Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP), kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų bei valstybės biudžeto ir kitų galimų finansavimo šaltinių investicijų paramos įgyvendinimo politiką, derinant finansavimo sritis ir apimtis bei nustatant kitus finansavimo sąlygų reikalavimus;

   4.2. vykdyti ministerijai priskirtų ES fondų, EGADP, kitos tarptautinės finansinės paramos, valstybės biudžeto bei kitų galimų finansavimo šaltinių investicinių prioritetų, uždavinių bei pagal juos finansuojamų programų ir projektų įgyvendinimo priežiūrą ir stebėseną.

   5. Skyrius, įgyvendindamas 4.1 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   5.1. dalyvauja vertinant ES fondų, EGADP, kitos tarptautinės finansinės paramos, valstybės biudžeto ir kitų galimų finansavimo šaltinių investicijų paramos iniciatyvas, poreikius ir įgyvendinimo galimybes bei teikia išvadas departamento direktoriui;

   5.2. dalyvauja formuojant ir rengiant ministerijai priskirtų ES fondų, EGADP, tarptautinės finansinės paramos, valstybės biudžeto ir kitų galimų finansavimo šaltinių investicijų paramos programų valdymo strategijas bei valdymo ir kontrolės sistemas;

   5.3. dalyvauja nustatant galimas tarptautinių investicijų lėšomis planuojamų finansuoti programų ir projektų prioritetines sritis, finansinius srautus, rodiklius, vertinimo kriterijus bei  kitus finansavimo sąlygų reikalavimus, vertina partnerystės ir dalyvavimo tarptautiniuose projektuose poreikius ir galimybes.

   6. Skyrius, įgyvendinamas 4.2 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   6.1 vykdo 2014–2020 metų veiksmų programos bei 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos investicinių prioritetų uždavinių ir pagal juos finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą ir stebėseną;

   6.2. administruoja ministerijai priskirtas ES fondų ir bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, užtikrindamas jų išmokėjimą projektų vykdytojams ir finansinių įsipareigojimų vykdymo kontrolę;

   6.3. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina, kad įgyvendinant ministerijai priskirtus 2014–2020 metų veiksmų programos investicinių prioritetų uždavinius ES fondų lėšos nebūtų prarastos pagal ES reglamentų nuostatas (N+3 ar N+2 taisyklę);

   6.4. pagal kompetenciją planuoja visuomenės informavimo veiksmus ir dalyvauja organizuojant informacijos apie ES fondų investicijas, EGADP, kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų, valstybės biudžeto bei kitų galimų finansavimo šaltinių įgyvendinimo rezultatus sklaidą;

   6.5. pagal kompetenciją administruoja ES techninės paramos prioritetų įgyvendinimo (veiksmų programos administravimo, vertinimo, informavimo) projektus;

   6.6. atlieka Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kaip vadovaujamosios institucijos, (toliau – VI) pavestas ministerijai vykdyti funkcijas bei užduotis, įgyvendina VI ir audito institucijų teikiamas rekomendacijas, VI prašymu teikia derinti rengiamus dokumentų projektus;

   6.7. rengia ataskaitas ir kitą informaciją ES fondų investicijas administruojančioms institucijoms, ES fondų lėšų panaudojimą prižiūrinčioms institucijoms, ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetui, ministerijos vadovybei;

   6.8. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijai priskirtos EGADP investicijų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūroje ir stebėsenoje;

   6.9. koordinuoja ministerijai priskirtų valstybės biudžeto investicijų lėšomis finansuojamų programų ir projektų vykdymą, planuoja valstybės biudžeto investicijų lėšas užtikrindamas jų išmokėjimą projektų vykdytojams ir finansinių įsipareigojimų vykdymo kontrolę;

   6.10. koordinuoja kitos tarptautinės finansinės paramos bei kitų galimų finansavimo šaltinių investicijų programų ir projektų įgyvendinimą, vykdo įgyvendinimo stebėseną, vertinimą, rengia ataskaitas bei teikia metodinę ir techninę pagalbą tarptautinių programų ir projektų rengimo bei įgyvendinimo klausimais;

   6.11. planuoja ES fondų, EGADP, kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų bei valstybės biudžeto ir kitų galimų finansavimo šaltinių investicijų lėšų poreikį, rengia sąmatas, išmokų prognozes, išlaidų deklaracijas ir / ar mokėjimų prašymus, teikia nustatytais terminais ir forma atsakingoms institucijoms ir ministerijos padaliniams;

   6.12. vertina skyriui koordinuoti priskirtos ES fondų, EGADP, kitos tarptautinės finansinės paramos, valstybės biudžeto ir kitų galimų finansavimo šaltinių investicijų paramos valdymo efektyvumą ir teikia išvadas bei rekomendacijas departamento direktoriui, ministerijos vadovybei ir / ar kitoms atsakingoms institucijoms;

   6.13. dalyvauja rengiant bei keičiant priskirtos ES fondų, EGADP, kitos tarptautinės finansinės paramos, valstybės biudžeto ir kitų galimų finansavimo šaltinių investicijų lėšomis finansuojamų programų ir projektų paramos susitarimus, programų ir projektų sutartis bei kitus įgyvendinimo procesą reglamentuojančius dokumentus.

   7. Be aukščiau išvardytų specialiųjų tik skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų skyrius vykdo šias bendrąsias funkcijas:

   7.1. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, teikia siūlymus priskirtais klausimais;

   7.2. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   7.3. bendradarbiauja ir atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

   7.4. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą;

   7.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, teikia ataskaitas už jų įgyvendinimą;

   7.6. teikia metodinę ir ekspertinę pagalbą, susijusią su pažangos priemonių įgyvendinimo ir projektinio finansavimo įgyvendinimo procesu, padaliniams, atsakingiems už sveikatos apsaugos politikos formavimą;

   7.7. dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolės politiką atliekant nuolatinę padalinio veiklos ir procesų stebėseną rizikos veiksnių nustatymą pagal skyriui priskirtas funkcijas;

   7.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

   8.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas reikiamai informacijai gauti;

   8.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti ir kitiems skyriaus uždaviniams įgyvendinti;

   8.3. teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui ir ministerijos vadovybei dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

   8.4. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia vykdant funkcijas pagal skyriaus kompetenciją, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   11. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas darbuotojas, kurio pareigybėje nustatyta skyriaus vedėjo pavadavimo funkcija arba kuris paskirtas teisės aktų nustatyta tvarka.

   12. Skyriaus vedėjas asmeniškai atsako už nuostatais skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą bei pavedimų ir užduočių kokybišką vykdymą laiku.

   13. Skyriaus vedėjas:

   13.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo tiesioginiam vadovui;

   13.2. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja ministerijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;

   13.3. pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

   13.4. rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, skyriaus nuostatus ir teikia juos sveikatos apsaugos ministrui tvirtinti;

   13.5. teikia sveikatos apsaugos ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo;

   13.6. prižiūri, kaip skyriaus darbuotojai įgyvendina savo funkcijas, vertina jų įgyvendinimo kokybę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą.

   14. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų ir užduočių vykdymą.

   _______________

 • Sveikatos sistemos žmogiškųjų išteklių politikos skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Diana Smaliukaitė
  204
  Audronė Daiva Dragūnienė
  210
  Ieva Blažinskienė
  210

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  SVEIKATOS SISTEMOS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Sveikatos sistemos žmogiškųjų išteklių skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.

  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas sveikatos apsaugos viceministrui pagal kuravimo sritį.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus uždaviniai:

  4.1. formuoti ministerijos politiką sveikatos sistemos žmogiškųjų išteklių srityje;

  4.2. formuoti ministerijos politiką sveikatos sistemos žmogiškųjų išteklių poreikio prognozavimo, planavimo srityje;

  4.3. formuoti ministerijos politiką profesinės kvalifikacijos vertinimo, tobulinimo, perkvalifikavimo, poreikio planavimo, stebėsenos srityje;

  4.4. formuoti ministerijos politiką sveikatos sistemos priežiūros specialistų rengimo kokybės priežiūros srityje.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.1 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  5.1. analizuoja sveikatos sistemos žmogiškuosius išteklius ir vykdo sveikatos sistemos žmogiškųjų išteklių stebėseną bei vertina sveikatos sistemos žmogiškųjų išteklių pasiskirstymą nacionaliniu ir regioniniu lygiu;

  5.2. analizuoja ministerijai pavaldžių ir (arba) atskaitingų įstaigų sveikatos sistemos žmogiškuosius išteklius, dalyvauja veiklos optimizavimo galimybių paieškoje bei vykdomų reorganizavimo procesų koordinavime;

  5.3. organizuoja ir vertina darbo sąlygų gerinimą, esant poreikiui, koordinuoja šakos kolektyvinės sutarties derybų procesą, atlieka stebėseną bei analizuoja, vertina ir tobulina sveikatos sistemos žmogiškųjų išteklių pritraukimą.

  6. Skyrius, įgyvendinamas nuostatų 4.2 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  6.1. planuoja sveikatos sistemos žmogiškųjų išteklių poreikį nacionaliniu ir regioniniu lygiu;

  6.2. organizuoja, vertina ir teikia siūlymus sveikatos sistemos žmogiškųjų išteklių poreikio prognozavimo tobulinimui;

  6.3. dalyvauja formuojant sveikatos sistemos žmogiškųjų išteklių rengimo valstybinį užsakymą.

  7. Skyrius, įgyvendinamas nuostatų 4.3 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.1. vertina ir formuoja sveikatos sistemos žmogiškųjų išteklių profesinės kvalifikacijos vertinimo, tobulinimo, perkvalifikavimo sistemą, poreikio planavimą ir vykdo stebėseną;

  7.2. vertina ir formuoja Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų privalomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo sistemą;

  7.3. vertina ir formuoja sveikatos sistemos žmogiškųjų išteklių profesinės kvalifikacijos tobulinimo finansavimo sistemą;

  7.4. dalyvauja vertinant sveikatos sistemos žmogiškųjų išteklių profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas;

  7.5. vykdo sveikatos sistemos žmogiškųjų išteklių profesinės kvalifikacijos pripažinimo proceso stebėseną bei jį tobulina.

  8. Skyrius, įgyvendinamas nuostatų 4.4 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  8.1. koordinuoja sveikatos sistemos žmogiškųjų išteklių rengimo kokybę;

  8.2. vertina gydytojų rezidentų pasiskirstymą, profesinės praktikos atlikimo metu, nacionaliniu ir regioniniu lygiu;

  8.3. dalyvauja rezidentūros bazių tvirtinimo procese.

