BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Asmens sveikatos departamento valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

  ASMENS SVEIKATOS DEPARTAMENTAS  
Odeta Vitkūnienė Direktorė

Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano priemones, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės rekomendacijas Sveikatos apsaugos ministerijai, EK, EBPO, PSO ir kitų tarptautinių organizacijų rekomendacijas:

1. Organizuoti ir užtikrinti įstatymus įgyvendinančių teisės aktų pakeitimą sveikatos priežiūros srityje, parengimą, 2 vnt., iki 2020-12-31.

2. Organizuoti ir užtikrinti šeimos medicinos ir slaugos paslaugų kokybės gerinimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimą, parengimą, 2 vnt., iki 2020-12-31.

3. Organizuoti ir užtikrinti specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, dienos chirurgijos paslaugų teikimą, organizavimą, kokybės gerinimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimą, parengimą, 3 vnt., iki 2020-12-31.

4. Organizuoti ir užtikrinti dienos stacionaro paslaugų teikimą, organizavimą, kokybės gerinimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimą, parengimą, 2 vnt., iki 2020-12-31.

5. Organizuoti ir užtikrinti specializuotų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, organizavimą, kokybės gerinimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimą, parengimą, 4 vnt., iki 2020-12-31.

  Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyrius  
Rasa Biekšienė Vedėja

Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano priemones, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės rekomendacijas Sveikatos apsaugos ministerijai, EBPO, PSO ir kitų tarptautinių organizacijų rekomendacijas, pagal kompetenciją, priskirtą Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros skyriui koordinuoti ir užtikrinti:

1. Asmens sveikatos priežiūros politikos ir strategijos vykdymą pagal numatytas asmens sveikatos politikos kryptis nacionaliniu bei vietos lygiu – šeimos medicinos, slaugos paslaugų plėtros, neįgaliųjų asmens sveikatos priežiūros, profilaktinių sveikatos tikrinimų, specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo srityse.

2. Užduočių vykdymą, plėtojant ambulatorines, šeimos medicinos, dienos stacionaro, GMP, slaugos paslaugas.

3. Priemonių vykdymą, mažinant administracinę naštą.

Gitana Ratkienė Patarėja

1. Reglamentuoti šeimos gydytojo komandos paslaugų mastą.

2. Tobulinti šeimos gydytojų komandos paslaugų vertinimą pagal gerus darbo rezultatus

3. Stiprinti pacientų, sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, priežiūrą.

4. Plėtoti nuotolines sveikatos priežiūros paslaugas, didinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą.

5. Vykdant pažymų reformą pirminėje ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūroje, tobulinti Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą.

Viktorija Buzytė Patarėja

1. Pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei su suinteresuotomis institucijomis suderintą Lietuvos Respublikos greitosios medicinos pagalbos įstatymo projektą, siekiant reglamentuoti greitosios medicinos pagalbos užtikrinimą ir organizavimą.

2. Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 1V-401/V-652/D1-463 „Dėl Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų sąveikos mechanizmo įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ 4 uždavinį užtikrinti naujo medicininės konsultacijos numerio įsteigimą.

3. Peržiūrėti Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo apmokėjimo tvarką ir esant poreikiui tikslinti.

4. Siekiant užtikrinti kokybišką pirmosios pagalbos teikimą  ir sumažinti įstaigoms administracinę naštą, peržiūrėti  Pirmosios pagalbos rinkinių (sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų) sudėtį.

5. Parengti Lietuvos medicinos normos MN 7:1995 „Medicinos gydytojas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą.

Ilona Šakienė Patarėja

1. Koordinuoti ir užtikrinti LRV priemonių, susijusių su slaugos paslaugų plėtra, įgyvendinimą;

2. Koordinuoti ir užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės struktūros reformų paketo Slaugos plėtros projekto įgyvendinimą (projekto vadovė).

