Visuomenės sveikatos departamento valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Visuomenės sveikatos departamento direktoriaus Audriaus Ščeponavičiaus einamųjų metų užduotys

 • Organizuoti ir koordinuoti Sveikatos sistemos reformos programos projekto „Naujų sveikos gyvensenos paskatų sukūrimas“ įgyvendinimą.
 • Plėtoti sveiką gyvenseną, gerinant visų amžiaus grupių gyventojų sveikatos stiprinimo paslaugų prieinamumą ir kokybę, tuo tikslu organizuoti ir koordinuoti teisės aktų, programų ir projektų  parengimą ir įgyvendinimą.
 • ​Užtikrinti psichikos sveikatos priežiūros plėtrą, tuo tikslu organizuojant ir koordinuojant teisės aktų, programų ir projektų parengimą ir įgyvendinimą.

Psichikos sveikatos skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Psichikos sveikatos skyriaus vedėjo Igno Rubiko einamųjų metų užduotys
 • Parengti ir pateikti ministro įsakymu tvirtinti savižudybių prevencijos priemonių planą, nustatant veiklas, finansavimą, terminus ir atsakingus vykdytojus.
 • Parengti psichikos sveikatos (įskaitant savižudybių prevenciją) strateginių dokumentų plėtros nuostatus, apimančius integravimą į atitinkamus nacionalinius strateginius dokumentus.
 • Užtikrinti sveikatos reformos projekto „Sveikos gyvensenos paskatų sukūrimas“ 3 tikslo „Sukurti ankstyvosios savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos suteikimo sistemą“ priemonių įgyvendinimą.
 • Užtikrinant LR Vyriausybės 2018 m. lapkričio 7 d. protokolinio sprendimo dėl Valstybinio psichikos sveikatos centro (toliau – VPSC) likvidavimo įgyvendinimą, parengti VPSC funkcijų perdavimo kitoms sveikatos apsaugos ministro valdymo srities institucijoms planą ir pagal kompetenciją užtikrinti jo įgyvendinimą.
 • Diegiant inovatyvias psichikos sveikatai stiprinti skirtas prevencijos priemones, koordinuoti naujos nacionalinės svetainės sukūrimą psichikos sveikatos ir emocinio raštingumo gerinimui.
Psichikos sveikatos skyriaus patarėjos Jelenos Talačkienės einamųjų metų užduotys
 • Per I-IV ketv. parengti, suderinti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto pakeitimo įstatymo projektą, siekiant suderinti jo nuostatas su 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB nuostatomis.
 • Per I-III ketv. parengti, suderinti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei LRV 2004-09-06 nutarimo Nr. 1135 „Dėl alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą, aktualizuojant alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos taisyklių nuostatas.
 • Per I ketv. parengti, suderinti ir pateikti tvirtinimui SAM ir ŠMM 2018-01-18 įsakymo Nr. V-60/V-39 dėl Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo projektą.
 • Per I-II ketv. parengti, suderinti ir pateikti tvirtinimui teisės akto projektą dėl tarpžinybės darbo grupės, skirtos Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos (toliau - Konvencija) ir jos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo įgyvendinimo koordinavimui ir Konvencijos sekretoriato misijos Lietuvoje rekomendacijoms įgyvendinti, sudarymo.
Psichikos sveikatos skyriaus patarėjos Editos Bishop einamųjų metų užduotys
 • Užtikrinti pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didėjimą ir sustiprinti jų stebėseną
 • Tinkamai reglamentuoti sveikatos priežiūros specialistų teises, pareigas, kompetenciją ir atsakomybę
 • Užtikrinti psichoterapijos paslaugų Lietuvoje prieinamumo didėjimą ir kokybės gerėjimą
Psichikos sveikatos skyriaus vyriausiosios specialistės Indrės Markūnės einamųjų metų užduotys
 • Parengti ir pateikti (I-II ketv.) siūlymus pagal kompetenciją (priklausomybės ligų priežiūros klausimais) dėl naujos psichikos sveikatos strategijos nuostatų parengimo bei jų integravimo į atitinkamą nacionalinį strateginį dokumentą. 
