Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus vedėjos Renatos Beržanskienės einamųjų metų užduotys

 • Kontroliuoti Sveikatos apsaugos ministerijai valdymui skirtų lėšų panaudojimą ir užtikrinti, kad lėšos būtų racionalai ir efektyviai panaudotos;
 • Patikslinti ministerijos finansų kontrolės taisykles, pritaikant jas buhalterinės apskaitos funkcijoms atlikti centralizuotai;
 • Inicijuoti ministerijos apskaitos politikos keitimą, atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybės;
 • Organizuoti ir koordinuoti lėšų poreikio planavimą sveikatos apsaugos srities investicijų projektams 2020–2022 metų įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
 • Organizuoti ir koordinuoti sveikatos apsaugos srities investicijų projektų įgyvendinimą 2019 metais.
Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus patarėjos Gedmilės Bieliauskienės einamųjų metų užduotys
 • Įvertinti sveikatos priežiūros įstaigų ir savivaldybių pateiktą investicinių lėšų poreikį bei pateikti vadovybei siūlymus dėl sveikatos apsaugos srities investavimo politikos tobulinimo;
 • Dalyvauti rengiant Kompiuterinės tomografijos paslaugų kokybės gerinimo programos projektą ir parengti programos projekto skaičiavimus bei siūlymus dėl KT atnaujinimo;
 • Atlikti ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių finansinių ataskaitų analizę. 
Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus patarėjos Joanos Načiūnienės einamųjų metų užduotys
 • Atlikti  pateiktų duomenų Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programos įgyvendinimui analizę;
 • Vertinti savivaldybių siūlomus finansuoti investicijų projektus ir su tuo susijusių informaciją, siekiant 2020–2022 m. gauti finansavimą iš sveikatos apsaugos srities investicijų programos;
 • Atlikti ministerijai pavaldžių 7 viešųjų įstaigų metinių finansinių ataskaitų analizę;
 • Peržiūrėti Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų valstybės rinkliavos dydžius ir Finansų ministerijai pateikti siūlymus dėl jų perskaičiavimo.
Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus vyriausiosios specialistės Linos Kanaporienės einamųjų metų užduotys
 • Vertinti ministerijai pavaldžių viešųjų įstaigų siūlomus finansuoti investicijų projektus ir su tuo susijusią informaciją, siekiant  2020–2022 m. gauti finansavimą iš sveikatos apsaugos srities investicijų programos;
 • Atlikti ministerijai pavaldžių viešųjų  įstaigų pateiktų paraiškų gauti valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2019 m. investicijų programoje numatytiems investicijų projektams finansuoti vertinimą ir vykdyti sutartinių įsipareigojimų kontrolę;
 • Parengti teisės akto projektą dėl sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų projektų atrankos kriterijų ir jų reikšmių bei jų atitikties investicijų projektų atrankos kriterijams ir jų reikšmėms lentelę;
 • Vertinti ministerijai pavaldžių viešųjų  įstaigų metines finansines ataskaitas.
Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus vyriausiosios specialistės Alionos Matusevičienės einamųjų metų užduotys
 • Atlikti Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo išlaidų panaudojimo analizę, parengti pasiūlymus dėl efektyvesnio jų panaudojimo;
 • Įvertinti Sveikatos apsaugos ministerijos ir Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų apsikeitimo tvarką ir apimtis, siekiant optimizuoti žmogiškųjų ir materialinių išteklių valdymą;
 • Išanalizuoti kraujo ir jo komponentų apskaitos tvarkymą Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžiose įstaigose ir suteikti metodinę pagalbą dėl vienodo kraujo apskaitos tvarkymo, įsigijimo ir pasigaminimo savikainos nustatymo.
Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto Arūno Sekono einamųjų metų užduotys
 • Rengti informaciją apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą sveikatos apsaugos srities 2018 m. (metinę) ataskaitą ir 2019 m. pusmečio ataskaitas;
 • Įvertinti Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijai (toliau – ministerija) pavaldžių biudžetinių įstaigų funkcijų, susijusių su teikiamomis visuomenės sveikatos priežiūros paslaugomis, efektyvumą;
 • Peržiūrėti ir pateikti siūlymus ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų teikiamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimui;
 • Atlikti ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių finansinių ataskaitų analizę.
Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus vyriausiosios specialistės Rasos Mičiulės einamųjų metų užduotys
 • Įvertinti ministerijos finansų kontrolės būklę;
 • Parengti pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, reglamentuojančių  ministerijos finansų valdymą;
 • Vykdyti valstybės biudžeto lėšų, skirtų  gydytojų rezidentų bazinei pareiginei algai mokėti panaudojimo kontrolę;
 • Vykdyti ministerijos priemonės sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimui finansavimą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-29