BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Farmacijos politikos skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

  Vedėjas  
Miglė Domeikienė Patarėja

1. Siekiant sumažinti vaistinių preparatų ir medicinos priemonių supainiojimo riziką asmens sveikatos priežiūros įstaigose koordinuoti įsakymo projekto ir vaistinių preparatų ir medicinos priemonių žymėjimo protokolų (algoritmų) parengimą (toliau – Įsakymo projektas).

2. Siekiant tobulinti receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų), įvertinti kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams procesus bei įgyvendinti darbo grupės Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) e. recepto posistemės plėtros pasiūlymams pateikti pasiūlymus ir parengti SAM 2002-03-08 įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – SAM įsakymo Nr. 112 pakeitimo projektas).

3. Atlikti e. recepto posistemės poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos duomenų pareigūnui.

4. Siekiant užtikrinti ekstemporaliųjų vaistinių preparatų kokybę jų gamybą ir parengti ekstemporaliųjų vaistinių preparatų gamybos tvarkos aprašo projektą ir pateikti derinti SAM struktūriniams padaliniams.
Vilma Meldžiukaitė Patarėja

1. Užtikrinti veiksmingą atlikto sveikatos technologijos, susijusios su vaistiniais preparatais, vertinimo rezultatų nagrinėjimą Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijai (toliau – Kompensavimo komisija) priimant sprendimus dėl vaistinio preparato kompensavimo, iš esmės pakeičiant Kompensavimo komisijos sprendimų priėmimo tvarką, nustatytą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakyme Nr. 159 ,,Dėl Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 2. Sutrumpinti klausimų svarstymo Kompensavimo komisijoje laiką, įteisinant naujas Kompensavimo komisijos narių interesų deklaravimo ir interesų valdymo taisykles pagal ES institucijų gerąją praktiką ir ekspertų rekomendacijas ir pakeičiant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. V-1149 ,,Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“.

 3. Užtikrinti LVAT sprendimo įgyvendinimą, perkeliant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-267 patvirtintus vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių išbraukimo iš Kainynų pagrindus į aukštesnės galios teisės aktą.

Ieva Greičiūtė-Kuprijanov Patarėja

1. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės sveikatos reformos „Priemonių išlaidų vaistams sumažėti sukūrimas“ projektą ir pasiekti projekte numatytą tikslą – vidutinė priemoka kompensuojamiesiems vaistams, tenkanti vienam receptui, siektų 2,5 euro.

2. Užtikrinti projekto „Išmintingasis vaistų sąrašas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-613 „Sveiko senėjimo skatinimo iniciatyvos“ administravimą (mokėjimo prašymų, įgyvendinimo ataskaitų ir kitų su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų) tvirtinimą ir teikimą).

3. Užtikrinti kompensuojamųjų plataus veikimo spektro antibiotikų suvartoto kiekio nedalomais vienetais 10 procentų sumažėjimą, lyginant su 2019 m. suvartotu plataus veikimo spektro antibiotikų kiekiu.

4. Užtikrinti generinių ir biologiškai panašių vaistų suvartotų nedalomų vienetų skaičiaus padidėjimą, įgyvendinant kainų konkurenciją kainodaros srityje ir pigiausio vaisto skyrimą skatinančias priemones.
Tomas Alonderis Patarėjas

1. Užtikrinti mažas pajamas gaunančių asmenų priemokų kompensavimo tvarkos patvirtinimą.

2. Atlikti 2019 m. vaistų (kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų) rinkos analizę, įvertinti jos kitimo tendencijas, užtikrinti, kad vaistų, kurie yra įtraukti į kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, bet apmokami  pacientų lėšomis įsigijimas sumažėtų 5 procentais

3. Užtikrinti, kad 2020 m. pacientų išlaidų kompensuojamiesiems vaistams procentinė . dalis nuo visų išlaidų kompensuojamiesiems vaistams su valstybės išlaidomis, lyginant su 2019 m., siektų 7 procentus

4. Parengti naują  kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainodaros modelį nustatant vienodą priemoką už visus vaistinius preparatus, nepriklausomai nuo jų bendrinio ar prekinio pavadinimo

Rima Markuvienė Vyriausioji specialistė

1. Siekiant nustatyti teisiškai aiškias Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos kompetencijos vykdant neteisėtos prekybos vaistiniais preparatais priežiūrą bei taikant rinkos ribojimo priemones dėl produktų, kurie turėtų būti tiekiami kaip vaistiniai preparatai, o ne kitų grupių produktai (pvz. kosmetika), parengti Farmacijos įstatymo pataisas (rezultatas – Farmacijos įstatymo pakeitimo projektas pateiktas derinti SAM struktūriniams padaliniams).

2. Įgyvendinant priimtą LR narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 2, 8, 9, 10, 101, 104, 12, 13, 14, 21, 211, 217 ir 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju2 skirsniu įstatymo projektą (leidimai vykdyti mokslinius tyrimus), parengti Leidimų mokslinių tyrimų veiklai su medžiagomis, įtrauktomis į I narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą, išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto LRV 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1630, pakeitimo projektą (rezultatas – LRV nutarimo projektas pateiktas SAM vadovybei).

