Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus patarėjos Radviles Jakaitienės einamųjų metų užduotys
 • Parengti Sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl EBPO rekomendacijų sveikatos srityje įgyvendinimo plano bei atsakingų vykdytojų sąrašo projektą ir pateikti jį tiesioginiam vadovui.
 • Parengti Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-736 „Dėl bendradarbiavimo su PSO tvarkos aprašo ir atstovų, atsakingų už bendradarbiavimą su PSO, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimą ir pateikti jį tiesioginiam vadovui.
 • Parengti Lietuvos pozicijas EBPO Sveikatos komiteto sesijoms ir pateikti tiesioginiam vadovui.
 • Parengti Lietuvos pozicijas Pasaulio sveikatos asamblėjai ir Pasaulio sveikatos organizacijos  Europos regiono komiteto sesijai ir pateikti tiesioginiam vadovui.
Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus patarėjos Ilonos Radvinauskienės einamųjų metų užduotys
 •  Parengti ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimo organizavimo aprašą.
 • Parengti valstybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų pavyzdines administracijos struktūras.
 • Parengti valstybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų strateginio planavimo metodiką.
 • Atlikti įstaigų prie ministerijos, kitų ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir šioms įstaigoms pavaldžių biudžetinių įstaigų bei viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė, atitikties Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairėms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 495 „Dėl Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių ir Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“.
Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus patarėjos Ritos Banuškevičienės einamųjų metų užduotys
 • Parengti SAM 2019 m. metinio veiklos plano projektą ir pateikti tiesioginiam vadovui.
 • Parengti ir pristatyti SAM vadovybei metinio veiklos plano ketvirtines vykdymo ataskaitas.
 • Parengti SAM 2018 m. veiklos ataskaitos projektą ir pateikti tiesioginiam vadovui.
 • Parengti konsoliduotą SAM 2020–2022 m. strateginio veiklos plano projektą ir pateikti tiesioginiam vadovui.
Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Jurgitos Bilinskaitės einamųjų metų užduotys
 • Parengti pasirašymui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Armėnijos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos susitarimo dėl bendradarbiavimo sveikatos srityje projektą;
 • Parengti ministro įsakymo ,,Dėl asmenų skyrimo dalyvauti Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje veiklose bei ekspertų darbo grupėse“ pakeitimą;
 • Parengti Lietuvos Respublikos administracinių teritorijų, esančių pasienio teritorijoje su Latvijos Respublikos, sąrašą bei Lietuvos Respublikos atstovų į Jungtinės Komisijos sąrašą ir pateikti Latvijos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai.
 • Parengti medžiagą Baltijos Asamblėjos Sveikatos, socialinės gerovės ir šeimos reikalų komiteto posėdžiams.
Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Justės Pečeliunaitės einamųjų metų užduotys
 • Organizuoti Direktyvą (ES) Nr.  2018/350 perkelinčio Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, Pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, Vaistinio preparato rinkodaros teisės perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto priėmimą ir notifikavimą Europos Komisijai.
 • Organizuoti dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, perkeliančių bei įgyvendinančių Reglamentų (ES) Nr. 536/2014, (ES) Nr. 2017/556, (ES) Nr. 2017/852, (ES) Nr. 2017/2394, (ES) Nr. 2016/127, (ES) Nr. 2017/2101, (ES) Nr. 528/2012 straipsnius/priedus į Lietuvos nacionalinę teisę.
 • Notifikuoti Europos Komisijai apie įsipareigojimų įvykdymą dėl šių direktyvų visiško perkėlimo į nacionalinę teisę: Direktyva 2014/40/ES, Direktyva 2013/59/Euratomas, Direktyva 94/33
Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Donatos Švažaitės einamųjų metų užduotys
 • Parengti medžiagą 2 ES Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų Taryboms ir 2 neformaliems sveikatos ministrų susitikimams.
 • Kiekvieno ketvirčio pabaigoje pateikti tiesioginiam vadovui ataskaitą apie pozicijų rengimą ir pastabų dokumentų vertimams pateikimą Sveikatos apsaugos ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų kompetencijai priskirtais klausimais, nurodant, kiek pozicijų ir pastabų vertimams pateikta vėluojant. Nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą apie vėlavimus pateikti pozicijas.
 • Laiku parengti ir pateikti viceministrui pažymas ir medžiagą Vyriausybės ES komisijos posėdžiuose svarstomais klausimais.
 • Parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos pavaldžių įstaigų atstovų, pristatančių Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos ir Stojimo į Europos Sąjungą sutarties Akto 52 str. komitetuose ir darbo grupėse, sąrašų patvirtinimo“ projektą.
Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Irenos Vaitaitienės einamųjų metų užduotys
 • Parengti Įstatymo patvirtintų 2019 metų valstybės biudžeto asignavimų programų sąmatas su skaičiavimais
 • Vadovaujantis LRV nutarimais dalyvauti rengiant 2020-2022 metų Strateginio veiklos plano projektą (valstybės biudžeto asignavimai)
 • Vadovaujantis LRV nutarimais bei gavus iš FM apie maksimalių asignavimų limitus dalyvauti tikslinant 2020-2022 metų Strateginio veiklos plano projektą bei parengti 2020 m. programų sąmatų projektus su skaičiavimais
Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Dalios Valaitienės einamųjų metų užduotys
 • Parengti LR Seimo patvirtinto 2019 metų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstybės biudžeto asignavimų, iš jų asignavimų darbo užmokesčiui, bei dotacijų, skiriamų Neveiksnių asmenų būklės vertinimui užtikrinti, programų sąmatų su skaičiavimais projektą ir 2019 m. viršplaninių pajamų įmokų programų sąmatų su skaičiavimais projektą ir nustatytais terminais pateikti derinti skyriaus vadovui
 • Parengti Sveikatos apsaugos ministerijos ir pavaldžių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą 2020-2022 metų prognozių projektą ir nustatytais terminais pateikti derinti skyriaus vadovui.
 • parengti 2020-2022 metų sveikatos apsaugos ministro valdymo srities strateginio veiklos plano programų biudžeto, iš jų asignavimų darbo užmokesčiui bei dotacijų Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti poreikio bei maksimalių asignavimų limitų projektus ir nustatytais terminais pateikti derinti skyriaus vadovui.
 •  Parengti ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos bei personalo valdymo ir personalo administravimo funkcijų efektyvumo vertinimo kriterijų ataskaitą už 2018 m. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytu terminu vertinimo kriterijų reikšmes pateikti į SIS.
Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Olės Balčiunaitės einamųjų metų užduotys
 • Įvertinti  2018 m. SAM pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus ir parengti analizę bei pristatyti ją tiesioginiam vadovui.
 • Parengti 2019 m. SAM pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų pakeitimų projektus ir pateikti tiesioginiam vadovui.
 • Parengti SAM 2020-2022 m. strateginio veiklos plano programos  (01.010) „Visuomenės sveikatos stiprinimas“ projektą ir pristatyti tiesioginiam vadovui.
Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Jolantos Sinkevič einamųjų metų užduotys
 • Parengti Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo projektą, atsižvelgiant į Valstybės kontrolės rekomendacijas.
 • Atlikti VLK atliekamo 2019 m. PSDF biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms vertinimą ir atitikimą SAM strateginiams tikslams ir pristatyti tiesioginiam vadovui. 
 • Atlikti 2020 m. PSDF biudžeto prognozės ir projektų vertinimą dėl atitikties Sveikatos apsaugos ministerijos strateginiams tikslams ir pateikti rekomendacijas tiesioginiam vadovui.
 • Įvertinti Valstybės kontrolės pastabas dėl 2018 m. PSDF biudžeto vykdymo apyskaitos ir  parengti Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimo planą su atsakingais vykdytojais ir terminais.
Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiojo specialisto Algirdo Čepo einamųjų metų užduotys
 • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų ir įstaigų valdymo tobulinimo grupės veiklos plano projektą, suorganizuoti 2 darbo grupės posėdžius.
 • Parengti Valstybės kontrolės auditų rekomendacijų vykdymo Sveikatos apsaugos ministerijoje tvarkos aprašą.
 • Surengti SAM vadovybės ir Valstybės kontrolės atstovų koordinacinį pasitarimą dėl valstybinio audito rekomendacijų vykdymo.
 • Surengti Sveikatos sistemos reformos programos Priežiūros komiteto posėdžius.
 • Atlikti Sveikatos apsaugos ministerijoje veikiančių darbo grupių veiklos, funkcijų vertinimo analizę ir pateikti tiesioginiam vadovui.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-29