  9. Be aukščiau išvardytų specialiųjų tik skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų skyrius vykdo šias bendrąsias funkcijas:

  9.1. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, teikia siūlymus priskirtais klausimais;

  9.2. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  9.3. bendradarbiauja ir atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  9.4. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą;

  9.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, teikia ataskaitas už jų įgyvendinimą;

  9.6. dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolės politiką, atliekant nuolatinę padalinio veiklos ir procesų stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal skyriui priskirtas funkcijas;

  9.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  10.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas reikiamai informacijai gauti;

  10.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti ir kitiems skyriaus uždaviniams įgyvendinti;

  10.3. teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui ir ministerijos vadovybei dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

  10.4. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia vykdant funkcijas pagal skyriaus kompetenciją, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

  11. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  12. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas sveikatos apsaugos viceministrui pagal kuravimo sritį.

  13. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme nustatyta skyriaus vedėjo pavadavimo funkcija arba kuris paskirtas teisės aktų nustatyta tvarka.

  14. Skyriaus vedėjas asmeniškai atsako už nuostatais skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą bei pavedimų ir užduočių kokybišką vykdymą laiku.

  15. Skyriaus vedėjas:

  15.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo tiesioginiam vadovui;

  15.2. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja ministerijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;

  15.3. pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

  15.4. rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, skyriaus nuostatus ir teikia juos sveikatos apsaugos ministrui tvirtinti;

  15.5. teikia sveikatos apsaugos ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo;

  15.6. prižiūri, kaip skyriaus darbuotojai įgyvendina savo funkcijas, vertina jų įgyvendinimo kokybę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą.

  16. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų ir užduočių vykdymą.

  _______________

 • Sveikatos sistemos informacinių išteklių vystymo skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vilma Telyčėnienė
  211
  Linas Kavolius
  213
  Marius Jonutis
  212
  Aistė Šertvytytė Vičienė
  213
  Simona Gricienė
  211
  Greta Makauskaitė
  213
  Vytautas Gavėnavičius
  212
  Vytautė Surblytė

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  SVEIKATOS SISTEMOS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ VYSTYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Sveikatos sistemos informacinių išteklių vystymo skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.

  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui pagal kuruojamą sritį.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus uždaviniai:

  4.1. dalyvauti planuojant sveikatos sistemos informacinių išteklių vystymą;

  4.2. organizuoti, koordinuoti sveikatos sistemos informacinių išteklių plėtrą ir prižiūrėti jos įgyvendinimą;

  4.3. dalyvauti koordinuojant sveikatos apsaugos ministro valdymo srities duomenų atvėrimo ir pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo procesą.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.1 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  5.1. teikia siūlymus dėl sveikatos apsaugos ministro valdymo srities informacinių išteklių vystymo krypčių, siektinų rezultatų ir jų pasiekimo būdų;

  5.2. rengia ir dalyvauja rengiant su sveikatos apsaugos ministro valdymo srities informacinių sistemų plėtra ir informaciniais ištekliais susijusius strateginius ir programinius dokumentus;

  5.3. planuoja ir dalyvauja planuojant su sveikatos apsaugos ministro valdymo srities informaciniais ištekliais susijusius prioritetus, priemones ir veiklas;

  6. Skyrius, įgyvendinamas nuostatų 4.2 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  6.1. organizuoja sveikatos apsaugos ministro valdymo srities informacinių išteklių valdytojo funkcijų įgyvendinimą;

  6.2. dalyvauja koordinuojant sveikatos apsaugos ministro valdymo srities informacinių išteklių kūrimą ir plėtrą;

  6.3. derina registrų ir valstybės informacinių sistemų nuostatų ir saugos politikos dokumentų projektus;

  6.4. įgyvendina sveikatos apsaugos ministro valdymo srities informacinių išteklių vystymo projektus;

  6.5. dalyvauja koordinuojant gerosios praktikos, standartų bei medicininės terminologijos taikymą su sveikatos sektoriumi susijusioje skaitmeninėje infrastruktūroje.

  7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.3 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.1. rengia ir teikia pasiūlymus dėl pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo teisinio reglamentavimo ir veiklos tobulinimo;

  7.2. dalyvauja nustatant sveikatos apsaugos ministro valdymo srities duomenų atvėrimo uždavinius, prioritetus ir teikia pagal poreikį siūlymus juos įgyvendinant;

  7.3. dalyvauja koordinuojant su sveikatos apsaugos ministro valdymo sritimi susijusių duomenų atvėrimo procesų vykdymą.

  8. Be aukščiau išvardytų specialiųjų tik skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų skyrius vykdo šias bendrąsias funkcijas:

  8.1. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, teikia siūlymus priskirtais klausimais;

  8.2. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  8.3. bendradarbiauja ir atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  8.4. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą;

  8.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, teikia ataskaitas už jų įgyvendinimą;

  8.6. dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolės politiką, atliekant nuolatinę padalinio veiklos ir procesų stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal skyriui priskirtas funkcijas;

  8.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  9.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas reikiamai informacijai gauti;

  9.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti ir kitiems skyriaus uždaviniams įgyvendinti;

  9.3. teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui ir ministerijos vadovybei dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

  9.4. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia vykdant funkcijas pagal skyriaus kompetenciją, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

  10. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui pagal kuruojamą sritį.

  12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme nustatyta skyriaus vedėjo pavadavimo funkcija arba kuris paskirtas teisės aktų nustatyta tvarka.

  13. Skyriaus vedėjas asmeniškai atsako už nuostatais skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą bei pavedimų ir užduočių kokybišką vykdymą laiku.

  14. Skyriau vedėjas:

  14.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo tiesioginiam vadovui;

  14.2. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja ministerijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;

  14.3. pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

  14.4. rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, skyriaus nuostatus ir teikia juos sveikatos apsaugos ministrui tvirtinti;

  14.5. teikia sveikatos apsaugos ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo;

  14.6. prižiūri, kaip skyriaus darbuotojai įgyvendina savo funkcijas, vertina jų įgyvendinimo kokybę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą.

  15. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų ir užduočių vykdymą.

  _______________

 • Asmens sveikatos departamentas
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Odeta Vitkūnienė
  215
  Vilma Srogė
  227

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  ASMENS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Asmens sveikatos departamento (toliau – departamentas) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio departamento uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

  2. Departamentas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Departamentas yra ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui pagal kuravimo sritį.

  4. Departamentą sudaro:

  4.1. Pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos skyrius;

  4.2. Specializuotos sveikatos priežiūros skyrius;

  4.3. Slaugos ir ilgalaikės priežiūros politikos skyrius.

  II SKYRIUS

  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Departamento uždaviniai:

  5.1. formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką asmens sveikatos priežiūros srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

  5.2. nustatyti asmens sveikatos priežiūros veiklos poreikius, sveikatos priežiūros išteklius, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimus;

  5.3. dalyvauti koordinuojant asmens sveikatos priežiūros licencijavimą.

  6. Departamentas, įgyvendindamas nuostatų 5.1 papunktyje nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1. analizuoja ir prognozuoja tolesnį asmens sveikatos priežiūros vystymą šalyje;

  6.2. numato bendrus asmens sveikatos priežiūros organizavimo gyventojams principus;

  6.3. sprendžia klausimus, susijusius su ministerijos formuojama asmens sveikatos priežiūros organizavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo kontrolės politika;

  6.4. dalyvauja koordinuojant ministerijai pavaldžių įstaigų ir įstaigų, kuriose valstybės, kaip įstaigos dalininkės (savininkės), teises ir pareigas įgyvendina ministerija, veiklą ir bendradarbiavimą asmens sveikatos priežiūros srityje ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl minėtų įstaigų veiklos tobulinimo.

  7. Departamentas, įgyvendinamas nuostatų 5.2 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:      

  7.1. analizuoja ir priima sprendimus sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo (pacientų eilių, pacientų teisių ir kt.) ir sveikatos priežiūros kokybės klausimais;

  7.2. nustato asmens sveikatos priežiūros apimtis, mastą ir tvarką, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros kokybės, prieinamumo, priimtinumo, teisumo ir tinkamumo principus bei sveikatos technologijų pažangą;

  7.3. dalyvauja rengiant asmens sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimą ir kvalifikacijos tobulinimą, susiejant su asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimu.

  7.4. teikia svarstyti klausimus ministerijos kolegijai, Privalomojo sveikatos draudimo tarybai.

  8. Departamentas, įgyvendinamas nuostatų 5.3 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  8.1. analizuoja ir vertina įstaigų asmens sveikatos priežiūros licencijavimo ypatumus, siekiant asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės;

  8.2. analizuoja ir vertina asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijavimo klausimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros užtikrinimu;

  8.3. dalyvauja ir teikia siūlymus dėl sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo, kiek tai susiję su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir kokybės užtikrinimu.

  9. Be aukščiau išvardytų specialiųjų tik departamento kompetencijai priskirtų funkcijų departamentas vykdo šias bendrąsias funkcijas:

  9.1. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, teikia siūlymus priskirtais klausimais;

  9.2. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

  9.3. bendradarbiauja ir atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  9.4. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą;

  9.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, teikia ataskaitas už jų įgyvendinimą;

  9.6. dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolės politiką, atliekant nuolatinę padalinio veiklos ir procesų stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal departamentui priskirtas funkcijas;

  9.7. atlieka funkcijas, susijusias su mobilizacija ir ekstremalių situacijų valdymu bei civiline sauga;

  9.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

  III SKYRIUS

  DEPARTAMENTO TEISĖS

  10. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  10.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas reikiamai informacijai gauti;

  10.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti ir kitiems departamento uždaviniams įgyvendinti;

  10.3. teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui ir ministerijos vadovybei dėl departamento veiklos tobulinimo;

  10.4. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia vykdant funkcijas pagal departamento kompetenciją, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

  11. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  12. Departamentui vadovauja direktorius, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui pagal kuravimo sritį.

  13. Nesant departamento direktoriaus, jo funkcijas atlieka kitas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka paskirtas valstybės tarnautojas.

  14. Departamento direktorius asmeniškai atsako už nuostatais departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą bei pavedimų ir užduočių kokybišką vykdymą laiku.

  15. Departamento direktorius:

  14.1. organizuoja ir tobulina departamento darbą, teikia pasiūlymus dėl departamento veiklos tobulinimo tiesioginiam vadovui;

  15.2. planuoja ir organizuoja departamento darbą: paskirsto užduotis darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą;

  15.3. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja ministerijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose departamento veiklos klausimais;

  15.4. pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

  15.5. teikia sveikatos apsaugos ministrui pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo.

  16. Departamento vyresnysis patarėjas ar patarėjas užtikrina  funkcijų, pavedimų ir užduočių vykdymą jam pavestoje srityje.

