Farmacijos departamento valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Farmacijos departamento direktorės Gitos Krukienės einamųjų metų užduotys
 • Užtikrinti, kad iki 2019 m. pabaigos būtų įvykdyti visi kontroliuojami pavedimai.
 • Užtikrinti, kad generinių ir biologiškai panašių vaistų suvartotų vidutinių terapinių dienos (paros) dozių (angl. Defined Daily Dose, toliau – DDD) skaičiaus didėjimas, skaičiuojant generinių ir biologiškai panašių vaistų DDD skaičiaus procentinę dalį nuo viso suvartoto kompensuojamųjų vaistų DDD skaičiaus, būtų 67  %.
 • Užtikrinti, kad paciento išlaidų kompensuojamiesiems vaistams sumažėjimas lyginant šių išlaidų procentinę dalį nuo visų išlaidų kompensuojamiesiems vaistams su valstybės išlaidų procentine dalimi, būtų  iki 12 %.
 • Užtikrinti, kad sumažėjusi analogų turinčių vaistų vienos DDD kompensavimo suma palyginti su 2015 m. kompensavimo sumos vidurkiu, tenkančiu 1 DDD vienetui būtų 15 %.
Farmacinės veiklos skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Farmacinės veiklos skyriaus vedėjos Anželikos Oraitės einamųjų metų užduotys
 • Tinkamai įgyvendinti Europos Komisijos deleguotojo Reglamento (ES) 2016/161, kuriuo nustatomos išsamios apsaugos priemonių ant žmonėms skirtų vaistų pakuotės naudojimo taisyklės ir taip papildoma Europos Parlamento direktyva 2001/83/EB (toliau – Deleguotasis Reglamentas), nuostatas.
 • Sukurti gydytojams optimalią elektroninių receptų išrašymo tvarką.
 • Įgyvendinti Farmacijos įstatymo Nr. XIII-1408 nuostatas dėl nuotolinės vaistinių preparatų prekybos.
Farmacinės veiklos skyriaus patarėjos Miglės Domeikienės einamųjų metų užduotys
 • Sudaryti teisines sąlygas vykdyti mokslinius tyrimus su I, II ir III sąrašų narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis ir skatinti mokslinių tyrimų vykdymą Lietuvos Respublikoje.
 • Siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai įvertinta genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) rizika aplinkai registruojant vaistinius preparatus, kurių sudėtyje yra GMO, taip pat būtų tinkamai įvertintas medicinos prietaisas, kuris yra kombinuoto vaistinio preparato sudėtyje, ir būtų registruojami tik saugūs vaistiniai preparatai, įgyvendinti Direktyvos 2018/350/ES dėl GMO ir Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos prietaisų reikalavimus, susijusius su vaistiniais preparatais.
 • Užtikrinti kompensuojamųjų ir centralizuotai perkamų neregistruotų imuninių ir kraujo vaistinių preparatų kokybę bei centralizuotai perkamų neregistruotų imuninių ir kraujo vaistinių preparatų pakuotės lapelių pateikimą lietuvių kalba.
Farmacinės veiklos skyriaus patarėjos Astos Zlatkienės einamųjų metų užduotys
 • Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvarką, įgyvendinančią Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo nuostatas dėl leidimų I sąrašo narkotinių ir psichotropinių medžiagų naudojimo mokslinių tyrimų tikslams išdavimo.
 • Užtikrinti galimybę skirti ir tiekti rinkai neregistruotus vaistinius preparatus pagal vilties programas papildant Farmacijos įstatymą.
 • Siekiant įgyvendinti Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių projekto nuostatas, didinančias farmacijos kompanijų ir sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo skaidrumą, parengti informacijos apie perleistas vertes deklaravimo ir viešinimo tvarkos projektą.
Farmacinės veiklos skyriaus vyriausiosios specialistės Rimos Markuvienės einamųjų metų užduotys
 • Įgyvendinant Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1529, pakeisti Veiklos, susijusios su medžiagomis, įtrauktomis į II ir III narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, licencijavimo taisykles ir nustatyti aiškias licencijavimo procedūras dėl vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra I sąrašo narkotinių, psichotropinių medžiagų.
 • Reglamentuoti nacionalinės vaistų kaupyklos, kurioje saugoma informacija apie vaistinių preparatų pakuočių apsaugos priemones, priežiūros tvarką, kad būtų užtikrinta jos atitiktis nustatytiems Reglamento (ES) 2016/161 reikalavimams ir sudarytos sąlygos laiku ir operatyviai patikrinti išduodamų (parduodamų) vaistinių preparatų pakuočių autentiškumą, kad būtų išvengta grėsmės visuomenės sveikatai, išduodant falsifikuotą vaistinį preparatą.
 • Siekiant užtikrinti tiriamųjų asmenų saugumą ir klinikinio tyrimo metu gautų duomenų patikimumą ir patvarumą bei įgyvendinti 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) Reglamento (ES) Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuos panaikinama Direktyva 2001/20/EB, nuostatas, nustatyti tiriamųjų vaistinių preparatų perpakavimo klinikinių tyrimų centruose tvarką.
 • Užtikrinti fizinių asmenų duomenų apsaugą pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) nuostatas ir peržiūrėti bei pakeisti teisės aktus, reglamentuojančius juridinių asmenų vykdomą farmacinę veiklą.
