BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Europos Sąjungos paramos skyriaus valstyybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Edita Laurinavičienė Vedėja

1. Organizuoti valstybės projektų planavimo, atrankos ir valstybės projektų sąrašų sudarymo procedūras, užtikrinti, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis kiekvienai priemonei taikytinais Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais.

2. Organizuoti Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą ir ministerijos įgyvendinamų priemonių metinių ataskaitų bei informacijos, kurios reikia Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitai, taip pat metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms rengti, pateikimą vadovaujančiajai institucijai.

3. Užtikrinti tinkamą pasirengimą naujajai daugiametei 2021-2027 m. finansinei perspektyvai.

4. Inicijuoti 2014-2020 m. ES fondų investicijų sveikatos srityje poveikio vertinimą, kuris pateiktų įrodymus, kokius pokyčius lėmė investicijos ir kaip prisidėjo prie nustatytų tikslų įgyvendinimo.

Asta Suveizdienė Patarėja

1. Administruoti priemonių Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ ir Nr. 08.4.2-ESFA-V-619 „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje“ įgyvendinimą.

2. Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų, skiriamų projektams finansuoti, planavimą.

3. Dalyvauti pasirengimo naujai 2021–2027 m. Europos Sąjungos investicijų finansinei perspektyvai veikloje.

4. Dalyvauti rengiant Sveikatos apsaugos ministerijos 2021–2023 metų strateginio veiklos plano projektą.

Ramunė Abromavičienė Vyriausioji specialistė

1. Pradėti priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-614 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms“ įgyvendinimą.

2. Parengti ir esant poreikiui, patikslinti Ministerijos Strateginio veiklos plano priemonių sąmatas, laiku pateikti informaciją apie poreikį tikslinti Ministerijos Strateginio veiklos plano priemonių sąmatas Ministerijos Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriui.

3. Koordinuoti Sveikatos apsaugos ministerijos 2020 metų veiklos plano priemones, vykdomas Europos Sąjungos paramos skyriaus.
Paulius Raugalas Vyriausiasis specialistas

1. Priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“ įgyvendinimas.

2. Dalyvauti pasirengimo naujai 2021–20278 m. Europos Sąjungos investicijų finansinei perspektyvai veikloje.

Sandra Jarašiūnienė Vyriausioji specialistė

1. Priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-604 „Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo bei skubiosios medicinos pagalbos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ įgyvendinimas.

2. Priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-617 „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“ įgyvendinimas.

3.  Užtikrinti nuolatinį tinkamą tarpinei institucijai pavestą 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio (toliau - SFMIS2014) administravimą ir reikalingos informacijos registravimą.

Virginija Karalevičiūtė Vyriausioji specialistė

1. Priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“ įgyvendinimas.

2. Priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. 3 numatytų investicijų įgyvendinimas.

3. Informacijos, kurios reikia metinei 2014-2020 m. Veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitai parengti, pateikimas vadovaujančiajai institucijai (Finansų ministerijai).
Dalia Lasiauskienė Vyriausioji specialistė

1.Užtikrinti projektinių pasiūlymų ir investicijų projektų, pateiktų pagal Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamas priemones kokybišką įvertinimą.

2. Dalyvauti pasirengimo naujai 2021–2027 m. Europos Sąjungos investicijų finansinei perspektyvai veikloje.
Agnė Raukštienė Vyriausioji specialistė

1. Užtikrinti veiksmingą priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygmeniuįgyvendinimą.

2. Atlikti efektyvų priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygmeniu“ administravimą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-03