  _______________

  • Pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Elita Radkevič
   213
   Viktorija Buzytė
   225
   Ramunė Andriušaitienė
   216
   Kristina Jokimaitė
   225
   Jolita Juknienė
   Vyriausioji specialistė
   213
   Dainius Kryžanauskas
   Vyriausiasis specialistas
   216
   Martynas Zaremba
   225
   Virginija Karaliūtė Žulienė
   225

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   ASMENS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

   PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS, ODONTOLOGIJOS IR MEDICININĖS REABILITACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Asmens sveikatos departamento (toliau – departamentas) Pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.

   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

   3. Skyrius yra departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus uždaviniai:

   4.1. formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką asmens sveikatos priežiūros srityje, kuri apima šeimos medicinos, profilaktinių sveikatos tikrinimų, darbo medicinos, odontologijos, veido ir žandikaulių chirurgijos, greitosios medicinos pagalbos, pirmosios medicinos pagalbos, neįgaliųjų sveikatos priežiūros, medicininės reabilitacijos sritis (toliau – pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos sritis), organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

   4.2. nustatyti pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos veiklos poreikius, sveikatos priežiūros išteklius, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimus;

   4.3. dalyvauti koordinuojant pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos licencijavimą.

   5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.1 papunktyje nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   5.1. analizuoja ir prognozuoja tolesnį pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos vystymą šalyje;

   5.2. numato bendrus pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos organizavimo gyventojams principus;

   5.3. sprendžia klausimus, susijusius su ministerijos formuojama pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos organizavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo kontrolės politika;

   5.4. dalyvauja koordinuojant ministerijai pavaldžių įstaigų ir įstaigų, kuriose valstybės, kaip įstaigos dalininkės (savininkės), teises ir pareigas įgyvendina ministerija, veiklą ir bendradarbiavimą asmens sveikatos priežiūros srityje ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl minėtų įstaigų veiklos tobulinimo.

   6. Skyrius, įgyvendinamas nuostatų 4.2 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:      

   6.1. analizuoja ir sprendžia sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo (pacientų eilių, pacientų teisių ir kt.) ir sveikatos priežiūros kokybės klausimus pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos srityje;

   6.2. nustato pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos apimtis, mastą ir tvarką, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros kokybės, prieinamumo, priimtinumo, teisumo ir tinkamumo principus bei sveikatos technologijų pažangą;

   6.3. dalyvauja rengiant pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos specialistų poreikio planavimą ir kvalifikacijos tobulinimą, susiejant su asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimu;

   6.4. teikia svarstyti klausimus ministerijos kolegijai, Privalomojo sveikatos draudimo tarybai.

   7. Skyrius, įgyvendinamas nuostatų 4.3 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   7.1. analizuoja ir vertina  įstaigų pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos licencijavimo ypatumus, siekiant asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės;

   7.2. analizuoja ir vertina asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijavimo klausimus, susijusius su pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos paslaugų užtikrinimu;

   7.3. dalyvauja ir teikia siūlymus dėl sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo, kiek tai susiję su pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo ir kokybės užtikrinimu.

   8. Be aukščiau išvardytų specialiųjų tik skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų skyrius vykdo šias bendrąsias funkcijas:

   8.1. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, teikia siūlymus priskirtais klausimais;

   8.2. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

   8.3. bendradarbiauja ir atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

   8.4. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą;

   8.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, teikia ataskaitas už jų įgyvendinimą;

   8.6. dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolės politiką, atliekant nuolatinę padalinio veiklos ir procesų stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal departamentui priskirtas funkcijas;

   8.7. atlieka funkcijas, susijusias su mobilizacija ir ekstremalių situacijų valdymu bei civiline sauga;

   8.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

   9.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas reikiamai informacijai gauti;

   9.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti ir kitiems skyriaus uždaviniams įgyvendinti;

   9.3. teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui ir ministerijos vadovybei dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

   9.4. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia vykdant funkcijas pagal skyriaus kompetenciją, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

   10. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   11. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme nustatyta skyriaus vedėjo pavadavimo funkcija arba kuris paskirtas teisės aktų nustatyta tvarka.

   13. Skyriaus vedėjas asmeniškai atsako už nuostatais skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą bei pavedimų ir užduočių kokybišką vykdymą laiku.

   14.  Skyriaus vedėjas:

   14.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo tiesioginiam vadovui;

   14.2. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja ministerijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;

   14.3. pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

   14.4. rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, skyriaus nuostatus ir teikia juos sveikatos apsaugos ministrui tvirtinti;

   14.5. teikia sveikatos apsaugos ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo;

   14.6. prižiūri, kaip skyriaus darbuotojai įgyvendina savo funkcijas, vertina jų įgyvendinimo kokybę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą.

   15. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų ir užduočių vykdymą.

   _______________

  • Specializuotos sveikatos priežiūros skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Inga Cechanovičienė
   212
   Anželika Balčiūnienė
   210
   Aimė Dumšienė
   209
   Asta Einikienė
   206
   Vilija Kondrotienė
   206
   Alvyda Naujokaitė
   210
   Miglė Noreikaitė
   211
   Arvydas Gabrilavičius
   209

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   ASMENS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

   SPECIALIZUOTOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Asmens sveikatos departamento (toliau – departamentas) Specializuotos  sveikatos priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.

   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

   3. Skyrius yra departamento administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus uždaviniai:

   4.1. formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką asmens sveikatos priežiūros srityje,  kuri apima  specializuotą sveikatos priežiūrą:  ambulatorinių ir stacionarinių antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teikiančių gydytojų specialistų, vaikams ir suaugusiesiems (kardiologijos, anesteziologijos-reanimatologijos, patologijos, kardiochirurgijos, onkologijos, hematologijos, radiologijos, endokrinologijos, neurologijos, gastroenterologijos, alergologijos, reumatologijos, sporto medicinos,  kraujo donorystės, pulmonologijos, užkrečiamųjų ligų, tuberkuliozės, dermatovenerologijos, teismo medicinos, dietologijos, neurochirurgijos, transplantacijos, ortopedijos-traumatologijos, urologijos, nefrologijos, toksikologijos, otorinolaringologijos, oftalmologijos, chirurgijos, krūtinės chirurgijos, kraujagyslių chirurgijos, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, vidaus ligų, geriatrijos, motinos ir vaiko sveikatos priežiūros, apimančios reprodukcinės sveikatos, nėščiųjų, gimdyvių, vaikų asmens sveikatos priežiūrą, medicinos genetiką, retos ligos, referencijos centrai ir kt.) (toliau – specializuota sveikatos priežiūra), organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

   4.2. nustatyti specializuotos sveikatos priežiūros poreikius, sveikatos priežiūros išteklius, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimus;

   4.3. dalyvauti koordinuojant specializuotos sveikatos priežiūros licencijavimą.

   5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.1 papunktyje nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   5.1. analizuoja ir prognozuoja tolesnį specializuotos sveikatos priežiūros vystymą šalyje;

   5.2. numato bendrus specializuotos sveikatos priežiūros organizavimo gyventojams principus;

   5.3. sprendžia klausimus, susijusius su ministerijos formuojama specializuotos sveikatos priežiūros organizavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo kontrolės politika;

   5.4. dalyvauja koordinuojant ministerijai pavaldžių įstaigų ir įstaigų, kuriose valstybės, kaip įstaigos dalininkės (savininkės), teises ir pareigas įgyvendina ministerija, veiklą ir bendradarbiavimą asmens sveikatos priežiūros srityje ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl minėtų įstaigų veiklos tobulinimo.

   6. Skyrius, įgyvendinamas nuostatų 4.2 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:      

   6.1. analizuoja ir sprendžia sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo (pacientų eilių, pacientų teisių ir kt.)  ir  sveikatos priežiūros kokybės klausimus specializuotos sveikatos priežiūros srityje;

   6.2. nustato specializuotos sveikatos priežiūros apimtis, mastą ir tvarką, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros kokybės, prieinamumo, priimtinumo, teisumo ir tinkamumo principus bei sveikatos technologijų pažangą;

   6.3. dalyvauja rengiant specializuotos sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimą ir kvalifikacijos tobulinimą, susiejant su asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimu.

   6.4. teikia svarstyti klausimus ministerijos kolegijai, Privalomojo sveikatos draudimo tarybai.

   7. Skyrius, įgyvendinamas nuostatų 4.3 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   7.1. analizuoja ir vertina įstaigų specializuotos sveikatos priežiūros licencijavimo  ypatumus, siekiant asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės;

   7.2. analizuoja ir vertina asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijavimo klausimus, susijusius su specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimu;

   7.3. dalyvauja ir teikia siūlymus dėl sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo, kiek tai susiję su specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir kokybės užtikrinimu.

   8. Be aukščiau išvardytų specialiųjų tik skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų skyrius vykdo šias bendrąsias funkcijas:

   8.1. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, teikia siūlymus priskirtais klausimais;

   8.2. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

   8.3. bendradarbiauja ir atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

   8.4 rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą;

   8.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, teikia ataskaitas už jų įgyvendinimą;

   8.6. dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolės politiką, atliekant nuolatinę padalinio veiklos ir procesų stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal departamentui priskirtas funkcijas;

   8.7. atlieka funkcijas, susijusias su mobilizacija ir ekstremalių situacijų valdymu bei civiline sauga;

   8.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

   9.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas reikiamai informacijai gauti;

   9.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti ir kitiems skyriaus uždaviniams įgyvendinti;

   9.3. teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui ir ministerijos vadovybei dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

   9.4. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia vykdant funkcijas pagal skyriaus kompetenciją, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

   10. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   11. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme nustatyta skyriaus vedėjo pavadavimo funkcija arba kuris paskirtas teisės aktų nustatyta tvarka.

   13. Skyriaus vedėjas asmeniškai atsako už nuostatais skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą bei pavedimų ir užduočių kokybišką vykdymą laiku.

   14.  Skyriaus vedėjas:

   14.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo tiesioginiam vadovui;

   14.2. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja ministerijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;

   14.3. pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

   14.4. rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, skyriaus nuostatus ir teikia juos sveikatos apsaugos ministrui tvirtinti;

   14.5. teikia sveikatos apsaugos ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo;

   14.6. prižiūri, kaip skyriaus darbuotojai įgyvendina savo funkcijas, vertina jų įgyvendinimo kokybę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą.

   15. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų ir užduočių vykdymą.

   _______________

  • Slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Artūras Šimkus
   207

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   ASMENS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

   SLAUGOS IR ILGALAIKĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Asmens sveikatos departamento (toliau – departamentas) Slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.

