BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Visuomenės sveikatos departamento valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

  VISUOMENĖS SVEIKATOS DEPARTAMENTAS  
Audrius Ščeponavičius Direktorius

1. Organizuoti ir koordinuoti Sveikatos sistemos reformos programos projekto „Naujų sveikos gyvensenos paskatų sukūrimas“ įgyvendinimą.

1.1. Koordinuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginio projekto „Naujų sveikos gyvensenos paskatų ir prevencijos stiprinimas“ priemonių įgyvendinimą, siekiant iki 2021 metų pagerinti savivaldybių vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros prieinamumą ir kokybę visiems gyventojams, plečiant įgyvendinamų visuomenės sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos priemonių spektrą bei apimtis, IV ketv., ataskaitų rengimas.

1.2. Visuomenės sveikatos priežiūros savivaldybėse sistemos koordinavimas ir optimizavimas, parengiant Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo planavimo ir veiklos atskaitomybės formą, skirtą visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo valdymo informacinei sistemai įdiegti IV ketv.

1.3. Surinkti ir išanalizuoti informaciją apie savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, normatyvus ir darbo krūvių pasiskirstymą ugdymo įstaigose ne mažiau kaip 6 savivaldybėse – parengiant „ienos nuotrauką“ IV ketv.

2. Pasirengimo grėsmių gyventojų sveikatai koordinavimas.

2.1. Koordinuoti gyventojų sveikatos biomonitoringo įgyvendinimą.

2.2. Koordinuoti tarptautinių sveikatos taisyklių išorinio vertinimo rekomendacijų priemonių plano parengimą ir įgyvendinimą.

2.3. Koordinuoti jodo profilaktikos organizavimą gyventojams dėl Baltarusijos Astravo atominės elektrinės veiklos pradžios.

3. Siekiant pagerinti visuomenės sveikatos priežiūros sistemos valdymą, įgyvendinant principą „sveikata visose politikose“, aktyviai koordinuoti visuomenės sveikatos politikos įgyvendinimą nacionaliniu bei vietos lygmeniu, skatinant tarpžinybinį valstybės institucijų, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, verslo, žiniasklaidos kompleksinį bendradarbiavimą.

3.1. Užtikrinti efektyvų Valstybinės sveikatos reikalų komisijos darbą.

3.2. Koordinuoti Sveikatos stiprinimo fondo programos įgyvendinimą.

3.3. Organizuoti ir koordinuoti visuomenės sveikatos priežiūros savivaldybėse komisijos veiklą.

  Sveikatos saugos skyrius  
Rita Sketerskienė Vedėja

1. Siekiant įvykdyti skyriui suformuotas užduotis (pridedama 5 lapai) teikti metodinę-konsultacinę pagalbą specialistams, esant poreikiui, inicijuoti sprendžiamo klausimo aptarimą su suinteresuotomis institucijomis, vadovybe ir/ar pavaldžiomis visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis.

2. Koordinuoti veiklas, inicijuoti reikalingus sprendimus siekiant įvykdyti  pavojingų cheminių medžiagų nustatymo žmogaus biologinėse terpėse stebėseną (toliau – biomonitoringas), koordinuoti Pavojingų cheminių medžiagų žmogaus biologinėse terpėse stebėsenos padangų perdirbimo įmonės UAB „Ekologistika“ vykusio gaisro poveikio zonoje koordinavimo darbo grupės, patvirtintos Sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. V-1322, veiklą ( IV ketv.).

3. Koordinuoti Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 pakeitimo įstatymo ir, nustačius poreikį, kitų su triukšmo valdymo geresniu reglamentavimu  susijusių įstatymų projektų rengimą, derinimą su suinteresuotomis institucijomis, ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei. (IV ketv.).

Veslava Golnis Patarėja

1. I ketv. parengti Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalies pakeitimo projektą, kuriuo mažinama reguliavimo (administracinė, prisitaikymo išlaidos, verslo priežiūros) našta verslui.

