Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patarėjos Neringos Viliūnaitės einamųjų metų užduotys

  • Organizuoti SAM ir SAM pavaldžių įstaigų darbuotojams mokymus dėl asmens duomenų apsaugai taikomų reikalavimų, tiesioginių Reglamento nuostatų taikymo duomenų valdytojams ir tvarkytojams įgyvendinimo įstaigoje ir jai pavaldžiose įstaigose.
  • Įvertinti Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Sveikatos apsaugos ministerijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V-456 ,,Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo sveikatos apsaugos ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, aktualumą, atitikimą galiojantiems teisės aktams. Nustačius neaktualumą, neatitikimą teisės aktams, pateikti atitinkamus pasiūlymus (dokumento projektą) dėl šio tvarkos aprašo ir įsakymo, kuriuo jis patvirtintas, keitimo ar papildymo.
  • Įvertinti Sveikatos priežiūros įstaigos asmens duomenų tvarkymo pavyzdinių taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-1371 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigos asmens duomenų tvarkymo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“ aktualumą, atitikimą galiojantiems teisės aktams. Nustačius neaktualumą, neatitikimą teisės aktams, pateikti atitinkamus pasiūlymus (dokumento projektą) dėl šių taisyklių ir įsakymo, kuriuo jos patvirtintos, keitimo ar papildymo.
  • Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimo ir konsultavimosi su asmens duomenų priežiūros institucija tvarkos aprašo, įgyvendinančio 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 35 ir 36 straipsnio nuostatas, projektą.
  • Dalyvauti Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos tobulinimo procese.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-29