   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

   3. Skyrius yra departamento administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus uždaviniai:

   4.1. formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką asmens sveikatos priežiūros srityje,  kuri apima: bendrosios slaugos praktikos, specialiosios slaugos praktikos, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos, išplėstinės slaugos praktikos, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos, slaugos paslaugų namuose, socialinių paslaugų koordinavimo, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ilgalaikės priežiūros sritis (toliau – slauga ir ilgalaikė priežiūra), organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

   4.2. nustatyti slaugos ir ilgalaikės priežiūros poreikius, sveikatos priežiūros išteklius, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimus;

   4.3. dalyvauti koordinuojant slaugos ir ilgalaikės priežiūros licencijavimą.

   5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.1 papunktyje nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   5.1. analizuoja ir prognozuoja tolesnį slaugos ir ilgalaikės priežiūros vystymą šalyje;

   5.2. numato bendrus slaugos ir ilgalaikės priežiūros organizavimo gyventojams principus;

   5.3. sprendžia klausimus, susijusius su ministerijos formuojama slaugos ir ilgalaikės priežiūros organizavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo kontrolės politika;

   5.4. dalyvauja koordinuojant ministerijai pavaldžių įstaigų  ir įstaigų, kuriose valstybės, kaip įstaigos dalininkės (savininkės), teises ir pareigas įgyvendina ministerija, veiklą ir bendradarbiavimą asmens sveikatos priežiūros srityje ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl minėtų įstaigų veiklos tobulinimo.

   6. Skyrius, įgyvendinamas nuostatų 4.2 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:      

   6.1. analizuoja ir sprendžia sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo (pacientų eilių, pacientų teisių ir kt.)  ir  sveikatos priežiūros kokybės klausimus slaugos ir ilgalaikės priežiūros srityje;

   6.2. nustato slaugos ir ilgalaikės priežiūros apimtis, mastą ir tvarką, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros kokybės, prieinamumo, priimtinumo, teisumo ir tinkamumo principus bei sveikatos technologijų pažangą;

   6.3. dalyvauja rengiant slaugos ir ilgalaikės priežiūros specialistų poreikio planavimą ir kvalifikacijos tobulinimą, susiejant su asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimu;

   6.4. teikia svarstyti klausimus ministerijos kolegijai, Privalomojo sveikatos draudimo tarybai;

   6.5. Skyrius, įgyvendinamas nuostatų 4.3 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   7.1. analizuoja ir vertina įstaigų slaugos ir ilgalaikės priežiūros licencijavimo  ypatumus, siekiant asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės;

   7.2. analizuoja ir vertina asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijavimo klausimus, susijusius su slaugos ir ilgalaikės priežiūros paslaugų užtikrinimu;

   7.3. dalyvauja ir teikia siūlymus dėl sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo, kiek tai susiję su slaugos ir ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo ir kokybės užtikrinimu.

   8. Be aukščiau išvardytų specialiųjų tik skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų skyrius vykdo šias bendrąsias funkcijas:

   8.1. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, teikia siūlymus priskirtais klausimais;

   8.2. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

   8.3. bendradarbiauja ir atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

   8.4. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą;

   8.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, teikia ataskaitas už jų įgyvendinimą;

   8.6. dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolės politiką, atliekant nuolatinę padalinio veiklos ir procesų stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal departamentui priskirtas funkcijas;

   8.7. atlieka funkcijas, susijusias su mobilizacija ir ekstremalių situacijų valdymu bei civiline sauga;

   8.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

   9.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas reikiamai informacijai gauti;

   9.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti ir kitiems skyriaus uždaviniams įgyvendinti;

   9.3. teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui ir ministerijos vadovybei dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

   9.4. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia vykdant funkcijas pagal skyriaus kompetenciją, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

   10. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   11. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme nustatyta skyriaus vedėjo pavadavimo funkcija arba kuris paskirtas teisės aktų nustatyta tvarka.

   13. Skyriaus vedėjas asmeniškai atsako už nuostatais skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą bei pavedimų ir užduočių kokybišką vykdymą laiku.

   14. Skyriaus vedėjas:

   14.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo tiesioginiam vadovui;

   14.2. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja ministerijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;

   14.3. pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

   14.4. rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, skyriaus nuostatus ir teikia juos sveikatos apsaugos ministrui tvirtinti;

   14.5. teikia sveikatos apsaugos ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo;

   14.6. prižiūri, kaip skyriaus darbuotojai įgyvendina savo funkcijas, vertina jų įgyvendinimo kokybę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą.

   15. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų ir užduočių vykdymą.

   _______________

 • Psichikos sveikatos skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ignas Rubikas
  205
  Edita Bishop
  204
  Jelena Talačkienė
  204
  Marija Oleškevičienė
  202
  Ignė Lukminė
  203
  Emilija Kvieskaitė-Makovejeva
  203
  Greta Stonkutė
  202

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  PSICHIKOS SVEIKATOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Psichikos sveikatos skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.

  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui pagal kuruojamą sritį.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus uždaviniai:

  4.1. formuoti asmens psichikos sveikatos priežiūros politiką pirminės ir specializuotos psichikos sveikatos priežiūros,  priklausomybės ligų valdymo srityje;

  4.2. formuoti visuomenės psichikos sveikatos priežiūros politiką savižudybių prevencijos, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės (pasiūlos mažinimo), psichikos sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos srityje.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.1 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  5.1. nustato asmens psichikos sveikatos priežiūros poreikius, išteklius, paslaugų mastą, tvarką ir prieinamumo, kokybės, saugos bei atitikties žmogaus teisių principams reikalavimus;

  5.2. pagal kompetenciją koordinuoja ir dalyvauja įgyvendinant asmens psichikos sveikatos priežiūros srities politiką ir planavimo dokumentus;

  5.3. dalyvauja koordinuojant  ministerijai pavaldžių įstaigų ir įstaigų, kuriose valstybės, kaip įstaigos dalininkės (savininkės), teises ir pareigas įgyvendina ministerija, veiklą ir bendradarbiavimą asmens psichikos sveikatos priežiūros srityje ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl minėtų įstaigų veiklos tobulinimo.

  6. Skyrius, įgyvendinamas nuostatų 4.2 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  6.1. nustato visuomenės psichikos sveikatos saugos ir priežiūros reikalavimus, organizuoja ir koordinuoja jų įgyvendinimą alkoholio, tabako, narkotinių, psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų  kontrolės, alkoholio, tabako, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, psichikos sveikatos srityse;

  6.2. pagal kompetenciją koordinuoja ir dalyvauja įgyvendinant visuomenės psichikos sveikatos priežiūros srities politiką ir planavimo dokumentus;

  6.3. dalyvauja koordinuojant ministerijai pavaldžių įstaigų veiklą ir bendradarbiavimą visuomenės psichikos sveikatos priežiūros srityje ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl minėtų įstaigų veiklos tobulinimo.

  7. Be aukščiau išvardytų specialiųjų tik skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų skyrius vykdo šias bendrąsias funkcijas:

  7.1. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, teikia siūlymus priskirtais klausimais;  

  7.2. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; 

  7.3.  bendradarbiauja ir atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;  

  7.4. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą;  

  7.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, teikia ataskaitas už jų įgyvendinimą; 

  7.6. dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolės politiką, atliekant nuolatinę padalinio veiklos ir procesų stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal skyriui priskirtas funkcijas; 

  7.7. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.8. atlieka funkcijas, susijusias su mobilizacija ir ekstremalių situacijų valdymu bei civiline sauga;

  7.9. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  8.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas reikiamai informacijai gauti;

  8.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti ir kitiems skyriaus uždaviniams įgyvendinti;

  8.3. teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui ir ministerijos vadovybei dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

  8.4. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia vykdant funkcijas pagal skyriaus kompetenciją, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

  9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui pagal kuruojamą sritį.

  11. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas darbuotojas, kurio pareigybėje nustatyta skyriaus vedėjo pavadavimo funkcija arba kuris paskirtas teisės aktų nustatyta tvarka.

  12. Skyriaus vedėjas asmeniškai atsako už nuostatais skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą bei pavedimų ir užduočių kokybišką vykdymą laiku.

  13. Skyriaus vedėjas:

  13.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo tiesioginiam vadovui;

  13.2. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja ministerijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;

  13.3. pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

  13.4. rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, skyriaus nuostatus ir teikia juos sveikatos apsaugos ministrui tvirtinti;

  13.5. teikia sveikatos apsaugos ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo;

  13.6. prižiūri, kaip skyriaus darbuotojai įgyvendina savo funkcijas, vertina jų įgyvendinimo kokybę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą.

  14. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų ir užduočių vykdymą.

  _______________

 • Visuomenės sveikatos departamentas
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Audrius Ščeponavičius
  407
  Asta Kandratavičienė
  420

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  VISUOMENĖS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Visuomenės sveikatos departamento (toliau – departamentas) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio departamento uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

  2. Departamentas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Departamentas yra ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui pagal kuravimo sritį.

  4. Departamentą sudaro:

  4.1. Sveikatos stiprinimo skyrius;

  4.2. Sveikatos saugos skyrius.

  II SKYRIUS

  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Departamento uždaviniai:

  4.1. formuoti visuomenės sveikatos priežiūros politiką ligų prevencijos ir kontrolės, sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo (toliau – visuomenės sveikatos stiprinimo) srityje;

  4.2. formuoti visuomenės sveikatos priežiūros politiką maisto, paslaugų, gaminių visuomenės sveikatos saugos, ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo, aplinkos rizikos veiksnių sveikatai valdymo, profesinės sveikatos saugos, vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimo (toliau – visuomenės sveiktos saugos) srityse;

  4.3. formuoti politiką pasirengimo ir reagavimo į grėsmes visuomenės sveikatai bei ekstremalių sveikatai situacijų valdymo srityse;

  4.4. formuoti politiką papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros srityje.

  5. Departamentas, įgyvendindamas nuostatų 4.1 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  5.1   analizuoja ir prognozuoja tolesnį visuomenės sveikatos priežiūros vystymą šalyje;

  5.2. sprendžia klausimus, susijusius su ministerijos formuojama visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo kontrolės politika;

  5.3. numato bendrus visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo principus;

  5.4.  koordinuoja valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą savivaldybėse;

  5.5. dalyvauja koordinuojant ministerijai pavaldžių įstaigų veiklą ir bendradarbiavimą visuomenės sveikatos priežiūros srityje ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl minėtų įstaigų veiklos tobulinimo;

  5.6. dalyvauja planuojant visuomenės sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių poreikį, dalyvauja tobulinant visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistemą.

  6. Departamentas, įgyvendinamas nuostatų 4.2 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  6.1. sprendžia klausimus, susijusius su ministerijos formuojama visuomenės sveikatos  saugos organizavimo ir įgyvendinimo kontrolės politika;

  6.2.  numato bendrus visuomenės sveikatos saugos organizavimo principus;

  6.3. dalyvauja koordinuojant ministerijai pavaldžių įstaigų veiklą ir bendradarbiavimą visuomenės sveikatos priežiūros srityje ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl minėtų įstaigų veiklos tobulinimo;

  6.4. teikia apibendrintus išaiškinimus dėl visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymo;

  6.5 dalyvauja planuojant visuomenės sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių poreikį, dalyvauja tobulinant visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistemą.