 • Priklausomybių konsultantų paslaugų teikimo savivaldybėse koordinavimas (I-IV ketvirtis), siekiant priklausomybių prevencijos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo optimizavimo.
 • Parengti ir pateikti (I-IV ketv.) Visuomenės sveikatos departamento vadovybei  Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo projekto nuostatų tikslinimo siūlymus pagal kompetenciją.
Psichikos sveikatos skyriaus vyriausiosios specialistės Joanos Zasimavičienės einamųjų metų užduotys
 • Parengti ir suderinti su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija mokyklos bendruomenės gebėjimų psichikos sveikatos srityje stiprinimo tvarkos aprašą.
 • Koordinuoti ir konsultuoti dėl psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo rengimo ir derinimo.
 • Koordinuoti diskusijų su specialistais, skirtų įvertinti psichikos sveikatos gebėjimų stiprinimo veiklas mokyklose ir įmonėse, organizavimą ir parengti pasiūlymus dėl tvarkos aprašų, reglamentuojančių šias veiklas, tobulinimo
 • Koordinuoti savižudybių prevencijos mokymų bendruomenėms ir specialistams organizavimą

Sveikatos saugos skyriaus valstybės tarnautojų einamujų metų užduotys

Sveikatos saugos skyriaus vedėjos Ritos Sketerskienės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant įvykdyti skyriui suformuotas užduotis (pridedama 6 lapai) teikti metodinę-konsultacinę pagalbą specialistams, esant poreikiui, inicijuoti sprendžiamo klausimo aptarimą su suinteresuotomis institucijomis, vadovybe ir/ar pavaldžiomis visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis.
 • Organizuoti ir koordinuoti vykdomas veiklas, siekiant tobulinti kvapų kontrolės gyvenamojoje aplinkoje teisinį reguliavimą: rengiant Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimo projektą, siekiant išplėsti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliojimus kvapų kontrolės klausimus, ir tobulinant Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytą Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos veiklą (III ketv.).
 • Kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengti ir pateikti tvirtinti Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo pakeitimo  projektą, siekiant išplėsti mokinių sveikatos priežiūrą vykdančių visuomenės sveikatos specialistų funkcijas vykdant lėtinėmis ligomis sergančių vaikų sveikatos priežiūrą (III ketv.).
Sveikatos saugos skyriaus vyriausiosios specialistės Giedrės Namajūnaitės einamųjų metų užduotys
 • Suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 671 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 113:2001 „Laivai. Higienos normos ir taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo projektą (III ketv.).
 • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. V-1208 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo projektą ir pateikti derinti suinteresuotoms institucijoms (III ketv.).
 • Suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-133 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 ,,Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo projektą (IV ketv.).
Sveikatos saugos skyriaus vyriausiosios specialistės Indrės Makarskienės einamųjų metų užduotys
 • Parengti ir pateikti tvirtinti. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-168 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 26:2006 „Maisto produktų mikrobiologiniai kriterijai“ patvirtinimo“ pakeitimo projektą, siekiant sumažinti administracinę naštą verslo subjektams dėl maisto produktų tyrimo metodų (II ketv.);
 • Parengti ir. pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-758 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą, siekiant reikalavimus suderinti su 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/54/EB dėl natūralaus mineralinio vandens eksploatavimo ir pateikimo į rinką (II ketv.);
 • Išanalizuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-513 patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ ir. esant poreikiui parengti minėtos Lietuvos higienos normos pakeitimo projektą arba atskiras rekomendacijas gyventojams, siekiant užtikrinti, kad jie saugiai įrengtų ir naudotųsi individualiais šuliniais (IV ketv.).