2. II ketv. parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuriuo būtų sumažinta administracinė našta verslui.

3. IV ketv. parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuriuo mažinama reguliavimo našta verslui.

Jolanta Mackevičienė Patarėja

1. Siekiant užtikrinti medicinos prietaisų sterilizavimo ir dezinfekcijos procesų priežiūros asmens sveikatos priežiūros įstaigose efektyvumą, suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir pateikti tvirtinti Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 ,,Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“, pakeitimą (II ketv.).

2. Siekiant užtikrinti tinkamą reglamentavimą visuomenės sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių srityje, parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 247 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros specialybių, subspecialybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimą (III ketv.).

3. Siekiant užtikrinti saugias sąlygas laikinojo užsieniečių apgyvendinimo įstaigose, suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir pateikti tvirtinti Lietuvos higienos normos HN 61:2005 „Užsieniečių registracijos centras. Higienos normos ir taisyklės“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-836 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 61:2005 „Užsieniečių registracijos centras. Higienos normos ir taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimą (IV ketv.).
Kornelija Bajelytė Vyriausioji specialistė

1. Siekiant užtikrinti saugias ir visuomenės poreikiams aktualias elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamas vertes, koordinuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-199 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai                10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ pakeitimo“ projekto rengimą ir pateikti jį tvirtinti (I ketv.).

2. Siekiant užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos triukšmo valdymo sektoriaus teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo ataskaitų teikimą Europos Komisijai, koordinuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 25 d. įsakymo Nr.V-787/D1-507/3-467 „Dėl Europos Sąjungos triukšmo valdymo sektoriaus teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo ataskaitų teikimo Europos Komisijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto rengimą ir pateikti jį tvirtinti (II ketv.).

3. Siekiant užtikrinti tinkamą reglamentavimą triukšmo valdymo srityje, koordinuoti Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 pakeitimo įstatymo projekto rengimą ir pateikti jį Vyriausybei. (IV ketv.).
Giedrė Namajūnaitė Vyriausioji specialistė

1. Parengti, suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai patvirtinimo“ pakeitimo projektą (II ketv.).

2. Parengti, suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą (II ketv.).

3. Parengti, suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo projektą (IV ketv.).

Dalia Žukienė Vyriausioji specialistė

1. Siekiant, kad dėl gaisro į aplinką patekusių pavojingų cheminių medžiagų kiekybiniam ir (ar) kokybiniam nustatymui žmogaus biologinėse terpėse, jų pokyčių stebėjimui ir vertinimui (toliau – biomonitoringas, Biologinė stebėsena) būtų organizuojamos ir vykdomos numatytos priemonės, koordinuoti sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Biomonitoringo padangų perdirbimo įmonės „Ekologistika“ vykusio gaisro zonoje koordinavimo darbo grupės sudarymo“ sudarytos darbo grupės darbą (II; IV ketv.).

2. Siekiant peržiūrėti įstatyme pasikeitusias, nebegaliojančias nuostatas, panaikinti teisės aktų prieštaravimus, parengti ir pateikti Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1610 „Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (naujos redakcijos) projektą (III ketv.).

3. Siekiant įgyvendinti LR Seime priimto Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimą, numatantį išplėsti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliojimus kvapų kontrolės, įskaitant taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose ir taršos leidimuose nustatytų sąlygų laikymosi kontrolę, klausimais, parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 ,,Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą  (IV ketv.).

Indrė Makarskienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti  ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-513 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (III ketv.);

2. Parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo „Dėl kompetentingos institucijos paskyrimo“ Nr. V-580 pakeitimo projektą ir Paraiškų gauti leidimą vartoti teiginius apie sveikumą vertinimo tvarką Lietuvoje, vadovaujantis 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (II ketv.);

3. Parengti ir ES institucijoms pateikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą pateikimo vartotojams su visais pakeitimais vertimo klaidų lietuvių kalba ištaisymo projektą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 159 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų ir Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių, tarptautinių sutarčių, jų projektų vertimo ir vertimo autentiškumo tvirtinimo, taip pat klaidų ištaisymo Europos Sąjungos teisės aktuose lietuvių kalba tvarkos (IV ketv.).

Roma Adomaitytė Vyriausioji specialistė

1. Parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ pakeitimo projektą, siekiant sumažinti reguliavimo (administracinė, prisitaikymo išlaidos, verslo priežiūros) naštą verslui (iki 2020-06-30).