  7. Departamentas, įgyvendinamas nuostatų 4.3. papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.1. užtikrina visuomenės sveikatos sistemos parengtį ekstremalių sveikatai situacijų valdymui;

  7.2. analizuoja ir organizuoja pasirengimą ir reagavimą į grėsmes visuomenės sveikatai;

  7.3. sprendžia klausimus, susijusius su ministerijos formuojama pasirengimo ir reagavimo į grėsmes visuomenės sveikatai bei ekstremalių sveikatai situacijų valdymo politika;

  7.4. dalyvauja koordinuojant ministerijai pavaldžių įstaigų veiklą ir bendradarbiavimą pasirengimo ir reagavimo į grėsmes visuomenės sveikatai bei ekstremalių sveikatai situacijų valdymo srityje ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl minėtų įstaigų veiklos tobulinimo šioje srityje.

  8. Departamentas, įgyvendinamas nuostatų 4.4. papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  8.1. sprendžia klausimus, susijusius su ministerijos formuojama papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros organizavimo ir įgyvendinimo kontrolės politika;

  8.2. analizuoja ir vertina papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros srityje dirbančių specialistų licencijavimo klausimus, susijusius su papildomosios ir alternatyviosios sveikatos  priežiūros paslaugų užtikrinimu;

  8.3. dalyvauja ir teikia siūlymus dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos  priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo, kiek tai susiję su šių specialistų teikiamų  paslaugų teikimo ir kokybės užtikrinimu.

  9. Be aukščiau išvardytų specialiųjų tik departamento kompetencijai priskirtų funkcijų departamentas vykdo šias bendrąsias funkcijas:

  9.1. teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl visuomenės sveikatos priežiūros veiklos  tobulinimo;

  9.2. dalyvauja rengiant Europos Sąjungos teisės aktų projektus, rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos teisės aktų;

  9.3. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, teikia siūlymus priskirtais klausimais;

  9.4. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

  9.5. bendradarbiauja ir atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  9.6. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą;

  9.7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, teikia ataskaitas už jų įgyvendinimą;

  9.8. dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolės politiką, atliekant nuolatinę padalinio veiklos ir procesų stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal departamentui priskirtas funkcijas;

  9.9. atlieka funkcijas, susijusias su mobilizacija ir ekstremalių situacijų valdymu bei civiline sauga;

  9.10. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

  III SKYRIUS

  DEPARTAMENTO TEISĖS

  10. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  10.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas reikiamai informacijai gauti;

  10.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti ir kitiems departamento uždaviniams įgyvendinti;

  10.3. teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui ir ministerijos vadovybei dėl departamento veiklos tobulinimo;

  10.4. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia vykdant funkcijas pagal departamento kompetenciją, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

  11. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  12. Departamentui vadovauja direktorius, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui pagal kuravimo sritį.

  13. Nesant departamento direktoriaus, jo funkcijas atlieka kitas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka paskirtas valstybės tarnautojas.

  14. Departamento direktorius asmeniškai atsako už nuostatais departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą bei pavedimų ir užduočių kokybišką vykdymą laiku.

  15. Departamento direktorius:

  15.1. organizuoja ir tobulina departamento darbą, teikia pasiūlymus dėl departamento veiklos tobulinimo tiesioginiam vadovui;

  15.2. planuoja ir organizuoja departamento darbą: paskirsto užduotis darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą;

  13.3. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja ministerijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose departamento veiklos klausimais;

  15.4. pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

  15.5. teikia sveikatos apsaugos ministrui pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo.

  16. Departamento vyresnysis patarėjas ar patarėjas užtikrina funkcijų, pavedimų bei užduočių vykdymą jam pavestoje srityje.

  _______________

  • Sveikatos saugos skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rita Sketerskienė
   405
   Veslava Golnis
   400
   Jolanta Mackevičienė
   401
   Dalia Žukienė
   400
   Kornelija Bajelytė
   400
   Giedrė Namajūnaitė
   401
   Indrė Makarskienė
   401
   Normantas Dučinskas
   400

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   VISUOMENĖS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

   SVEIKATOS SAUGOS SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Visuomenės sveikatos departamento (toliau – departamentas) Sveikatos saugos skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.

   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

   3. Skyrius yra departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus uždaviniai:

   4.1. formuoti visuomenės sveikatos priežiūros politiką maisto, paslaugų, gaminių visuomenės sveikatos saugos, ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo, aplinkos rizikos veiksnių sveikatai valdymo, profesinės sveikatos saugos, vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimo (toliau – visuomenės sveiktos saugos) srityse;

   4.2. koordinuoti ministerijai pavaldžių  įstaigų  veiklą visuomenės sveikatos saugos srityje.  

   5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.1 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   6.1. sprendžia klausimus, susijusius su ministerijos formuojama visuomenės sveikatos  saugos organizavimo ir įgyvendinimo kontrolės politika;

   6.2.  numato bendrus visuomenės sveikatos saugos organizavimo principus;

   6.3. teikia apibendrintus išaiškinimus dėl visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymo.

   6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.2 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   6.1. dalyvauja koordinuojant ministerijai pavaldžių įstaigų veiklą ir bendradarbiavimą visuomenės sveikatos saugos srityje ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl minėtų įstaigų veiklos tobulinimo;

   6.2. dalyvauja planuojant visuomenės sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių poreikį, dalyvauja tobulinant visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistemą.

   7. Be aukščiau išvardytų specialiųjų tik skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų skyrius vykdo šias bendrąsias funkcijas:

   7.1. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, teikia siūlymus priskirtais klausimais;

   7.2. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   7.3. bendradarbiauja ir atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

   7.4. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą;

   7.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, teikia ataskaitas už jų įgyvendinimą;

   7.6. atlieka funkcijas, susijusias su mobilizacija ir ekstremalių situacijų valdymu bei civiline sauga;

   7.7. dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolės politiką, atliekant nuolatinę padalinio veiklos ir procesų stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal departamentui priskirtas funkcijas;

   7.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

   8.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas reikiamai informacijai gauti;

   8.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti ir kitiems skyriaus uždaviniams įgyvendinti;

   8.3. teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui ir ministerijos vadovybei dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

   8.4. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia vykdant funkcijas pagal skyriaus kompetenciją, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   11. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas darbuotojas, kurio pareigybėje nustatyta skyriaus vedėjo pavadavimo funkcija arba kuris paskirtas teisės aktų nustatyta tvarka.

   12. Skyriaus vedėjas asmeniškai atsako už nuostatais skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą bei pavedimų ir užduočių kokybišką vykdymą laiku.

   13. Skyriaus vedėjas:

   13.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo tiesioginiam vadovui;

   13.2. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja ministerijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;

   13.3. pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

   13.4. rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, skyriaus nuostatus ir teikia juos sveikatos apsaugos ministrui tvirtinti;

   13.5. teikia sveikatos apsaugos ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo;

   13.6. prižiūri, kaip skyriaus darbuotojai įgyvendina savo funkcijas, vertina jų įgyvendinimo kokybę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą.

   14. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų ir užduočių vykdymą.

   _______________

    

  • Sveikatos stiprinimo skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Audronė Astrauskienė
   403
   Jurgita Pakalniškienė
   404
   Ginreta Megelinskienė
   404
   Ieva Gudanavičienė
   406
   Jolita Matuzienė
   406
   Galina Zagrebnevienė
   419

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   VISUOMENĖS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

   SVEIKATOS STIPRINIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Visuomenės sveikatos departamento (toliau – departamentas) Sveikatos stiprinimo skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.

   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

   3. Skyrius yra departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus uždaviniai:

   4.1. formuoti visuomenės sveikatos priežiūros politiką ligų prevencijos ir kontrolės, sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo srityje,

   4.2. formuoti politiką pasirengimo ir reagavimo į grėsmes visuomenės sveikatai bei ekstremalių sveikatai situacijų valdymo (toliau – visuomenės sveikatos stiprinimo) srityje;

   4.3. koordinuoti ministerijai pavaldžių įstaigų veiklą visuomenės sveikatos stiprinimo srityje.

   5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.1 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas[DK1] :

   5.1  analizuoja ir prognozuoja tolesnį visuomenės sveikatos priežiūros vystymą šalyje;

   5.2. sprendžia klausimus, susijusius su ministerijos formuojama visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo kontrolės politika;

   5.3. numato bendrus visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo principus;

   5.4. koordinuoja valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą savivaldybėse.

   6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.2 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   6.1. užtikrina visuomenės sveikatos sistemos parengtį ekstremalių sveikatai situacijų valdymui;

   6.2. analizuoja ir organizuoja pasirengimą ir reagavimą į grėsmes visuomenės sveikatai;

   6.3. sprendžia klausimus, susijusius su ministerijos formuojama pasirengimo ir reagavimo į grėsmes visuomenės sveikatai bei ekstremalių sveikatai situacijų valdymo politika;

   6.4. dalyvauja koordinuojant ministerijai pavaldžių įstaigų veiklą ir bendradarbiavimą pasirengimo ir reagavimo į grėsmes visuomenės sveikatai bei ekstremalių sveikatai situacijų valdymo srityje ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl minėtų įstaigų veiklos tobulinimo šioje srityje.

   7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.3 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

    7.1. dalyvauja koordinuojant ministerijai pavaldžių įstaigų veiklą ir bendradarbiavimą visuomenės sveikatos priežiūros srityje ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl minėtų įstaigų veiklos tobulinimo;

   7.2. dalyvauja planuojant visuomenės sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių poreikį, dalyvauja tobulinant visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistemą.

   8. Be aukščiau išvardytų specialiųjų tik skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų skyrius vykdo šias bendrąsias funkcijas:

   8.1. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, teikia siūlymus priskirtais klausimais;

   8.2. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   8.3. bendradarbiauja ir atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

   8.4. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą;

   8.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, teikia ataskaitas už jų įgyvendinimą;

   8.6. atlieka funkcijas, susijusias su mobilizacija ir ekstremalių situacijų valdymu bei civiline sauga;

   8.7. dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolės politiką, atliekant nuolatinę padalinio veiklos ir procesų stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal departamentui priskirtas funkcijas;

   8.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

   9.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas reikiamai informacijai gauti;

   9.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti ir kitiems skyriaus uždaviniams įgyvendinti;

   9.3. teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui ir ministerijos vadovybei dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

   9.4. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia vykdant funkcijas pagal skyriaus kompetenciją, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

   10. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   11. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas darbuotojas, kurio pareigybėje nustatyta skyriaus vedėjo pavadavimo funkcija arba kuris paskirtas teisės aktų nustatyta tvarka.

