BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Teisės skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Martyna Mickė Vedėja

1. Parengti pasiūlymus dėl SAM atstovavimo teismuose proceso tobulinimo ir pateikti vadovybei.

2. Atnaujinti SAM darbo reglamentą, siekiant užtikrinti sklandų SAM darbą ir procesus bei suderinti su SAM žmogiškųjų išteklių valdymo tvarkos aprašu.

3. Parengti SAM padaliniams rengiantiems teisės aktus ir pristatymus Plenariniams posėdžiams, komitetams, Vyriausybei, tarpinstituciniams pasitarimams, atmintinę (rekomendacijas), kurioje būtų pateikiama informacija apie teisėkūrai keliamus reikalavimus ir tinkamus pristatymus. 
Kazys Rušinskas Patarėjas

1. Pasiūlymai dėl ligonių kasų sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis modelio tobulinimo parengimas ir pateikimas Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei.

2. Valstybės laiduojamos nemokamos sveikatos priežiūros reguliavimo atitikties aukštesnės galios teisės aktams analizė ir siūlymų dėl jų keitimo pateikimas Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei.

3. Parengti ir Vyriausybei pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 16 „Dėl valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo“, „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektus. Projektais turi būti įgyvendintos nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusios Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 36 straipsnio pakeitimo nuostatos.

4. Pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo, Lietuvos Respublikos  sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (prireikus kitų įstatymų) keitimo, siekiant gerinti psichoemocinę kultūrą sveikatos sistemoje. 

Aušrinė Storpirštienė Patarėja

1. Stebėti Seimo Teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemyje užregistruotus Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo projektus ir informuoti apie juos Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybę.

2. Pateikti Seimui Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą (dėl teritorinių ligonių kasų reorganizavimo ir kt.).

3. Seimui priėmus Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymą, parengti jo įgyvendinamųjų teisės aktų rengimo planą ir teikti informaciją Sveikatos apsaugos  ministerijos vadovybei apie jo įgyvendinimo eigą.

4. Pateikti Vyriausybei Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 9, 24 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (dėl maksimalių turtinės žalos sumų įtvirtinimo įstatyme ir kt.).

5. Pateikti Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą“ projektą (dėl įgaliojimo atstovauti valstybei teismuose nagrinėjant bylas dėl žalos paciento sveikatai).

Donatas Keršis Patarėjas

1. Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos formavimo modelio keitimas.

2. Atstovavimo valstybei viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybose ir visuotiniuose dalininkų susirinkimuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-221, pakeitimas tobulinant stebėtojų tarybos narių pozicijų derinimo tvarką.

3. Pavyzdinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ligoninės) struktūros sukūrimas.
Elena Ražanskienė Patarėja

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų (ne viešojo administravimo) vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo priedo (koeficientų) peržiūrėjimas ir, esant poreikiui, pakeitimo projekto parengimas;

2. Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų tvarkos aprašo, susijusio su žmogiškųjų išteklių valdymu, parengimas;

3. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų darbo santykius reguliuojančių teisės aktų stebėsena ir pasiūlymų pateikimas dėl sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintų tvarkų žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais tobulinimo.

Rita Cicėnienė Patarėja

1. Atmintinės dėl teisėkūros procedūrų reikalavimų parengimas ir pateikimas ministerijos darbuotojams.

2. Teisėkūros pagrindų įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų pakeitimų stebėsena.

3. Sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento tobulinimas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos Žmogiškųjų išteklių valdymo tvarkos aprašą.

4. Įsakymo projekto dėl neaktualių, įstatyminių pagrindų neturinčių įsakymų panaikinimo už laikotarpį nuo 2001-2003 m. parengimas. 

Sandra Babiedaitė-Miškinienė Patarėja

1. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo projekto, kurio tikslas suderinti įstatymo nuostatas su Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nuostatomis, parengimas.

2. Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų (Respublikinės Kauno ligoninės ir Kauno klinikinės ligoninės; Lietuvos medicinos bibliotekos; Ekstremalių sveikatai situacijų centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos) vykdomų pertvarkų/buveinės keitimo įgyvendinimo veiksmų planų eigos koordinavimas ir ataskaitų pateikimas skyriaus vedėjai.

3. Stebėti Seimo Teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje užregistruotus Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės, Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymų pakeitimo projektus ir informuoti apie juos skyriaus vedėją.

Danguolė Milkevičiūtė Patarėja

1. Pasiūlymų dėl SAM teismo sprendimų vykdymo proceso tobulinimo pateikimas.

2. Pasiūlymų dėl SAM gautų skundų nagrinėjimo tvarkos tobulinimo pateikimas.

3. Konsultavimas, dokumentų rengimas bei vertinimas.

Donatas Parulis Patarėjas

1. Suderinus su Teisės skyriaus vadovu, aktualios LNSS (Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai / Ministerijai) teisminės praktikos ir jos analizės parengimas, šios informacijos pateikimo (patalpinimo) organizavimas Ministerijos darbuotojams vidiniuose įstaigos tinkluose (informacinėse sistemose), taip pat šios informacijos monitoringas.

2. Siūlymų dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo pateikimas, kuriais siekiama spręsti teisės taikymo probleminius klausimus. 

3. Konsultavimas, dokumentų rengimas bei vertinimas.

Viktorija Balčiūnienė Patarėja

1. Pasiūlymų dėl SAM atstovavimo teismuose proceso tobulinimo pateikimas.

2. Išvadų ir siūlymų dėl anoniminių pranešimų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigose taikomą mobingą nagrinėjimo Ministerijoje proceso tobulinimo pateikimas.

3. Vedamų teisminių bylų analizės, siekiant išvengti (teikiant siūlymus – tobulinti teisės aktus ar kitus dokumentus – dėl dažniausiai daromų klaidų, sąlygojančių teisminius ginčus) tapačių teisminių ginčų ateityje, atlikimas.

4. Konsultavimas, dokumentų rengimas bei vertinimas.

Daiva Gatelienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti SAM pavaldžių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartį, prašymo formas dėl  priemokų skyrimo.

2. Parengti SAM žmogiškųjų išteklių valdymo tvarkos aprašo pakeitimo projektą dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir valstybės tarnautojų veiklos vertinimų.

Narimantas Satkus Vyriausiasis specialistas

1. Lietuvos Respublikos teisės aktų projektų registre registruotų (ne Sveikatos apsaugos ministerijos parengtų) Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymų pakeitimų projektų stebėsena.

2. Pasiūlymų dėl Centrinės darbo medicinos komisijos darbo organizavimo tobulinimo parengimas ir pateikimas Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei.

3. Sveikatos apsaugos ministerijos vidaus tvarkos taisyklių pakeitimas siekiant suderinti nuostatas su kitais Sveikatos apsaugos ministerijos darbo procesus reguliuojančiais teisės aktais ir aukštesnės teisinės galios aktais.

4. Dalyvaujant  darbo grupėje „Dėl  kai kurių Palangos ir Klaipėdos sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimo analizės“ veikloje, viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ ir viešosios įstaigos Palangos reabilitacijos ligoninės reorganizavimo teisinės analizės parengimas. 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-03