BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Renata Beržanskienė

Vedėja

1. Kontroliuoti Sveikatos apsaugos ministerijos informacijos apie ilgalaikio turto, atsargų, pirkėjų skolų, kito turto, tiekėjų skolų, kitų įsipareigojimų apakaitos likučių užpildymą pagal šablonus nustatytais terminai;

2. Inicijuoti  darbo grupės sudarymą ir dalyvauti pagal kompetenciją diegiant  Finansų ministerijos Finansų valdymo ir apskaitos posistemį (toliau – FVAIS);

3. Organizuoti ministerijos darbuotojams instruktažą dėl FVAIS sistemoje atliekamų finansinių išteklių planavimo, ilgalaikio turto, atsargų, pirkimo sutarčių ir plano valdymo, gautinų ir mokėtinų sumų apskaitos procesų ir jų žingsnių;

4. Organizuoti  ministerijos finansų kontrolės procesą reglamentuojančių vidaus teisės aktų pakeitimų projektus.

Gedmilė Bieliauskienė

Patarėja

1. Išanalizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros atnaujinimo eigą 2020 m. ir atsižvelgiant į investicijų projektų įgyvendinimą, teikti siūlymus dėl lėšų paskirstymo tarp investicijų projektų tikslinimo.

2. Įvertinti sveikatos priežiūros įstaigų ir savivaldybių pateiktą investicinių lėšų poreikį 2021–2023 m. bei pateikti siūlymus dėl sveikatos apsaugos srities investavimo krypčių ir prioritetų.

3. Išanalizuoti galimybes ir pateikti siūlymus dėl sveikatos priežiūros įstaigų energijos vartojimo efektyvumo didinimo pasinaudojant Klimato kaitos valdymo finansiniais instrumentais.

Joana Načiūnienė

Patarėja

1. Atlikti Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti 2019 m. skirtų valstybės biudžeto lėšų investavimo analizę bei pateikti siūlymus komisijai dėl tolesnio programos vykdymo.

2. Peržiūrėti Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų valstybės rinkliavos dydžius ir Finansų ministerijai pateikti siūlymus dėl jų perskaičiavimo.

3. Vykdyti priskirtų Europos Komisijos lėšomis vykdomų projektų išlaidas patvirtinančių dokumentų vertinimą, esant poreikiui inicijuoti jų tikslinimą.

Lina Kanaporienė

Vyriausioji specialistė

1. Organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti sveikatos apsaugos srities valstybės investicijų programos lėšomis finansuojamų investicijų projektų įgyvendinimą.

2. Atlikti investicijų projektų vykdytojų pateiktų mokėjimų prašymų (paraiškų) skirti lėšų poreikį patvirtinančių dokumentų vertinimą, esant poreikiui inicijuoti jų tikslinimą, rengti mokėjimo prašymus (paraiškas) NBFC. 

3. Administruoti Europos Komisijos projekto, skirto Bendriesiems veiksmams inovatyviai partnerystei vėžio kontrolės srityje (Joint Action on Innovative Partnership for Action Against Cancer (IPAAC) biudžeto vykdymą.

Arūnas Sekonas

Vyriausiasis specialistas

1. Organizuoti 2019 m. išankstinių apmokėjimų, per vienus metus gautinų sumų, pinigų ir pinigų ekvivalentų bei įsipareigojimų inventorizaciją.

2. Atlikti valstybės kapitalo investicijų į sveikatos apsaugos sritį (pagal savivaldybes, išlaidų straipsnius, vykdytų investicijų projektų skaičių, investavimo prioritetus) apžvalgą bei pokyčius 2009 – 2019 m.

3. Teisės aktų, reglamentuojančių investicijų projektų įgyvendinimą, analizė.

4. Atlikti viešųjų įstaigų, kurių vienintelė dalininkė yra LR sveikatos apsaugos ministerija, 2019 m. metinių finansinių ataskaitų analizę.

5. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 3 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo įgyvendinimo veiksmų planą dalyvauti valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešosioms įstaigoms komisijose.

Aliona Matusevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Įvertinti Sveikatos apsaugos ministerijos 2014-12-08 įsakymu Nr. V-1282 patvirtintų Sveikatos apsaugos ministerijos finansų kontrolės taisyklių aktualumą, keitimo poreikį, parengti keitimo projektą.

2. Atlikti LR valstybės kontrolės rekomendacijos dėl kraujo ir jo komponentų apskaitos kraujo donorystės įstaigose priemonių įgyvendinimo stebėseną.

3. Atlikti LRV 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1252 patvirtinto Viešojo sektoriaus subjektų pasirengimo perėjimui prie bendros viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinės sistemos ir perėjimo veiksmų plano įgyvendinimo Sveikatos apsaugos ministerijoje analizę.

Rasa Mičiulė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vykdomų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų lėšų panaudojimo suvestinę.

2. Parengti pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų atnaujinimo reglamentuojančių  valstybės biudžeto asignavimus, skirtus rezidento bazinei pareiginei algai mokėti, paskirstymo rezidentūros bazėms.

3. Parengti pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, reglamentuojančių  Profesinės kvalifikacijos tobulinimo išlaidų kompensavimo tvarkos.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-03