   13. Skyriaus vedėjas asmeniškai atsako už nuostatais skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą bei pavedimų ir užduočių kokybišką vykdymą laiku.

   14. Skyriaus vedėjas:

   14.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo tiesioginiam vadovui;

   14.2. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja ministerijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;

   14.3. pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

   14.4. rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, skyriaus nuostatus ir teikia juos sveikatos apsaugos ministrui tvirtinti;

   14.5. teikia sveikatos apsaugos ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo;

   14.6. prižiūri, kaip skyriaus darbuotojai įgyvendina savo funkcijas, vertina jų įgyvendinimo kokybę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą.

   15. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų  ir užduočių vykdymą.

   _______________

    

 • Farmacijos politikos departamentas
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Anželika Oraitė
  Direktorė
  219

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  FARMACIJOS POLITIKOS DEPARTAMENTO

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Farmacijos politikos departamento (toliau – departamentas) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio departamento uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

  2. Departamentas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Departamentas yra ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui pagal kuravimo sritį.

  4. Departamentą sudaro:

  4.1. Farmacinės veiklos skyrius;

  4.2. Vaistų kainodaros ir kompensavimo skyrius.

  II SKYRIUS

  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Departamento uždaviniai:

  5.1. formuoti ir įgyvendinti politiką vaistų, kitų farmacijos produktų ir farmacijos specialistų srityje, atsižvelgiant į Europos Sąjungos (toliau – ES) reikalavimus ir farmacijos sektoriaus nacionalinius poreikius bei įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus dėl I, II, III sąrašų narkotinių, psichotropinių medžiagų;

  5.2. formuoti ir įgyvendinti politiką vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainodaros ir kompensavimo srityse;

  5.3. užtikrinti gyventojų aprūpinimą būtiniausiais vaistiniais preparatais ir gerinti vaistinėse teikiamų paslaugų prieinamumą.

  6. Departamentas, įgyvendindamas nuostatų 5.1 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  6.1. dalyvauja įgyvendinant ES teisės aktų reikalavimus vaistų, kitų farmacijos produktų ir farmacijos specialistų veiklos srityse;  

  6.2. dalyvauja įgyvendinant tarptautinėmis sutartimis prisiimtus įsipareigojimus dėl veiklos, susijusios su I, II, III sąrašų narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis;

  6.3. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant ES teisės aktais neharmonizuotos veiklos, susijusios su vaistais, kitais farmacijos produktais ir farmacijos specialistais, reguliavimą;

  6.4. nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės taikymo ir aiškinimo praktiką, teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos farmacijos teisės tobulinimo.

  7. Departamentas, įgyvendindamas nuostatų 5.2 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.1. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainodaros ir kompensavimo politiką;

  7.2. nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės taikymo ir aiškinimo praktiką, teikia siūlymus dėl vaistinių preparatų kompensavimo ir kainodaros tobulinimo;

  7.3. dalyvauja sprendimų priėmime, įtraukiant vaistinius preparatus ar medicinos pagalbos priemones į kompensavimo sistemą;

  7.4. inicijuoja derybas su vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių gamintojais dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų ir (arba) kartu su kitomis institucijomis dalyvauja šiose derybose.

  8. Departamentas, įgyvendinamas nuostatų 5.3 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  8.1. koordinuoja gyventojų aprūpinimą būtiniausiais vaistiniais preparatais;

  8.2. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant vaistinėse teikiamų paslaugų plėtrą ir teikia siūlymus dėl jų kokybės gerinimo;  

  8.3. dalyvauja reguliuojant ir koordinuojant vaistinių preparatų tiekimą esant ekstremaliai ar kitai visuomenės sveikatai pavojingai situacijai;

  8.4. koordinuoja naikintinų vaistinių preparatų surinkimą iš gyventojų vaistinėse ir išlaidų apmokėjimą už jų tvarkymą atliekų tvarkytojui;

  8.5 dalyvauja farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinime;

  8.6. koordinuoja sveikatos sistemos aprūpinimą etilo alkoholiu.

  9. Be pirmiau išvardytų specialiųjų tik departamento kompetencijai priskirtų funkcijų departamentas vykdo šias bendrąsias funkcijas:

  9.1. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, teikia siūlymus priskirtais klausimais;

  9.2. dalyvauja koordinuojant ministerijai pavaldžių įstaigų veiklą ir bendradarbiavimą farmacinės ir su ja susijusios veiklos srityje ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl minėtų įstaigų veiklos tobulinimo;

  9.2. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

  9.3. bendradarbiauja ir atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  9.4. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą;

  9.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, teikia ataskaitas už jų įgyvendinimą;

  9.6. dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolės politiką, atliekant nuolatinę padalinio veiklos ir procesų stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal departamentui priskirtas funkcijas;

  9.7. atlieka funkcijas, susijusias su mobilizacija ir ekstremalių situacijų valdymu bei civiline sauga;

  9.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

  III SKYRIUS

  DEPARTAMENTO TEISĖS

  10. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  10.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas reikiamai informacijai gauti;

  10.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti ir kitiems departamento uždaviniams įgyvendinti;

  10.3. teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui ir ministerijos vadovybei dėl departamento veiklos tobulinimo;

  10.4. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia vykdant funkcijas pagal departamento kompetenciją, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

  11. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  12. Departamentui vadovauja direktorius, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui pagal kuravimo sritį.

  13. Nesant departamento direktoriaus, jo funkcijas atlieka kitas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka paskirtas valstybės tarnautojas.

  14. Departamento direktorius asmeniškai atsako už nuostatais departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą bei pavedimų ir užduočių kokybišką vykdymą laiku.

  15. Departamento direktorius:

  15.1. organizuoja ir tobulina departamento darbą, teikia pasiūlymus dėl departamento veiklos tobulinimo tiesioginiam vadovui;

  15.2. planuoja ir organizuoja departamento darbą: paskirsto užduotis darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą;

  15.3. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja ministerijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose departamento veiklos klausimais;

  15.4. pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

  15.5. teikia sveikatos apsaugos ministrui pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo.

  _______________

  • Vaistų kainodaros ir kompensavimo skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ieva Greičiūtė-Kuprijanov
   221
   Vilma Meldžiukaitė
   218
   Dovilė Zacharkienė
   218
   Mindaugas Žukauskas
   221
   Regina Pakštaitienė
   Vyriausioji specialistė
   221

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   FARMACIJOS DEPARTAMENTO

   VAISTŲ KAINODAROS IR KOMPENSAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Farmacijos departamento (toliau – departamentas) Vaistų kainodaros ir kompensavimo skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.

   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

   3. Skyrius yra departamento administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus uždaviniai:

   4.1. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant nacionalinius poreikius atitinkančią vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių (toliau – MPP) kainodaros ir kompensavimo politiką;

   4.2. užtikrinti gyventojų aprūpinimą būtiniausiais vaistiniais preparatais.

   5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.1 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   5.1. nagrinėja vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų MPP kainodarą nulemiančius veiksnius, įvertina galimų kainodaros metodų privalumus ir trūkumus bei teikia siūlymus dėl optimalių, nacionalinius poreikius atitinkančių kainodaros formavimo principų bei priemonių vaistinių preparatų kainoms sumažinti;

   5.2. nagrinėja vaistinių preparatų ir MPP kompensavimo sistemų principus, jų poveikį vaistinių preparatų ir MPP prieinamumui, teikia siūlymus dėl optimalios, nacionalinius poreikius atitinkančios kompensavimo sistemos nustatymo ir jos tobulinimo;

   5.3. nustato sprendimų dėl vaistinių preparatų ir MPP įtraukimo į kompensavimo sistemą priėmimo principus;

   5.4. nustato paciento priemokų už kompensuojamuosius vaistus ir MPP dengimo principus;

   5.5. nustato sveikatos technologijų, susijusių su vaistiniais preparatais ir MPP, vertinimo principus.

   6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.2 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   6.1. koordinuoja gyventojų aprūpinimą kompensuojamaisiais vaistiniais preparatais ir MPP;

   6.2. analizuoja atskirų gyventojų grupių poreikius ir teikia siūlymus dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir MPP prieinamumo šioms grupėms gerinimo;

   6.3. dalyvauja sprendimų priėmime įtraukiant vaistinius preparatus ar MPP į kompensavimo sistemą;

   6.4. inicijuoja derybas su vaistinių preparatų ir MPP gamintojais dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir MPP kainų ir (arba) kartu su kitomis institucijomis dalyvauja šiose derybose.

   7. Be pirmiau išvardytų specialiųjų tik skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų skyrius vykdo šias bendrąsias funkcijas:

   7.1. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, teikia siūlymus priskirtais klausimais;

   7.2. dalyvauja koordinuojant ministerijai pavaldžių įstaigų veiklą ir bendradarbiavimą  vaistinių preparatų ir MPP kainodaros ir kompensavimo srityje ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl minėtų įstaigų veiklos tobulinimo;

   7.3. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   7.4. bendradarbiauja ir atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

   7.5. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą;

   7.6. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, teikia ataskaitas už jų įgyvendinimą;

   7.7. dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolės politiką, atliekant nuolatinę padalinio veiklos ir procesų stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal skyriui priskirtas funkcijas;

   7.8. atlieka funkcijas, susijusias su mobilizacija ir ekstremalių situacijų valdymu bei civiline sauga;

   7.9. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

   8.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas reikiamai informacijai gauti;

   8.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti ir kitiems skyriaus uždaviniams įgyvendinti;

   8.3. teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui ir ministerijos vadovybei dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

   8.4. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia vykdant funkcijas pagal skyriaus kompetenciją, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   11. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas darbuotojas, kurio pareigybėje nustatyta skyriaus vedėjo pavadavimo funkcija arba kuris paskirtas teisės aktų nustatyta tvarka.

   12. Skyriaus vedėjas asmeniškai atsako už nuostatais skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą bei pavedimų ir užduočių kokybišką vykdymą laiku.

   13. Skyriaus vedėjas:

   13.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo tiesioginiam vadovui;

   13.2. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja ministerijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;

   13.3. pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

   13.4. rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, skyriaus nuostatus ir teikia juos sveikatos apsaugos ministrui tvirtinti;

   13.5. teikia sveikatos apsaugos ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo;

   13.6. prižiūri, kaip skyriaus darbuotojai įgyvendina savo funkcijas, vertina jų įgyvendinimo kokybę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą.

   14. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų ir užduočių vykdymą.

