BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Strateginio planavimo ir valdymo skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Raimonda Janonienė Vedėja

1. Parengti ir tiesioginiam vadovui pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijai priskirtus strateginius dokumentus ir/ar jų įgyvendinimo projektus/planus/programas

2. Parengti ir tiesioginiam vadovui pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijas kompetencijai priskirtų strateginių dokumentų įgyvendinimo ataskaitas

3. Užtikrinti sveikatos priežiūros technologijų vertinimo veiklos organizavimą ir tobulinimą;

4. Užtikrinti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimą ir stebėseną;

5. Koordinuoti veiklas, skirtas sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir poreikių planavimui gerinti.

Radvilė Jakaitienė Patarėja

1. Suorganizuoti 17-ąjį Baltijos politikos dialogą Lietuvoje.

2. Parengti ir suderinti pasirašymui Dvimetę bendradarbiavimo sutartį tarp Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir PSO Europos regiono biuro 2020-2021 metams.

3. Organizuoti Lietuvos atstovavimą Pasaulio sveikatos organizacijoje.

4. Organizuoti Lietuvos atstovavimą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje.

Rita Banuškevičienė Patarėja

1. Parengti SAM 2019 m. metinio veiklos plano projektą.

2. Parengti konsoliduoto SAM 2020–2022 m. strateginio veiklos plano projektus.

3. Pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašą.

4. Vykdyti priemonės ,,Mokėti tarptautinių organizacijų narystės mokesčius ir kofinansuoti projektus“ planavimą ir įgyvendinimą.

Ilona Radvinauskienė Patarėja

1. Koordinuoti Sveikatos apsaugos struktūrinės reformos programinį valdymą;

2. Parengti ir nustatytais terminais pateikti ataskaitą apie Lietuvos Respublikos Vyriausybei Vyriausybės programos įgyvendinimo plano ir apie 2019-2020 metų Tarybos rekomendacijos Lietuvai įgyvendinimo priemonių plano vykdymo pažangą 2019 metais;

3. Organizuoti ir koordinuoti projektinio valdymo sistemos diegimą Ministerijoje,

įgyvendinant Ministerijos prisiimtus įsipareigojimus pagal Bendradarbiavimo sutartį dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonės Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ lėšomis finansuojamo projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0002 „Viešosios politikos pokyčių sistemos sukūrimas ministerijose“ įgyvendinimo, sudarytą tarp Ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliarijos;

4. Parengti tvarkos aprašą, skirtą nustatyti Mokslo įrodymais pagrįstų pasiūlymų sveikatos sektoriaus 

Aistė Šertvytytė-Vičienė Patarėja

1. Atvertų duomenų rinkinių, priskirtų sveikatos apsaugos sričiai ir perkeltų į naują portalą iš opendata.gov.lt įvertinimas ir papildymas, kad valstybės informaciniai ištekliai būtų panaudojami sveikatos politikos valdymui, viešosioms ir administracinėms paslaugoms teikti bei tarptautinės duomenų erdvės kūrimo iniciatyvoms įgyvendinti;

2. Parengti ir nustatytais terminais pateikti apžvalgą apie gerąsias užsienio praktikas naudojant duomenų atvėrimą sveikatos sektoriuje, parengti pasiūlymus dėl valstybės informacinių išteklių panaudojimo;

3. Parengti atvirų rinkinių inventorizacijos, prioritetų nustatymo ir atvirų duomenų vartotojų poreikių įvertinimo aprašą.  

Dalia Valaitienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti LR Seimo patvirtinto 2020 metų Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstybės biudžeto asignavimų darbo užmokesčiui programų sąmatų skaičiavimų projektą, bei dotacijų, skiriamų Neveiksnių asmenų būklės vertinimui užtikrinti, programos sąmatų projektus, 2020 m. Sveikatos apsaugos ministerijos konsoliduoto biudžeto tikslinimo dėl viršplaninių pajamų įmokų pasiūlymą ir nustatytais terminais pateikti derinti skyriaus vadovui.

2. Parengti Sveikatos apsaugos ministerijos ir pavaldžių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą 2021-2023 metų prognozių projektą ir nustatytais terminais VBAMS priemonėmis pateikti LR finansų ministerijai.

3. Parengti 2021-2023 metų sveikatos apsaugos ministro valdymo srities strateginio veiklos plano programų biudžeto asignavimų darbo užmokesčiui bei dotacijų Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti poreikio, maksimalių asignavimų limitų darbo užmokesčiui paskirstymo, išlaidų turtui įsigyti programos sąmatos skaičiavimo formos projektus ir nustatytais terminais pateikti derinti skyriaus vadovui.

4. Atlikti valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų 2020 m. savivaldybėms neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijai atlikti panaudojimo už. devynis mėnesius analizę, parengti dotacijų perskirstymo tarp savivaldybių sąrašo pakeitimo projektą.

Irena Vaitaitienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti Įstatymo patvirtintų 2020 metų valstybės biudžeto asignavimų programų sąmatas su skaičiavimais pagal programas, valstybės funkcijas, programos finansavimo šaltinius, biudžetines įstaigas ir suvestinę asignavimų sąmatą.

