Viešųjų pirkimų skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto Gedimino Širvinsko einamųjų metų užduotys

 • Užtikrinti pavestų atlikti viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą, dokumentų rengimą ir skelbimą, ataskaitų (Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta forma) rengimą ir teikimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su pirkimais susijusių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
 • Parengti 2019 m. SAM viešųjų pirkimų plano (toliau – Planas) projektą bei užtikrinti Plano vykdymą atliekant pavestus viešuosius pirkimus.
 • Nustatyta tvarka nagrinėti ir rengti atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, prašymus ar skundus dėl SAM vykdomų viešųjų pirkimų.
 • Tinkamai konsultuoti visus SAM darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais bei tinkamai atstovauti SAM interesams viešųjų pirkimų klausimais valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose.
 • Atsižvelgiant į Viešųjų pirkimo įstatymo pakeitimus bei Ministerijoje įvykdytą struktūrinę reformą, atnaujinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašą.
Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiosios specialistės Jūratės Jakutienės einamųjų metų užduotys
 • Užtikrinti pavestų atlikti viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą, dokumentų rengimą ir skelbimą, ataskaitų (pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą formą) rengimą ir teikimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su pirkimais susijusių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
 • Užtikrinti Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) viešųjų pirkimų plano vykdymą, atliekant pavestus viešuosius pirkimus.
 • Parengti ir pateikti SAM mažos vertės pirkimų ataskaitą (Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta forma) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
 • Vykdyti SAM perkamų prekių, paslaugų ir darbų verčių skaičiavimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Atlikti SAM perkamų prekių, paslaugų ir darbų verčių skaičiavimo kontrolę.
 • Pateikti tiesioginiam vadovui išvadas ir siūlymus dėl SAM viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo silpnybių ir tobulinimo galimybių.
 • Papildoma užduotis – viešųjų pirkimų vykdomų Valstybės investicijų programos lėšomis koordinavimas pagal kompetenciją (viešųjų pirkimų plano keitimas / pildymas, verčių skaičiavimas, sutarčių projektų atitikimo skelbimuose apie pirkimą nurodytai informacijai tikrinimas, procedūrų ataskaitų tikrinimas).
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-26