3. Priemonių, skirtų neįgaliųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų gerinimui įgyvendinimas, siekiant įgyvendinti Neįgaliųjų teisių konvenciją (rekomendacijų dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų pritaikymo neįgaliųjų poreikiams parengimas)

4. Priemonių skirtų, ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrai, įgyvendinimas.

5. Teikti siūlymus dėl medicinos pagalbos priemonių prieinamumo pacientams, turintiems inkontinencijos problemų, gerinimo, rengti teisės aktų projektus.

Birutė Kavaliauskienė Patarėja

1. Reglamentuoti šeimos gydytojo komandos paslaugų mastą

2. Tobulinti šeimos gydytojų komandos paslaugų vertinimą pagal gerus darbo rezultatus

3. Nuolat konsultuoti Sveikatos apsaugos ministerijos specialistus šeimos medicinos klausimais, dalyvauti ir diskutuoti posėdžiuose ir pasitarimuose, rengti informaciją ministro pranešimams, rengti atsakymus pareiškėjams

Elita Radkevič Vyriausioji specialistė

1. Parengti specialiųjų dienos stacionaro vidaus ligų paslaugų suaugusiesiems teikimo reikalavimų projektą;

2. Įvertinti Vidaus ligų profilio paslaugų teikimo specialiuosius reikalavimus, patvirtintus LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 įsakymu Nr. V-1085 „Dėl vidaus ligų profilio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ ir parengti jo projektą, tikslinant teikiamų paslaugų indikacijas.

3. Įgyvendinti priemones, gerinančias medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimą ir parenti įsakymų projektus: Medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo tvarkos aprašas, Vaikų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašas, Suaugusiųjų medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašas.

Kristina Jokimaitė Vyriausioji specialistė

1. Išnagrinėti ir pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei siūlymus dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų organizavimo procesų tobulinimo, administracinės naštos mažinimo, siekiant gerinti gyventojų profilaktinių sveikatos tikrinimo rodiklius.

2. Siekiant, kad Jūrininko sveikatos pažymėjimo (forma Nr. 048-1-a) turinys atitiktų visus Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų ir su juo susijusio Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo kodekso reikalavimus, parengti ir pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei naujos redakcijos Jūrininko sveikatos pažymėjimo projektą.

3. Siekiant efektyvinti profilaktinių patikrinimų procesus, parengti ir pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo projektą.

Artūras Šimkus Vyriausiasis specialistas

1. Siekiant išgryninti sveikatos politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus, susijusius su sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų nustatymu, peržiūrėti ir pakeisti Medicinos normų rengimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 634 „Dėl Medicinos normų rengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir gerinti medicinos normų rengimo procesus ir kokybę.

2. Parengti  Nacionalinės slaugos politikos 2016–2025 metų gairių, patvirtintų LR SAM 2016 m. vasario 10 d. Nr. įsakymu V-222, pakeitimo projektą, siekiant įgyvendinti EBPO, PSO ir EK rekomendacijas stiprinti slaugytojų ir akušerių vaidmenį ir įgalinimą sveikatos sistemoje.

3. Parengti Slaugos valdymo funkcijų aprašo projektą.

4. Siekiant įteisinti slaugytojo savarankišką pacientų konsultavimą, parengiant savarankiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo aprašo projektą.

  Specializuotos sveikatos priežiūros skyrius  
Inga Cechanovičienė Vedėja

Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano priemones, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės rekomendacijas Sveikatos apsaugos ministerijai, EBPO, PSO ir kitų tarptautinių organizacijų rekomendacijas:

1. Organizuoti įstatymus įgyvendinančių teisės aktų pakeitimą, parengimą, 2 vnt., iki 2020-12-31.

2. Organizuoti specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, dienos chirurgijos paslaugų teikimą, organizavimą, kokybės gerinimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimą, parengimą, 3 vnt., iki 2020-12-31.

3. Organizuoti dienos stacionaro paslaugų teikimą, organizavimą, kokybės gerinimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimą, parengimą, 2 vnt., iki 2020-12-31.

4. Organizuoti integruotos sveikatos priežiūros galvos smegenų insulto, miokardo infarkto, sunkių traumų atvejais paslaugų teikimą, organizavimą, kokybės gerinimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimą, parengimą, 2 vnt., iki 2020-12-31.