2. Vadovaujantis LRV nutarimais dalyvauti rengiant Ministerijos 2021-2023 metų SVP projektą (valstybės biudžeto projektą).

3. Vadovaujantis LRV nutarimais bei gavus iš FM apie maksimalių asignavimų limitus dalyvauti tikslinant Ministerijos 2021-2023 metų SVP projektą bei parengti 2021 m. programų sąmatų projektus su skaičiavimais pagal programas, valstybės funkcijas, programos finansavimo šaltinius, biudžetines įstaigas ir suvestinį asignavimų sąmatos projektą. 
Olė Balčiūnaitė Vyriausioji specialistė

1. Atlikti SAM pavaldžių biudžetinių įstaigų MVP įgyvendinimo analizę už 2019 m.

2. Vertinti  SAM pavaldžių biudžetinių įstaigų 2020 MVP .

3. Vertinti ir tikslinti SAM pavaldžių biudžetinių įstaigų 2020 MVP pakeitimų projektus.

4. Reglamentuoti SAM pavaldžių biudžetinių įstaigų MVP rengimo, atsiskaitymo už rezultatus tvarką, atsižvelgiant į pokyčius planavimo srityje.

Jolanta Sinkevič Vyriausioji specialistė

1. Atlikti 2020 m. PSDF biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms atitikties sveikatos strateginių dokumentų nuostatoms vertinimą.

2. Vykdant 2019-11-26 LR Seimo nutarimą Nr. XIII-2545 parengti teisės akto, kuriuo būtų patvirtinti kriterijai, kuriais vadovaujantis būtų peržiūrimos asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos, projektą.

3. Atlikti išlaidų sveikatos priežiūrai analizę pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO), Eurostato ir PSO ataskaitose naudojamus rodiklius, suderintus su tiesioginiu vadovu,  kurioje būtų pateikti ES šalių rodikliai bei jų kitimo tendencijos per laikotarpį nuo 2016 iki 2019 arba vėliausių metų, kuriems yra duomenys.

4. Atlikti 2021 m. PSDF biudžeto prognozių ir projektų vertinimą dėl atitikties sveikatos strateginių
Jurgita Kinderienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą dėl ministro, ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, kitų ministrui tiesiogiai pavaldžių darbuotojų, nesančių ministerijos administracijos padalinio sudėtyje, ministerijos kanclerio ir ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos vadovų komandiruočių į užsienį 2020 metais plano patvirtinimo.

2. Pagal kompetenciją koordinuoti savalaikį paklausimų, klausimynų, gautų iš tarptautinių organizacijų užpildymą ir pateikimą.

3. Pagal kompetenciją koordinuoti Tarybos rekomendacijų Lietuvai 2020-2021 įgyvendinimo priemonių plano SAM kompetencijai tenkančios dalies projekto parengimą ir stebėsenos ataskaitų parengimą.

4. Vykdyti EBPO rekomendacijos dėl sveikatos duomenų valdymo įgyvendinimo stebėseną.

Justė Pečeliūnaitė Vyriausioji specialistė

1. Organizuoti atitikties lentelių pildymo mokymus ministerijos struktūrinių padalinių atstovams, kurie atsakingi už atitinkamų ES direktyvų ir kitų ES teisės aktų perkėlimą.

2.  Kiekvieno mėnesio pabaigoje teikti ES teisės aktų perkėlimo vykdymo ataskaitas Teisingumo ministerijai, informuoti tiesioginį vadovą apie galimus perkėlimo vėlavimus bei teikti siūlymus perkėlimo vėlavimams spręsti.

3. Organizuoti nacionalinių įgyvendinimo priemonių, perkeliančių bei įgyvendinančių  Reglamentų (ES) Nr. 273/2004, (EB) Nr. 1272/2008, (EB) Nr. 2019/1010, (ES) Nr. 536/2014, (ES) Nr. 2017/556, (ES) Nr. 2017/745, (ES) Nr. 2017/746, (ES) Nr. 528/2012, Rekomendacijos Nr. 1999/519/EB, straipsnius/priedus į Lietuvos nacionalinę teisę priėmimą laiku iki 2020 m. gruodžio 31 d. Reikalui esant bendradarbiauti bei spręsti iškilusias vėlavimo priežastis, kad nacionalinių priemonių priėmimas vyktų laiku bei kokybiškai.

4.   Nuolat vykdyti Europos Komisijos paklausimų peržiūrą ir vertinimą,  koordinuoti atsakymų ir kitų dokumentų, susijusių su EK paklausimais pateikimą laiku.

5. Parengti Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-736 „Dėl bendradarbiavimo su PSO tvarkos aprašo ir atstovų, atsakingų už bendradarbiavimą su PSO, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

Donata Švažaitė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti medžiagą 2 ES Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų Taryboms ir 2 neformaliems sveikatos ministrų susitikimams.

2. Pagal kompetenciją koordinuoti Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose vykstančiuose posėdžiuose parengimą,  derinimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai laiku.