   _______________

  • Farmacinės veiklos skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Miglė Domeikienė
   217
   Kristina Povilaitienė
   224
   Asta Zlatkienė
   217
   Rima Markuvienė
   223
   Rasa Balserienė
   Vyriausioji specialistė
   Gražina Bobelienė
   223
   Lina Liubinaitė-Kadišienė
   224
   Nemira Liaugaudaitė
   222
   Arūnas Jablonskis
   224

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   FARMACIJOS POLITIKOS DEPARTAMENTO

   FARMACINĖS VEIKLOS SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Farmacijos politikos departamento (toliau – departamentas) Farmacinės veiklos skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.

   2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

   3. Skyrius yra departamento administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus uždaviniai:

   4.1. formuoti ir įgyvendinti politiką vaistų, kitų farmacijos produktų ir farmacijos specialistų srityje, atsižvelgiant į Europos Sąjungos (toliau – ES) reikalavimus ir farmacijos sektoriaus nacionalinius poreikius;

   4.2. dalyvauti įgyvendinant tarptautinėmis sutartimis prisiimtus įsipareigojimus dėl veiklos, susijusios su I, II, III sąrašų narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis;

   4.3. formuoti ir įgyvendinti ES teisės aktais neharmonizuotos veiklos, susijusios su vaistais, kitais farmacijos produktais ir farmacijos specialistais, reguliavimą;

   4.4.  gerinti vaistinėse teikiamų paslaugų prieinamumą ir dalyvauti koordinuojant vaistinių preparatų tiekimą esant ekstremaliai ar kitai visuomenės sveikatai pavojingai situacijai.

   5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.1 papunktyje nustatytą uždavinį formuoja politiką ir dalyvauja įgyvendinant politiką:

   5.1. vaistinių preparatų registracijos, farmakologinio budrumo, farmacinės informacijos ir vaistų reklamos srityse;

   5.2. vaistinių preparatų, tiriamųjų vaistinių preparatų, veikliųjų medžiagų gamybos, importo, didmeninio platinimo ir vaistinių preparatų prekybos tarpininkavimo, žmogaus kraujo plazmos, naudojamos kaip pradinė medžiaga kraujo vaistiniams preparatams gaminti, ruošimo srityse;

   5.3. nuotolinio vaistinių preparatų pardavimo (išdavimo) gyventojams ir kitose ES valstybėse išrašytų receptų pripažinimo sistemų sukūrime ir tobulinime, farmacijos specialistų profesinių kvalifikacijų, įgytų ES/EEE valstybėse, pripažinime;

   5.4. priemonių užkardyti falsifikuotų vaistinių preparatų patekimo į teisėtą rinką taikymo, ir valstybinės farmacinės veiklos priežiūros srityse.

   6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.2 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   6.1. reglamentuoja teisėtą apyvartą su I, II, III sąrašų narkotiniais, psichotropiniais vaistais ir veikliosiomis medžiagomis;

   6.2. nustato valstybinę teisėtos apyvartos su I, II, III sąrašų narkotiniais, psichotropiniais vaistais ir vaistinėmis medžiagomis priežiūrą.

   7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.3 papunktyje nustatytą uždavinį, formuoja politiką ir dalyvauja įgyvendinant politiką :

   7.1. farmacijos specialistų veiklos, farmacijos specialistų profesinių kvalifikacijų, įgytų trečiosiose valstybėse, pripažinimo, farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimo srityse;

   7.2. neregistruotų vaistinių preparatų tiekimo, vaistinių preparatų lygiagretus importo ir lygiagretus platinimo, pažangios terapijos vaistinių preparatų individualiems pacientams, gamybos srityse;

   7.3. vaistinių ir vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių veiklos, ekstemporaliųjų vaistinių preparatų gamybos ir naikintinų vaistinių preparatų surinkimo vaistinėse iš gyventojų srityse;

   7.4. receptų rašymo ir vaistinių preparatų pardavimo ir (ar) išdavimo gyventojams, vaistinių preparatų įvežimo  (išvežimo) į (iš) Lietuvos Respubliką fizinio asmens reikmėms srityse;

   7.5. asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos, susijusios su vaistiniais preparatais, ir priemonių, užtikrinant skaidrų farmacijos kompanijų ir sveikatos sistemos subjektų bendradarbiavimą, taikymo srityse.

   8. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.4 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   8.1. reglamentuoja farmacinės paslaugos teikimą ir farmacinės rūpybos vykdymą;

   8.2. koordinuoja kaimo vietovės gyventojų aprūpinimą būtiniausiais vaistais;

   8.3. dalyvauja reguliuojant ir koordinuojant vaistinių preparatų tiekimą esant ekstremaliai ar kitai visuomenės sveikatai pavojingai situacijai, koordinuoja sveikatos sistemos aprūpinimą etilo alkoholiu;

   8.4. koordinuoja naikintinų vaistinių preparatų surinkimą iš gyventojų vaistinėse ir išlaidų apmokėjimą už jų tvarkymą atliekų tvarkytojui;

   8.5. dalyvauja farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinime.

   9. Be aukščiau išvardytų specialiųjų tik skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų skyrius vykdo šias bendrąsias funkcijas:

   9.1. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, teikia siūlymus priskirtais klausimais;

   9.2. dalyvauja koordinuojant ministerijai pavaldžių įstaigų veiklą ir bendradarbiavimą farmacinės veiklos srityje ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl minėtų įstaigų veiklos tobulinimo;

   9.3. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   9.4. bendradarbiauja ir atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

   9.5. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą;

   9.6. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, teikia ataskaitas už jų įgyvendinimą;

   9.7. dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolės politiką, atliekant nuolatinę padalinio veiklos ir procesų stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal skyriui priskirtas funkcijas;

   9.8. atlieka funkcijas, susijusias su mobilizacija ir ekstremalių situacijų valdymu bei civiline sauga;

   9.9. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

   10.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas reikiamai informacijai gauti;

   10.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti ir kitiems skyriaus uždaviniams įgyvendinti;

   10.3. teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui ir ministerijos vadovybei dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

   10.4. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia vykdant funkcijas pagal skyriaus kompetenciją, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

   11. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   12. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   13. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas darbuotojas, kurio pareigybėje nustatyta skyriaus vedėjo pavadavimo funkcija arba kuris paskirtas teisės aktų nustatyta tvarka.

   14. Skyriaus vedėjas asmeniškai atsako už nuostatais skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą bei pavedimų ir užduočių kokybišką vykdymą laiku.

   15. Skyriaus vedėjas:

   15.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo tiesioginiam vadovui;

   15.2. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja ministerijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;

   15.3. pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

   15.4. rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, skyriaus nuostatus ir teikia juos sveikatos apsaugos ministrui tvirtinti;

   15.5. teikia sveikatos apsaugos ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo;

   15.6. prižiūri, kaip skyriaus darbuotojai įgyvendina savo funkcijas, vertina jų įgyvendinimo kokybę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą.

   16. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų ir užduočių vykdymą.

   _______________

 • Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Paulius Gurskis
  309
  Nijolė Armalytė
  300
  Andrius Lukminas
  310
  Regina Taučienė (Pažereckienė)
  310
  Ramunė Dumbravienė
  Priimamasis
  Algirdas Čepas
  Priimamasis

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  DOKUMENTŲ VALDYMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.

  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos kancleriui.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus uždaviniai:

  4.1. organizuoti ministerijos dokumentų valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

  4.2. organizuoti asmenų konsultavimą, priėmimą ir aptarnavimą ministerijoje;

  4.3. užtikrinti archyvinių dokumentų saugojimą, apskaitą ir naudojimą.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.1 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  5.1. registruoja gautą, siunčiamą korespondenciją, skundus, prašymus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus, kanclerio potvarkius, sutartis, priėmimo-perdavimo aktus ir kitus dokumentus, pažymi jų kontrolės datas, rengia kontroliuojamų, vėluojamų pavedimų suvestines;

  5.2. redaguoja ministerijos parengtus dokumentus, rengia oficialius ministerijos raštų blankus;

  5.3. dalyvauja ministerijos veiklos sričių terminų straipsnių rengime ir derinime;

  5.4. administruoja dokumentų valdymo sistemą;

  5.5. administruoja įslaptintą informaciją ir personalo patikimumo užtikrinimą darbui su įslaptinta informacija.

  6. Skyrius, įgyvendinamas nuostatų 4.2 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  6.1. vykdo ministerijos interesantų priėmimą ir aptarnavimą;

  6.2. kontroliuoja, kaip laikomasi asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo ministerijoje ir atsakymų išsiuntimo terminų, esant poreikiui, informuoja pareiškėją apie gautą laišką, persiunčia asmenų prašymus, pareiškimus, skundus institucijoms, jei keliamos problemos nepriklauso ministerijos kompetencijai.

  7. Skyrius, įgyvendinamas nuostatų 4.3 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.1. rengia ministerijos dokumentacijos planą, sudaro ministerijos dokumentų registrų sąrašą ir pagal jį kontroliuoja formuojamas bylas administracijos padaliniuose ir jas perima;

  7.2. sudaro ilgai ir nuolat saugomų dokumentų apyrašus;

  7.3. nustatyta tvarka išduoda iš archyvo dokumentus laikinai naudotis, archyvo dokumentų pagrindu rengia oficialius ministerijos dokumentus.

  8. Be aukščiau išvardytų specialiųjų tik skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų skyrius vykdo šias bendrąsias funkcijas:

  8.1. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, teikia siūlymus priskirtais klausimais;

  8.2. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  8.3. bendradarbiauja ir atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  8.4. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą;

  8.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, teikia ataskaitas už jų įgyvendinimą;

  8.6. dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolės politiką, atliekant nuolatinę padalinio veiklos ir procesų stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal skyriui priskirtas funkcijas;

  8.7. atlieka funkcijas, susijusias su mobilizacija ir ekstremalių situacijų valdymu bei civiline sauga;

  8.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  9.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas reikiamai informacijai gauti;

  9.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, grupės skyriaus uždaviniams įgyvendinti;

  9.3. teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui ir ministerijos vadovybei dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

  9.4. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia vykdant funkcijas pagal skyriaus kompetenciją, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

  10. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos kancleriui.

  12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme nustatyta skyriaus vedėjo pavadavimo funkcija arba kuris paskirtas teisės aktų nustatyta tvarka.

  13. Skyriaus vedėjas asmeniškai atsako už nuostatais skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą bei pavedimų ir užduočių kokybišką vykdymą laiku.

  14. Skyriaus vedėjas:

  14.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo tiesioginiam vadovui;

  14.2. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja ministerijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;

  14.3. pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

  14.4. rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, skyriaus nuostatus ir teikia juos ministrui tvirtinti;

  14.5. teikia ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo;

  14.6. prižiūri, kaip skyriaus darbuotojai įgyvendina savo funkcijas, vertina jų įgyvendinimo kokybę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą.