 2. Parengti ir pateikti derinti Lietuvos higienos normos HN 17:2016 „Maisto papildai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. lapkričio 8 d. įsakymu  Nr. V-1237 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. V-432 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2010 „Maisto papildai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo projektą (iki 2020-09-30).  

 3. Parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. V-1202 „Dėl didžiausio leistino riebalų rūgščių transizomerų kiekio maisto produktuose nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektą, siekiant suderinti nacionalinį reguliavimą su Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis (iki 2020-12-30).

  Sveikatos stiprinimo skyrius  
Loreta Ašoklienė Vedėja

1. Siekiant įgyvendinti Sveikatos sistemos reformos programos projektą „Naujų sveikos gyvensenos prevencijos paskatų sukūrimas“ koordinuoti projekto 1-o tikslo veiklų įgyvendinimą ir užtikrinti savalaikį informacijos teikimą Priežiūros komitetui.

2. Siekiant užtikrinti planingą visuomenės sveikatos biurų veiklą savivaldybėse, organizuoti Komisijos pasitarimus, susitikimus, vizitus dėl 2020 m. numatytų veiklų įgyvendinimo ir savalaikio prioritetinių veiklų 2021 m. nustatymą bei patvirtinimą.

3. Koordinuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020-01-13 įsakymo Nr. V-46 „Dėl Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių įgyvendinimo priemonių 2020-2022 metų plano patvirtinimo“ įgyvendinimą.

4. Organizuoti Valstybinės sveikatos reikalų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklą

Almantas Kranauskas Patarėjas

 1. Parengti Sveikos mitybos mokymo aprašą, skirtą VS biurų veiklos prioriteto „Bendras sveikos mitybos grupiniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų  skaičius (vnt.)“ vykdymui.

2. Parengti Sveikatai palankesnių maisto produktų, atitinkančių „Rakto skylutės“ kriterijus plėtros skatinimo rekomendacijas, skirtas VS biurams, prioriteto „Sveikatai palankesnių, „Rakto skylutės“ simboliu pažymėtų, maisto produktų skaičius (vnt.)“ vykdymui.

3. Įvertinus tarptautinę praktiką, parengti suaugusiųjų mitybos žinių vertinimo rekomendacijas, skirtas visuomenės mitybos raštingumo lygio matavimui.

4. Koordinuoti Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių įgyvendinimo priemonių 2020-2022 metų plano įgyvendinimą bei parengti vykdymo ataskaitą Vyriausybei.

Audronė Astrauskienė Patarėja

1. Koordinuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginio projekto Naujų sveikos gyvensenos paskatų ir prevencijos stiprinimas“ priemonių įgyvendinimą, siekiant iki 2021 metų pagerinti savivaldybių vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros prieinamumą ir kokybę visiems gyventojams, ypač mokinių, besimokančių ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, plečiant įgyvendinamų visuomenės sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos priemonių spektrą bei apimtis.

2. Koordinuoti visuomenės sveikatos priežiūros savivaldybėse sistemą, parengiant Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo planavimo ir veiklos atskaitomybės formą, skirtą visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo valdymo informacinei sistemai įdiegti.

3. Surinkti ir išanalizuoti informaciją apie savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, normatyvus ir darbo krūvių pasiskirstymą ugdymo įstaigose – „dienos nuotrauka“.

4. Organizuoti tarpinstitucinius pasitarimus, siekiant tinkamai suplanuoti ir įgyvendinti vaikų sveikatos stiprinimui skirtas priemones.

5. Koordinuoti ir plėtoti Lietuvos sveikatos priežiūros institucijų dalyvavimą Europos Sąjungos 3-iosios sveikatos programos finansinių mechanizmų įgyvendinime, atliekant LEAR (Sveikatos apsaugos ministerijos įgalioto asmens) funkcijas.

Nerija Kuprevičienė Patarėja

1. Parengti specialių teisės aktų, reglamentuojančių poliomielito ir tymų, t. y. likviduojamų infekcijų, epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę, atnaujinimo projektus.