5. Organizuoti specializuotų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, organizavimą, kokybės gerinimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimą, parengimą, 4 vnt., iki 2020-12-31.

Anželika Balčiūnienė Patarėja

1. Siekiant įgyvendinti Pagalbos vaikams, kuriems diagnozuotas autizmas ar kitas raidos sutrikimas, 2019−2020 metų veiksmų plane numatytas priemones (LR sveikatos apsaugos ministro, LR švietimo, mokslo ir sporto ministro, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-04-25 įsakymas Nr. V-499/V-487/A1-225):

1.1. parengti Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo, pavirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 728 „Dėl Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo projektą;

1.2. parengti reikalingų teisės aktų pakeitimus, kad autizmo ankstyvos atrankos testus naudotų vaikų profilaktinį sveikatos tikrinimą atliekantys gydytojai ir (ar) slaugytojai;

2. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“:

2.1. parengti Vaikų hematologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų pakeitimo projektą;

2.2. parengti Vaikų endokrinologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų pakeitimo projektą;

2.3. parengti Dienos stacionaro paslaugų, teikiamų vaikams, sąrašo pakeitimo projektą.

Asta Einikienė Patarėja

1. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“, parengti  Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų pakeitimo projektą.

2. Siekiant gerinti būtinosios medicinos pagalbos paslaugų ir integruotos sveikatos priežiūros ,,klasterių“ veiklos organizavimą ir kokybę pacientams:

2.1. parengti Sunkių traumų integruotos sveikatos priežiūros veiklos vertinimo ir kokybės kriterijus.

2.2. parengti Traumą patyrusio paciento apžiūros ir gydymo lapo (formos) projektą.

3. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 17 str. 5 d., parengti Invazinių ir (ar) intervencinių procedūrų, kurios nepažeidžia audinių ir (ar) organų vientisumo ir gali kelti tik nedidelį nepageidaujamą laikiną poveikį paciento sveikatai, sąrašo projektą.

4. Siekiant tobulinti ambulatorinių antrinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimą, parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apaugos ministro 2002 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. 481 ,,Dėl Ambulatorinės antrinės asmens sveikatos priežiūros“ pakeitimo projektą.

Alvyda Naujokaitė Patarėja

1. Įgyvendinant Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964, 109.8 papunktį ir vykdant  Sveikatos apsaugos struktūrinės reformos projektą „Infrastruktūros pertvarka ir pritaikymas gyventojų poreikiams, efektyvumo paskatų sukūrimas“:

1.1. parengti Skubiosios telemedicinos paslaugų teikimo tvarkos aprašo projektą.

1.2. parengti pacientų srautų skubiosios medicinos pagalbos skyriuose valdymo metodikos projektą.

2. Įgyvendinant kraujo direktyvų nuostatas ir atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, parengti Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo 2021–2025 metų programos projektą.

3. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“ ir atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-237 ,,Dėl Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

4. Vykdant Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas, parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-78 ,,Dėl Kraujo ir kraujo komponentų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos sąlygų bei tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

Genovaitė Klimienė Patarėja

1. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“:

1.1. Parengti asmens sveikatos priežiūros paslaugų asmenims, sergantiems cukriniu diabetu, prieinamumo ir kokybės rodiklius;

1.2. Parengti Gastroenterologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų pakeitimo projektą;

1.3. Parengti Endokrinologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų pakeitimo projektą;

1.4. Parengti Reumatologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų pakeitimo projektą.

2. Siekiant įgyvendinti tarptautinių organizacijų rekomendacijas dėl cukrinio diabeto profilaktikos ir kontrolės, parengti cukrinio diabeto profilaktikos ir kontrolės veiksmų plano projektą.
Vilija Kondrotienė Patarėja

1. Įgyvendinant LRV programos įgyvendinimo veiksmų plane numatytą Prioriteto Darni, atsakinga ir sveika visuomenė Krypties Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas darbą „1.3.3. sveikatos priežiūros įstaigų tinko konsolidavimas“, plėtoti integruotos sveikatos priežiūros paslaugų sunkių traumų atvejais teikimo sistemą (SAM 2017-04-13 įsakymas Nr. V-428, 1.3.3 (4 p.), parengti Ūminio miokardo infarkto be ST segmento pakilimo integruotos sveikatos priežiūros teikimo reikalavimų pakeitimo ir kokybės rodiklių projektą (Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. V-940).

2. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“:

2.1. Parengti asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu, kokybės rodiklius (Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. V-1330).

2.2. Kraujagyslių chirurgijos stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo pakeitimo projektą (Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 758)

2.3. Parengti Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos pakeitimo projektą  (Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. V-913)

2.4. Parengti Ilgalaikio suaugusiųjų, sergančių lėtinėmis kraujotakos sistemos ligomis, sveikatos būklės stebėjimo sąlygos ir ligų sąrašo pakeitimo projektą (Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-288)

Romanas Talalajevskis Vyriausiasis specialistas

1. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“:

1.1. parengti Sporto medicinos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo pakeitimo projektą (Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 7 d.  įsakymas Nr. V-12)

1.2. parengti Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimus ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo pakeitimo projektą (Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. V-668).

2. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės rekomendacijas Sveikatos apsaugos ministerijai:

2.1. Parengti Lietuvos medicinos normą MN 122:2015 „Sporto medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projektą (Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V-214).

2.2. Su kitais Sveikatos apsaugos ministerijos struktūriniais padaliniais įgyvendinti priemonę „Įvertinus IPR ataskaitų rezultatus, identifikavus eilių susidarymo priežastis, parengti ir įgyvendinti eilių mažinimo priemonių planą“

2.3. Su kitais Sveikatos apsaugos ministerijos struktūriniais padaliniais įgyvendinti priemonę „Parengti ir patvirtinti eilių mažinimo priemonių įgyvendinimo rezultatų vertinimo aprašą, numatant priemonių stebėseną, jos rodiklius ir galimas priemonių korekcijas bei rezultatų skelbimą.“

Arvydas Gabrilavičius Vyriausiasis specialistas

1. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“:

1.1. Parengti Laboratorinės medicinos paslaugų kokybės rodiklių projektą;

1.2. Parengti Patologijos tyrimų kokybės reikalavimų aprašo pakeitimo projektą;

1.3. Parengti Vaikų ir suaugusiųjų tretinio lygio otorinolaringologijos mikrochirurgijos ir chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo pakeitimo projektą.

2. Siekiant standartizuoti laboratorinių tyrimų žymėjimą, parengti Klinikinių laboratorinių tyrimų nomenklatūros projektą.

3. Siekiant nustatyti klinikinės laboratorijos srities kokybės gerinimo kryptis, atlikti galutinį Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo programos įgyvendinimo vertinimą.
Inga Laniauskienė Vyriausioji specialistė

1. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“:

1.1. parengti Nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 50 „Dėl nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos“ pakeitimo projektą.

1.2. parengti Bendrųjų neonatologijos stacionarinių antrinio A, antrinio B ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų pakeitimo projektą.

1.3. parengti Ginekologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų pakeitimo projektą.

1.4. atlikti Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymu  Nr. V-900 (nauja redakcija 2018 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. V-865), įgyvendinimo analizę.

2. Siekiant įgyvendinti Pasaulio sveikatos organizacijos ir Jungtinių Tautų rekomendacijas, parengti seksualinį smurtą patyrusiems asmenims (moteriškos lyties) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo projektą.

Vita Petronytė Vyriausioji specialistė

1. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 strateginį tikslą „Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą“ parengti Neurologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų pakeitimo projektą (Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 666).

2. Įgyvendinant Organų donorystės skatinimo priemonių planą:

2.1. parengti Organų donorystės skatinimo ir organizavimo stebėsenos tarybos, jos nuostatų ir darbo reglamento projektus.

2.2. parengti Mirusio žmogaus audinių ir organų donorystės, paėmimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo paskirstymo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo pakeitimo projektą (Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. V-7).

2.3. parengti organų donorystės paslaugų kokybės rodiklius.

 
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-03