3. Laiku parengti ir pateikti viceministrui pažymas ir medžiagą Vyriausybės ES komisijos posėdžiuose svarstomais klausimais.

4. Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos pavaldžių įstaigų atstovų, pristatančių Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos ir Stojimo į Europos Sąjungą sutarties Akto 52 str. komitetuose ir darbo grupėse, sąrašų patvirtinimo“ projektą.

Jurgita Bilinskaitė Vyriausioji specialistė

1. Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Kazachstano Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos susitarimo dėl bendradarbiavimo sveikatos srityje projektą ir pateikti Kazachstano pusei.

2.  Parengti tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektą viešajam pirkimui ir kartu su pirkimo paraiška pateikti jį Valstybės turto valdymo skyriui.

3. Susisteminti informaciją apie turimą dvišalį bendradarbiavimą su užsienio šalimis bei tiesioginiam vadovui pateikti siūlymus dėl tolimesnio dvišalio bendradarbiavimo plėtros.

4.  Parengti medžiagą Baltijos Asamblėjos Sveikatos, socialinės gerovės ir šeimos reikalų komiteto posėdžiams bei tarpvyriausybinių dvišalio bendradarbiavimo su užsienio šalimi komisijų posėdžiams.

5.  2020 m. kovo 5 d. pagal kompetenciją organizuoti tarptautinę konferenciją ,,Ilgalaikė priežiūra Lietuvoje: metas veikti“ (konferencijos vietos organizavimas; maitinimo paslaugos viešojo pirkimo organizavimas; kvietimų užsienio ekspertams parengimas).

Birutė Malinauskienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti ir tiesioginiam vadovui pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos gyvybės mokslų industrijos plėtros gairių įgyvendinimo priemonių, už kurių įgyvendinimą atsakinga Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, atsakingų vykdytojų sąrašo patvirtinimo“ projektą.

2. Peržiūrėti ir pakeisti teisės aktus, praplečiant ASPĮ teikiamų paslaugų kokybės rodiklius, nustatant, kad jie būtų analizuojami, vertinami, palyginami ir viešinami.

3. Parengti ir tiesioginiam vadovui pateikti Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo programos 2019 m. priemonių įgyvendinimo ataskaitą.

4. Parengti ir tiesioginiam vadovui pateikti asmens sveikatos priežiūros įstaigų , teikiančių stacionarines ir ambulatorines paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių vieningo atsiskaitymo ir viešinimo formas. 

Audronė Daiva Dragūnienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti teisės aktą (LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą) reglamentuojantį sveikatos priežiūros specialistų rengimo naujų / ketinamų vykdyti studijų (ar rezidentūros studijų) programų poreikio vertinimą.  

2. Parengti planuojamų priimti į valstybės finansuojamas aukštojo mokslo studijas (pagal studijų kryptis) ir aukštojo mokslo universitetines studijas (pagal studijų kryptis ir studijų programas) vietų skaičių ir, suderinus su Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komitetu, parengti teikimą (valstybinį užsakymą) Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

3. Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. V-1080 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų apmokėjimo už studentų ir gydytojų rezidentų studijas ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų paskolų sutarčių sudarymo su gydytojais rezidentais ir kredito įstaigomis gydytojų rezidentų gerovei užtikrinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimus pagal aktualias problemas, susijusias su šio teisės akto taikymu bei realizavimu.

4. Vykdyti asmens sveikatos priežiūros specialistų rengimo bei poreikio stebėseną, rengti metines suvestines apie biomedicinos srities medicinos ir odontologijos studijų krypčių rezidentų skaičius universitetuose.

Rūta Bartulė Vyriausioji specialistė

1. Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių kalendoriniais metais siektinų reikšmių patvirtinimo projektą.

2. Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2019 metų veiklos finansinių rezultatų ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinų reikšmių įvykdymo ataskaitų suvestinę.

3. Atlikti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, palyginimą pagal 2019 m. veiklos finansinių rezultatų ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinų reikšmių įvykdymą pagal keturias asmens sveikatos priežiūros įstaigų grupes, nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 152 straipsnio 8 punkte.

4. Parengti ataskaitą apie 2019 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasiektus rezultatus įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-731 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2019 metų siektinų reikšmių patvirtinimo“  veiklos rezultatų vertinimo rodikliui „Įstaigoje iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokėtų brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių stebėsena atliekama, skaičius, medicinos priemonių, kuriomis atlikti brangieji tyrimai ir procedūros, panaudojimo efektyvumas (taikoma tik antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms)“ nustatytas siektinas reikšmes.

Ieva Blažinskienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti ir teikti ataskaitas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai dėl institucijų pasiekimų įgyvendinant administracinės naštos mažinimo rodiklius už 2020 m. pirmą ir 2020 m. antrą pusmetį.

2. Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 24 „Dėl Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo projektą.

3. Užtikrinti tinkamą Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto procesų eigą Sveikatos apsaugos ministerijoje.

4. Koordinuoti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimą Sveikatos apsaugos ministro valdymo srityje.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-03