  15. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų ir užduočių vykdymą.

  _______________

 • Finansų valdymo ir kontrolės skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Renata Beržanskienė
  205
  Živilė Laucienė
  208
  Dmitrij Košel
  208
  Ilona Palmira Pranevičienė
  207
  Gita Sakavičiūtė
  208

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  FINANSŲ VALDYMO IR KONTROLĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.

  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos kancleriui.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus uždaviniai:

  4.1. organizuoti ministerijos finansinės apskaitos tvarkymą ir užtikrinti šios informacijos bei finansinių ataskaitų teikimą nustatyta tvarka;

  4.2. vykdyti sveikatos apsaugos ministro valdymo srities programų finansavimą ir lėšų panaudojimo kontrolę;

  4.3. vykdyti finansų kontrolės procedūras;

  4.4. koordinuoti ministerijos biudžetinių įstaigų teikiamų mokamų paslaugų kainų, mokesčių (rinkliavų) dydžių nustatymą.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.1 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  5.1. kontroliuoja sutartyje su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo nustatytų pareigų ir įsipareigojimų vykdymą;

  5.2. teikia informaciją Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui dėl ministerijos apskaitos politikos, sąskaitų plano, apskaitos procedūrų keitimo;

  5.3. tvarko ir teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą finansinei apskaitai tvarkyti, ir informaciją apie ministerijos valstybės biudžeto asignavimų poreikį;

  5.4. organizuoja viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose bei kituose teisės aktuose  numatytų finansinių ataskaitų parengimą, užtikrina jų pateikimą ir paskelbimą nustatyta tvarka ir terminais.

  6. Skyrius, įgyvendinamas nuostatų 4.2 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  6.1. organizuoja ministerijos strateginio veiklos plano priemonių, už kurių įgyvendinimą paskirtas vykdytoju, finansavimą;

  6.2. rengia ministerijos (centrinės institucijos) programų sąmatas, analizuoja lėšų panaudojimą ir teikia siūlymus vadovybei dėl jų perskirstymo;

  6.3. organizuoja valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams, pervedimą, vykdo šių lėšų biudžeto vykdymo ataskaitų pateikimo kontrolę ir ministerijos struktūriniams padaliniams teikia informaciją apie lėšų panaudojimą;

  6.4. rengia ministerijos vykdomų Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitos finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų finansinę informaciją ir dokumentus, reikalingus mokėjimo prašymams ir ataskaitoms parengti;

  6.5. kontroliuoja ir užtikrina ministerijos valstybės biudžeto lėšų sutartyse numatytų įsipareigojimų, susijusių su finansavimu ir biudžeto vykdymo ataskaitų pateikimu, vykdymą.

  7. Skyrius, įgyvendinamas nuostatų 4.3 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.1. pagal kompetenciją užtikrina finansinių – ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės lėšų naudojimo įstatymų numatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę;

  7.2. kontroliuoja ministerijos valstybės biudžeto lėšų sąmatų vykdymą, analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, ją teikia ministerijos struktūriniams padaliniams, prireikus teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl jų perskirstymo ir programų sąmatų tikslinimo;

  7.3. teikia sveikatos apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui, atsakingam už vidaus kontrolę, pastebėjimus dėl finansų kontrolės reikalavimų laikymosi ministerijoje ir teikia siūlymus dėl finansų kontrolės tobulinimo;

  7.4. organizuoja viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimą.

  8. Skyrius, įgyvendinamas nuostatų 4.4 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  8.1. vertina ministerijos biudžetinių įstaigų teikiamų mokamų paslaugų įkainių projektus, organizuoja susijusių teisės aktų projektų rengimą;

  8.2. organizuoja ministerijos biudžetinių įstaigų planuojamų ir rekomenduojamų mokesčių (rinkliavų) administravimo nuostatų įgyvendinimą.

  9. Be aukščiau išvardytų specialiųjų tik skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų skyrius vykdo šias bendrąsias funkcijas:

  9.1. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, teikia siūlymus priskirtais klausimais;

  9.2. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  9.3. bendradarbiauja ir atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  9.4. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą;

  9.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, teikia ataskaitas už jų įgyvendinimą;

  9.6. dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolės politiką, atliekant nuolatinę padalinio veiklos ir procesų stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal skyriui priskirtas funkcijas;

  9.7. atlieka funkcijas, susijusias su mobilizacija ir ekstremalių situacijų valdymu bei civiline sauga;

  9.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  8.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas reikiamai informacijai gauti;

  8.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti ir kitiems skyriaus uždaviniams įgyvendinti;

  8.3. teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui ir ministerijos vadovybei dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

  8.4. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia vykdant funkcijas pagal skyriaus kompetenciją, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

  9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos kancleriui.

  11. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas darbuotojas, kurio pareigybėje nustatyta skyriaus vedėjo pavadavimo funkcija arba kuris paskirtas teisės aktų nustatyta tvarka.

  12. Skyriaus vedėjas asmeniškai atsako už nuostatais skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą bei pavedimų ir užduočių kokybišką vykdymą laiku.

  13. Skyriaus vedėjas:

  13.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo tiesioginiam vadovui;

  13.2. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja ministerijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;

  13.3. pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

  13.4. rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, skyriaus nuostatus ir teikia juos sveikatos apsaugos ministrui tvirtinti;

  13.5. teikia sveikatos apsaugos ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo;

  13.6. prižiūri, kaip skyriaus darbuotojai įgyvendina savo funkcijas, vertina jų įgyvendinimo kokybę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą.

  14. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų ir užduočių vykdymą.

  _______________

 • Teisės skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Donatas Keršis
  305
  Viktorija Balčiūnienė
  302
  Rita Cicėnienė
  301
  Sandra Babiedaitė-Miškinienė
  302
  Danguolė Milkevičiūtė
  301
  Kazys Rušinskas
  301
  Inga Girdžiūnaitė
  302
  Aušrinė Storpirštienė
  301
  Inga Skutkevičiūtė
  301

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  TEISĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Teisės skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.

  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – sveikatos apsaugos ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos kancleriui.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus uždaviniai:

  4.1. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant ir įgyvendinant ministerijos politiką sveikatos apsaugos ministrui pavestose valdymo srityse;

  4.2. užtikrinti ministerijos teisėkūros projektų ir kitų dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams, Europos Sąjungos teisės aktams ir kitiems teisės aktams bei juridinės technikos reikalavimams;

  4.3. pagal kompetenciją užtikrinti atstovavimą ministerijai ikiteisminėse ir teisminėse institucijose.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.1 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  5.1. rengia savarankiškai arba kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ministerijos kompetencijai priskirtus Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo, atlieka parengtų teisės aktų projektų teisinį vertinimą bei juos vizuoja;

  5.2. organizuoja bei koordinuoja pastabų, pasiūlymų, pristatymų dėl Lietuvos Respublikos Seimo plenariniuose ir komitetų ar komisijų posėdžiuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose, pasitarimuose svarstomų teisės aktų projektų pateikimą sveikatos apsaugos ministrui, viceministrui ar kitam jų įgaliotam asmeniui;

  5.3. pagal kompetenciją organizuoja, koordinuoja, vykdo teisės aktų stebėseną ministerijoje, dalyvauja teisėkūros stebėsenos procese.

  6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.2 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  6.1. vertina, ar ministerijos bei ministerijai pavaldžių įstaigų parengti teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus teisės aktus bei juridinės technikos reikalavimus, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų dokumentų, juos vizuoja;

  6.2. pagal kompetenciją vertina ministerijos administracijos padalinių siunčiamų raštų projektus, skirtus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims;

  6.3. dalyvauja nagrinėjant ir teikia pasiūlymus, išvadas Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę klausimais;

  6.4. teikia teisines konsultacijas bei kitas išvadas teisės aktų projektų rengimo, atstovavimo, teisės aktų taikymo ir kitais klausimais pagal skyriaus kompetenciją (esant reikalui raštu) ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių įstaigų vadovams ir kitiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai);

  6.5. koordinuoja viešųjų konsultacijų vykdymą ministerijoje ir teikia metodinę pagalbą konsultacijos iniciatoriams dėl konsultacijų su visuomene organizavimo, viešųjų konsultacijų aprašymų, informacinės medžiagos viešųjų konsultacijų dalyviams rengimo, kvietimų jiems išsiuntimo, dalyvių registravimo ir jų sąrašų tvarkymo.

  7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 4.3 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.1.  atstovauja ministerijai ikiteisminėse ir teisminėse institucijose;

  7.2. rengia ieškinius (skundus) ir atsiliepimus į ieškinius (skundus), kitus procesinius dokumentus ir jų projektus.

  8. Be aukščiau išvardytų specialiųjų tik skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų skyrius vykdo šias bendrąsias funkcijas:

  8.1. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose,  teikia siūlymus priskirtais klausimais;

  8.2. nagrinėja ar dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, konsultuoja ministerijos darbuotojus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  8.3. bendradarbiauja ir atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  8.4. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų projektus, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą;

  8.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, teikia ataskaitas už jų įgyvendinimą;

  8.6. dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolės politiką, atliekant nuolatinę padalinio veiklos ir procesų stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal skyriui priskirtas funkcijas;

  8.7. atlieka funkcijas, susijusias su mobilizacija ir ekstremalių situacijų valdymu bei civiline sauga;

  8.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  9.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas reikiamai informacijai gauti;

  9.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti ir kitiems skyriaus uždaviniams įgyvendinti;

  9.3. teikti pasiūlymus sveikatos apsaugos ministrui ir ministerijos vadovybei dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

  9.4. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia vykdant funkcijas pagal skyriaus kompetenciją, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

  10. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktų nustatytų teisių.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos kancleriui.

  12. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme nustatyta skyriaus vedėjo pavadavimo funkcija arba kuris paskirtas teisės aktų nustatyta tvarka.

  13. Skyriaus vedėjas asmeniškai atsako už nuostatais skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą bei pavedimų ir užduočių kokybišką vykdymą laiku.

  14. Skyriaus vedėjas:

  14.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo tiesioginiam vadovui;

  14.2. atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja ministerijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;

  14.3. pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

  14.4. rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, skyriaus nuostatus ir teikia juos ministrui tvirtinti;

  14.5. teikia ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo;

  14.6. prižiūri, kaip skyriaus darbuotojai įgyvendina savo funkcijas, vertina jų įgyvendinimo kokybę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą.

  15. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų ir užduočių vykdymą.

  _______________

 • Personalo valdymo skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01402, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Auksė Dukel
  307
  Daiva Gatelienė
  308
  Vilija Gočelkytė-Zambacevičienė
  308
  Indrė Pušinaitytė
  308
  Ilona