Asmens sveikatos departamento valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Asmens sveikatos departamento direktorės Odetos Vikūnienės einamųjų metų užduotys

 • Užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų, įgyvendinimą, priskirtų 2019 metais vykdyti Asmens sveikatos departamentui (Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų ir rodiklių, kuriuos įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, atsakingų vykdytojų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-428 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų ir rodiklių, kuriuos įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, atsakingų vykdytojų sąrašo patvirtinimo“).
 • Užtikrinti Valstybės kontrolės 2018-09-28 valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“  rekomendacijų ir priemonių įgyvendinimą, priskirtų Asmens sveikatos departamentui 2019 metais (LR SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323).
 • Užtikrinti Valstybės kontrolės 2018-11-16 valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-10-1-10 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir orientacija į pacientą“ rekomendacijų ir  priemonių įgyvendinimą, priskirtų Asmens sveikatos departamentui 2019 metais (LR SAM 2018-11-11 įsakymas Nr. V-1426).
 • Užtikrinti Lietuvos medicinos normų rengimo ir atnaujinimo 2019 metų plano įgyvendinimą užtikrinimas (LR SAM 2018-12-19 įsakymas Nr. V-1470).
 • Rengti ir koordinuoti Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos Sveikatos sektoriaus (toliau – Strategija) projekto parengimą LRV sudarytoje darbo grupėje.

Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys 

Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vedėjos Rasos Biekšienės einamųjų metų užduotys
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų įgyvendinimo užtikrinimas, priskirtų 2019 metais vykdyti Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriui (Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų ir rodiklių, kuriuos įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, atsakingų vykdytojų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-428 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų ir rodiklių kuriuos įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, atsakingų vykdytojų sąrašo patvirtinimo“).
 • Valstybės kontrolės 2018-09-28 valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ rekomendacijų ir priemonių įgyvendinimo užtikrinimas, priskirtų Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriui 2019 metais (LR SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323).
 • Valstybės kontrolės 2018-11-16 valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-10-1-10 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir orientacija į pacientą“ rekomendacijų ir priemonių įgyvendinimo užtikrinimas, priskirtų Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriui 2019 metais (LR SAM 2018-12-11 įsakymas Nr. V-1426).
 • Lietuvos medicinos normų rengimo ir atnaujinimo 2019 metų plano įgyvendinimo užtikrinimas (LR SAM 2018-12-19 įsakymas Nr. V-1470), priskirtų Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriui.
Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vyriausiosios specialistės Ilonos Šakienės einamųjų metų užduotys
 • Koordinuoti ir užtikrinti LRV priemonių, susijusių su slaugos paslaugų plėtra, įgyvendinimą;
 • Koordinuoti ir užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės struktūros reformų paketo Slaugos plėtros projekto įgyvendinimą (projekto vadovė).
 • Nagrinėti palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų situaciją ir pateikti siūlymus dėl teisės aktų keitimo ir paslaugų prieinamumo gerinimo pacientams;
 • Teikti siūlymus dėl medicinos pagalbos priemonių prieinamumo pacientams, turintiems inkontinencijos problemų, gerinimo, rengti teisės aktų projektus.
Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vyriausiosios specialistės Elitos Radkevič einamųjų metų užduotys
 • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1470 „Dėl Lietuvos medicinos normų rengimo ir atnaujinimo 2019, 2020 ir 2021 metų planų patvirtinimo“, parengti Lietuvos medicinos normą „Masažuotojas“;
 • Įgyvendinti priemones, gerinančias medicininės reabilitacijos paslaugų prieinamumą iš dalies darbingiems asmenims;
 • Įgyvendinti priemones, gerinančias medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimą.
Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus patarėjos Viktorijos Buzytės einamųjų metų užduotys
 • Koordinuoti ir užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės priemonės „Greitosios medicinos pagalbos ekipažų skaičiaus padidinimas“ įgyvendinimą parengiant:
1. teisės aktų, susijusių su greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimais bei šių paslaugų apmokėjimo tvarka, projektą.
2. teisės aktų, susijusių su sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių greitosios medicinos pagalbos srityje, kompetencijomis
 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. Valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 ,,Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-1323 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. Valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 ,,Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 2.1 papunktį bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1470 „Dėl Lietuvos medicinos normų rengimo ir atnaujinimo 2019, 2020 ir 2021 metų planų patvirtinimo“ patvirtinto Lietuvos medicinos normų rengimo ir atnaujinimo 2019 metų plano 9-13, 15 ir 16 punktus, parengti:
1. Lietuvos medicinos normos MN 41:2013 „Gydytojas periodontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą;
2. Lietuvos medicinos normos MN 49:2009 „Gydytojas endodontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą;
3. Lietuvos medicinos normos MN 48:2010 „Gydytojas odontologas ortopedas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą;
4. Lietuvos medicinos normos MN 44:2005 „Gydytojas burnos chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą;
5. Lietuvos medicinos normos MN 45:2009 „Gydytojas vaikų odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą;
6. Lietuvos medicinos normos MN 132:2005 „Paramedikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą;
7. Lietuvos medicinos normos MN 167 „Skubiosios medicinos pagalbos paramedikas“ projektą;
 • Koordinuoti ir užtikrinti Valstybės kontrolės rekomendacijos „nustatyti ir vykdyti priemones, kurios skatintų aktyvesnį specialistų draugijų dalyvavimą paslaugų standartizavimo, specialistų kompetencijų vertinimo sistemos kūrimo, nepageidaujamų įvykių valdymo ir prevencijos, paslaugų kokybės rodiklių nustatymo ir vertinimo procesuose ir stiprintų specialistų vaidmenį sveikatos priežiūros sistemoje“ (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (12.1 p.) įgyvendinimą.
Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vyriausiosios specialistės Kristinos Jokimaitės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1470 „Dėl Lietuvos medicinos normų rengimo ir atnaujinimo 2019, 2020 ir 2021 metų planų patvirtinimo“ patvirtinto Lietuvos medicinos normų rengimo ir atnaujinimo 2019 metų plano 6 punktą, parengti Lietuvos medicinos normos MN 73:2007 „Darbo medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą.
 • Parengti ir pateikti Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo (3 priedas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose patvirtinimo,  pakeitimo projektą.
 • Parengti ir pateikti Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkos (5 priedas), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose patvirtinimo, pakeitimo projektą.
Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus patarėjos Gitanos Ratkienės einamųjų metų užduotys
 • Užtikrinti LRV Sveikatos sistemos reformos programos projekto „Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų plėtra ir pacientų registracijos pas specialistą sistemos pertvarka“ veiklų įgyvendinimą – parengti ir pateikti tvirtinti teisės akto, kuriuo apibrėžiama nuotolinė  konsultacija gydytojas gydytojui, projektą.
 • Siekiant įgyvendinti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano įgyvendinimo veiksmą 1.3.1.-2 „Šeimos gydytojų apmokėjimo tvarkos pakeitimas – apmokėjimo didinimas už gerus darbo rezultatus, skatinamąsias paslaugas, prevencines programas, skubios pagalbos teikimą po darbo“ parengti teisės akto, kuriuo būtų pakeisti pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikiančių įstaigų gero darbo rezultatų rodikliai, projektą – parengti ir pateikti tvirtinimui teisės akto, kuriuo keičiami pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikiančių įstaigų gero darbo rezultatų rodikliai, projektą.
 • Siekiant įgyvendinti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano įgyvendinimo veiksmą 1.3.1-3 „Šeimos gydytojo komandos išplėtimas, įtraukiant gyvensenos medicinos ir socialinius darbuotojus“ parengti teisės akto, kuriuo būtų praplėsta šeimos gydytojo komanda, projektą – parengti ir pateikti tvirtinti teisės akto, kuriuo praplečiama šeimos gydytojo komanda, projektą.
 • Siekiant įgyvendinti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano įgyvendinimo veiksmą 1.3.1-5 „Administracinės naštos šeimos gydytojo praktikoje sumažinimas“ parengti teisės akto, kuriuo būtų optimizuoti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros procesai susiję su pažymų išrašymu ir siuntimais – parengti ir pateikti tvirtinti teisės aktų projektai, kuriais mažinama administracinė našta šeimos gydytojui, susijusi su pažymų ir siuntimų išrašymu.

Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vyriausiojo specialisto Artūro Šimkaus einamųjų metų užduotys

 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. Valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 ,,Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-1323 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. Valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 ,,Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 2.1 papunktį parengti, derinti ir vizuoti:
1. MN 142:2007 „Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas“,
2. MN 21:2000 :Slaugytojo padėjėjas“,
3. MN 160:2016 pakeitimo projektus
 • Parengti ir pateikti derinimui su LRV priemonės „Integruotų paslaugų įdiegimas slaugos  ir socialinių paslaugų, šeimos gydytojų ir visuomenės sveikatos srityse“ įgyvendinimu susijusių teisės aktų projektus.
 • Pateikti siūlymus dėl išorinio gydymo įstaigų veiklos ir paslaugų veiksmingumo vertinimo mechanizmo sukūrimo;
 • Siekiant įgyvendinti priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“, parengti mobilios slaugos kriterijų aprašo projektą.

Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vedėjos Ingos Cechanovičienės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant įgyvendinti Valstybės kontrolės rekomendaciją užtikrinti vienodai gerą sveikatos priežiūros paslaugų kokybę visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) ir užtikrinti nuolatinį specialistų tobulėjimą ir pagalbą jiems teikiant saugias ir veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas atlikti:
1. peržiūrėti ir pakeisti teisės aktus, reglamentuojančius diagnostikos ir gydymo metodikų rengimą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (1.1 p.);
2. įvertinti rizikingiausias ligų gydymo ir diagnostikos sritis ir nustatyti metodikų rengimo planą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (1.2 p.);
 • Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-3-9-3 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktos rekomendacijos „1.2. Visų medicinos praktikos kvalifikacijos rūšių specialistams nustatyti ir pagal klinikinės praktikos raidą atnaujinti medicinos normas“ įgyvendinimą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (2 p.): parengti Lietuvos medicinos normos MN 163:2019 „Radiologijos technologas“ projektą.
 • Siekiant įgyvendinti LRV programos įgyvendinimo veiksmų plane numatytą Prioriteto Darni, atsakinga ir sveika visuomenė Krypties Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas darbą „1.3.3. sveikatos priežiūros įstaigų tinko konsolidavimas“, su kitais SAM struktūriniais padaliniais įgyvendinti darbą „Perteklinės infrastruktūros atsisakymas, II lygio paslaugų regioninio planavimo modelio kūrimas“ (SAM 2017-04-13 įsakymas V-428, 1.3.3 (3 p.)
 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“, parengti Dienos stacionaro paslaugų, teikiamų suaugusiesiems, sąrašo, patvirtinto SAM 2014-06-06 įsakymu Nr. V-660, pakeitimo projektą.
 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdomą Sveikatos sistemos reformos programą, kartu su SAM ES paramos skyriumi įgyvendinti projekto „Naujų sveikos gyvensenos prevencijos paskatų sukūrimas“ tikslui „Lietuvos gyventojų sveikatos netolygumų, sergamumo ir mirtingumo rodiklių nuo gimdos kaklelio vėžio, krūties vėžio ir storosios žarnos vėžio mažinimas, didinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Programų tikslinėms gyventojų grupėms, skatinant sveiką senėjimą“ įgyvendinti 2019 m. numatytą darbą – „Atrankinės patikros dėl gimdos kaklelio vėžio, krūties vėžio ir storosios žarnos vėžio programų vykdymo, kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės reikalavimų, pagrįstų Europos mokslininkų parengtomis gairėmis, atsižvelgiant į Lietuvos sveikatos sistemą, parengimas“.
Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus patarėjos Anželikos Balčiūnienės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-3-9-3 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktos rekomendacijos „1.2. Visų medicinos praktikos kvalifikacijos rūšių specialistams nustatyti ir pagal klinikinės praktikos raidą atnaujinti medicinos normas“ įgyvendinimą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (2 p.):
1. parengti Lietuvos medicinos normos MN 00:2019 „Gydytojas vaikų reumatologas“ projektą;
2. parengti Lietuvos medicinos normos MN 00:2019 „Gydytojas vaikų onkohematologas“ projektą;
3. parengti Lietuvos medicinos normos MN 00:2019 „Gydytojas genetikas“ projektą.;
 • Siekiant įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“:
1. parengti Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą, įtraukiant sergančiųjų retomis ligomis stebėjimą;
2. rengti (kartu su kitais SAM struktūriniai padaliniais) pagalbos autizmu sergantiems vaikams ir jų šeimoms veiksmų plano projektą.

Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus patarėjos Astos Einikienės einamųjų metų užduotys

 • Siekiant įgyvendinti Valstybės kontrolės rekomendaciją užtikrinti vienodai gerą sveikatos priežiūros paslaugų kokybę visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) ir užtikrinti nuolatinį specialistų tobulėjimą ir pagalbą jiems teikiant saugias ir veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas atlikti:
1. peržiūrėti ir pakeisti teisės aktus, reglamentuojančius diagnostikos ir gydymo metodikų rengimą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (1.1 p.);
2. įvertinti rizikingiausias ligų gydymo ir diagnostikos sritis ir nustatyti metodikų rengimo planą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (1.2 p.);
 • Siekiant įgyvendinti Valstybės kontrolės rekomendaciją patvirtinti trūkstamas medicinos normas, parengti Lietuvos medicinos normos MN 146:2019 „Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas“ projektą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (2.2.1 p.);
 • Siekiant įgyvendinti LRV programos įgyvendinimo veiksmų plane numatytą Prioriteto Darni, atsakinga ir sveika visuomenė Krypties Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas darbą „1.3.3. sveikatos priežiūros įstaigų tinko konsolidavimas“, su kitais SAM struktūriniais patobulinti ASPĮ kokybės rodiklių stebėsenos sistemą, ją įdiegti (SAM  2017-04-13 įsakymas V-428, 1.3.3 (6 p.)
 • Siekiant įgyvendinti LRV programos įgyvendinimo veiksmų plane numatytą Prioriteto Darni, atsakinga ir sveika visuomenė Krypties Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas darbą „1.3.3. sveikatos priežiūros įstaigų tinko konsolidavimas“, plėtoti integruotos sveikatos priežiūros paslaugų sunkių traumų atvejais teikimo sistemą (SAM 2017-04-13 įsakymas Nr. V-428, 1.3.3 (4 p.).
Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Alvydos Naujokaitės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-3-9-3 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktos rekomendacijos „1.2. Visų medicinos praktikos kvalifikacijos rūšių specialistams nustatyti ir pagal klinikinės praktikos raidą atnaujinti medicinos normas“ įgyvendinimą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (2 p.),  SAM 2018-12-19 įsakymas Nr. V-1470), parengti Lietuvos medicinos normos MN 117:2004 „Infekcinių ligų gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą.
 • Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 1.3.3 darbo 1 priemonę ,,Ligoninių priėmimo skubiosios pagalbos skyrių tinklo ir infrastruktūros modernizavimas, racionaliai paskirstant pacientų srautus, padidinant juose atliekamų procedūrų ir stebėjimo paslaugų kiekį ir diegiant naujas, efektyvias skubiosios medicinos pagalbos paslaugas“, parengti:
1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-1073 ,,Dėl Specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui patvirtinimo“  pakeitimo projektą, reglamentuojant naujus skubiosios pagalbos skyrių tipus, reikalavimus moderniai infrastruktūrai, naujas, efektyvias skubiosios medicinos pagalbos paslaugas.
2. Skubiosios pagalbos skyrių veiklos kokybės ir efektyvumo  vertinimo  rodiklių projektą.     
 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“ ir atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 39 „Dėl vaikų ir suaugusių tuberkuliozės stacionarinių asmens sveiktos priežiūros paslaugų aprašymo ir teikimo reikalavimų tvirtinimo“ pakeitimo projektą.
 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“, parengti  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. V-979 ,,Dėl Plazmos panaudojimo ir kontrolės 2016–2020 metais strateginių krypčių aprašo tvirtinimo“ pakeitimo projektą.
Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Genovaitės Klimienės einamųjų metų užduotys
 • Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-3-9-3 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktos rekomendacijos „1.2. Visų medicinos praktikos kvalifikacijos rūšių specialistams nustatyti ir pagal klinikinės praktikos raidą atnaujinti medicinos normas“ įgyvendinimą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (2 p.):
1. parengti Lietuvos medicinos normos MN 89:2006 „Gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą;
2. parengti Lietuvos medicinos normos MN „Gydytojas endoskopuotojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą.
 • Siekiant įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“:
1. Parengti Gastroenterologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų pakeitimo projektą.
2. Parengti Neurologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų pakeitimo projektą
 
Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto Arvydo Gabrilavičiaus einamųjų metų užduotys
 • Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-3-9-3 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktos rekomendacijos „1.2. Visų medicinos praktikos kvalifikacijos rūšių specialistams nustatyti ir pagal klinikinės praktikos raidą atnaujinti medicinos normas“ įgyvendinimą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (2 p.):
1. Parengi Lietuvos medicinos normos MN 63:2005 „Gydytojas oftalmologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą.
2. Parengti Lietuvos medicinos normos MN 54:2004 „Gydytojas otorinolaringologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą.
3. Parengti Lietuvos medicinos normos MN 67:2007 „Gydytojas patologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą.
4. Parengti Lietuvos medicinos normos MN 68:2018 „Medicinos biologas“ pakeitimo projektą.
5. Parengti Lietuvos medicinos normos MN 157:2018 „Biomedicinos technologas“ projektą.
 
Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto Egidijaus Banio einamųjų metų užduotys
 • Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-3-9-3 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktos rekomendacijos „1.2. Visų medicinos praktikos kvalifikacijos rūšių specialistams nustatyti ir pagal klinikinės praktikos raidą atnaujinti medicinos normas“ įgyvendinimą (SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323, (2 p.), parengti Lietuvos medicinos normos MN 140:2007 Gydytojas urologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą.
 • Siekiant įgyvendinti Vaistų politikos gaires ir pagerinti gydytojo klinikinio farmakologo paslaugų prieinamumą ir skatinti racionalų vaistų skyrimą (SAM 2018-06-06 įsakymas Nr. V-664 ir SAM 2018-12-19 įsakymas Nr. V-1467), parengti reumatinių ligų gydymo tvarkos aprašų  pakeitimų projektus, papildant nuostatomis dėl gydytojo klinikinio farmakologo.
 • Siekiant įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“, persvarstyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. V-110 „Dėl Pacientų siuntimo į atitinkamo lygmens   asmens sveikatos  priežiūros  įstaigas  dėl  stacionarinių  skubių  ir planinių  asmens  sveikatos priežiūros paslaugų  tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir parengti atitinkamo teisės akto projektą (pakeitimo arba pripažinimo netekusiu galios ir pan.).
 • Dalyvauti įgyvendinant LRV programos įgyvendinimo veiksmų plane numatytą Prioriteto Darni, atsakinga ir sveika visuomenė Krypties Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas darbą „1.3.3. sveikatos priežiūros įstaigų tinko konsolidavimas“, priemonę Tretinio lygio kompetencijų centrų stiprinimas Vilniuje ir Kaune. Kompetencijų centro įsteigimas Klaipėdoje siekiant užtikrinti kokybiškų tretinio lygio paslaugų prieinamumą (SAM  2017-04-13 V-428, 1.3.3 (5 p.) pagal Specializuotos sveikatos skyriaus kompetenciją

Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistes Ingos Laniauskienes einamųju metų užduotys

 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“, atlikti Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymu  Nr. V-900 (nauja redakcija 2018-07-27 įsakymas Nr. V-865), įgyvendinimo analizę.
 • Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-1172 „Dėl nuomonės parengimo dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 2018 m. projekte numatytų asignavimų naudojimo prioritetų“ sudarytos tarpžinybinės darbo grupės sprendimą pritarti ŽPV testo skystoje terpėje teikiant atrankinės patikros dėl gimdos kaklelio vėžio paslaugas įdiegimui, parengti Atrankinės patikros dėl gimdos kaklelio patologijos programos atlikimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-548 „ Dėl Atrankinės patikros dėl gimdos kaklelio patologijos programos atlikimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
 • Siekiant įgyvendinti Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas dėl sveikatos sektoriaus veiksmų teikiant sveikatos priežiūros paslaugas smurtą patyrusiems asmenims, parengti teisės akto, reglamentuojančio sveikatos priežiūros paslaugų teikimą smurtą patyrusiems asmenims, projektą.
 
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-27