Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus vedėjos Reginos Žilinksienės einamųjų metų uždaviniai

 • Ministerijos įslaptintos informacijos apsaugos priemonių įgyvendinimas pagal Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento 2019-01-18 išvadą Nr. 18-458 “Įslaptintos informacijos apsaugos būklės Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje patikrinimo išvada“.
 • Atlikti dokumentų valdymo procesų analizę ir pateiktas siūlymai ir veiksmų planas dokumentų valdymo procesų tobulinimui iki balandžio 1 d.
 • Parengti Elektroninių dokumentų valdymo aprašą ir užtikrinti patvirtinimą, atsižvelgiant į atitinkantis Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158, Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. VE-(1.3 E)-41, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118, aktualios redakcijos bei kitų dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
 • Parengti Prieigos teisių prie dokumentų valdymo sistemos suteikimo tvarkos teisės aktą.
 • Gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonių įgyvendinimas:
  - SAM „Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje taisyklės“ pakeitimo; Vertinimo rodiklis – pavirtas teisės aktas iki kovo 1 d. Užtikrinti, kad asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo procesas atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, reikalavimus.
  - Paslaugų aprašymų pakeitimo projektų: 
  „Asmenų prašymų nagrinėjimas Sveikatos apsaugos ministerijoje“;
  „Asmenų skundų nagrinėjimas Sveikatos apsaugos ministerijoje“;
  „Asmenų priėmimas ir konsultavimas Sveikatos apsaugos ministerijos priimamajame“;
  „Archyvinių duomenų išdavimas Sveikatos apsaugos ministerijoje“.
  - Pakeista informacija SAM interneto svetainėje, t. y. aiškiai nurodomi būdai kaip, kokia forma ir kokiais klausimais asmuo turi kreiptis, pateiktos nuorodos į elektronine priemones ir pan.: http://sam.lrv.lt/lt/paslaugos/asmenu-aptarnavimas-ju-prasymu-ir-skundu-nagrinejimas 
  - Patikslinta informacija, suderinus su Korupcijos prevencijos skyriumi, SAM interneto svetainėje prie programinio sprendimo „Pranešk“, turi būti paaiškinta, kaip kreiptis kitais klausimais ir kodėl ne čia. http://sam.lrv.lt/lt/pranesk 
  - Parengtos procedūros darbuotojams dėl asmenų, kurie kreipiasi su prašymu arba skundu: 1) tiesiogiai atvykę į priimamąjį; 2) el. paštu; 3) paprastu paštu, per pasiuntinį ir pan.; 4) telefonu.

Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus vyriausiosios specialistės Rasos Sinkevičiūtės einamųjų metų uždaviniai

 • Nedirbti su popieriniais dokumentų tekstais, t. y. dokumentų tekstus redaguoti, derinti ir vizuoti tik elektroninėje erdvėje – taip ne tik bus sutaupytos ministerijos išlaidos kanceliarinėms prekėms, bet darbas vyks operatyviau ir bus kokybiškesnis, nes kiekviena grandis, dalyvaujanti rengiant teisės aktą, bus labiau atsakinga už savo veiksmus arba neveikimą ir visi dokumento rengimo etapai bus nesunkiai atsekami dokumentų valdymo sistemoje.
 • Operatyviai ir kokybiškai teikti konsultacijas lietuvių kalbos vartojimo ir dokumentų rengimo klausimais; fiksuoti kuruojamų sričių dokumentuose būdingas klaidas; dalyvauti teikiant Lietuvos Respublikos terminų bankui pamatinių Sveikatos apsaugos ministro įsakymų terminų apibrėžtis ir derinant juos su Valstybine lietuvių kalbos komisija.
 • Dalyvauti bent 2 kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, skirtuose kalbos tvarkytojams, redaktoriams, stilistams, norintiems įgyti praktinių redagavimo įgūdžių ir praplėsti žinias.
 • Be priekaištų atlikti skyriaus vedėjo funkcijas jo kasmetinių ar kitokių atostogų metu.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-26