Sveikatos saugos skyriaus vyriausiosios specialistės Romos Adomaitytės einamųjų metų užduotys
 • Parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ pakeitimo projektą, siekiant sumažinti administracinę ir kitą reguliavimo naštą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams (iki 2019-02-01).
 • Sukurti ir įteisinti konsultavimo dėl naujo maisto produkto statuso nustatymo sistemą Lietuvoje, įgyvendinant Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/456 dėl konsultacijų dėl naujo maisto produkto statuso nustatymo procedūrinių veiksmų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų (iki 2019-06-30).  
Sveikatos saugos skyriaus vyriausiosios specialistės Dalios Žukienės einamųjų metų užduotys
 • Parengti ir pateikti Vyriausybei:
1. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimo projektą, siekiant išplėsti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliojimus kvapų kontrolės, įskaitant taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose ir taršos leidimuose nustatytų sąlygų laikymosi kontrolę, klausimais (I ketv.).
2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymo projektą, siekiant nustatyti griežtesnes baudas už kvapus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nesilaikymą (I ketv.).
 • Parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 ,,Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą, siekiant sumažinti kvapo koncentracijos ribines vertes, sutrumpinti kvapų kontrolės procedūras (III ketv.).
 • Parengti ir pateikti Aplinkos ministerijai siūlymus dėl sanitarinės apsaugos zonų (SAZ) reglamentavimo atsisakymo, siekiant įstatymais nustatyti, kad ūkinės veiklos skleidžiama tarša už žemės sklypo, kuriame vykdoma ūkinė veikla, ribų neviršytų visuomenės sveikatos saugos, aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų, šių nuostatų įgyvendinimo stebėsenos ir priežiūros mechanizmą bei siekiant užtikrinti, kad ūkio subjektai laikytųsi visuomenės sveikatos saugos reikalavimų (I ketv.).
Sveikatos saugos skyriaus patarėjos Veslavos Golnis einamųjų metų užduotys
 • I ketv. parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-75 „Dėl Sveikatingumo paslaugų rūšių sąrašo ir Sveikatingumo paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuriuo mažinama reguliavimo (administracinė, prisitaikymo išlaidos, verslo priežiūros) naštą verslui.
 • II ketv. parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuriuo mažinama reguliavimo (administracinė, prisitaikymo išlaidos, verslo priežiūros) naštą verslui.
 • IV ketv. parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuriuo mažinama reguliavimo (administracinė, prisitaikymo išlaidos, verslo priežiūros) naštą verslui.
Sveikatos saugos skyriaus patarėjos Jolantos Mackevičienės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant užtikrinti medicinos prietaisų sterilizavimo ir dezinfekcijos procesų priežiūros efektyvumą, parengti ir pateikti derinti su suinteresuotomis institucijomis Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 ,,Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ projektą (nauja redakcija) (IV ketv.).
 • Siekiant tobulinti teisinį reglamentavimą visuomenės sveikatos saugos srityje, parengti ir pateikti derinti su suinteresuotomis institucijomis Lietuvos higienos normos HN 61:2005 „Užsieniečių registracijos centras. Higienos normos ir taisyklės“ projektą (nauja redakcija)(IV ketv.).
