Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus vedėjos Ritos Cicėnienės einamųjų metų užduotys

 • Personalo valdymo dokumentų administravimo (procesų) tvarkos aprašo parengimas ir patvirtinimas;
 • Atnaujinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-232  ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“, siekiant užtikrinti efektyvų SAM darbą ir procesus;
 • Užtikrinti rengiant Sveikatos sistemos įstatymo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo ir kt. įstatymų ir juos įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų pakeitimus, susijusius su įstaigų optimizavimu ir konsolidavimu;
 • Sistemiškai peržiūrėti viso Sveikatos sistemos įstatymo ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo redakcijas ir pateikti siūlymus dėl naujos įstatymų redakcijos išdėstymo (parengti įstatymų naujos redakcijos projektus);
 • Užtikrinti teisėkūros ir teisinio vertinimo procesą:

1. Parengtas SAM rengiamų teisės aktų rengimo kontrolės ir priėmimo stebėsenos aprašas (iki birželio 1 d.);

2. Parengti atmintinę (rekomendacijas), kurioje būtų pateiktos rekomendacijos SAM padaliniams rengiantiems teisės aktus ir pristatymus Seimo plenariniams posėdžiams, komitetams, Vyriausybei, tarpinstituciniams pasitarimams, apie teisėkūrai keliamus reikalavimus ir tinkamus pristatymus (iki balandžio 1 d.):

3. Surengti mokymai SAM padaliniams apie teisės aktų projektų rengimą ir pristatymus suinteresuotoms šalims ir sukurtas katalogas „Teisėkūra“, kurioje būtų talpinama aktuali informacija rengiamų teisės aktų klausimais, užtikrinama efektyvi teisėkūros kontrolė (iki gegužės 1 d).
 
Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus patarėjos Aušrinės Storpirštienės einamųjų metų užduotys
 • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 926 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Nuostatai) pakeitimo projektą.
 • Peržiūrėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-232 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“, (toliau – Reglamentas) atsižvelgiant į  Sveikatos apsaugos ministerijos struktūrinius pokyčius ir parengti jo pakeitimo projektą.
 • Parengti atmintinę (rekomendacijas), kurioje pateiktos rekomendacijos ministerijos padaliniams, rengiantiems teisės aktų projektus ir pristatymus Seimo plenariniams posėdžiams, Seimo komitetų posėdžiams, Vyriausybės pasitarimams ir posėdžiams, tarpinstituciniams pasitarimams, apie teisėkūrai keliamus reikalavimus ir tinkamus pristatymus.
 • Sistemiškai peržiūrėti Sveikatos sistemos įstatymą ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą ir pateikti siūlymus dėl įstatymų išdėstymo nauja redakcija (parengti įstatymų naujos redakcijos projektus);
Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus patarėjo Donato Keršio einamųjų metų užduotys
 • Parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos ir su juo susijusių įstatymų pakeitimo projektus, kuriais, atsižvelgiant į atliktas įstaigų veiklos analizes, būtų optimizuojamos įstaigos – Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prijungimas prie Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento; Radiacinės saugos centro funkcijų perdavimas Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijai ir Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, o Radiacinės saugos centras likviduojamas; Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro reorganizavimas prijungiant jį prie Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos; Valstybinio psichikos sveikatos centro likvidavimas.
 • Pateikti pasiūlymus dėl viešųjų konsultacijų sistemos įdiegimo Sveikatos apsaugos ministerijoje.
 • Dalyvaujant darbo grupėje, sudarytoje 2018 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1443, pateikti pasiūlymus dėl Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų struktūrų pertvarkymų, atsižvelgiant į pavyzdines struktūras, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1043 „Dėl Pavyzdinės ministerijos administracijos struktūros ir Pavyzdinės įstaigos prie ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo“ 
Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus patarėjo Kazio Rušinsko einamųjų metų užduotys
 • Parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų ir su juo susijusių įstatymų pakeitimo projektus, kuriais, atsižvelgiant į atliktas įstaigų veiklos analizes, būtų optimizuojamos įstaigos – Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, VšĮ Nacionalinio kraujo centras, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos,  Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, Higienos institutas, Lietuvos bioetikos komitetas, likviduojama Lietuvos medicinos biblioteka.
 • Parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Medicinos rezidentūros studijų ir odontologijos rezidentūros  studijų programų vykdymo reikalavimų ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą ir parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą, nustatantį kompetencijas rezidentams verstis medicinos praktika turint Pakopines kompetencijas patvirtinantį pažymėjimą.
 • Parengti ir ministrui siuntimui derinti pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. V-196/1R-8 „Dėl Reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-639/1V-487/I-154 „Dėl Prokurorų ir asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, sveikatos tikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-556/1R-181 „Dėl Pareiškėjų, advokatų ir advokatų padėjėjų sveikatos būklės reikalavimų ir sveikatos būklės tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektus.
 • Vykdyti kassavaitinę į atitinkamą Seimo sesiją įtrauktų teisės aktų projektų stebėseną (naudojantis Vyriausybės sukurta interaktyvia teisės aktų stebėsenos sistema) ir informaciją apie teisės aktų projektų eigą kartą per savaitę teikti tiesioginiam vadovui.
Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus vyriausiosios specialistės Elenos Ražanskienės einamųjų metų užduotys
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. V-979 ,,Dėl Plazmos panaudojimo ir kontrolės 2016–2020 metais strateginių krypčių aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ projekto parengimas ir pateikimas tvirtinti. 2019 m. II-asis ketvirtis.
 • Personalo administravimo tvarkos aprašų parengimas ir pateikimas tvirtinti. 2019 m. II-asis ketvirtis.
 • Parengti SAM rengiamų teisės aktų rengimo kontrolės ir priėmimo stebėsenos aprašą.
 • Nuolatinis Sveikatos apsaugos ministerijos pozicijų Seimo Sveikatos reikalų komitetui surinkimas, apibendrinimas ir pateikimas Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės atstovui ne vėliau kaip likus vienai dienai iki numatomo posėdžio.
Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus vyriausiojo specialisto Narimanto Satkaus einamųjų metų užduotys
 • Dalyvaujant  darbo grupėje „Dėl Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ reorganizavimo“ veikloje, kartu su kitais darbo grupės nariais parengti  vyriausybės nutarimo ir sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektus dėl reorganizuojamos sveikatos priežiūros įstaigos.
 • Dalyvaujant  darbo grupės „Dėl Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo rengimo“ veikloje kartu su kitais darbo grupės nariais parengti Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo projektą.
 • Atsižvelgiant į Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-1165, pakeitimus, pagal Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus kompetenciją, įkelti į Sveikatos apsaugos ministerijos svetainę trūkstamą informaciją.
 • Organizuoti Lietuvos Respublikos 2019 m. pavasario ir rudens sesijų Seimo plenariniuose posėdžiuose ir Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų posėdžiuose (išskyrus Sveikatos reikalų komiteto ir jo pakomitečių) svarstomų teisės aktų projektų ir kitų šiuose posėdžiuose svarstomų klausimų pristatymų (pažymų) parengimą bei šių pristatymų (pažymų) ir kitos su svarstomais teisės aktų projektais ir kitais klausimais susijusios medžiagos pateikimą posėdžiuose dalyvaujantiems ministerijos atstovams – ministrui, viceministrams.

Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus vyriausiosios specialistės Daivos Gatelienės einamųjų metų užduotys

 • Parengti SAM darbuotojų prašymų ir įsakymų personalo administravimo klausimais detaliąją tvarką.
 • SAM intraneto puslapyje sukurti katalogą „Informacija personalo klausimais“ ir patalpinti teisės aktus.
 • Parengti atmintinę dėl kasmetinių atostogų eilės sudarymo.​

Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus patarėjos Martynos Mickės einamųjų metų užduotys

 • Iki 2019 m. birželio 1 d. parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. V-179 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
 • Iki 2019 m. rugsėjo 1 d. parengti SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro, perkeliamo į Kauną, darbuotojams motyvacinio paketo projektą (Nuotolinio darbo tvarkos aprašo projektas, lankstaus darbo grafiko nustatymo tvarkos aprašo projektas, Kompensavimo už kurą kelionėms į/iš darbo tvarkos aprašo projektas, Susitarimo dėl nuolaidų kelionėms traukiniu projektas ar kt.).
 • Iki 2019 m. spalio 1 d. Sveikatos apsaugos ministro pavedimu organizuoti Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų konkursų paskelbimą, sutikrinti ir vertinti pretendentų dokumentų atitiktį pareiginės instrukcijos nustatytiems reikalavimams, atlikti konkursų dalyvių informavimą ir dokumentų pateikimą ministrui ir konkursų komisijoms.
 • Iki 2019 m. liepos 1 d. Apibendrinti ir patalpinti Sveikatos apsaugos ministerijos internetinėje svetainėje aktualią informaciją dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinių sutarčių taikymo bei aiškinimo.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-26