Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Antikorupcijos ir atitikties skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Eglė Tamošiūnienė Skyriaus vedėjas

1. Kontroliuoti ir koordinuoti, kad būtų parengta Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015−2019 metų programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita.

2. Parengti Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020–2023 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano projektus.

3. Organizuoti ministerijos darbuotojams antikorupcinio švietimo priemones.

4. Rengti ar dalyvauti rengiant teisės aktų, susijusių su korupcijos prevencija ir kontrole, projektus.

Neringa Lipskienė Patarėjas

1. Kartu su kitais skyriaus darbuotojais parengti Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015−2019 metų programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaitą.

2. Atlikti Ministerijos korupcijos pasireiškimo tikimybę pasirinktoje srityje.

3. Vertinti antikorupciniu požiūriu teisės aktų projektus.

4. Nustatyti ministerijos darbuotojų etiško elgesio taisykles.

Snieguolė Reklaitienė Patarėjas

1. Parengti standartizuotas medicininės įrangos (prietaisų), įsigyjamos viešojo pirkimo būdu, technines specifikacijas.

2. Sukurti asmens sveikatos priežiūros įstaigų paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemą.

3. Įgyvendinti pacientų švietimo, skirto mažinti neoficialius mokėjimus, priemones.

4. Adaptuoti sveikatos priežiūros sistemos įstaigoms Viešųjų pirkimų tarnybos parengtus rekomenduojamus viešųjų pirkimų efektyvumo vertinimo rodiklius.

Vytautas Žerlauskas Patarėjas

1. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimus bei rekomendacijas, per I ketvirtį parengti išdėstant nauja redakcija deklaruojančių asmenų sąrašą bei Viešų ir privačių interesų derinimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-692 „Dėl privačių interesų deklaravimo“.  

2. Per I-IV ketvirčius įvertinti antikorupciniu požiūriu 70, bet ne mažiau kaip 45 %, skyriui pateiktų teisės aktų projektų.

3. Iki 2020 m. birželio 1 d. parengti naujos redakcijos Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, peržiūrint procedūras bei nustatant aktualius įstaigų vertinimo kriterijus, suderintus su kitais galiojančiais teisės aktais.

4. Iki III ketv. parengti ir suderinti su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje sudaromų kolegialių organų narių interesų konfliktų derinimo.

5. Iki 2020 m. lapkričio 1 d. atlikti analizę kaip 2019 m. ir 2020 m. I pusmetį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios įstaigos laikėsi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų, kokius įrankius rizikoms valdyti taikė, kokie pažeidimai buvo nustatyti ir kokia atsakomybė asmenims už nustatytus pažeidimus buvo pritaikyta bei teikti siūlymus dėl efektyvių kontrolės priemonių šioje srityje.

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-03