Sveikatos stiprinimo skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Sveikatos stiprinimo skyriaus vedėjos Loretos Ašoklienės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant įgyvendinti Sveikatos sistemos reformos programos projektą „Naujų sveikos gyvensenos prevencijos paskatų sukūrimas“ koordinuoti projekto 1-o tikslo veiklų įgyvendinimą ir užtikrinti savalaikį informacijos teikimą Priežiūros komitetui
 • Siekiant užtikrinti Pasaulio sveikatos organizacijos atlikto bendrojo išorinio vertinimo dėl Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių įgyvendinimo metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą organizuoti pasitarimus su suinteresuotomis institucijomis ir parengti rekomendacijų įgyvendinimo planą
 • Siekiant užtikrinti planingą visuomenės sveikatos biurų veiklą savivaldybėse, organizuoti Komisijos pasitarimus, susitikimus, vizitus dėl 2019 m. numatytų veiklų įgyvendinimo ir savalaikio prioritetinių veiklų 2020 m. nustatymą bei patvirtinimą
Sveikatos stiprinimo skyriaus patarėjos Audronės Astrauskienės einamųjų metų užduotys
 • Koordinuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginio projekto „Naujų sveikos gyvensenos prevencijos paskatų sukūrimas“ 1 tikslo priemonių įgyvendinimą, siekiant iki 2021 metų pagerinti savivaldybių vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros prieinamumą ir kokybę visiems gyventojams, ypač mokinių, besimokančių ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, plečiant įgyvendinamų visuomenės sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos priemonių spektrą bei apimtis.
 • Koordinuoti ir plėtoti Lietuvos sveikatos priežiūros institucijų dalyvavimą Europos Sąjungos 3-iosios sveikatos programos finansinių mechanizmų įgyvendinime, atliekant LEAR (Sveikatos apsaugos  ministerijos įgalioto asmens) funkcijas, užtikrinant dokumentacijos ir ataskaitų teikimą  CHAFEA agentūrai ir  valstybėms narėms.
 • Visuomenės sveikatos priežiūros stebėsenos savivaldybėse sistemos koordinavimas ir optimizavimas
Sveikatos stiprinimo skyriaus patarėjo Almanto Kranausko einamųjų metų užduotys
 • Parengti sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-979 „Dėl širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą (iki 2019 12 31).
 • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl maisto produktų, skirtų organizuoti vaikų kolektyvų maitinimui, kriterijų patvirtinimo“ projektą (iki 2019 12 31).
 • Parengti „Estetiško maisto patiekimo rekomendacijas gydymo ir ugdymo įstaigoms“ ir paskelbti jas SAM interneto svetainėje (iki 2019 12 31).
 • Parengti metodiką, skirtą savivaldybių visuomenės sveikatos biurams, gyventojų mitybai ir maisto sudėčiai gerinti (iki 2019 06 30).
Sveikatos stiprinimo skyriaus patarėjos Nerijos Kuprevičienės einamųjų metų užduotys
 • Įgyvendinant Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programą parengti reikiamų teisės aktų projektus ir organizuoti Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programos koordinavimo tarybos (toliau – Koordinavimo taryba) veiklą.
 • Siekiant užtikrinti Lietuvos dalyvavimą Bendruosiuose veiksmuose dėl vakcinacijos (Joint Action on Vaccination), koordinuoti veiklas Lietuvoje šiuose darbo paketuose: WP2 –Projekto rezultatų sklaida (lyderis – Graikija), WP3- projekto rezultatų įvertinimas (lyderis – Švedija), WP4 – Integracija į nacionalines politikas ir tvarumas (lyderis – Prancūzija), WP5 – Imunizacijos informacinės sistemos epidemiologinės priežiūros stiprinimui ir skiepijimo apimčių didinimui (lyderis – Danija), WP6 – Vakcinų tiekimas ir pasirengimas (lyderis –Italija), WP8 – Pasitikėjimas vakcinomis.
 • Siekiant gerinti užkrečiamųjų ligų valdymą Lietuvoje, dalyvauti Europos Komisijos, Pasaulio sveikatos organizacijos, ECDC susitikimuose užkrečiamųjų ligų valdymo klausimais, pagal poreikį šioms tarptautinėms organizacijoms teikti informaciją ir perduoti gerąją praktiką pavaldžioms įstaigoms.
Sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausiosios specialistės Irmos Diržinauskaitės-Butkienės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant, kad pagerėtų sveikatos priežiūros specialistų žinios antimikrobinio atsparumo/antibiotikų vartojimo/hospitalinių infekcijų srityse (ir tai prisidėtų prie sveikatos priežiūros specialistų elgesio pasikeitimo ir tinkamesnio antibiotikų naudojimo šalyje), parengti sveikatos apsaugos ministro įsakymo, nustatančio sveikatos priežiūros specialistų profesinio tobulinimosi antimikrobiniams vaistiniams preparatams atsparių mikroorganizmų / hospitalinių infekcijų prevencijos ir valdymo srityje tvarką, projektą.
 • Vykdyti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro kompetentingų institucijų koordinavimo priemones: nominuoti į mokymus, koordinuoti informacijos teikimą ir atlikti kitas reikalingas užduotis.
 • Siekiant užtikrinti antimikrobinio atsparumo prevencijos ir kontrolės priemonių įgyvendinimą, parengti Antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos ir kontrolės 2017-2021 m. veiksmų plano, patvirtinto 2017 m. liepos 7 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-857, įgyvendinimo priemonių planą.
Sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausiosios specialistės Ingos Gerulskienės einamųjų metų užduotys
 • Patobulinti ir Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo priemonę kuruojantiems asmenims pateikti projektinę vardo „Aktyvi mokykla“ suteikimo dalį integralaus Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir vardo „Aktyvi mokykla“ tvarkos aprašo projektui (2019-03-31).
 • Parengti Mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašo projektą (2019-01-31).
 • Parengti gyventojų sveikatos stiprinimo fizinio aktyvumo priemonėmis savivaldybėse metodikos projektą (2019-06-01).
Sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausiosios specialistės Ievos Gudanavičienės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant užtikrinti sklandų Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) įgyvendinimą, koordinuoti Tvarkos aprašo nuostatų ir kitų teisės aktų, kurie reglamentuoja vaikų maitinimo organizavimą ugdymo įstaigose, nuostatų tinkamą taikymą.
 • Siekiant pagerinti pacientų maitinimo kokybę stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose koordinuoti Maitinimo organizavimo stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo įgyvendinimo užtikrinimą.
 • Siekiant gerinti kūdikių ir mažų vaikų mitybą, koordinuoti priemones kūdikių ir mažų vaikų žindymui skatinti ir tolimesniam maitinimui gerinti.
Sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausiosios specialistės Jolitos Matuzienės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant efektyviai koordinuoti valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų veiklos įgyvendinimą, optimizuoti  SVSB veiklos atskaitomybę.
 • Užtikrinti sąmatų parengimą valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų veiklos įgyvendinimui, vykdyti finansinę stebėseną;
 • Rengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės struktūrinių pokyčių reformos krepšelio „Naujų sveikos gyvensenos prevencijos paskatų sukūrimas“ projekto vykdymo ataskaitas.
Sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausiosios specialistės Jurgitos Pakalniškienės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant prisidėti prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkėje numatyto globalaus tikslo iki 2030 m. eliminuoti virusinį hepatitą iš visuomenės sveikatos problemų sąrašo ir paspartinti atsaką į virusinių hepatitų epidemiją nacionaliniu lygiu, parengti virusinių hepatitų profilaktikos ir kontrolės veiksmų plano projektą.
 • Siekiant įgyvendinti ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės 2018–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto SAM 2018-04-23 įsakymu Nr. V-503, priemones ir užtikrinti Jungtinių Tautų AIDS programos strategijoje 2014 m. suformuluoto globalaus tikslo įveikti AIDS epidemiją iki 2030 m. bei šios strategijos artimesnių (iki 2020 m.) uždavinių įgyvendinimą Lietuvoje, organizuoti posėdžius, teikti siūlymus dėl reikalingų teisės aktų pakeitimų ir kt.
 • Koordinuojant atsaką į TB, organizuoti savivaldybių apklausą apie pagrindines problemas, kylančias valdant TB ir organizuojant TB prevencijos ir kontrolės priemones savivaldybėse.
 
 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18