2. Koordinuoti Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019-2023 metų programos įgyvendinimą, organizuoti Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019-2023 metų koordinavimo tarybos darbą.

3. Siekiant gerinti užkrečiamųjų ligų valdymą Lietuvoje, dalyvauti Europos Komisijos, Pasaulio sveikatos organizacijos, ECDC, Bendrųjų veiksmų dėl vakcinacijos susitikimuose užkrečiamųjų ligų valdymo klausimais, pagal poreikį šioms tarptautinėms organizacijoms teikti informaciją ir perduoti gerąją praktiką pavaldžioms įstaigoms.

Auksė Bankauskaitė-Miliauskienė Patarėja

1. Parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

2. Parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 kovo 10 d. įsakymo Nr. V-341 „Dėl bendradarbiavimo su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru tvarkos aprašo ir atstovų, atsakingų už bendradarbiavimą su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą. Atnaujinti duomenis dėl Lietuvos atstovų, paskirtų vadovaujantis 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1082/2013/ES „Dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB“ 15 straipsniu, dalyvaujančių Sveikatos saugumo komitete ir patikslinti Sveikatos saugumo komiteto atstovų, nurodytų Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų atstovų, dalyvaujančių Europos Komisijos ekspertiniuose-moksliniuose komitetuose ir darbo grupėse, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-60, duomenis. 

3. Peržiūrėti su ekstremaliųjų situacijų prevencija ir valdymu susijusius teisės aktus ir parengti jų pakeitimo projektus.

Ieva Gudanavičienė Vyriausioji specialistė

1. Siekiant pagerinti pacientų maitinimo kokybę stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, koordinuoti Maitinimo organizavimo stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo įgyvendinimo užtikrinimą.

2. Siekiant gerinti kūdikių ir mažų vaikų mitybą, koordinuoti priemones kūdikių ir mažų vaikų žindymui skatinti ir tolimesniam maitinimui gerinti.

3. Siekiant stabilizuoti nutukimo paplitimo augimą  Lietuvos gyventojų tarpe, parengti nėščiųjų ir žindyvių mitybos rekomendacijas

Jurgita Pakalniškienė Vyriausioji specialistė

1. Siekiant įgyvendinti Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkėje numatytus tikslus, susijusius su ŽIV/AIDS ir virusiniais hepatitais, bei tinkamai organizuoti ŽIV/AIDS ir virusinių hepatitų atsaką Lietuvoje, organizuoti PSO ir ECDC jungtinį Lietuvos pasirengimo vertinimą ŽIV ir virusinių hepatitų profilaktikos ir kontrolės srityje.

2. Siekiant įgyvendinti ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės 2018–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto SAM 2018-04-23 įsakymu Nr. V-503, priemones ir užtikrinti Jungtinių Tautų AIDS programos strategijoje 2014 m. suformuluoto globalaus tikslo įveikti AIDS epidemiją iki 2030 m. bei šios strategijos artimesnių (iki 2020 m.) uždavinių įgyvendinimą Lietuvoje, parengti 1 SAM įsakymo, susijusio su ŽIV/AIDS koordinavimu, profilaktika ir kontrole, projektą.

3. Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo (2019 m. birželio 6 d. įstatymo Nr. XIII-2195 redakcija) 14 straipsnio 6 dalies įgyvendinimą, parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą“ projektą.

Inga Gerulskienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo skatinimo vyresnio amžiaus asmenims savivaldybėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą.

2. Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo įsakymą (savivaldybių gyventojų gyvensenos stebėsenos rodiklių sąrašo atnaujinimas).

3. Koordinuoti atnaujinto Lietuvos fizinio aktyvumo rekomendacijų visoms gyventojų amžiaus grupėms projekto rengimą.

4. Pristatyti fizinio aktyvumo reglamentavimo aktualijas savivaldybių visuomenės sveikatos biurams.

5. Surinkti informaciją apie kitose srityse vykdomas vaikų sveikatos stiprinimo priemones ir jų rezultatyvumą. 

Jolita Matuzienė Vyriausioji specialistė

1. Vykdyti ir vertinti specialiosios tikslinės dotacijos, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, paskirstymą; rengti detalius lėšų paskaičiavimus  kiekvienai savivaldybei darbo užmokesčio fondui bei kitų išlaidų fondui maksimalių valstybės biudžeto asignavimų skyrimo periodu, įsigaliojus įstatymui ir kitais nenumatytais atvejais; siekiant tinkamai ir laiku įsisavinti lėšas, vykdyti stebėseną ir analizuoti iškylančių problemų priežastis; organizuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos funkcijų vykdymo priežiūros komisijos darbą (toliau – Komisija);

