Europos Sąjungos paramos skyriaus valstyybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėjos Editos Laurinavičienės einamųjų metų užduotys
 • Organizuoti valstybės projektų planavimo, atrankos ir valstybės projektų sąrašų sudarymo, kvietimų teikti paraiškas paskelbimo (projektų konkurso atveju) procedūras, užtikrinti, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis kiekvienai priemonei taikytinais Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais.
 • Organizuoti Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą ir ministerijos įgyvendinamų priemonių metinių ataskaitų bei informacijos, kurios reikia Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitai, taip pat metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms rengti, pateikimą vadovaujančiajai institucijai.
 • Užtikrinti efektyvų skyriaus darbą, skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų bei užduočių vykdymą.
Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiosios specialistės Dalios Lasiauskienės einamųjų metų užduotys
 • Administruoti priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ įgyvendinimą.
 • Administruoti priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-613 „Sveiko senėjimo skatinimo iniciatyvos“ įgyvendinimą.
 • Koordinuoti Sveikatos apsaugos ministerijos 2019 metų veiklos plano priemones, vykdomas Europos Sąjungos paramos skyriaus.
Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiosios specialistės Sandros Jarašiūnienės einamųjų metų užduotys
 • Priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-628 „Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“ įgyvendinimas.
 • Priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-617 „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“ įgyvendinimas.
 • Užtikrinti nuolatinį tinkamą tarpinei institucijai pavestą 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio (toliau - SFMIS2014) administravimą ir reikalingos informacijos registravimą.
Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiosios specialistės Astos Suveizdienės einamųjų metų užduotys
 • Administruoti priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-619 „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje“ įgyvendinimą.
 • Administruoti priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ įgyvendinimą.
 • Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų, skiriamų projektams finansuoti, planavimą.
Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiosios specialistės Agnės Raukštienės einamųjų metų užduotys
 • Priemonės  Nr. 08.1.3-CPVA-V-608 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo infrastruktūros tobulinimas“ įgyvendinimas.
 • Priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygmeniu“ įgyvendinimo administravimas.
 • Parengti ir su atsakingomis institucijomis suderinti 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano 2019–2021 metams projektą.
Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiojo specialisto Pauliaus Raugalo einamųjų metų užduotys
 • Pradėti priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“ įgyvendinimą;
 • Inicijuoti Lietuvos sveikatos sektoriaus finansavimo po 2020 m. vertinimą;
 • Užtikrinti tinkamą informacijos paskelbimą ES struktūrinių fondų investicijų svetainėje apie Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų priemonių  kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymo planus.
Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiosios specialistės Virginijos Karalevičiūtės einamųjų metų užduotys
 • Pradėti priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-K-602 „Ambulatorinių kardiologijos paslaugų, teikiamų asmenims, sergantiems  širdies nepakankamumu, kokybės ir prieinamumo gerinimas“ įgyvendinimą.
 • Priemonių Nr. 08.1.3-CPVA-V-607 „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ ir Nr. 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“ administravimas.
 • SAM valstybės tarnautojų ir darbuotojų, tiesiogiai administruojančių Europos Sąjungos struktūrinę paramą kvalifikacijos kėlimo koordinavimas.

Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiosios specialistės Ramunės Abromavičienės einamųjų metų užduotys

 • Parengti priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 rodiklių nepasiekimo tvarkos aprašo projektą ir jį suderinti su VšĮ Europos socialinio fondo agentūra.
 • Parengti ir iki kiekvieno ketvirčio pabaigos skyriaus vedėjui pateikti priemonės 08.4.2-ESFA-R-615 įgyvendinimo analizę.
 • Kiekvieną ketvirtį įvertinti ir, esant poreikiui, patikslinti Ministerijos Strateginio veiklos plano priemonių sąmatas, laiku pateikti informaciją apie poreikį tikslinti Ministerijos Strateginio veiklos plano priemonių sąmatas Ministerijos Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriui.
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-27