Antikorupcijos ir atitikties skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Antikorupcijos ir atitikties skyriaus vedėjos Eglės Tamošiūnienės einamųjų metų užduotys

 • Įtvirtinti veiksmingas sveikatos sistemos dalyvių ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo objektyvumo ir viešumo, interesų konfliktų valdymo ir deklaravimo priemones, skirtas veiksmingai kontrolei užtikrinti.
 • Koordinuoti ir kontroliuoti korupcijos prevencijos ir kontrolės sveikatos sistemoje programos įgyvendinimą sveikatos sistemos įstaigose.
 • Koordinuoti ir kontroliuoti Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020-2025 metų programos priemonių plano parengimą.
 • Pagal kompetenciją organizuoti antikorupcinį švietimą korupcijos prevencijos klausimais.

Antikorupcijos ir atitikties skyriaus patarėjos Neringos Lipskikenės einamųjų metų užduotys

 • II ir III ketv. 3. Vykdant 2018 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V-1323 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. rugsėjo 28 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“ Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, nustatyti ir parengti priemones, kurios skatintų aktyvesnį specialistų draugijų dalyvavimą paslaugų standartizavimo, specialistų kompetencijų vertinimo sistemos kūrimą, nepageidaujamų įvykių valdymo ir prevencijos, paslaugų kokybės rodiklių nustatymo ir vertinimo procesuose ir stiprintų specialistų vaidmenį sveikatos priežiūros sistemoje:

1. Inicijuoti bendradarbiavimo sutarčių tarp Sveikatos apsaugos miniIsterijos ir sveikatos priežiūros specialistų draugijų sudarymą iki 2019-06-01;

2. Nustatyti procesus, kuriuose turi dalyvauti gydytojų draugijos ir numatyti priemones, kurios sudarytų sąlygas į sprendimų priėmimą įtraukti platesnį ratą specialistų iki 2019-11-30.

 • Vykdant 2018 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V-1426 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. lapkričio 16 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-10-1-10 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir orientacija į pacientą“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, parengti priemonę, kuri nustatytų kriterijus, pagal kuriuos pacientų organizacijos būtų įtraukiamos į komisijų/darbo  grupių veiklą priimant sprendimus dėl sveikatos priežiūros tobulinimo.
 • Siekiant skatinti nevyriausybines organizacijas, asociacijas, nepriskiriamas nevyriausybinėms organizacijoms, profesines sąjungas, darbdavių organizacijas, kitus juridinius ir fizinius asmenis (toliau – NVOD) dalyvauti formuojant Sveikatos apsaugos ministrui pavestų valdymo sričių politiką ir organizuojant jos įgyvendinimą, užtikrinti dialogą tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių ir taip skatinti pilietinės visuomenės vystimąsi bei stiprinti NVOD institucinius gebėjimus, parengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl sveikatos apsaugos ministerijos bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais privataus sektoriaus dalyviais tvarkos aprašo patvirtinimo“.           

Antikorupcijos ir atitikties skyriaus patarėjos Snieguolės Reklaitienės einamųjų metų užduotys

 • II – IV ketv. užtikrinti skaidrius viešuosius pirkimus. Palengvinti perkančiosioms organizacijos pirkimų vykdymą. Racionaliau panaudoti lėšas. Įtraukti mažesnius tiekėjus ir skatinti Lietuvos verslą aktyviau dalyvauti centralizuotose pirkimuose. Bendradarbiaujant su Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir VŠĮ CPO.LT toliau plėsti elektroninius katalogus prekių ir paslaugų (maisto produktų prekių katalogas, reagentais (laboratoriniais reagentais ir diagnostinėmis priemonėmis) atliekamų tyrimų paslaugų katalogas ir kt.).
 • III ketv. esant poreikiui bei atsižvelgiant į pirkimo vertes, parengti rekomendacijas pavaldžioms Sveikatos apsaugos ministerijos įstaigoms, kurios prieš pradėdamos pirkimo procedūras, organizuos konsultacijas su rinkos dalyviais. Tokiu būdų skatinti perkančiąsias organizacijas, kad galėtų tinkamai pasirengti pirkimui ir praneštų ekonominės veiklos vykdytojams apie savo pirkimo planus bei reikalavimus su sąlyga, kad dėl tokių rinkos konsultacijų nebus iškreipiama konkurencija ir nepažeidžiami nediskriminavimo ir skaidrumo principai.
 • III-IV ketv. skatinti asmens sveikatos priežiūros įstaigas (ASPĮ) vykdyti daugiau pirkimų (piniginę vertę) per VšĮ CPO. LT, skatinti inovatyvesnius pirkimus naudojant elektroninio aukciono pirkimo būdą, tokiu būdu užtikrinant skaidresnes viešųjų pirkimų procedūras bei efektyviai ir racionaliai naudoti pirkimams skirtas lėšas, kuo mažiau pirkimų procedūrų vyktų, kuriuose dalyvauja tik 1 dalyvis ir su tuo pačiu dalyviu pasirašoma pirkimo sutartis. Parengti siūlymus pavaldžioms ASPĮ ne mažiau kaip du vertinimo rodiklius susijusius su viešųjų pirkimų efektyvumu, racionalus lėšų panaudojimo didinimu bei inovacijų skatinimu skaidrinant viešuosius pirkimus.
 • IV ketv. parengti Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015−2019 metų programos įgyvendinimo 2015−2019 metų priemonių plano ataskaitą. Atsiskaityti už įgyvendintus 2015−2019 metų sveikatos sistemos korupcijos prevencijos prioritetus.
 • III-IV ketv. parengti Šakinę korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020-2025 metų programos įgyvendinimo 2020-2025 metų priemonių planą. Nustatyti 2020-2025 m. sveikatos sistemos korupcijos prevencijos prioritetai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-29