Sveikatos sistemos stebėsenos ir inovacijų skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Sveikatos sistemos stebėsenos ir inovacijų skyriaus vedėjos Raimondos Janonienės einamųjų metų užduotys

 • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių kalendoriniais metais siektinų reikšmių patvirtinimo projektą. 
 • Nustatyti tvarką, pagal kurią naujos technologijos būtų finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, o taikomos sveikatos priežiūros technologijos būtų peržiūrimos ir pervertinamos.
 • Įdiegti bendrą sveikatos priežiūros technologijų vertinimo ir sprendimų priėmimo modelį, skirtą priimti sistemiškai pagrįstus, objektyvius, sveikatos technologijų taikymu pagrįstus sprendimus.
 • Peržiūrėti ir pakeisti Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-338 ,,Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“, reglamentuojant naujas asmens sveikatos priežiūros paslaugų saugos priemones.
 • Parengti paraišką Struktūrinių reformų rėmimo programai (Structural Reform Support Programme – SRSP) siekiant gauti ekspertinę pagalbą sveikos sistemos kokybės ir efektyvumo vertinimo stebėsenai.
Sveikatos sistemos stebėsenos ir inovacijų skyriaus vyriausiosios specialistės Rūtis Galeckaitės einamųjų metų užduotys 
 • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių kalendoriniais metais siektinų reikšmių patvirtinimo projektą.
 • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų veiklos finansinių rezultatų ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinų reikšmių įvykdymo ataskaitų suvestinę.
 • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo projektą.
 • Parengti Sveikatos sistemos stebėsenos ir inovacijų skyriaus gaunamų duomenų kaupimo sistemą (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos bendrame duomenų diske), kurios informacija bus prieinama visiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos struktūriniams padaliniams bei priskirti Sveikatos sistemos stebėsenos ir inovacijų skyriaus atsakinguosius vykdytojus už gaunamos ir kaupiamos informacijos įkėlimą į sistemą.
Sveikatos sistemos stebėsenos ir inovacijų skyriaus vyriausiosios specialistės Birutės Malinauskienės einamųjų metų užduotys
 • Peržiūrėti ir pakeisti Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-338 ,,Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“, reglamentuojant naujas asmens sveikatos priežiūros paslaugų saugos priemones.
 • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-736 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo programos 2018-2020 m. atsakingų vykdytojų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
 • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015-01-20 įsakymo Nr. V-51 ,,Dėl sveikatos paslaugų prieinamumo ir priimtinumo stebėsenai reikalingų duomenų teikimo“ pakeitimo“ pakeitimo projektą.
Sveikatos sistemos stebėsenos ir inovacijų skyriaus vyriausiosios specialistės Ievos Blažinskienės einamųjų metų užduotys 
 • Kontroliuoti pažangių ūkio subjektų veiklos priežiūros priemonių įgyvendinimą Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžiose įstaigose.
 • Įdiegti bendrą sveikatos priežiūros technologijų vertinimo ir sprendimų priėmimo modelį, skirtą priimti sistemiškai pagrįstus, objektyvius, sveikatos technologijų taikymu pagrįstus sprendimus.
 • Nustatyti tvarką, pagal kurią naujos technologijos būtų finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, o taikomos sveikatos priežiūros technologijos būtų peržiūrimos ir pervertinamos.
Sveikatos sistemos stebėsenos ir inovacijų skyriaus vyriausiosios specialistės Audronės Daivos Dragūnienės einamųjų metų užduotys
 • Parengti planuojamų priimti į medicinos ir odontologijos rezidentūrą vietų skaičiaus, priėmimo vietų paskirstymo pagal studijų kryptis ir studijų programas projektą ir, suderinus su sveikatos priežiūros specialistus rengiančiais universitetais, šiuos skaičius pateikti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.
 • Stebėti ir koordinuoti nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo rezidentūroje organizavimo tobulinimo procesus, siekiant jaunuosius gydytojus skatinti vykti dirbti į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kuriose trūksta specialistų.
 • Analizuojant duomenis apie asmens sveikatos priežiūros specialistų rengimą bei trūkumą, rengti metines suvestines apie biomedicinos srities medicinos ir odontologijos studijų krypčių rezidentų skaičius universitetuose ir sveikatos priežiūros specialistų (pagal specialybes) trūkumą pagal regionus bei sveikatos priežiūros įstaigas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-26