3. Siekiant įgyvendinti Deleguotojo Reglamento (ES) 2016/161 reikalavimus dėl vaistinių preparatų pakuočių apsaugos priemonių tikrinimo ir deaktyvinimo lygiagrečiai importuojamiems vaistiniams preparatams bei atsisakyti perteklinių administracinių procedūrų išduodant leidimus lygiagrečiai importuoti vaistinius preparatus, parengti Vaistinių preparatų lygiagretaus importo taisyklių, patvirtintų sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-228 „Dėl Vaistinių preparatų lygiagretaus importo taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo projektą (rezultatas – įsakymo projektas pateiktas SAM vadovybei).

Anželika Oraitė Vyriausioji specialistė

1. Vykdyti veiklas, turinčias teigiamą poveikį gydymo priemonėmis išvengiamo mirtingumo rodikliui.

2. Užtikrinti projekto „Išmintingasis vaistų sąrašas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-613 „Sveiko senėjimo skatinimo iniciatyvos“ paramos sutarties vykdymo priežiūrą.

3. Užtikrinti, kad 2020 m. pacientų išlaidų kompensuojamiesiems vaistams proc. dalis nuo visų išlaidų kompensuojamiesiems vaistams su valstybės išlaidomis, lyginant su 2019 m., siektų 7 procentus.

4. Peržiūrėti Farmacijos įstatymo nuostatas ir parengti Farmacijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, siekiant užtikrinti efektyvų farmacijos srities teisinį reguliavimą, vaistinių preparatų prieinamumą bei didinti farmacijos sektoriaus verslo subjektų konkurencines sąlygas.

Rasa Balserienė Vyriausioji specialistė

1. Įgyvendinant FĮ 35(1) str. nuostatas dėl nuotolinės prekybos receptiniais vaistais ir siekiant  įtvirtinti galimybę gyventojams įsigyti jiems paskirtus, Lietuvos Respublikoje registruotus receptinius vaistinius preparatus pagal elektroninius receptus ir (ar) kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones (MPP), parengtą receptinių vaistinių preparatų ir MPP nuotolinės prekybos tvarkos aprašo projektą suderinti su institucijomis ir visuomene, notifikuoti pagal Direktyvą (ES) 2015/1535 Europos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms ir pateikti SAM vadovybei.

2. Parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-494 „Dėl Geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektą siekiant užtikrinti, kad pacientai, kurie įsigyja receptinius vaistus nuotoliniu būdu, gautų kokybišką farmacinę paslaugą. Projektą suderintą su SAM padaliniais ir suinteresuotais asmenimis pateikti SAM vadovybei.

3. Sudaryti darbo grupę parengti siūlymams dėl farmacinių paslaugų spektro plėtimo (farmacinės rūpybos paslaugos) ir papildomų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vaistinėse, bei atitinkamai teisinio reglamentavimo šiuo aspektu ir pateikti SAM vadovybei.

4. Užtikrinti darbo grupės imunoprofilaktikos paslaygų teikimo vaistinėse įteisinimo klausimams spręsti LR Asmens sveikatos priežiūros praktikos, išskyrus medicinos praktiką, odontologijos praktiką, burnos priežiūros praktiką, slaugos praktiką ir akušerijos praktiką, įstatymo įgyvendinimuosius teisės aktus.

Lina Liubinaitė-Kadišienė Vyriausioji specialistė

1. Siekiant tobulinti receptų vaistiniams preparatams, medicinos pagalbos priemonėms rašymo ir įvertinti vaistinių preparatų, kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams procesus bei įgyvendinti darbo grupės Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) e. recepto posistemės plėtros pasiūlymams pateikti pasiūlymus, parengti LR SAM 2002-03-08 įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą (rezultatas – įsakymo projektas suderintas su SAM struktūriniais padaliniais ir pateiktas SAM vadovybei).

2. Siekiant gerinti pacientams kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prieinamumą ir įgyvendinant Farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 15, 27, 28, 30, 31, 33, 35 ir 39 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 262 straipsniu įstatymo nuostatas, parengti sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektą, reglamentuojantį kompensuojamųjų medicinos priemonių (prietaisus) išdavimo (pardavimo) tvarką mažmeninės prekybos įmonėse, kurios nėra vaistinės (rezultatas – įsakymo projektas suderintas su SAM struktūriniais padaliniais ir pateiktas SAM vadovybei).

3. Siekiant mažinti administracinę naštą, parengti LR SAM 2006-11-28 Nr. V-1012 „Dėl Vaistininko praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ projektą (rezultatas – įsakymo projektas suderintas su SAM struktūriniais padaliniais ir pateiktas SAM vadovybei).

4. Siekiant gerinti pacientams vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių, parengti LR SAM 2002-03-08 įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą dėl nuotolinės vaistinių preparatų prekybos įgyvendinimo (rezultatas – įsakymo projektas suderintas su SAM struktūriniais padaliniais ir pateiktas SAM vadovybei).

5. Siekiant reglamentuoti ekstemporaliųjų vaistinių preparatų gamybą, parengti ekstemporaliųjų vaistinių preparatų gamybos tvarkos aprašo projektą ir pateikti derinti SAM struktūriniams padaliniams (rezultatas – įsakymo projektas pateiktas derinti SAM struktūriniams padaliniams).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26