Sveikatos apsaugos atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje Giedrės Medžiaušaitės einamųjų metų užduotys

  • Atstovauti Lietuvai ES institucijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, pristatyti LR poziciją kompetencijos sričių klausimais, teikti ataskaitas apie posėdžių eigą ir pasiekti bendro susitarimo pagal pirmininkaujančių šalių darbotvarkes numatytų prioritetų srityse.
  • Dalyvauti visose Formaliose ir neformaliose ES Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų Tarybose, Coreper posėdžiuose ir laiku pateikti ataskaitas.
  • Surinkti ir apibendrinti informaciją savo kompetencijos sričių klausimais dėl Antimikrobinio rezistentiškumo ir pateikti SAM ir/ar Nuolatinės atstovybės vadovybei. Priimti su tuo susijusias Tarybos išvadas apie rezultatus informuoti suinteresuotas šalis.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-26