2. Peržiūrėti, įvertinti pagal kompetenciją teisės aktus, susijusius su valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymu, pateikti siūlymus dėl tikslinimo ir esant poreikiui juos patikslinti;

3. Siekiant stebėti valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymą, jų įgyvendinimo efektyvumą, koordinuoti Valstybinio audito
Nr. VA-8 1.1.2 ir 1.1.3. rekomendacijų įgyvendinimą.

  Psichikos sveikatos skyrius  
Ignas Rubikas Vedėjas

1. Koordinuoti priemonių, skirtų padidinti psichologinės pagalbos prieinamumą, įgyvendinimą

2. Koordinuoti Nacionalinio savižudybių prevencijos veiksmų plano rengimą ir įgyvendinimą

3. Koordinuoti Vaikų emocinės gerovės metų minėjimo programos rengimą ir įgyvendinimą

4. Įdiegti priemones, skirtas padidinti Psichikos sveikatos skyriaus darbuotojų veiklos efektyvumą ir kokybę

Jelena Talačkienė Patarėja

1. Parengti, suderinti ir pateikti Konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje ataskaitą (parengti informaciją pagal SAM kompetenciją, organizuoti savalaikį informacijos iš kitų sektorių surinkimą).

2. Patobulinti ankstyvojo alkoholio vartojimo rizikos įvertinimo ir pagalbos alkoholį vartojantiems asmenims paslaugų teikimo ir stebėsenos tvarką.

3. Reglamentuoti tabako vartojimo rizikos įvertinimo ir pagalbos rūkyti metantiems asmenims paslaugų teikimo tvarką.

Edita Bishop Patarėja

1. Išanalizuoti psichikos sveikatos centrų veiklos optimizavimo alternatyvas ir pateikti siūlymus

2. Parengti ir pateikti derinimui teisės akto projektą, padidinančius psichologinių paslaugų prieinamumą psichikos sveikatos centruose

3. Parengti ir pateikti tvirtinimui visuomenės psichologinės pagalbos ir streso valdymo teikimo visuomenės sveikatos biuruose veiklos aprašą

Joana Zasimavičienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti ir pateikti tvirtinimui Nacionalinį savižudybių prevencijos veiksmų planą.

2. Parengti savižudybių prevencijos bendruomenių nariams mokymų per visuomenės sveikatos biurus modelį ir jį įgyvendinti.

Marija Oleškevičienė Vyriausioji specialistė

1. Įgyvendinti priemones, skirtas saugiai sumažinti Lietuvoje suvartojamų benzodiazepinų grupės vaistų kiekį ir tobulinti šių vaistų suvartojimo apskaitą.

2. Koordinuojant darbo grupės veiklą, parengti ir pateikti derinimui teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos patikrinimus įvairioms profesinėms ir visuomenės grupėms, siekiant sumažinti nepagrįstus teisių ribojimus dėl psichikos ir elgesio sutrikimų.

Laura Masiulienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti ir pateikti tvirtinimui Vaikų emocinės gerovės metų minėjimo programą.

2. Sustiprinti visuomenės sveikatos specialistų mokyklose ir (ar) visuomenės sveikatos biuruose vykdomas veiklas psichikos sveikatos srityje.

3. Parengti ir pateikti tvirtinimui Asmens sveikatos priežiūros specialistų psichikos sveikatos stiprinimo veiksmų planą.

Ugnė Širvinskaitė Vyriausioji specialistė

1. Pateikti siūlymus dėl Priklausomybės konsultantų paslaugų veiksmingumo ir kokybės gerinimo bei pagal kompetenciją juos įgyvendinti.

2. Atlikti analizę ir pateikti siūlymus dėl alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos priemonių bei priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimo.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-03