Farmacinės veiklos skyriaus vyriausiosios specialistės Rasos Balserienės einamųjų metų užduotys
 • Įgyvendinti Farmacijos įstatymo Nr. XIII-1408 nuostatas dėl nuotolinės vaistinių preparatų prekybos įgyvendinimo parengiant receptinių vaistinių preparatų pardavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo projektą.
 • Užtikrinti laisvą paslaugų judėjimą bei tinkamą Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo nuostatų perkėlimą, nustatant galimybę farmacijos specialistams laikinai ir kartais teikti vaistininko ar atitinkamai vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) paslaugas LR neturint vaistininko praktikos licencijos ar neįrašytam į Vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą, bei nustatyti šių specialistų atsakomybę teikiant minėtas paslaugas.
 • Atsižvelgiant į LR profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo pakeitimus, atliktus dėl pažeidimo procedūros (neteisingai buvo perkeltos 2013/55 direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę), Brexit susitarimo/nesusitarimo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų pakeitimus bei pripažinimo funkcijų perdavimą, parengti teisės aktų, reglamentuojančių vaistininko ir vaistininko padėjėjo profesinės kvalifikacijos pripažinimą, pakeitimo projektus.
Farmacinės veiklos skyriaus vyriausiosios specialistės Linos Liubinaitės-Kadišienės einamųjų metų užduotys
 • Pagal naują vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išrašymo ir išdavimo koncepciją, parengti LR SAM 2002-03-08 įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
 • Įgyvendinant Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 15, 27, 28, 30, 31, 33, 35 ir 39 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 262 straipsniu įstatymo nuostatas, parengti sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektą, reglamentuojantį kompensuojamųjų medicinos priemonių (prietaisus) išdavimo (pardavimo) tvarką mažmeninės prekybos įmonėse, kurios nėra vaistinės.
 • Siekiant perduoti funkcijas VVKT parengti LRV 2007-07-08 nutarimo Nr. 805 „Dėl Gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos“, LRV 2002-06-21 nutarimo Nr. 960 „Dėl Etilo alkoholio, naudojamo sveikatinimo reikmėms, pardavimo ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“, SAM 2016-12-29 įsakymo Nr. V-1523 „Dėl Farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir Farmacijos specialistų teorinių žinių vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir SAM 2012-11-08 įsakymo Nr. V-1006 „Dėl Vaistininko, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir paraiškos dėl Vaistininko, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo formos patvirtinimo“ pakeitimo projektus.

Vaistų kompensavimo ir kainodaros politikos skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Vaistų kompensavimo ir kainodaros politikos skyriaus vedėjo Tomo Alonderio einamųjų metų užduotys
 • Užtikrinti, kad generinių ir biologiškai panašių vaistų suvartotų vidutinių terapinių dienos (paros) dozių (angl. Defined Daily Dose, toliau – DDD) skaičiaus didėjimas, skaičiuojant generinių ir biologiškai panašių vaistų DDD skaičiaus procentinę dalį nuo viso suvartoto kompensuojamųjų vaistų DDD skaičiaus, būtų 67 %.
 • Užtikrinti, kad sumažėjusi analogų turinčių vaistų vienos DDD kompensavimo suma palyginti su 2015 m. kompensavimo sumos vidurkiu, tenkančiu 1 DDD vienetui būtų 15 %.
 • Atlikti 2018 m. vaistų (kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų ) rinkos analize, įvertinti jos kitimo tendencijas ir pateikti siūlomus reguliavimo pakeitimus, siekiant nustatyti, kuriose vaistų grupėse pacientai patiria daugiausiai išlaidų.
 • Parengti naują  kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainodaros modelį.
 • Parengti naują medicinos pagalbos priemonių kompensavimo modelį. 
Vaistų kompensavimo ir kainodaros politikos skyriaus patarėjos Ievos Greičiūtės-Kuprijanov einamųjų metų užduotys
 • Įvertinti Vyriausybės nutarimo pakeitimo įtaką paciento priemokoms ir PSDF biudžeto išlaidoms ir pateikti siūlymus skyriaus vadovui dėl kainodaros pasikeitimų užtikrinant, kad paciento išlaidų kompensuojamiesiems vaistams sumažėjimas lyginant šių išlaidų procentinę dalį nuo visų išlaidų kompensuojamiesiems vaistams su valstybės išlaidų procentine dalimi, sumažėtų nuo 14 iki 12 procentų.
 • Pagal Škotijos pavyzdį sukurti ir įdiegti Prieinamumo gerinimo schemą, kurią galės pateikti naujo siūlomo kompensuoti vaisto pareiškėjai, siekiant sumažinti PSDF biudžeto išlaidas ir atitikti reikalavimus nustatytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakyme Nr. 159 ,,Dėl Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 • Užtikrinti kompensuojamųjų benzodiazepinų suvartoto kiekio nedalomais vienetais sumažėjimą 10 procentų, lyginant su 2018 m. suvartotu benzodiazepinų kiekiu.
Vaistų kompensavimo ir kainodaros politikos skyriaus patarėjos Vilmos Meldžiukaitės einamųjų metų užduotys
 • Užtikrinti mažo terapinio indekso kompensuojamųjų vaistinių preparatų prieinamumą ir bazinių kainų nedidėjimą vaistinių preparatų grupėse, kuriose nėra konkurencijos, pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 ,,Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 • Sukurti ir įdiegti sveikatos technologijų vertinimo sistemą Lietuvoje pagal VVKT vykdomo projekto „Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“, kuris bus baigtas 2019 m. kovo 31 d., rezultatus, iš esmės pakeičiant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. 159 ,,Dėl Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-26